Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Hanteer menselijke maat bij handhaving vakantieparken

Minister De Jonge vraagt gemeenten om mensen die permanent op vakantieparken wonen voldoende tijd te geven om een andere woonplek te zoeken.

23 juli 2023
vakantiepark_shutterstock_1118427218
Shutterstock

Bij handhaving van het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen horen gemeenten zich bewust te zijn van de kwetsbare situatie waarin bewoners zich kunnen bevinden, aldus Hugo de Jonge, demissionair minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. ‘Ik vraag van gemeenten nu al om de  “menselijke maat” te betrachten.’

Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Stroomopwaarts via Galan Groep
Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

(Strategisch) beleidsadviseur Economie

Gemeente Zoetermeer
(Strategisch) beleidsadviseur Economie

Voldoende tijd geven

De minister reageert hiermee op een vraag van Kamerlid Peter de Groot (VVD) naar de mogelijkheden om tijdelijk, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de handhaving van een verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen stop te zetten. ‘Het is onwenselijk wanneer mensen op straat komen te staan. Ik verzoek gemeenten daarom om mensen voldoende tijd te geven om een andere woonplek te zoeken, en hulp te bieden bij het zoeken, wanneer dit nodig is.’ Nu al is De Jonge in gesprek met gemeenten over het hanteren van die menselijke maat bij handhaving. ‘Ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal ik hier aandacht voor blijven houden.’

Kortere procedure

Om omgevingsvergunningen voor permanente bewoning van recreatiewoningen te verlenen moeten gemeenten nu de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgen, terwijl zij onder de Omgevingswet de veel kortere reguliere voorbereidingsprocedure kunnen toepassen. Onder de Omgevingswet vervalt de peildatum om in aanmerking te komen voor toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure. Ook wordt het onder de Omgevingswet mogelijk voor gemeenten om in gevallen van permanente bewoning zowel een objectgebonden als een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen. Onder de Omgevingswet, maar ook nu al, hebben gemeenten ook de discretionaire bevoegdheid om permanente bewoning al dan niet toe te staan. Wanneer zicht is op een transformatie naar wonen kunnen gemeenten dus ook onder het huidige recht handhaving stoppen. ‘Gemeenten hebben het beste zicht op mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de specifieke lokale context.’

Bestuurlijk aanjager

Verder zet De Jonge in op het transformeren van vakantieparken naar wonen om zo ‘waar mogelijk nieuwe woningen toe te voegen aan de woningvoorraad’. De komende tijd wil De Jonge aan de slag om het expertteam ‘nog effectiever in te richten’, zodat gemeenten goed worden ondersteund bij de transformaties van vakantieparken. Ook stelt de minister een ‘bestuurlijk aanjager’ aan voor de aanpak vakantieparken. ‘Deze zal met gebruikmaking van zijn expertise gemeenten en provincies bij de opgave ondersteunen door mee te denken over oplossingen en verbindingen te leggen.’

Over de uitwerking van de Vervolgaanpak Vakantieparken zal De Jonge de Tweede Kamer na de zomer informeren.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Simplist De Jonge c.a. snapt er nog steeds weinig van. Recreatieparken zijn er voor de recreanten. Een vermenging van functies van recreanten met permanente bewoners op recreatieparken werkt niet. Waarom trouwens wel permanente bewoning in de ene recreatiewoning toestaan en niet in de andere recreatiewoning? Dit kan al gauw ongewenste effecten hebben. Ook ontstaat het gevaar van (ernstige)verloedering en dat wil de Overheid ook niet.
Een oplossing kan wel zijn om gehele (recreatie) parken de bestemming van permanente bewoning te geven. Op basis van de huidige wetgeving hebben Gemeenten die mogelijkheid nu al. Een dergelijke beslissing moet uiteraard wel in overleg met de eigenaren van parken en recreatiewoningen worden genomen.
Advertentie