Advertentie

Klokkenluider Waalre vraagt raad om onderzoek

De melding van misstanden die de Waalrese klokkenluider naar de raad heeft gestuurd gaat vooral over waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer.

15 februari 2022
Vlag Waalre

De meldingen van misstanden die de Waalrese klokkenluider naar de gemeenteraad van Waalre heeft gestuurd gaan vooral over waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer. Hij zou een valse aangifte hebben gedaan en het ambtsgeheim hebben geschonden. Ook zou hij er persoonlijk zorg voor hebben dragen dat zij in de regio nooit meer aan de slag zou kunnen, bij geen enkele gemeente.

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Velsen
Projectleider Gebiedsontwikkeling

Strateeg Gebiedsontwikkeling

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Velsen
Strateeg Gebiedsontwikkeling

Misstanden

Op 1 februari j.l. deed de klokkenluider een formele melding van misstanden bij het college. Het gaat hier om dezelfde ex-ambtenaar die eerder ten onrechte op staande voet is ontslagen, nadat ze tijdens een rechtszitting in 2020 naar buiten bracht dat er een bestuurscrisis in Waalre was. Maar in de avond van 7 februari j.l. ontving zij van het college een brief. Daarin stond dat het college besloten had geen gevolg te geven aan haar verzoek om een onderzoek in te stellen. Dat kwam op die dag ook al de fractievoorzitters ter ore. In de melding wijst zij erop dat dat onverwijld dient te worden ingesteld bij een melding van een misstand. De klokkenluider vraagt de raad daarom haar controlerende rol te pakken en onderzoek naar de feiten in te stellen. Ze maakt duidelijk dat de melding niet gaat over misstanden ten aanzien van het arbeidsconflict, maar op misstanden rond de aangifte en de strafzaak. De eerste twee meldingen gaan over schendingen van afspraken die in de vaststellingsovereenkomst werden gemaakt door Boelhouwer.

Finale kwijting

De klokkenluider wijst erop dat het college vindt dat de afspraken in de vaststellingsovereenkomst over het arbeidsconflict met de oud-ambtenaar ook zouden gelden voor de aangifte en de daaruit volgende strafzaak. Vanwege die afspraken zouden er door haar geen misstanden over de strafzaak meer mogen worden gemeld. Dat is juridisch onjuist, stelt de klokkenluider. Finale kwijting in de arbeidszaak gaat namelijk louter over het arbeidsconflict. De misstanden verbonden aan de strafzaak vallen buiten de afspraken in de vaststellingsovereenkomst.

Schending ambtsgeheim

De afspraken die in de vaststellingsovereenkomst zijn gemaakt gaan over de exacte manier van communicatie over het arbeidsconflict en op de overeengekomen geheimhouding op de inhoud van de regeling. De klokkenluider maakt formeel melding dat de gemeente Waalre, in de persoon van Boelhouwer, de in de vaststellingsovereenkomst gemaakte afspraken heeft geschonden. Als eerste misstand noemt zij schending van het ambtsgeheim door Boelhouwer. Die heeft, in strijd met de afspraken die zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst, ten overstaan van de pers kenbaar gemaakt dat zijn aangifte van schending van het ambtsgeheim niet zou worden ingetrokken.

Verwijtbaar handelen

Een tweede overtreding is volgens de klokkenluider dat Boelhouwer op 3 mei 2021 een brief, gericht aan de commissaris van de koning, naar het Eindhovens Dagblad stuurt. ‘Onweerlegbaar is zijn doel om de inhoud publiekelijk te delen, wederom in strijd met hetgeen werd overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst.’ In de brief stelt Boelhouwer dat ‘een van de aanleidingen voor de bestuurscrisis het ontslag was van een nog maar kort in dienst zijnde ambtenaar die haar geheimhoudingsplicht had geschonden’. Die communicatie is volgens de melder niet alleen in strijd met de communicatie zoals overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst, maar is ook te zien als ‘verwijtbaar handelen’, aangezien op het moment van delen van deze informatie met de pers het onderzoek naar de schending van geheimhouding nog in volle gang was.

