Advertentie

‘Rfv-advies technocratisch en ouderwets’

Actieve bewoners, verenigd in het LSA, zijn het niet eens met het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) dat er geen nieuwe 'financiële instrumenten' nodig zijn voor bewoners- en andere maatschappelijke initiatieven.

15 november 2014

‘Een technocraten-advies’, ‘raar’, ‘oud denken’ en ‘te gek voor woorden’. Het mag duidelijk zijn: actieve bewoners zijn het niet eens met het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) dat er geen nieuwe 'financiële instrumenten' nodig zijn voor bewoners- en andere maatschappelijke initiatieven.

Subsidies en garantstellingen prima

Volgens een deze week verschenen Rfv-rapport – ‘Tussen betalen en bepalen’ –  is er geen behoefte aan nieuwe financiële instrumenten om lokale maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken. De oude publieke bekostiging via gemeentelijke en provinciale subsidies en garantstellingen functioneert volgens de adviesraad ook in de nieuwe verhoudingen tussen burger en bestuur. De raad gaf daarmee antwoord op de vraag van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken of voor het stimuleren van maatschappelijke initiatieven een uitbreiding van het financieel instrumentarium van de overheid en het stelsel van financiële verhoudingen nodig is.

Eenvoudiger en transparanter

Volgens Ties de Ruijter, directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband actieve bewoners (LSA), weten actieve bewoners die bijvoorbeeld het beheer van een buurthuis overnemen, moestuinen in de buurt ontwikkelen of zelf opdrachtgever van de zorg in de wijk willen zijn, wel beter waar ze allemaal tegen aanlopen als ze hier financiering voor zoeken. ‘Het kost enorm veel tijd en wordt erg ingewikkeld gemaakt met allerlei instanties en verschillende voorwaarden en verplichtingen, wat bewoners niet stimuleert om initiatief te nemen. Dat moet echt eenvoudiger en transparanter kunnen. Bijvoorbeeld door lokale (publiek-private) fondsen te creëren waar bewonersinitiatieven tegen maatschappelijke voorwaarden startkapitaal kunnen lenen’, zegt hij. Ruimte bieden aan provincies en gemeenten, zoals de Rfv bepleit, helpt bewonersinitiatieven niet verder ‘als deze provincies en gemeenten op hun beurt geen (financiële) ruimte bieden aan actieve bewoners.’

Subsdiestromen liggen vast 

Volgens Walter Klein Nienhuis, BewonersBedrijf Malburgen, Arnhem weet men in Den Haag niet wat er in het land aan de hand is. ‘De plaatselijke overheden zitten vast in oud denken. Subsidiestromen liggen dan ook vast. Dit voorstel zorgt ervoor dat alles bij het oude blijft en bewoners kunnen aansluiten bij de oude bestaande organisaties. Nederland zit in een overgangsfase. Nederland is niet klaar voor bewoners die actief taken echt zelf uitvoeren’, zegt hij.

Op de jaarlijkse Landelijke Bewonersdag van zaterdag 15 november in Enschede komen ruim 650 actieve bewoners uit stadswijken samen om te vertellen dat dingen anders moeten worden geregeld.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ton Damen / www.noordenbergkwartierdeventer.nl
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=WweKl3DqWrI&list= … met Nico Haasbroek, David van Reybrouck, Adri Duijvestein, Jutta Chorus, André Thomsen, oud-minister VRO Pieter Beelaerts van Blokland en vele anderen waaronder de bewoners van het Noordenbergkwartier in Deventer. ( http://www.noordenbergkwartierdeventer.nl/ )
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Akelei / bleidsmedewerker
Opvallend aan het advies van RVF is niet dat het enigszins conservatief is, maar dat het advies zich beperkt tot de bestuursrechtelijke instrumenten (subsidies) en de privaatrechtelijke instrumenten (inkoop) buiten beschouwing laat, wat een omissie is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De Rfv is een (overigens in mijn ogen overbodige) Overheidsorganisatie, die primair adviseert voor/over de publieke sector. Die functie kan ook héél goed worden overgenomen via adviezen van de VNG.

Voor goede bewonersinitiatieven kunnen gemeenten desgewenst binnen hun vigerende begroting geld vrij maken. Het is inderdaad onzin om daarvoor nieuwe publieke financiële instrumenten op/in te zetten. Als dat al noodzakelijk is zijn bewonersinstellingen natuurlijk heel goed in staat om daar, naast de al bestaande publieke financiële instrumenten, zelf private instrumenten voor te bedenken en/of op te zetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie