Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdzorgregio’s mogelijk onder curatele

Gemeenten die in financiële problemen dreigen te komen door een stijgende vraag naar jeugdhulp krijgen steun van het rijk. De vier jeugdzorgregio’s die hun inkoop nog niet op orde hebben, komen mogelijk onder curatele te staan. Dit melden de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) in een Kamerbrief over de voortgang van de inkoop jeugdzorg door gemeenten en zorginstellingen.

22 oktober 2014

Gemeenten die door een stijgende vraag naar jeugdhulp in financiële problemen dreigen te komen, krijgen steun van het rijk. Die vrees bestaat met name rondom de (dure) specialistische jeugdhulp. De vier jeugdzorgregio’s die hun inkoop nog niet op orde hebben, komen mogelijk onder curatele te staan.

Bovenregionale jeugdhulp

Dit melden de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) in een Kamerbrief over de voortgang van de inkoop jeugdzorg door gemeenten en zorginstellingen. In de brief staat nog steeds niet om welke regio’s het gaat. De Tweede Kamer had daar, via een motie, wel op aangedrongen. Gemeentekoepel VNG en Jeugdzorg Nederland tonen zich tevreden over de afspraken die zijn gemaakt over de continuïteit van specialistische, bovenregionale jeugdhulp.

Ingrijpen

De vier jeugdzorgregio’s moeten direct verbeteracties in gang zetten, zo schrijven de bewindslieden. Binnen twee weken vindt daarover bestuurlijk overleg plaats. Daarna krijgen alle betrokken gemeenten een brief waarin de gemaakte afspraken worden toegelicht. Pas dan worden de namen van de achterblijvende regio’s openbaar gemaakt. Als de regio’s de komende twee weken onvoldoende voortgang boeken, grijpt het kabinet in. Het is onduidelijk op welke punten de regio’s achterblijven. Het kan met zowel het inkoopproces te maken hebben,  maar ook met de toegang tot de jeugdzorg en/of de kwaliteit van de samenwerking.

Specialistische jeugdhulp

Rijk, gemeenten en zorgaanbieders hebben na intensief bestuurlijk overleg afspraken gemaakt over bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp. De Kamer had daar op aangedrongen, mede na het briefadvies van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) dat het inkoopproces van jeugdhulp door gemeenten hapert. Afgesproken is dat gemeenten samen bovenregionale functies inkopen, op een schaal van grofweg één miljoen inwoners. Binnen dat bovenregionaal samenwerkingsverband gelden gelijke contractvoorwaarden en gelijke prijs en is er één juridische (contract- of subsidie)relatie en één betaalrelatie tussen de jeugdregio en de aanbieder voor die specialistische functie. Dit maakt bevoorschotting mogelijk. Goedlopende onderhandelingen mogen door deze afspraken niet worden belemmerd.

Financiële regeling

Gemeenten die, door onverwachte stijgende zorgvraag, in financiële problemen dreigen te komen, krijgen hulp van het rijk, zo schrijven de bewindslieden verder. Die vrees bestaat met name rondom de (dure) specialistische jeugdhulp. De omvang van de vraag naar deze jeugdhulp ligt nog niet vast en kan hoger zijn dan geraamd. In het voorjaar vergelijkt het rijk de realisatiecijfers van 2013 met het macrobudget. Mocht het nodig zijn, dan past het rijk bij. Als de zorginstroom voor de jeugd-ggz hoger is dan verwacht, wordt een aparte, eenmalige regeling getroffen.

Verdelingsvraagstuk

Ook rondom het woonplaatsbeginsel zijn afspraken gemaakt. Gemeenten met relatief veel residentiële jeugdhulp-capaciteit moeten meer jeugdhulp leveren, maar worden daar door het niet geheel vlekkeloos werkende berekeningssystematiek van het woonplaatsbeginsel niet volledig voor gecompenseerd. Om te voorkomen dat deze (handvol) gemeenten in financiële problemen komen, zal in de transitiefase worden bekeken of dat eenmalig en op individuele basis kan worden aangetoond en gecompenseerd. ‘Dit is een verdelingsvraagstuk binnen het overgehevelde budget’, zo schrijven de bewindslieden. Als het nodig mocht zijn, zal dit via het macrobudget 2016 worden vergoed.

Reële korting

Gemeenten passen bij de inkoop van jeugdhulp een reële korting toe op het gecontracteerde tarief van 2014, zo is verder afgesproken. Inkoopafspraken mogen er niet toe leiden dat zorgaanbieders te maken krijgen met zulke hoge kortingen dat een gezonde bedrijfsvoering – en de continuïteit van zorg – in gevaar komt. Voorwaarde daarbij is wel dat instellingen de daarvoor noodzakelijke informatie met gemeenten delen.

Openheid gegevens

De brancheorganisaties hebben toegezegd dat hun leden openheid geven over werkelijke aantallen kinderen die in de zorg zijn en de tarieven die de zorgverleners daar voor rekenen. Gemeenten hebben daar al lang op aangedrongen. Zij stelden dat het zonder die duidelijkheid onverantwoord is op inkoopcontracten te sluiten.

'Terecht' 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het terecht dat het rijk heeft toegezegd een regeling te treffen als de volumegroei op landelijk niveau tussen 2012 en 2015 hoger uitpakt dan in de meicirculaire is berekend. Gemeenten kunnen niet worden aangesproken op hogere groei van een stelsel waarvoor ze nog niet verantwoordelijk zijn, stelt de VNG in een reactie op de gemaakte afspraken.

Forse verbetering

‘De bovenregionale inkoop van deze zorgvormen is een forse verbetering’, stelt Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg Nederland in een schriftelijke reactie. ‘De afspraken gaan over specialistische jeugdhulpvormen die alleen op dat schaalniveau goed geregeld kunnen worden’, Voor een goed werkend jeugdzorgstelsel na 1 januari 2015 is het belangrijk dat ook de lokale en regionale jeugdhulp goed geregeld is, vindt Kamps. ‘De nu gemaakte afspraken gaan daar niet over, maar het is een cruciale randvoorwaarde voor het succes van deze afspraken. Op 1 november moet blijken of aan die randvoorwaarde is voldaan.' 

