sociaal / Partnerbijdrage

Zorgcontinuïteit en kosteninzicht | Coronavirus

Zorgcontinuïteit en kosteninzicht | Coronavirus. Welke meerkosten maken zorgaanbieders?

09 april 2020
zorgcontrole.jpg

De continuïteit van zorg staat voorop net als de continuïteit van financiering aan zorgaanbieders. Gemeenten en zorgaanbieders nemen hun verantwoordelijkheid en committeren zich aan het beroep dat op hen wordt gedaan. De zorgaanbieders moeten zorg (kunnen) blijven leveren. En gemeenten moeten zorgaanbieders blijven financieren én zicht hebben op wat corona voor impact heeft.

Welke meerkosten maken zorgaanbieders vanwege het coronavirus? En met welke omzetdaling hebben zorgaanbieders nu te maken? Goed onderbouwd inzicht is van belang. Voor gemeenten is inzicht belangrijk, omdat zij vanuit het Rijk mogelijk een vergoeding voor de meerkosten ontvangen. Hoe organiseer je als gemeente continuïteit, financiering en inzicht?


Uitwerking continuering financiering zorgaanbieders

De directe omzetdaling van zorgaanbieders als gevolg van het coronavirus, wordt onverminderd door gefinancierd conform contractafspraken met gemeenten. Ook als daar geen prestatie tegenover staat.

Wat nog verder uitgewerkt moet worden, is hoe deze financiering eruit moet komen te zien. Het gaat hier in essentie over het in stand houden van een gezonde liquiditeitspositie van zorgaanbieders als door het “coronavirus” minder zorg wordt geleverd.

Het Rijk, de VNG en gemeenten werken samen om landelijke richtlijnen voor de financiering als gevolg van direct omzetverlies vast te stellen.


1 | Overzicht gegevens zorgaanbieders
Maak als gemeente een overzicht met de noodzakelijke gegevens per zorgaanbieder. Neem hierbij als uitgangspunt het jaar 2019 met daarin het inzicht over de werkelijke financiële cijfers (bijvoorbeeld op basis van productieverantwoording of rechtmatig uitbetaalde bedragen 2019).

2 | Bepaal het omzetniveau (maximaal uit te keren bedrag)
Stel op basis van de gemiddeld maandomzet in 2019 vast wat het maximale bedrag is dat de zorgaanbieder per maand mag ontvangen. Indien een zorgaanbieder geen zorg heeft geleverd in 2019, neem dan ook de eerste financiële cijfers van het jaar 2020 op om het omzetniveau te bepalen.

3 | Indexeer het omzetniveau
Pas de indexering over 2020, conform de contracten, toe om rekening te houden met de stijging van de lonen en de prijzen.

4 | Verreken het verschil tussen uitbetaalde declaraties tot aan het vastgestelde omzetniveau
De uitvoering van voorgaande richtlijnen creëert inzicht in de werkelijk betaalde declaraties en het vastgestelde omzetniveau. Dit verschil moet verrekend worden op basis van de afspraken.

Communicatie met zorgaanbieders

Zorgcontinuïteit is tijdens corona prioriteit. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat gemeenten duidelijk maken wat de afspraken zijn over financiering van zorgaanbieders en welke werkwijze wordt gehanteerd. Afstemming en communicatie over de afspraken met zorgaanbieders is cruciaal.


Berichtenverkeer voor correctie financiering

Correcte financiering is alleen mogelijk als op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt van het berichtenverkeer. Ook in deze moeilijke periode.

Het i-Sociaal Domein heeft hiervoor drie scenario’s uitgewerkt (Bron: www.i-sociaaldomein.nl, 2020). Enerzijds biedt dit gemeenten de gelegenheid om de hierboven beschreven richtlijn (het omzetbedrag verminderen met de reeds uitbetaalde declaraties voor ingezette zorg) uit te voeren. Anderzijds stelt dit gemeenten in staat om regie te voeren over de cliënt en zo de zorgcontinuïteit voor cliënten te borgen.

Inzicht met berichtenverkeer

Aanvullend op de uitgewerkte scenario’s van het i-Sociaal Domein biedt het berichtenverkeer ook andere mogelijkheden voor kosteninzicht terwijl zorgcontinuïteit wordt geborgd:

Voorbeeld 1 | 307-bericht voor inzicht en voorkomen mogelijke oplegging Eigen Bijdrage
Het 307-bericht met reden “levering is tijdelijk beëindigd” geeft gemeenten stuurinformatie voor met name scenario 2; gewijzigde zorgverlening. Het 307 bericht bevat data over welke ondersteuning tijdelijk wordt beëindigd. Ook voorkomt het gebruik van het 307-bericht de mogelijke oplegging van Eigen Bijdrage, terwijl er geen zorg is geleverd.

Voorbeeld 2 | “Corona” productcodes
Extra “Corona” productcodes toevoegen aan de ProductDienstenCatalogus (PDC) toevoegen, geeft gemeenten stuurinformatie over zorg ten tijde van het coronavirus. Stakeholders moeten bij deze optie rekening houden met administratieve handelingen om toewijzingen en declaraties voor zorginzet mogelijk te maken.

Wilt u weten hoe Zorg-Lokaal uw gemeente kan ondersteunen bij het organiseren van inzicht voor sturing op zorginzet- en kosten vanuit de Wmo en Jeugdwet? Wij gaan graag met u in gesprek.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.