Advertentie
sociaal / Nieuws

'Kritiek op jeugdzorg is prematuur'

Mensen die Jeugdzorg de schuld geven moeten zich realiseren dat als hetzelfde gebeurt als na de zaak-Savannah, de angst onder Jeugdzorgmedewerkers weer toeneemt.

22 mei 2013

Er is volop kritiek op de Bureau Jeugdzorg Utrecht na de dood van de jongetjes Ruben en Julian. Op sociale media wordt de schuld bijkans bij een falende jeugdzorg gelegd en zelfs NRC Handelsblad kopt op de voorpagina dat Jeugdzorg weer wat heeft uit te leggen. ‘De reflex “Jeugdzorg heeft het gedaan” kennen we en die vind ik nogal prematuur’, zegt Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam.

Jeugdzorg ligt onder vuur omdat het als één van de tien instanties  bij de familie over de vloer zou zijn gekomen. Is dat terecht?

‘Ik wil dat oordeel nog even uitstellen en jeugdzorg niet zomaar de schuld geven. Over het Utrechtse geval kan ik niet veel zeggen, ik wil mijn collega’s ook niet voor de voeten lopen. Bij een calamiteit als deze wordt de inspectie ingeschakeld die onderzoek gaat doen, dat is een zelfreinigend systeem en zo hoort het. Het is dus verstandig dat alle partijen hun oordeel nog even uitstellen.’

Tien instanties zouden erbij betrokken zijn geweest. Dat zegt toch wel wat. Is het dan niet raar dat niemand dit heeft kunnen voorkomen?

‘Ja, het zegt wel wat. Het kan bijvoorbeeld een uiting zijn van hoe complex de situatie is geweest. Nogmaals, ik wil over deze specifieke zaak geen uitspraak doen, maar het is wel zo – hoeveel instantie er ook zijn – als iemand echt iets heel ergs wil doen, doet hij of zij het toch wel.’

Er is vaak kritiek op Jeugdzorg omdat Nederland relatief veel uithuisplaatsingen zou hebben. Nu is er kritiek dat de uithuisplaatsing te laat zou zijn gekomen. Wat kan Bureau Jeugdzorg met die kritiek?

‘You’re damned if you do and you’re damned if you don’t. Mensen die Jeugdzorg de schuld geven moeten zich realiseren dat als hetzelfde gebeurt als na de zaak-Savannah (de 3-jarige peuter die in 2004 aan haar verwondingen na mishandeling overleed - red), de angst onder Jeugdzorgmedewerkers weer toeneemt.  In Amsterdam zijn we bezig gegaan met het aanpakken van uithuisplaatsingen. In 2012 waren dat er 20 procent minder. Maar we vechten constant tegen ‘Savannah’. Als bij elk incident de beschuldigende vinger naar Jeugdzorg wordt gestoken, gaan we ons indekken en daar worden kinderen niet veiliger van. Ik zal me daar tegen verzetten, maar die reflex zit wel heel diep. Ik wil niet zeggen dat we geen fouten maken. Onlangs is er onderzoek gedaan naar dit soort drama’s. Daaruit bleek dat er nog veel kan verbeteren. Maar in geen van de gevallen kon worden geconstateerd dat het drama zou zijn voorkomen als er anders was gewerkt door jeugdzorg.’

Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg volledig bij gemeenten. Kan dat helpen om dit soort drama’s te voorkomen?

‘De kracht zit ‘m erin dat er nog één overheid verantwoordelijk is en dat er één financieringsstroom is. Alles is dus gericht op samenwerking, waarbij ik niet wil suggereren dat dat in Utrecht niet zo is gegaan. Als gemeenten zich dus ontwikkelen tot goede opdrachtgevers dan ligt daar winst.’

Dit soort drama’s heeft vaak tot gevolg dat er Kamervragen komen waarna wetten via moties dichtgetimmerd of afgezwakt worden, zoals bijvoorbeeld met de Wmo. Is dat ook uw angst in dit geval?

‘Nee. Ik ben een optimistisch mens en ik hoop dat de Tweede Kamer zich houdt aan wat er naar aanleiding van het rapport van Pierre Heijnen (Jeugdzorg dichtbij, 2010 –red.) is afgesproken. Over dat rapport bestond Kamerbrede consensus en ik ga ervan uit dat Kamerleden zich hieraan houden. Nog meer protocollen zou geen enkel kind veiliger maken. Dat mensen een instantie de schuld willen geven, snap ik deels wel, hoewel het voor mijn mensen heel erg naar is. We moeten zorgen dat professionals handelsbekwaam zijn, maar daar is meestal geen geld voor. Maar bang ben ik niet. We moeten positief blijven.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jos praat / beleidsmedewerker
Met meer wetten, regels en protocollen wordt de samenleving echt niet veiliger en zul je ook dergelijke drama's niet voorkomen. Mensen die in de war of desperaat zijn passen niet binnen een structuur, houden zich niet aan afspraken en zijn tot de meest onvoorspelbare daden in staat.

