Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Raad van State: Omgevingswet komt te snel

De minister van Infrastructuur en Milieu houdt onvoldoende rekening met de omvang en complexiteit van de operatie, schrijft het adviesorgaan van de regering.

13 maart 2012

Het kabinet wil de Omgevingswet te snel invoeren, waarschuwt de Raad van State. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) houdt onvoldoende rekening met de omvang en complexiteit van de operatie, schrijft de Afdeling advisering in een eerste advies over het wetsontwerp.

Opknippen

De Raad van State adviseert de minister om invoering van de wet op te knippen in twee trajecten: Aan de ene kant een begin maken met maatregelen die snel kunnen worden ingevoerd en daarnaast een grondige analyse verrichten van problemen en oplossingen, om een Omgevingswet te maken die voor lange tijd zekerheid biedt.

Minder regels

De Omgevingswet vervangt vijftien bestaande wetten. Dat moet leiden tot minder regels, minder onderzoekslasten en snellere besluitvorming. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht over naar de nieuwe wet. De Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij verdwijnen omdat de verantwoordelijkheid voor dit beleid verschuift naar provincies en gemeenten.

Notitie stelselwijziging

De ministerraad stemde vrijdag in met de notitie Stelselwijziging Omgevingsrecht van minister Schultz. De notitie gaat nu naar de Tweede Kamer. Bedoeling is dat de wet in 2013 in werking treedt.

Analyse nodig

Het adviesorgaan vraagt zich af of de Omgevingswet daadwerkelijk verandering brengt. Al jaren wordt geklaagd over lange procedures met slecht voorspelbare uitkomsten, waardoor projecten moeilijk van de grond komen. Eerst is een analyse nodig, vindt het adviesorgaan. Wat zijn de problemen, welke oplossing biedt de Omgevingswet daarvoor en wat waren de effecten van eerdere wijzigingen aan het omgevingsrecht?

Besluitvorming blijft complex

Zelf plaatst de Raad van State daar vraagtekens bij. Een groot deel van de complexiteit van het omgevingsrecht wordt veroorzaakt door de specifieke geografische, demografische, economische en ecologische kenmerken van Nederland, aldus de Afdeling advisering. ‘Een nieuwe Omgevingswet kan mogelijk de juridische regels en procedures vereenvoudigen en verbeteren, maar zal niet kunnen voorkomen dat besluitvorming over de fysieke leefomgeving een complexe aangelegenheid blijft.’

Elverding

Om de besluitvorming ruimtelijke ontwikkelingen te verbeteren pleit het adviesorgaan voor de zogenoemde Elverding-benadering. Door een ‘verkenningsfase’ te introduceren moeten betrokken bewoners, decentrale overheden en milieuorganisaties eerder en op ruime schaal betrokken kunnen zijn bij een plan.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Charles van Veggel / Beleidsmedewerker
Het nieuwe Omgevingrecht biedt kansen maar ook bedreigingen. Op zich prima dat al die wetten samengevoegd worden in een systeem. Ik had bijvoorbeeld nooit geloofd dat de Waterwetgeving en Milieuwetgeving ooit zouden kunnen integreren. Ook goed dat men uitgaat van tenminste stand still en liefst graduele verbetering. Toch zit er iets engs aan de systematiek dat maatschappeijke opgaven (belangen) bepaalde sectorale normen opzij kunnen gaan zetten. Er is volgens mij sterke behoefte aan beslisondersteunende hulpmiddelen voor overheden die duidelijk maken wat effecten zijn van keuzes niet alleen op gemeentelijk niveau maar ook regionaal en landelijk niveau (op zich niet erg dat een gemeente wat minder doet aan "bodem", maar als alle gemeenten dat gaan doen doen natuurlijk wel). De effecten van keuzes moeten daarom ook goed gemonitord worden om in te kunnen grijpen als stand still niet bereikt wordt.