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JaapvV / adviseur
'...De brancheorganisaties hebben toegezegd dat hun leden openheid geven over het werkelijk aantal kinderen die in de zorg zijn...'. Wie heeft wie de laatste pakweg zeven jaren nu voor de gek gehouden? En welk beter bewijs is er voor het feit dat jeugdzorg nog steeds een institutioneel spelletje is? Nu nog zorgen dat de leden naar de brancheorganisaties gaan luisteren...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Aanvullend op de reactie van Jaap is het de vraag wat gemeenten van werkelijke aantallen nu wijzer worden. De DBC-systematiek GGZ is een puinhoop. Op basis van die systematiek wordt aldaar gedeclareerd.
Uieindelijk moet het bovendien gaan om heel actuele gegevens en niet die van 1 of twee jaar oud.
Pas in Q1 2015 zullen gemeenten pas een echt goed beeld krijgen van aantallen en kosten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeugdzorgdeskundige
Een gemeente is natuurlijk al bekend en dat is Oss, daar is hier in BB over gepubliceerd. Zie https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ …Verder moet BB eens ophouden te doen alsof Jeugdzorg Nederland een autoriteit is in plaats van de veroorzaker van de problemen. Bij het ministerie VWS zijn ze daar in elk geval een stuk slimmer in, onbegrijpelijk dat BB maar doorgaat zo slecht en partijdig te berichten als het om jeugdzorg gaat. En dat men elke keer weer de kopstukken van Jeugdzorg Nederland gezag en betrouwbaarheid toekent, terwijl daar nu juist het probleem zit.Vergeet niet dat jeugdzorginstellingen het gemeenten superlastig maken met hun gebrek aan cijfers, aan inzicht in effectiviteit en hun politieke spelletjes (zoals in Binnenlands Bestuur die dat weigert te doorzien, en zo zijn er wel meer media die in de gespinde verhalen trappen maar de berichtgeving van Binnenlands Bestuur spant de kroon)Mark Witteman heeft als gedeputeerde ook bergen boter op zijn hoofd. De provincies en stadsregio's weigerden de instellingen aan te pakken, hun ambtenaren waren dikke vriendjes met jeugdzorgbestuurders. Daardoor werd de jeugdzorg al maar duurder en nam het klachtenprobleem over de jeugdzorg al maar toe.Gemeenten stellen zich in elk geval intelligenter en kritischer op dan de provincies en bestuurders in het verleden aangaande jeugdzorg. Stas van Rijn heeft de jeugdzorgsector ook goed door en geeft Jeugdzorg Nederland zo weinig mogelijk hun zin in de aanhoudende smeekbedes om meer geld.Nu gedeputeerden nog en is het niet heel hard tijd voor een nieuwe hoofdredacteur bij Binnenlands Bestuur? Iemand die inzet op kwaliteitsberichtgeving in plaats van altijd op de hand te zijn van de geldverslindende gecorrumpeerde jeugdzorg en die steevast weer als autoriteit op te voeren. In plaats van ooit in al die jaren tijd eens te berichten over de zeer ernstige misstanden met mensenrechten maar ook met geld.Overigens hangen die twee met elkaar samen, hoe meer geld er naar jeugdzorg gaat hoe bedorvener en geldzuchtiger de sector wordt en hoe agressiever men klandizie afdwingt en hoe meer machtsmisbruik en inhumaniteit er is (zie ook het punt van prof. Arnold Heertje, www.humaniseringvandejeugdzorg.nl. Daar gaan gemeenten nog heel veel mee te maken krijgen, men zal het BB in de toekomst zeer kwalijk nemen dat men de journalistieke taak zo verkwanseld heeft ten gunste van instanties waar het meeste geld zit.Het riekt aan alle kanten naar corruptie, mogelijk in de vorm van verdienen dmv congressen of andere 'journalistieke producten' voor de jeugdzorg waar Binnenlands Bestuur baat bij heeft? Ik kan er slechts naar raden, maar dat het niet deugt is zeker.De jeugdzorgdeskundige als het om beleid gaat is prof. René Clarijs die jaren geleden al waarschuwde dat gemeenten failliet kunnen gaan als ze jeugdzorg niet beter gaan doorzien. Uiteraard weigerde BB daar ook aandacht aan te besteden, evenals het proefschrift en de vele boeken van Clarijs over jeugdzorgbeleid en de transitie. Het artikel waar ik op doel heet 'De dreigende beleidsklucht van de transitie jeugdzorg' en is te vinden op internet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
jammer dat nog niet duidelijk is welek gemeenten dit zijn, nu kunnen de gemeenteraden hun controlerende taak minder goed uitvoeren en komt adequaat ingrijpen op het laatste nippertje.Door Jeugdzorgdeskundige: (zie ook het punt van prof. Arnold Heertje, www.humaniseringvandejeugdzorg.nl.)