Jeugdzorg heeft een zeer moeilijke positie en Gerritsen verwoordt dat uitstekend. En als er al afgerekend moet worden: zullen we eerste de feiten afwachten?

Hannes Haganum / kritisch lezer
De heer Gerritsen reageert als een typische manager van een bureaucratische organisatie. Indekken, schermen met procedures en vooral geen empathie tonen. Het zou het kabinet sieren als ze eindelijk een heel stevig het mes in de subsidiestromen zouden durven zetten. Breek dit soort bureaucratieën volledig af en begin helemaal opnieuw. Laat medewerkers maar opnieuw solliciteren, trek veel nieuwe mensen van buiten aan, werk met zelfstandigen en start met een platte organisatie. Je hebt hier mensen nodig die heel betrokken zijn bij het werk. Geen rapportenschrijvers en gladde managers. Als er inderdaad tien organisaties bij het gezin waren betrokken, dan spreekt daar automatisch het totale failliet van het systeem uit. Helaas zal het niet tot een vernieuwing komen, want die gladde managers zullen wel vriendjes van Diederik Samson zijn.
Jan
Het grote probleem van uithuisplaatsingen blijkt in de praktijk te zijn: de vaak geringe plaatsingsmogelijkheden. Daar zou eens wat aan moeten worden gedaan. En wat de kritiek op jeugdzorg betreft: over de talloze gevallen waarin het wel goed gaat hoor je niets.
Gerard
Kijk; @Hannes heeft de oplossing in 15 zinnen. Daar zit ons land op te wachten. Direct weten wat het probleem is en de oplossing op tafel leggen. Medewerkers in de jeugdzorg zijn niet betrokken en moeten ontslagen worden. Zelfstandig ondernemers nemen het heft in handen. Helemaal geregeld. Ik kan niet wachten tot de utopie van Hannes werkelijkheid is. Verdwaasde vaders (of moeders) zijn als de dood voor deze ZZP-ers en laten het wel uit hun hoofd kinderen iets aan te doen. Vrede op aarde. Gelukkig.
Jozef Langezwaal / jurist
De kritiek op jeugdzorg zou prematuur zijn. Het is bekend uit het raadsrapport dat jeugdzorg bij de aanvraag van het raadsonderzoek heeft aangegeven dat de zaak niet spoedeisend was. Dat bevestigt dat het onfeilbaar gewaande onderbuikgevoel weer eens heeft gefaald, en in die zin is de kritiek helemaal niet voorbarig. Het is juist een knelpunt dat al vele jaren door vele deskundigen wordt aangekaart.Over de controle door de Inspectie voor de jeugdzorg wordt steeds algemener bekend dat dit hoofdzakelijk een 'papieren' controle betreft: zijn de protocollen en procedures op de juiste wijze gevolgd? Voldoet de verslaglegging aan de eisen?Het zogenaamde zelfreinigende vermogen bestáát feitelijk in de jeugdzorg helemaal niet. Zeggen dat het zo is betekent (helaas) niet dat dat ook waar is. Het feit dat 'misstanden beyond imagination' alsmaar kunnen blijven bestaan toont aan dat het zelfreinigend vermogen in elk geval volstrekt onvoldoende is, evenals ten aanzien van rechters, bestuurders en politici die onzin debiteren.

In de praktijk is het verder zo dat algemene kritiek wordt afgeweerd met allerlei loze beweringen over zorgvuldigheid en de rechter die er zogenaamd naar kijkt, en ernstige feitelijke kritiek over concrete gevallen wordt afgeweerd met het afgezaagde mantra dat niet kan worden ingegaan op individuele gevallen. En zo blijft tot nu toe alles (even rampzalig) als het was.Het is veelzeggend dat Gerritsen erkent dat de indek-reflex heel diep zit. De critici weten dat al heel lang. Foutje van Erik G. op het gebied van damage-control. Een organisatie met een open en leergierige cultuur zou nooit toelaten dat een diep gewortelde indek-cultuur blijft bestaan. Gerritsen erkent het en praat het goed. Om te leren van fouten is het als eerste nodig die fouten te erkennen. In plaats daarvan heeft de jeugdzorg zich diep ingegraven met allerlei protocollen, procedures, verslaglegging, checklisten en stereotiepe defensieve antwoorden.Er zou onderzoek zijn gedaan naar drama's, en in geen van die gevallen zou volgens Gerritsen anders handelen van jeugdzorg tot een andere uitkomst hebben geleid. Welk onderzoek dat is wordt niet duidelijk.De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft wel vier jaar lang echt onderzoek gedaan naar kindermishandelingen met dodelijke afloop, en had in 2011 zware kritiek op de jeugdzorg.