Laster

En dat is nog niet alles. Boelhouwer en de waarnemend gemeentesecretaris hebben zich volgens haar aantoonbaar schuldig gemaakt aan laster, smaad en belediging jegens haar. ‘Boelhouwer maakt zich aantoonbaar schuldig aan uitspraken in de trant: ‘Dat hij er persoonlijk zorg voor zou dragen dat ik in de regio nooit meer aan de slag zou kunnen bij geen enkele gemeente.’ Boelhouwer en de waarnemend gemeentesecretaris zouden de daad bij het woord hebben gevoegd door een rondgang in de regio te maken en haar bij andere gemeenten ‘te bespreken’, aldus de klokkenluider.

Valse aangifte

En dan zijn we er nog niet. Een misstand in relatie tot de strafzaak is volgens de melder het doen van een (deels) valse aangifte door Boelhouwer en een hoge ambtenaar. De twee al genoemde hoge ambtenaren zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het verzamelen en opstellen van valse verklaringen. Boelhouwer zou hiervan op de hoogte zijn op het moment van het doen van aangifte, aldus de klokkenluider. Zij was genoodzaakt zich te verweren bij de zitting van 11 augustus 2020, omdat ze anders zou instemmen met de door Waalre ingebrachte verklaringen. Boelhouwer en een hoge ambtenaar ‘waren op de hoogte van de onjuistheid van deze verklaringen of hadden zich ervan kunnen vergewissen dat de verklaringen onjuist waren’. Ook ‘handelden zij te kwader trouw’ toen ze desondanks aangifte deden.

Preventieve werking

Vast is komen te staan dat het doen van aangifte werd gebruikt voor een ander doel waartoe het niet behoort te strekken, gaat de melder verder, ‘namelijk de mogelijke preventieve werking die uit kon gaan van een aangifte’. De aangifte werd drie dagen voor de zitting van 17 september 2020 gedaan door Boelhouwer cs. ‘om mij het zwijgen op te leggen en om de rechter te intimideren’. Zij maken zich daarbij schuldig aan het verstrekken van onvolledige informatie bij de aangifte en bij het op de aangifte volgende onderzoek, aldus de klokkenluider. ‘Aantoonbaar heeft Waalre bij de aangifte de voor de weging van de aangifte essentiële documenten door Waalre niet bijgevoegd. Gebaseerd op die ontbrekende documenten heeft de officier van justitie vastgesteld dat ik mijn ambtsgeheim niet schond.’

Bedreigend

Aantoonbaar heeft Boelhouwer geweigerd om zorgvuldig onderzoek naar de feiten te doen voordat hij aangifte deed, aldus de melder. Een verzoek van haar advocaat en haarzelf om een gesprek is door hem tot tweemaal toe schriftelijk geweigerd. Boelhouwer zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan het moedwillig negeren van signalen die aantonen dat de melder geen verwijtbaar handelen ten laste kon worden gelegd. Vertrekkend burgemeester Jan Brenninkmeijer heeft opvolger Boelhouwer ‘voor diens aantreden en later ook veelvuldig’ van de feiten op de hoogte gebracht, schrijft de melder. Hij vroeg Boelhouwer af te zien van aangifte, omdat hij aan Boelhouwer had bevestigd dat de melder een klokkenluider is. ‘Boelhouwer heeft zich daarop aantoonbaar bedreigend opgesteld richting Brenninkmeijer.’

Bescherming

De melder noemt nog een aantal misstanden die vooral de hoge ambtenaren aangaan en stelt alle benoemde misstanden bij een onderzoek te kunnen staven. ‘Ik bied hierbij aan dat ik ten behoeve van een onafhankelijk in te stellen onderzoek bereid ben om de misstanden volledig te motiveren.’ De ervaring leert haar echter hoe de gemeente Waalre omgaat met klokkenluiders. ‘In plaats van het instellen van onderzoek ten behoeve van waarheidsvinding aangaande de gemelde misstanden wordt uitsluitend ingestoken op het vervolgen van de melder van de misstanden. Ik verzoek u als controlerend bestuursorgaan van Waalre om ten behoeve van deze melding onverwijld onderzoek in te stellen alsook mij in bescherming te nemen.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A. Hermans
We hebben de mond vol van China en Rusland als het gaat om niet integer bestuur... Laten we eens een voorbeeld geven, door zelf kritisch onderzoek in te stellen naar ons eigen integer handelen en besturen. Als men zuiver is, hoeft men een onderzoek toch niet te vrezen en tegen te houden?
Advertentie