Advertentie

Fout bestemmingsplan door de vingers gezien

Ondanks een onzorgvuldigheid in de voorbereiding is het bestemmingsplan voor ruim 700 nieuwe woningen in de gemeente Brummen definitief geworden. Omdat de Raad van State voor het eerst de ‘relativiteitseis’ uit de Crisis- en Herstelwet toepaste, heeft de onzorgvuldigheid geen gevolgen voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

24 januari 2011

Niet duidelijk 
Volgens het bestemmingsplan ‘Elzenbos’ komt een deel van de huizen te dicht bij chemisch bedrijf Cray Valley. De gemeenteraad heeft niet duidelijk aangegeven waarom hij afwijkt van de normen voor milieuzonering van de VNG. Omwonenden voerden dit aan als één van de argumenten tegen goedkeuring van het bestemmingsplan.

Risico's
Volgens de Raad van State had de gemeenteraad inderdaad moeten motiveren waarom hij is afgeweken van de aanbevolen afstand tussen het bedrijf en de woningen en van de afstanden die de raad hanteert in de plantoelichting. Bovendien heeft de gemeenteraad de aard en omvang van de risico’s van het bedrijf niet goed onderzocht. Daarom is het vaststellingsbesluit op dit punt niet goed voorbereid.

Hoger beroep
De omwonenden die op deze fout wijzen, lijden zelf echter niet direct nadeel van de fout. Daardaar kunnen zij zich volgens de 31 maart 2010 van kracht geworden Crisis- en Herstelwet niet op deze fout beroepen en is het hoger beroep ongegrond.

Nadelig effect
De Raad van State geeft aan dat de wet belanghebbenden wel de ruimte biedt om te waken over (de afweging van) hun belangen. Zo mogen zij erop wijzen dat het plan en de voorschriften een nadelig effect hebben op de gebruiksmogelijkheden of waarden van hun eigen grond of bouwwerken.

Overlast
In dit geval beroepen de omwonenden zich op een bepaling die bedoeld is om andere bewoners te beschermen tegen de overlast van het bedrijf of het bedrijf tegen klachten van die bewoners. En dat mag sinds 31 maart 2010 niet meer bij (grote) projecten die onder de anti-stroperigheidsbepalingen van de Crisis- en Herstelwet vallen.

Verrassing
Advocaat Frans Kobossen vindt de uitspraak ‘echt een verrassing’, omdat de argumenten van de omwonenden al vóór 31 maart 2010 zijn aangevoerd. Aan de andere kant voelde hij wel aankomen dat het bestemmingsplan niet zou sneuvelen, omdat dan tientallen bewoners hun huis uit moeten. Er staan namelijk al ongeveer tachtig woningen, op grond van een ten onrechte verleende vrijstelling.

Zorgvuldigheid
De gemeente heeft met belangstelling kennisgenomen van de uitspraak. Het gemeentebestuur van Brummen vindt dat hij het besluit heeft voorbereid ‘met de vereiste zorgvuldigheid’, maar beraadt zich over de vraag of het punt van de milieuzonering nog om ‘nadere acties van de gemeente vraagt’.

Vuurwerkfabriek
Volgens Frans Kobossen, die enkele jaren jurist was bij de Raad van State, heeft moeite met de uitspraak. ‘Die komt erop neer dat de gemeente de wetgeving niet in acht hoeft te nemen, omdat de Raad van State trefzekere beroepsgronden mag passeren. Er had ook een vuurwerkfabriek kunnen staan'.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Criticus - NL
Ik kan mij niet voorstellen dat het chemisch bedrijf Cray Valley zelf geen zienswijzen heeft ingediend tegen woningbouw binnen de toegestane milieuzonering. Lijkt mij toch een beperking van de bedrijfsvoering.
Rechtspraktijk BAWA Afd. Bestuursrecht / Juridisch adviseur bij BAWA c.s.
De vraag is of deze uitspraak de toets van het EVRM kan doorstaan? Ingevolge artikel 1.9 van de Chw dient de bestuursrechter een besluit niet te vernietigen op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dat beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.

Uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel van de Chw (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, blz. 49) kan worden afgeleid dat de wetgever met dit artikel de eis heeft willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke (of: achterliggende) reden om een besluit in rechte aan te vechten en dat de bestuursrechter een besluit niet moet vernietigen wegens schending van een rechtsregel die niet strekt tot bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad.

De bepaling ex art 1.9 Chw is dermate een beperking van de beroepsmogelijkheden vanwege causaliteits- of procesbelangproblemen welke een rechtsgang naar Straatsburg wegens schending van het EVRM rechtvaardigt. Ook al heeft de Raad van State Afd. Bestuursrechtspraak art. 1.9 Chw niet hoeven toe te passen in deze zaak neemt zulks niet weg dat de beperking die de Chw reeds oplegt daardoor een een justitiabele bij voorbaat beperkt in zijn verweer cq de verdediging van zijn rechtsbelangen. Zulks klemt i.c. des temeer nu de Chw in werking is getreden na vooraf verkregen advies van de Raad van State zelf.