http://nos.nl/artikel/211338-hard-oordeel-over-j …Het zal wel weer zo zijn dat Gerritsen doelt op een onderzoek dat jeugdzorg zelf heeft gedaan, waarna een prettige conclusie is opgesteld na het verwijderen van alle ongemakkelijke waarheden die tijdens het 'onderzoek' aan het licht kwamen, maar die terzijde konden worden geschoven (althans volgens jeugdzorg zelf) omdat het 'incidenten' waren, of oorzaken hadden waar jeugdzorg geen invloed op had etc. (sic).De tegenstelling wel of niet uit huis plaatsen is een misleidende tegenstelling. Valide diagnostiek aan de poort is nodig, en echte hulp die verschil maakt, zoals Hannes Haganum hier al terecht opmerkte. Kinderen en ouders uitleveren aan MW'ers zoals nu vaak gebeurt (en verder niets of knoeiwerk), is niet zelden alleen maar schadelijk.Verder is onderscheid nodig tussen echt ernstige gevallen zoals verslaafde ouders, structureel geweld, evidente verwaarlozing en/of misbruik, waarbij uit huis plaatsing soms de enige juiste maatregel kan zijn, in elk geval voor de korte termijn, en daarnaast de gevallen van moeilijkheden tussen ouders en/of kinderen, waarbij soms sprake is van complexe psychische invloeden en compelxe dynamiek, waarbij de maatschappelijk werkers van jeugdzorg niets te zoeken hebben, simpelweg omdat hun opleiding en hun werk- en denkniveau daarvoor ernstig tekort schiet.De opmerking dat er straks nog maar één overheid verantwoordelijk is, is onjuist. Het Rijk is en blijft systeemverantwoordelijk en eindverantwoordelijk waar het gaat om de rechtszekerheid, rechtsbescherming, rechtshandhaving, naleving van verdragsbepalingen en het verzekeren van het feitelijk verwerkelijken en garanderen van verdragsrechten, waaronder niet alleen kinderen beschermen tegen van buiten komend onheil als mishandeling, misbruik en verwaarlozing, maar ook kinderen én ouders, o.m. in het licht van het recht op family-life en privacy, beschermen tegen van buiten komend onheil als Bureau jeugdzorg.Op dit moment is het Rijk op al deze gebieden ernstig nalatig.De gegeven antwoorden maken weer eens duidelijk dat het zicht van Gerritsen op de hele kwestie ernstig wordt belemmerd door de binnenkant van de muren van zijn jeugdzorgkantoor.Het is bij dit alles de vraag of de gemeenten al helemaal beseffen wat een onvoorstelbare puinhoop zij in de schoot geworpen krijgen.
janicos / Maatschappelijk werker
Het is een feit dat infanticide moeilijk voorkomen kan worden, maar een goede (AMK) screening kan dat in een aantal gevallen wel. Er zal altijd iemand moeten zijn die de signalen bij vaders en moeders kan inschatten. Vaders die dit soort daden bedenken vallen nl in een aantal gevallen op. Alleen zijn er geen mogelijkheden deze vader te begeleiden. Maar vlak de moeders niet uit: de onzin beschuldigingen om vaders buiten de deur te houden ziijn minstens net zo schrijnend. Jeugdzorg is niet schuldig aan de dood van deze twee jongens. Het was een dwaze vader die meende dat hij "rechten" had, zijn plichten verzuimde en duidelijk extreem de weg kwijt was. psychisch ziek en dan doe je zulke dingen. Wat jeugdzorg wel verwijtbaar is, is dat er niet of nauwelijks expertise is op dit gebied. Zel;f werkzaam bijJeugdzorg pleit ik er al jaren voor dat de expertise die er is wordt uitgebouwd en dat vechtscheidingen als apparte catergorie van problematiekworden gezien. Dat is in totaal 20 jaar hulpverlening nog niet gelukt. Bij Jeugdzorg voel ik mij roepende in de woestijn. Dat 60 % van de echtscheidende jongeren uitkomen bij de Raad is al 10 jaar bekend. dat deze problematiek zich versterkt onder invloed van???(wie gaat dit eens onderzoeken) is ook al jaren bekend. Maar het is moeilijke problematiek en dat vraagt inzet en het opzetten van totaal nieuwe kaders. Daar is Jeugdzorg en de rest van het hulpverleningsveld huiverig voor. terwijl er in de paar minimale pilots die ik heb gedraaitd veel resultaten zijn geboekt. De dwaze vaders en hun totaal onzinnige reacties die ook bij dit artikel weer zijn te lezen bewijzen dat er inderdaad pathologische gevallen tussen zitten. Die hou je net als infanticde niet tegen. Dat gaat maar door. Over twee weken is de politiek alles weer vergeten en is het wachten op de volgende slachtoffers. Maar mischien toch niet ,wante er valt heel veel geld te verdienen met het minimaliseren van het aantal vechtscheidingen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokken kinderen hebben minder zorg nodig en de Raad heeft minder vandit soort zaken. Puntje om over na te denken, maar er zal eerst "geinvesteerd' moeten worden. In het liberale kapitalistische politieke klimaat van vandaag de dag is dat natuurlijk een vorm van financiele zelfmoord. Meneer Gerritsen, doe eens een voorstel.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Goed interview. Geeft goed weer wat op dit moment de essentie is bij jeugdzorg. Maar ook als straks de gemeente de eindverantwoordelijkheid heeft zullen situaties als we recent hebben meegekregen niet kunnen worden voorkomen. Het is helaas één van de negatieve uitingen die zich steeds vaker voordoen in onze huidige samenleving. Dat neemt niet weg dat tot het uiterste moet worden gegaan om jeugdigen op een goede manier tegen deze negatieve uitingen te beschermen.
Marchand
Aardig stuk. Gaat nog iets te veel voorbij (maar zeker de reacties) aan ook nog ordinair gezond verstand vanuit de visie dat er GEEN maakbare samenleving bestaat, NIET alles dus voorkomen kan worden, dat er zoiets als OVERMACHT bestaat en ZELFBESCHIKKING met dus risisco's, etcetera. Instanties, ook als ze zijn opgericht om elk incident terug te brengen tot een aanwijsbare schuldige en sussend te werken voor politici die electorale druk voelen (zoals de Raad voor Veiligheid), mogen best wel eens een persmededeling doen "heel ernstig, maar helaas gebeurt dit wel eens zonder dat dit voorkomen kan worden". Wacht nog op de eerste, ferme instantie of persoon die zo een realiteitsbesef ook durft uit te spreken.
Juspol / adv.onderst.omstanders-BL
Beste mensen:

http://www.stop-passyndroom.eu

http://www.rgardner.com

U kunt via de links prima studies vinden en alles wat ermee te maken heeft met de materie vervreemding.

Veelal gepleegd door vrouwen bij scheidingen van allerhande aard.

En even dit:

-Waarom Nederland nog steeds geen meldPLICHT

-Waarom Nederland wordt gezag klakkeloos gegeven aan de vrouw met en zonder ernstige geestesstoornis bij geboorte per automatisme wat niet blijkt te kunnen, zelfs aan ernstig borderliners.

Kenmerken: bedrog,liegen,manipuleren etc etc

(Het wordt al gezeg de deskundigheid ontbreekt, beste wanneer dat gezag niet had worden gegeven aan bedoelde ernstige risicogroep had je geen geval Savanna n.a.w.). En deze mening heb ik.

-Waarom Nederland bij scheidingen in familierecht nog STEEDS geen waarheidsvinding? Verslagen rapportages valse verklaringen zelfs gaan zonder controle in dossier. Mee naar de volgende zaak.

FOUT meneer Gerritsen.

Ga eindelijk eens wat zeggen van falende Familierecht en rechters.

Want zo gaat dit al jaren.

Zelfs de vals te noemen gebooteaktesgaan door met streepjes gezet en al door vrouwen duizenden waarvan velen gewoonweg vervolgd dienen te worden voor Verduistering van de Staat van een geborene NB 236 Strafrecht.

-Waarom Nederland wordt er niks aan gedaan aan deze aantasting van Kinderrechten?

Schandalig.

Overigens kregen alle instanties de materie op een Goudschaal aangereikt al in zeer vroege instantie.

Waarom niks mee gedaan heer Gerritsen?

Nu zitten we in Nederland met duizenden ieder jaar vervreemd door daders vaak vrouw, die vervolgens niet eens worden vervolgd voor plegen van kindernmishandeling- want dat is het.

--In elk geval bedankt meneer Gerritsen dat u eindelijk benoemde in een interview dat mannen vaders gewoonweg vals kunnen worden beschuldigd. Bijvoorbeeld

Wat eraan gedaan kan worden heb ik hierboven voor de zoveelste keer gezegd en beschreven.

Waarom laten alle instanties deze gang van zaken al jaren toe meneer Gerritsen??

-Politieke zaak? Zaak van familierechters? Dat weten we al jaaaaaren. En waarom dan sinds 1980 al of vroeger niks aan gedaan in realiteit?

De zogeheten deskundigen werkzaam of gestuurd door de RaadKB bijvoorbeeld ben ik althans zat.

Die ene had jaren terug al mot met Hoefnagels.
Advertentie