Ik heb net een artikel gelezen over de wet over "Werken naar vermogen". Ook daar een ten principale goede wet die vastloopt op uitvoeringsaspecten. Haastige spoed is ......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
aris blok / raadslid Velsen
Heeft de minister al nagedacht over de uitvoering? De WABO geeft al grote afstemmings- en coordinatieproblemen. En zijn de Regionale Uitvoerings Diensten zoals deze in de huidige vorm worden opgebouwd wel opgewassen tegen deze nieuwe wet
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Het winnen van tijd is maar relatief. Vroeger (is-ie weer) hadden we nog wettelijke inspraak: juich en jubel.....uit de wet dus de procedure kan sneller...!! De kruitdampen van de Wro en de Omgevingswet zijn net opgetrokken, de gewonden hinken nog..en daar komt alweer een bgesparing, versnelling, tijdwinst, lijkt wel een verzekeringspolis. En het is te laat om e.e.a. terug te draaien? Want sommige zaken waren echt (niet perfect) beter doordacht. Einde treurreactie...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Er is nog nooit een kabinet geweest die het voor elkaar heeft gekregen dat er minder regels komen. Het is in Nederland 1 juridische puinhoop met al haar procedures, wetten en regeltjes. Dit schaadt al jaren de economie. Stop hier mee en ga echt aan het werk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W. Doorzon
Europese regelgeving (lucht, geluid, natuur etc.) blijft van toepassing. Eenvoudiger kan daarom niet. Procedurele aanpassingen in bestaande wet- en regelgeving zou daarom slimmer zijn en minder tijd en geld kosten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
peter coopmans / kandidaat raadslid Etten Leur
Hup, alweer zo'n gedrocht erbij. Naast de Veiligheidsregio plaatst men de RUD als een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. Als je kritisch kijkt hebben die twee uitvoeringsorganen voor 80% overlap in aandachtsgebied en uitvoering en heeft men elkaar in de praktijk zelfs nodig voor de hoognodige afstemming bijvoorbeeld in het geval van risicodragende ondernemingen. Veiligheid en Milieu en Kwaliteit zijn onderwerpen, die in het bedrijfsleven allang bij elkaar zijn gebracht in aandacht en aanpak. Waarom gaat de Rijksoverheid nu weer landelijk opgelegd een groot aantal dure RUD's invoeren? Omdat het nu weer van een ander ministerie komt? Ja, men weet niet van elkaar wat men de markt van de provincie en gemeenten opgooit. Men werkt lekker langs elkaar heen en men vraagt zich niet af of er parallellen bestaan tussen kwesties van milieu en veiligheid. Het kost weer klauwen met geld en fysieke inspanning en energie. Weer moet er uit gezamenlijke gemeenten een 2e of 3e Algemeen Bestuur worden geformeerd. Weer moeten er nieuwe bureaucratische spelregels worden gemaakt. We zouden de overheid toch kleiner maken en letten op besparingen? Deze invoering van RUD's leidt tot meer bureaucratie, naast elkaar heen werken, hogere kosten voor de lokale overheden. Waarom zoekt men niet naar een integrale aanpak, waarbij er 1 Gemeenschappelijke Regeling is voor een Regio met daaronder 2 of 3 onafhankelijke deelregelingen voor de RUD, de VR en de bestaande Regionale Samenwerking? Er is dan slechts 1 bestuursorgaan met een Centraal Algemeen Bestuur. en daaronder twee of drie deelorganen met een dagelijks Bestuur, die op hun eigen specialisme zelfstandige eenheden vormen in de uitvoering van samenwerkingstaken, veiligheidstaken en Uitvoeringstaken. Ik heb de indruk dat politici en ambtenaren onvoldoende kennis vergaren om te ontdekken en onvoldoende kritisch zijn, dat er op bepaalde terreinen veel overeenkomsten zijn en het wenselijk is om bij te vormgeving ervan kritisch te kijken of het nodig is een nieuwe structuur te creeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Aan een van de problemen die de commissie Everdingen heeft gesignaleerd, wordt geen woord vuil gemaakt:

"Uit de analyse van de commissie blijkt dat veel belemmeringen in de voortgang van deze projecten niet zozeer een juridische of processuele achtergrond hebben, maar verband houden met bestuurlijk en politiek onvermogen."(quote uit het RvS advies over de omgevingswet).Tja, zo'n zin ligt bestuurlijk natuurlijk niet lekker...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Christa Lagerweij-Duits / juridisch adviseur
De Raad van State en de VNG stellen: snel en goed is twee. Daar ben ik het mee eens. Prima om het omgevingsrecht beter en eenvoudiger maken, maar eerst een gedegen vooronderzoek. Zo heeft de politiek vele vragen gesteld en de Raad van State kritiek gegeven op de rechtsfiguur van de omgevingsvergunning van rechtswege. En daar wordt in de notitie met de nieuwe kaders geen enkel woord gewijd. Maar de Minister heeft wel een monitoronderzoek naar de omgevingsvergunning van rechtswege toegezegd. Dus eerst een evaluatieonderzoek en dan verder...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie