Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG wil ‘jeugdgeldbod’ kabinet niet afwijzen

Gemeentekoepel VNG wil de miljard euro extra voor jeugdzorg van het rijk niet afwijzen. Ook wil de VNG nu niet opnieuw met het rijk gaan onderhandelen over meer geld.

04 juni 2019
geld-voor-nwsbrief.jpg

VNG wil de miljard euro extra voor jeugdzorg van het rijk niet afwijzen. Ook wil de gemeentekoepel nu niet opnieuw met het rijk gaan onderhandelen over meer geld. Het VNG-bestuur ontraadt dan ook de motie van Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Moties van de Fryske Marren en Terschelling om gemeenten volledig te compenseren voor de extra toeloop van Wmo-cliënten vanwege het Wmo-abonnementstarief worden wel omarmd.

Onacceptabel

Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg stellen dat het rijk structureel met meer geld over de brug moet komen voor de jeugdzorg. De eenmalige miljard, verspreid over drie jaar, vinden zij onvoldoende en onacceptabel. Een motie van die strekking is door zeventien andere gemeenten ondertekend. Via Twitter hebben andere gemeenten, zoals Pijnacker-Nootdorp, inmiddels laten weten de motie te ondersteunen.

Structurele compensatie

In tegenstelling tot de indieners van de motie, ziet VNG nu al wel perspectief op structurele compensatie. Daarbij wijst zij op het onafhankelijk onderzoek naar de volume- en uitgavenontwikkeling van de jeugdhulp over de periode 2015-2019 waarover VNG en het kabinet afspraken hebben gemaakt. Dat onderzoek moet volgend najaar worden afgerond.

Motie aanhouden

Het VNG-bestuur stelt voor de eerder aangenomen motie ‘Stevige structurele afspraken sociaal domein II’ aan te houden totdat gemeenten verzekerd zijn van voldoende structurele middelen. Die motie is vorig jaar op de algemene ledenvergadering aangenomen. Gemeenten spreken daarin uit geen nieuwe taken binnen het sociaal domein op zich te nemen zonder adequate financiering door het rijk.

Abonnementstarief

Gemeenten moeten volledig worden gecompenseerd voor de aanzuigende werking door de invoering van het Wmo-abonnementstarief, vindt De Fryske Marren. De invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen van 17,50 euro per vier weken heeft in de Fryske Marren en veel andere gemeenten geleid tot een stijging van het aantal Wmo-aanvragen. Hierdoor komt de gemeente drie ton in de min. Ook voor andere gemeenten pakt de regeling nadelig uit. Het VNG-bestuur moet bij het kabinet aandringen op ‘volledige compensatie van de extra kosten, die een gevolg zijn van de gewijzigde wetgeving op het terrein van Wmo-voorzieningen’, aldus de motie van de Fryske Marren. De motie van Terschelling heeft een soortgelijke strekking.

Het VNG-bestuur ziet de moties als ‘extra signaal’ aan het rijk dat bij maatregelen met financiële consequenties, zoals de invoering van het Wmo-abonnementstarief, het rijk moet zorgdragen voor voldoende financiële middelen voor gemeenten.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

WvD / SW
Aldus uit genoemde motie:

Vooruitzicht op structurele oplossingen brede Sociaal domein. Voor Jeugd, WMO, Participatie en Statushouders is dit structurele er nog niet.

Onderzoeken zouden moeten lopen maar laten nog enige tijd op zich wachten. Tekorten stapelen zich op en zullen achteraf niet volledig gerepareerd worden.

Gemeenten worstelen dus door - in versnippering en zonder koers - en zitten achteraf alsnog met de kater.

De discussie over de toekomstige sociaal-maatschappelijk (staats-) inrichting had allang moeten lopen. Nu wordt er alleen op naca-basis over de financiën van te geforceerd gedecentraliseerd beleid gepraat met als vertrekpunt de krakkemikkige transities.Aldus uit genoemde motie:"

Draagt het VNG bestuur op:

• te werken met het kabinet aan de inrichting van een door het kabinet gefinancierde voorziening

voor gemeenten om ernstige tekorten op te vangen voor de jaren 2018, 2019 en 2020 totdat

het nieuwe verdeelmodel van kracht is;

• ervoor te zorgen dat het macrobudget meebeweegt met de volumegroei en de CAO

ontwikkelingen in het sociaal domein;

• ervoor te zorgen dat het onderzoek dat het kabinet en de VNG uitvoeren naar de uitgaven en

de volumestijging jeugdhulp, uiterlijk in februari 2019 wordt afgerond, voordat het kabinet de

Voorjaarsnota 2019 opstelt;

• ervoor te zorgen dat het kabinet en de VNG een onderzoek starten naar de

sturingsmogelijkheden op de Wmo in relatie tot de impact van centrale afspraken, waaronder

de gevolgen van het abonnementstarief, waarbij gemeenten worden betrokken bij de

voorbereiding van de onderzoek en het toezicht op de uitvoering van dat onderzoek en er voor

de ALV op 5 juni 2019 een onderzoeksvoorstel ligt;

• nu al concreet af te spreken met het kabinet dat de uitkomsten van het onderzoek naar

uitgaven en volumestijging jeugdzorg zwaar en expliciet meewegen bij de afwegingen voor de

Voorjaarsnota 2019 zodanig dat het leidt tot een toereikend macrobudget;

• om - wanneer uit het onderzoek blijkt dat de financiering van deze gemeentelijke taken tot nu

toe inderdaad ontoereikend is – met het kabinet af te spreken dat het kabinet in de

Voorjaarsnota 2019 voorstellen doet om de financiering van de jeugdzorg structureel op orde te

brengen;

• om de absolute blokkade rondom deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein op te

heffen, maar wel per akkoord met een financiële component (via de commissie financiën en de

desbetreffende inhoudelijke commissie), een afweging te maken of het akkoord op basis van

kennis over de financiële consequenties daarvan voor gemeenten gesloten kan worden;

• om de motie ‘stevige structurele afspraken in het sociaal domein’ ten minste tot de ALV op 5

juni 2019 van kracht te laten zijn.

"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard
De VNG heeft in het verleden heel gretig en actief meegewerkt aan de decentralisaties, ondanks negatieve adviezen van veel deskundigen en grote twijfels bij veel gemeenten. Inmiddels blijken de decentralisaties niet effectief te zijn, tot grote financiële tekorten te leiden, en blijkt dat traditionele gemeentelijke taken ernstig onder druk staan door de decentralisaties in het sociaal domein. Maar nog weigert het VNG-bestuur toe te geven dat de decentralisaties achteraf misschien geen goed idee waren en te overhaast doorgevoerd zijn. En nog blijft het VNG-bestuur de gemeenten benadelen met slechte adviezen op moties; slechte adviezen, die vooral het rijk dienen. Tijd om de decentralisaties eens onafhankelijk te laten evalueren. Een parlementair onderzoek naar de decentralisaties is ook een goed idee. Veel deskundigen zien het niet goed gaan, maar de VNG hobbelt maar door.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie