Advertentie

Initiatiefwet Woo moet Wob vervangen

De overheid moet opener worden, vinden GroenLinks en D66. Ze presenteerden donderdag een plan om dat te bereiken: de initiatiefwet ‘Wet Open overheid’ (Woo).

05 december 2013

De overheid moet opener worden, vinden GroenLinks en D66. Ze presenteerden donderdag een plan om dat te bereiken: de initiatiefwet ‘Wet Open overheid’ (Woo).

Uit zichzelf
Die wet moet de huidige Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) vervangen en gaan uitmaken hoe de overheid verzoeken van burgers om informatie dient te behandelen. Overheden moeten volgens de plannen uit zichzelf meer informatie ter beschikking stellen aan burgers, journalisten en onderzoekers, die ook makkelijker toegang krijgen als zij daarom vragen. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin.

Standaard 'ja'
"Nu is er een neiging om burgers, NGO’s en journalisten buiten de deur te houden. Ik vind dat burgers het recht hebben om te weten wat overheden doen en waar ons belastinggeld aan uit wordt gegeven", aldus Linda Voortman, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Mede-indiener Gerard Schouw van D66: "Niet langer is nee het uitgangspunt bij een verzoek om informatie, maar wordt ja het standaard antwoord. Tenzij iets openbaarmaking in de weg staat."

Commissaris
De Woo moet een aantal dingen gaan veranderen. Ten eerste moet er een 'informatiecommissaris' komen, een onpartijdig deskundige die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de transparante overheid.

Ook de VNG
De Woo moet ook de reikwijdte van de Wob vergroten, te weten met met a) de Kamers en de Verenigde vergadering der Staten-Generaal, b) de Raad van State uitgezonderd de Afdeling bestuursrechtspraak, c) de Algemene Rekenkamer, d) de Nationale Ombudsman en de substituut-ombudsmannen en de gemeentelijke en provinciale ombudsmannen, e) besturen van koepelorganisaties van openbare lichamen, zoals VNG, IPO en UvW. Ook kunnen bij AMVB semipublieke instellingen worden aangewezen als vallend onder de Woo.

Motiveren 
De Woo moet ook een einde maken aan de huidige situatie waarin verzoeken te makkelijk en ongemotiveerd worden geweigerd. Op grond van de Woo moet het gebruik van uitzonderingsgronden zwaarder gemotiveerd worden.

Register bijhouden
Bestuursorganen moeten ook een via internet raadpleegbaar informatieregister gaan bijhouden, waarin wordt geregistreerd wat het bestuursorgaan volgens de Archiefwet moet bewaren (inkomende en uitgaande post, de belangrijkste interne stukken). Zo wordt door de Woo inzichtelijker wat voor een documenten een bestuursorgaan in huis heeft waar verzoekers toegang toe hebben. 

Einde dwangsom
De nieuwe wet gaat meteen ook misbruik van de Wob tegen. Er valt namelijk nu nog geld aan de Wob te verdienen: gaat een overheid niet snel genoeg in op een Wob-verzoek en komt ze niet tijdig op de proppen met de geëiste informatie, dan moet immers een dwangsom worden betaald. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil ook graag dat dit wordt bestreden. De Woo koppelt de openbaarheid los van de Wet dwangsom.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

O. ten Hove
De Woo moet ook een einde maken aan de huidige situatie waarin verzoeken te makkelijk en ongemotiveerd worden geweigerd. Op grond van de Woo moet het gebruik van uitzonderingsgronden zwaarder gemotiveerd worden.Directeur van de sociale dienst Den Haag, een jurist nota bene, tekende een afwijzing van een WOB verzoek met de kromste motivatie die ik maar hoorde. Alles was eraan gelegen om niet aan het verzoek, waarbij zou worden aangetoond dat de gemeente bij de rechter loog, te voldoen. Dit soort juristen zouden ontslagen moeten worden... want ze maken meer kapot dan dat ze goed doen.Het personeel van de sociale dienst Den Haag mort, maar durft niets te zeggen omdat men bang is voor hun baan.Overigens moest deze directeur bakzeil halen omdat een WOB niet geweigerd mag worden behalve als er staatsgeheimen in het geding zijn. De weigering van deze directeur was erop gericht om het misleiden van de rechter door de gemeente Den Haag te verbloemen...Seeds meer zie je dat capabelen verdwijnen en de niet-capabelen in dienst blijven.Henri Okken / Hoogeveense burger.
De overheid moet opener worden, eerlijker en integer!!

niet langer de schandalen verzwijgen. Foute bestuurders de laan uit, het veld ruimen ! De fraude corruptie en macht positie moet uitgeroeid worden ! Er moet een einde komen aan het ( overheidsgeweld! Ik noem het terreurdaden. WOB verzoeken die zeer moeizaam bemachtigt kunnen worden, omdat er te veel koppen gaan rollen! brutaal gezegd ,ik noem het een smerige vieze kliek. Misbruikpraktijken gehandicapten Alescon Vriendelijke groet, het ga u goed. Klokkenluider misbruik & corruptiepraktijken Hoogeveen Drenthe. H. Okken.
WJM
Gutgutgut, de Wet Dwangsom moet er uit, want de verzoeken zijn zo omvangrijk.Heren ambtenaren, de verstrekking van informatie onder WOB (en waarschijnlijk ook die onder WBP) kent 4 (VIER) vormen; *kopieen* zijn er daar slechts 1 van, en daarvoor kunt ook nog eens kopieerkosten in rekening brengen.

Hint: ga over op 'inzage', en de lol is er voor de grootste misbruikers acuut vanaf, als de aanzegging kopieerkosten dat daarvoor al niet waren.Maar u kunt uiteraard ook 1x scannen, en het voor eeuwig openbaar zetten.Maar da's toch weer zo vreeschlyck nieuwerwetsch....PS: pas wanneer NL per capita *net* zo veel *professionele* WOB/FOI-ambtenar(r)en in dienst heeft als het gros der Aarhus/Tromso-onderschrijvende lidstaten, *dan* pas heeft men enig recht van spreken over misbruik en overbelasting.

Voorlopig zitten we daar een factor 5-25 *onder*.Dus handelt u eerst maar eens volledig en ruimhartig naar de geest van Aarhus & Tromso, voor dat u de burger de enige 'vorderbare' letter van de wet gaat ontnemen.PS, casus ministerie, weigert brief tussen hen en Europese Commissie te verstrekken, 'want toestemming EC nodig'....en u denkt zeker dat dat met die 2 weken 'derdenconsultatie' gedaan is?

(inmiddels wacht ik reeds 2 maand)PS: die dwangsom was *zeer* expliciet als prikkel bedoeld.

Ik kan slechts constateren dat dit meer dan naar behoren werkt.

Het kost alleen vele jaren en casussen/varianten tijd voordat alle soorten tikken over de vingers zijn uitgedeeld, in alle echelons, en men de organisatie daar eindelijk eens op gaat aanpassen.Leon Scheppink / juridisch adviseur
Het loskoppelen van de Wet dwangsom lijkt me het enige positieve van dit initiatief. Voor het overige denk ik dat de initiatiefnemers een ietwat verkeerd beeld hebben van de praktijk.
Paul
Zoals bij de meeste voorstellen kleven hier voor en nadelen aan.Zo vraag ik mij af of de uitbreiding van de kring van betrokkenen acceptabel is voor nieuw te betrekken partijen. Enkele voorbeelden van partijen die onder het nieuwe voorstel gaan vallen:

- VNG

- IPO

- CTIVD

- Raad van State

- Kabinetsformaties

- Semi-overheden: NS, ProRail, SDU, Holland Casino, Joh. Enschedé, etc.Daarnaast zijn er strafbepalingen de ambtenaar die informatie opzettelijk (voorwaardelijk opzet) niet verstrekt pleegt een misdrijf. Daarnaast pleegt de burger die vertrouwelijk verstrekte informatie openbaart een culpoos misdrijf. (!)Het verkorten van de beslistermijn is voor veel overheden een moeilijk punt, momenteel heeft men vaak al problemen met 4 weken, laat staan 2 weken.Het voorstel voelt aan als een zeer logge wet, waarin je eenvoudig de weg kunt kwijt raken. Tevens zijn er vele bepalingen die de bevoegdheid laten tot het opstellen van AMvB's, hetgeen de regeling nog complexer maakt. Dit tegenover de huidige vrij eenvoudige Wob afgezet, denk ik dat er nog redelijk wat aan dit voorstel geschaafd moet gaan worden wil het door de Kamers heen gaan.
Jan
@dhr Scheppink: Het loskoppelen van de Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen lijkt mij helemaal geen goede zaak. Daarmee geeft de overheid die burgers bij iedere fout zwaar wenst te straffen een volstrekt verkeerd signaal af. De overheid moet gewoon zorgen dat ze tijdig beslist.Dat geldt zeker voor een eventueel bezwaar tegen een beslissing op een wobverzoek! Dat is nimmer misbruik, want onzinnige bezwaren vallen er reeds nu al niet onder (uitsluiting kennelijk ongegrond/kennelijk niet-ontvankelijk).Waarom niet de oplossing zoeken in het meer formaliseren van de ingebrekestelling, waarbij het bestuursorgaan binnen twee weken na indiening van het verzoek per brief een formele weg daartoe open te stellen (het bekende formulier). Op die manier wordt de burger er van in kennis gesteld dat hij het bestuursorgaan in gebreke kan stellen en hoe hij dit moet doen, hetgeen beantwoord aan doel en strekking van de Wet Dwangsom en Beroep.Bestuursorganen die dit nalaten en de burger niet proactief informeren kunnen dan nog steeds benaderd worden met eigen ingebrekestellingen die onduidelijk zijn, maar dat is dan hun eigen schuld. Ten aanzien van de bestuursorganen die het op correcte wijze doen (waarschijnlijk heel snel alle bestuursorganen) geldt vervolgens dat ze op een hele duidelijke wijze in gebreke gesteld worden. En als ze dan alsnog niet tijdig beslissen dan is iedere dwangsom die zij verbeuren volledig in lijn met doel en strekking van de Wet Dwangsom en Beroep, waar de wetgever toch niet zo heel lang geleden heel bewust voor heeft gekozen.Het voorstel ga ik nu eens rustig in zijn geheel bestuderen. ;)

Richard / op persoonlijke titel
Het voorstel bevestigt maar weer eens de kloof tussen praktijk en "Haagse kaasstolp". Wederom een onzinnig wetsvoorstel dat niet past in het streven om administratieve lasten, juist ook voor de oveheid, te verlichten. Voor de goede orde: net als in het bedrijfsleven heeft ook de overheid te maken met informatie waarbij openbaarheid niet op voorhand is gewenst vanwege de eigen concurrentiepositie of die van anderen. En zo zijn nog wel een aantal voorbeelden te noemen!
K. de Beer / organisatie adviseur
Wat kamerlid Schouw roept, staat ook centraal bij de WOB 1980. Alleen is de praktijk weerbarstiger en willen bestuurders en dossierambtenaren vaak niet dat informatie op straat beland. Hoe vaak ik de kreet "waar bemoeit ie zich mee!" niet gehoord wat duidt op een contra houding ten opzichte van de WOB. Een WOO zal daar niets aan veranderen. Je moet de mentaliteit veranderen en dat zie ik niet snel gebeuren en helemaal niet met meer bezuinigingen in het vooruitzicht. Wel een puntje van zorg zijn de proceskostenpiraten. Maar dat is wel simpel op te lossen door de WOB uit de Wet Dwangsom te halen (wel beroep geen dwangsom).
Advertentie