Advertentie
sociaal / Nieuws

Vertrouwen in decentralisaties blijft laag

Bezuinigingen en de beperkte deskundigheid van gemeenten zorgen er onder meer voor dat burgers negatiever zijn over de decentralisaties dan eind 2014. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

30 maart 2018

Bezuinigingen, de beperkte deskundigheid van gemeenten, ongelijkheid tussen gemeenten en de ingewikkeldheid van het systeem zorgen ervoor dat burgers negatiever zijn over de decentralisaties dan eind 2014. Desondanks zijn Nederlanders meer tevreden over hun gemeentebestuur dan over de Haagse politiek. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).    

Nadelen

In 2014, aan de vooravond van de decentralisaties, zag 46 procent van de bevolking meer nadelen dan voordelen in de decentralisatie zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk; nu ligt dat percentage op 50 procent. Ongeveer 13 procent ziet juist meer voordelen. Als pluspunten worden genoemd dat de ondersteuning dichter bij de burgers wordt geregeld. Daarmee kan beter zorg op maat worden geboden, stellen de voorstanders.

Bezuinigingen

Mensen zien het vaakst nadelen in de doorgevoerde bezuinigingen. ‘Men geeft aan dat er minder geld beschikbaar is, waardoor gemeenten hun taken niet goed kunnen uitvoeren. Ook uiten zij vaak hun zorgen over de wijze waarop gemeenten hun budget besteden en hebben ze het idee dat middelen niet eerlijk verdeeld worden’, aldus het SCP.


Onrechtvaardig

Nederlanders maken zich zorgen over de deskundigheid en capaciteit van gemeenten rondom de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. ‘Men heeft het idee dat het gemeenteambtenaren ontbreekt aan de juiste kennis en dat gemeenten hun taken niet goed aankunnen’, aldus het SCP. Ook de grote verschillen die door de decentralisaties tussen gemeenten zijn ontstaan in de uitvoering van de taken, zinnen veel Nederlanders niet. Die worden als oneerlijk en onrechtvaardig gezien. ‘Men heeft het idee dat het van geluk afhangt of men in een gemeente woont waar zaken goed geregeld zijn.’

Weg kwijt

Het systeem wordt als ingewikkelder en onduidelijker ervaren. ‘Mensen geven aan het moeilijk te vinden om de weg te vinden naar de juiste loketten voor ondersteuning en van het kastje naar de muur te worden gestuurd.’ Dit onderwerp komt nu nadrukkelijker naar voren dan in eerdere kwartalen, stelt het SCP. 

Contrast

‘Het stabiele, overwegend negatieve beeld van de decentralisaties in het sociaal domein staat in contrast met de relatieve tevredenheid over het lokale bestuur’, concludeert het SCP. Een verklaring kan zijn dat het oordeel over de decentralisaties sterker wordt bepaald door wat ‘burgers van de Haagse politiek vinden, dan wat ze vinden van het bestuur van hun eigen gemeente’.

Lokaal bestuur

Over het lokale bestuur zijn Nederlanders meer tevreden dan over de nationale politiek, zo blijkt uit het COB. 79 procent van de Nederlanders geeft het bestuur van de eigen gemeente een voldoende. ‘Den Haag’ krijgt slechts van 57 procent van de Nederlanders een voldoende. Het bestuur van de gemeente krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. De Haagse politiek wordt met een 5,5 nog altijd lager gewaardeerd. De betrokkenheid van het bestuur bij burgers en een bestuur dat weet wat er bij burgers speelt, zijn redenen voor tevredenheid. Gedoe en machtsspelletjes binnen het gemeentebestuur en gebroken politieke beloften leiden onder meer tot ontevredenheid.

Politieke kwesties

Met vrienden en familie wordt meer over landelijke politieke kwesties (92 procent) dan over lokale (75 procent) kwesties gesproken, zo blijkt verder het onderzoek. Nederlanders zijn beter op de hoogte te zijn van hetgeen er in de Tweede Kamer speelt dan in de gemeenteraad. Dat komt volgens het SCP onder meer omdat er meer nieuws wordt gevolgd (en aangeboden) over de nationale politiek.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marjolein de Neef / Directeur iQ Coaches Nederland
Gemeenten, toon lef en durf te veranderen!Vertrouwen in decentralisaties blijft laag, schrijft het PCB.

Gek he? Als directeur van een landelijke organisatie voor levensbrede begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid, verbaast mij deze uitkomst niets. Dagelijks begeleiden wij honderden mensen, vaak is er sprake van multi-complexe problematiek. Door autisme, Niet-Aangeboren-Hersenletsel, schizofrenie of ernstige ADHD hebben ze moeite met overzicht behouden. Dan is het er niet gemakkelijker op geworden.‘Participeren’ en ‘Integraal werken’ zijn prachtige uitgangspunten, maar in de praktijk zien wij de gemeenten worstelen met de uitvoering. Het kan simpeler en doelmatiger. Met winst voor de cliënt, voor de maatschappij en voor de (gemeente-)kas. Hoe dan? Door levensbreed te denken en te werken.Aan elk besluit, aan elke verandering kleven voordelen, maar ook nadelen. De nadelen treffen hier echter kwetsbare mensen, die daardoor eerder teruggeworpen worden, dan in hun kracht gezet. En dat laatste was nu juist een van de mooie intenties van de WMO en de Participatiewet. Toch?Er liggen zoveel kansen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar voor uitvoering is lef nodig. Lef om te veranderen, lef om regelgeving zo simpel mogelijk te houden, het lef om te erkennen dat er een kennisachterstand is bij beleidsmakers en wijkteams als het gaat om levensbreed denken en werken. En deze mensen te helpen bij hun scholing.Beste bestuurders, ik ben er van overtuigd dat betere zorg, passend bij de behoefte van de cliënt en gebaseerd op het principe van één coach voor één cliënt (in plaats van 8 of meer hulpverleners om iemand heen) niet meer kosten met zich mee brengt, maar meer rendement voor hetzelfde geld. Da’s mooi, want dan hoeven jullie niet te bedelen in Den Haag (scheelt veel tijd, energie en frustratie) en kunnen er voor hetzelfde geld nog meer mensen geholpen worden.

Waar wachten jullie nog op?Leestip: in het Boek “Hoe dan wel? Zorginnovatie in de praktijk; de winst van levensbrede begeleiding” bespreekt filosoof en zorgondernemer Herman de Neef verschillende oplossingsrichtingen.

Peter van der nol / FNV kaderlid
Mijn reactie is 50 miljard die in 2013 bezuinigd is, en de gemeente moeten het op lossen is mislukt.

De tweede kamer leden hebben ook ja gezegd in 2013.

En nu zijn er verkiezingen geweest, maar het beleid van 2017 en 2018 word door gevoerd decentralisaties zonder geld van de Rijksoverheid , en bezuinigen.

Wat nu: twee deling in Nederland, maar de 4 partij van Nederland praten en Rutte maar lachen en kijken of er een nieuwen baan in EUROPA of op een anderen plaats vrij komt.

Ik ben zelf een vrijwiller in de zorg, daar vallen de harde klappen Participeren en de WMO.

EN DE TWEEDE KAMER, kijk maar toe bezuinigd op de gemeenten.

Advertentie