Ad. / Omwonende van een (andere) chemische fabriek
......welke een rechtsgang naar Straatsburg wegens schending van het EVRM rechtvaardigt....

Ik ben benieuwd of advocaat Frans Kobossen hiermee a/d slag wil. Stel voor dat omwonenden (van chem. fabrieken) , politieke partijen en milieugroepringen hierin hun krachten bundelen en wat fin. middelen vrijmaken. Een bijdrage daar aan wil ik graag leveren.


p.s. of het chem.bedrijf Cray Valley in Brummen zelf zienswijzen heeft ingediend , zou eenvoudig te controleren moeten zijn....
W.Wilkens
Het hele systeem van de relativiteit (Schutznorm) is bedacht om vooral de overheid en haar (rechts)handelingen te dekken en hier betoont de RvS zich een volgzame uitvoerder. Zoals altijd.

Waren er staatsraden geweest die de jurisprudentie hadden gekend, dan hadden ze gezien dat het roeken en kraaien-arrest of het Joosten Krul- arrest stond in het teken van de bescherming van de mens tegen schade e.d. als gevolg van een milieuinrichting.

Wat staat de burger meer te wachten met deze nieuwe flinkheid van deze gewillige dienaren?
Daniel Hake / Adviseur milieukwaliteit
Ik vind het terecht dat bezwaarmakers alleen hun eigen belang aan kunnen voeren. Anderen kunnen voor hun eigen belang opkomen bij de rechter. Dat het bedrijf in kwestie het (kennelijk) niet nodig vond om bezwaar te maken wijst er op dat dat belang niet in het geding was (of dat het bedrijf heeft zitten slapen).
Voor belangen die niet voor zichzelf kunnen opkomen (zoals de toekomstige, thans nog onbekende, bewoners) moet de gemeente zorgen, eventueel gecontroleerd door de VROM Inspectie.
Niek / jurist
Kom, kom, geen gemopper op de (politiek benoemde) Raad van State. Die voert de nieuwe wet ook maar uit.
In die Crisis- en Herstelwet zit het probleem. Waar voorheen wetgever en bestuurder in Nederland een goede ruimtelijke ordening voor ogen heeft gehad, is dat door deze wet verwaterd naar een loterij. Het systeem van het bestuursrecht kent nu eenmaal het systeem van : niet gereageerd, dus besluit onherroepelijk. Ook al is dat inhoudelijk nog zo fout. Dit systeem gaat uit van een perfecte overheid maar zo langzamerhand zijn we er toch wel achter geraakt dat dit niet het geval is. Sterker nog, de kwaliteit van bestemmingsplannen, vrijstellingen enz. is in de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen of gewoon bewust wegbezuinigd. En op termijn levert dat wellicht weer een klapper op waarna Jan Publiek roept hoe dat in godsnaam mogelijk is.
Jan / ambtenaar
@ Daniel Hake. "Voor belangen die niet voor zichzelf kunnen opkomen (zoals de toekomstige, thans nog onbekende, bewoners) moet de gemeente zorgen, eventueel gecontroleerd door de VROM Inspectie". Leuk gezegd, maar dàt is hier nu juist niet gebeurd!
W. Sanner
De Raad van State is de weer eens de "toedekker" van (bewust) onrechtmatig dan wel onzorgvuldige besluit. Want de burger moet vooral in het sprookje fatsoenlijke overheid / gemeenteraad blijven geloven. Bereikt wordt dat de burgers niet alleen de overheid/gemeenteraad steeds minder vertrouwt, doch ook de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En dan gek opkijken dat burgers protest stem uitbrengen op de PVV: land onbestuurbaar.
Paul / ambtenaar
Ja, de (goede) ruimtelijke ordening in Nederland wordt langzamerhand afgeschaft: er is zelfs geen ministerie meer met die naam, goedkeuring van bestemmingsplannen (door provincie) is afgeschaft en als er nog geen omwonenden zijn, kan er ook niemand bezwaar maken tegen een bestemmingsplan. Dit gaat goed tot er weer een ramp gebeurt. Dan zal ook de Afdeling Bestuursrechtspraak zich moeten verantwoorden. Het zou goed zijn als de politiek dit oppakt in plaats van zich druk te maken om een hoofddoekje.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
In ontroerende gezamenlijkheid breken bestuur en rechterlijke macht gezamenlijk de rechtstaat af. Straks worden we zo'n bananenrepubliek aan de (Moer)dijk waar gebouwen spontaan instorten of vlam vatten.
Iedereen die ertoe deed wist dat die Crisis- en Herstelwet bedoeld was om gewone mensen buitenspel te zetten. "Herstel" moet je lezen als "On(herstel)baar beschadigen". En "crisis" moet je lezen als "structurele crisis", die door deze wet weer een stukje dichterbij wordt gebracht.
Tja, wat kun je nog stemmen als dat niet wilt? Ik zou het niet weten. Ik ga maar op iets geks stemmen volgende keer.
Advertentie