Jammer dat bovengenoemde site zeer eenzijdige informatie geeft, hier lijkt niet evenwichtig en objectief onderzoek gedaan te zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeugdzorgdeskundige
@BertProf Heertje heeft heel veel onderzoek gedaan de laatste jaren naar jeugdzorg en is een wereldberoemd econoom. Daarnaast werkt hij samen met onderzoekers in de zorg die heel actief zijn die zijn analyse volledig herkennen en Heertje's economische bemoeienis zeer verwelkomen.Je vergist je dus, maar goed dat je de site nog eens noemt, dan kunnen anderen zelf oordelen. Want van eenzijdigheid is geen enkele sprake, wel van een zeer scherpe analyse waar de jeugdzorgsector woest over is maar die onderzoekers toejuichen en blij zijn met deze duiding en versterking voor wat zij al zo lang zeggen: Jeugdzorg is kinderhandel, het draait alleen maar om geld en niet om kinderen want die worden niet geholpen, zo blijkt uit alle onderzoeken. Jeugdzorg heeft nul effectiviteit, dat weten alle onderzoekers en wetenschappers die zich met jeugdzorg bezig houden en daar zijn dan ook talloze rapporten over geschreven.Over de gemeenteraden zit je ook fout. Gemeenten kunnen niet tijdig inkopen doordat jeugdzorg-organisaties neit de echte cijfers geven maar blijven manipuleren. Ook dat is al heel lang bekend, Robin Linschoten is er jaren geleden al mee bezig geweest, Rekenkamers in den lande hebben al zo vaak aan de bel getrokken hierover en ook het rapport Toekomstverkenningen Jeugdzorg van de parlementaire werkgroep die onderzoek deed naar de jeugzorg ging hierover.Daarom wilde het rijk ook van jeugdzorg af, en laat Van Rijn het de gemeenten nu zelf oplossen. Want ze waren gewaarschuwd over wat jeugdzorg werkelijk is en hoe ze voortdurend belazerd zullen worden op het financiële vlak.Dat speelt nu en ook daar heeft Heertje een hele mooie analyse over geschreven. Over hoe de transitie van de jeugdzorg als bij-effect heeft dat de misstanden in de jeugdzorg aan het licht komen. Zie http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/jeugdzorg-s …Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Door Jeugdzorgdeskundige: "en is een wereldberoemd econoom" Een econoom en onderzoeker kijken naar de oorsprong van de Jeugdzorg, de veligheid van het kind en onderzoeken wat het resultaat, lees effect, is van de Jeugdzorg en maken een gebalanceerde conclusie. Uit uw en de reacties van, de door u geroemde econoom, lees ik uitsluitend een aanval, maar geen gebalanceerd effect van de Jeugdzorg. 300.000 kinderen en hun ouders/verzorgers worden door 30.000 jeugdzorgwerkers, over het algemeen, uitstekend geholpen met hun vragen. Uschtst alleen de schijnbare fouten. De rechter beslist over het uithuisplaatsen van een jongere, de Jeugdzorg voert uit. Er is dan vaak één verliezende partij, uit de publicaties van de econoom lees ik alleen de aanvallen van een een verliezende partij, nooit 1 van een winnende parij die blij is met de keuze van de rechter. Vreemd verricht onderzoek met een vreemde conclusie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marc Witteman / Gedeputeerde
Het is natuurlijk wel merkwaardig dat de vier regio's die hun inkoop niet op orde hebben nog steeds niet bekend zijn. Het zal hier om zo'n veertig gemeenten gaan. Veertig gemeenten waar de verantwoordelijk wethouders zich oprecht zorgen moeten maken over de vraag of de noodzakelijke zorg op 1 januari wel geleverd kan worden. Gezien het grote belang hiervan voor de betreffende gemeenten hadden deze wethouders op grond van de actieve informatieplicht al lang hun gemeenteraden moeten informeren over het feit dat zij tot een van de vier regio's behoorden. Blijkbaar zijn de betreffende gemeenteraden nog steeds onkundig van dit feit en dat is natuurlijk zeer kwalijk.Ik snap dat de staatssecretaris de kamer niet wenst te informeren. Het gaat immers over een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid. Juist dat maakt het bedenkelijk dat er veertig wethouders zijn die hun gemeenteraad involdoende informeren. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat straks gaan uitleggen wanneer de vier regio's straks alsnog bekend worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Heer Witteman,
Een toezichthoudend college als Gedeputeerde Staten zou wel redelijk moeten kunnen inschatten welke gemeenten dat in haar provincies zouden kunnen zijn.
Natuurlijk kan het zijn dat een college van een gemeente die in de " verzaak"groep zit zo onhandig is om haar raad niet te informeren. Maar het is best mogelijk dat de fractievoorzitters vertrouwelijk zijn bijgesproken over de te voeren strategie. Dat doe je niet in openbaarheid.

Het gaat om enorme zorgbelangen waarbij uw partijgenoot verdeelt op basis van wat hij begroot en niet op basis van wat hij in werkelijkheid kwijt is....

Gemeenten hebben meer belangen te dienen dan alleen zorgbelangen.

Zet u zich daarom liever in om vanuit uw college extra geld in uw provincie beschikbaar te stellen voor knelpunten. Zorg is tot dit jaar ook nog een provinciale aangelegenheid. U bent vast blij dat uw provincie zelf straks geen financieel risico bij de zorg meer loopt?
Ik heb een beetje het gevoel dat u aldus meehuilt met de VWS wolven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie