Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

G32 wil bouwen; exit ‘rode contouren’

Het grotestedennetwerk G32 steunt een pleidooi van de bouwsector om een einde te maken aan de zogenoemde ‘rode contouren’, de harde grens waarbuiten gemeenten niet mogen bouwen. In het essay Geef wonen de ruimte! presenteren bestuurders van steden en grote investeerders hun gezamenlijke visie op het woonruimtevraagstuk.

08 april 2016

Het grotestedennetwerk G32 steunt een pleidooi van de bouwsector om een einde te maken aan de zogenoemde ‘rode contouren’, de harde grens waarbuiten gemeenten niet mogen bouwen. In het essay Geef wonen de ruimte! presenteren bestuurders van steden en grote investeerders hun gezamenlijke visie op het woonruimtevraagstuk. Alleen G32-gemeente Venlo onderschrijft de visie niet.

Van rode naar groene contouren

Kernelementen uit de visie zijn onder meer: geef ruimte aan wonen, laat meer over aan de markt en vervang de rode contouren door groene contouren. Het idee daarbij is dat je niet de bebouwing moet begrenzen, maar de te beschermen natuur moet afbakenen, zodat daar niet aan getornd kan worden. Alles buiten de groene contouren staat open voor woningbouw, mits ‘goed ingepast en met goede afweging van belangen’, aldus desgevraagd de toelichting van Jop Fackeldey, wethouder (PvdA) in Lelystad en voorzitter van de fysieke pijler van de G32.

Afzender diffuus

De afzender van de boodschap is wat diffuus. Het visiestuk is geschreven door Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling en (tot eind deze maand) directeur Nieuwe Markten bij BPD. Het stuk is “de weergave” van een aantal rondetafelgesprekken, aldus het naschrift. Daar schoven negen grote investeerders en bouwers aan, evenals zes wethouders, afkomstig uit Enschede, Eindhoven, Leeuwarden, Nijmegen, Amersfoort en Lelystad. Het visiedocument is vervolgens voorgelegd aan de G32-steden. Zij ondersteunen de visie, met uitzondering van Venlo. Deze week verschijnt het als essay in het vakblad ROMagazine, om de discussie over de woningmarkt op te porren.

Een miljoen woningen erbij

Behalve een nadrukkelijk pleidooi voor meer woningbouw, bevat het stuk ook voorstellen voor verbeteren van de bestaande woonvoorraad en transformatie van leegstand. Maar transformatie moet men “realistisch inschatten”, aldus de afzender. Ook de opgaven op het gebied van wonen en zorg en de huisvesting van vluchtelingen komen aan bod. Aanleiding voor het stuk is het feit dat de woningbehoefte nog fors gaat groeien (een half tot één miljoen woningen erbij tot 2030, aldus De Zeeuw), maar er geen ‘gedeeld beeld’ over die stedelijke woonopgave bestaat.

Oververhitting huizenmarkt

‘Wij verzinnen die woonruimtebehoefte niet, we merken het om ons heen’, zegt wethouder Fackeldey van Lelystad in een toelichting. ‘Er is lang niet gebouwd door de bouwcrisis en daar zien we nu de gevolgen van: schaarste in diverse segmenten. In Amsterdam en Utrecht stuwt dat de prijzen alweer omhoog en dreigt opnieuw oververhitting van de huizenmarkt.’

Transformatie is eindig

Fackeldey pleit voor regionale stedelijke woonvisies en verschillende woningbouwoplossingen, met veel ruimte voor de markt, zowel bouwers als bewoners. Ook corporaties moeten weer meer financiële mogelijkheden krijgen. ‘Je zult een mix moeten maken: hier kun je verdichten, daar is nieuwbouw nodig. Transformatie is belangrijk, maar wel eindig en vaak financieel moeilijk rond te krijgen. Daar ga je het niet mee redden. Je zult ook ruimte moeten maken om woningen toe te voegen.’

Bouwen langs Oostvaardersplassen

Het afschaffen van de rode contouren als harde bebouwingsgrenzen ziet Fackeldey als oplossing. ‘Dat is een kunstmatige grens geworden. Ik zou het willen omkeren: bescherm de kwetsbare landschappen en de groene uitloopgebieden die nodig zijn voor steden. Dat leg je vast. Over de rest moet je in gesprek kunnen gaan. Goed ingepast en met een goede afweging van belangen, moet je daar wonen mogelijk kunnen maken. Waarom zou je in het bosgebied aan de rand van de Oostvaardersplassen geen laagbouw kunnen ontwikkelen?’

Bouwsector verandert

Vreest hij niet dat bij de weging van belangen de invloed van de bouwsector te groot zal zijn? Fackeldey: ‘Nee, ik denk eerder dat dat risico nu te groot is. Straks moeten we met alle stakeholders gaan overleggen, wat nu vaak niet gebeurt. Overigens is de bouwsector aan het veranderen. Bouwbedrijven die vraaggericht bouwen en luisteren naar de klant, die zijn nu weer aan het werk; partijen die vasthouden aan vinexplannen met honderden woningen komen niet meer aan de bak.’

Venlo mist visie

Venlo vindt het loslaten van de rode contour onwenselijk. Er is ruimte genoeg binnen het stedelijk weefsel, lees; de rode contour, schreef de gemeente in een reactie aan de G32. Venlo vindt dat in het visiestuk de visie juist ontbreekt. “De kern van het stuk gaat over nieuwbouw en ontwikkelmogelijkheden, waar zeker verbanden worden gelegd met bestaande voorraad, transformatie etc. Maar juist op dit soort thema’s ontbreekt een visie. Het is geen visie op de stedelijke woonopgave, maar een visie op de stedelijke nieuwbouwopgave”, aldus Venlo.  

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Edwin van der Kraan / interim hoofd organisatieontwikkeling en werkgeverschap
Verbazend dat van de grote 32 slechts Venlo de creativiteit heeft om ook ontwikkelingsmogelijkheden binnen de rode contouren te zien. Het plaveien van Nederland zet door op deze manier.
Daan
Mooi is dat De Zeeuw als directeur Nieuwe Markten van Bouwfonds geheel objectief en belangeloos in deze kwestie staat. Vandaar ook dat hij als volledig onafhankelijk en objectief persoon een leerstoel aan de TU Delft kan bekleden en 'intensief contact' (zie zijn Wiki-pagina) kan onderhouden met betrokken overheden.
Michiel
In feite kun je rode contour nu ook al zien als 'groene contour'. Die contour is er niet om de steden te beperken in hun mogelijkheden, maar om het buitengebied te beschermen tegen de uitbreiding van de steden. Maar kennelijk is die gedachte te makkelijk (lees: "die biedt te weinig ruimte, we willen graag meer"). Kijk naar het Groene Hart. Dat is een gebied waar een groene contour voor geldt. Ieder nieuw kabinet dat minder "groen gezind" is doet daar afbreuk aan, dat een kabinet wat meer groen gezind is niet meer kan terugdraaien. Zo brokkelt het Groene Hart stukje bij beetje af.
Ed Prins / milieukundige/informatiemanager
Dit klinkt weinig creatief. Deze kaart wordt vaker gespeeld wanneer aannemers/projectontwikkelaars een graantje willen meepikken in de hausse. Kijk eens naar leegstaande bedrijfspanden en al die ruimte slurpende bedrijfsterreinen. Waarom nu pas acteren en niet vijf jaar geleden wat meer initiatief getoond ?
t. faber / gepensioneerd
De bouwsector is onderdeel van de marktsector en dat zegt m.i. genoeg. Hiervoor geldt maar 1 doel en dat is winst genereren. Het zorgvuldig en zuinig gebruikmaken van de schaarse open ruimte in Nederland wordt hieraan volkomen ondergeschikt gemaakt. De diverse landelijke en plaatselijke politici werken helaas driftig mee aan het volplempen van ons land. Misschien is een terugkeer naar de idee van de compacte stad een optie?
B. van Elderen / landschapsarchitect
Wellicht moet gewacht worden met het eventueel verruimen van contouren totdat de herstructureringsopgave van binnenstedelijke bedrijventerreinen daadwerkelijk is aangepakt. Deze is veroorzaakt door overaanbod van (te) goedkope bouwrijpe grond waardoor het voor bedrijven vaak aantrekkelijker is om te verhuizen dan om te herinvesteren in de eigen kavel.

Deze opgave is haast onoplosbaar omdat nagenoeg geen waardevermeerdering kan worden gerealiseerd door de hoge kosten van het opruimen van de in onbruik geraakte bedrijvenpanden.

Oververhitting op de huizenmarkt zou wel eens de enige motor kunnen zijn voor de aanpak van deze opgave.
Hans Zijp / Projectleider Onderwijsihuisvesting
Dit is iets dat je niet zou moeten willen, zeker als binnen de rode contouren nog veel locaties met een groeiend aantal leegstaande kantoren en bedrijven moeten worden herontwikkeld. Dat je de ruimtelijke ordening aan de markt kan overlaten is natuurllijk wel het allerlaaste dat je zou moeten willen.
C. van Rijswijck - aan den Boom
Venlo vindt het loslaten van de rode contour onwenselijk! Hierbij gaat de gemeente Venlo voorbij aan het eigen beleid. Immers in Arcen werd een Multifunctionele Accommodatie gebouwd buiten de rode contour, in strijd met de structuurvisie en het vigerend bestemmingsplan. Alsof dit alles nog niet erg genoeg is toetste de Raad van State dit discretionaire besluit terughoudend. Wetten en regels gelden dus allang niet meer voor lokale overheden. Waar zijn we mee bezig?
P.Pluim
Kijk, dat is de corrupte bouwlobby weer. Die ruikt geld en willen dan regels laten overtreden. Aan de andere kant hebben de overbodige provincies ook teveel de nadruk gelegd op het strakke rode contourenbeleid. Maar ja, als super hindermacht moeten zij toch hun bestaansrecht bewijzen door dwars te liggen.
Jeroen van de Ven / planoloog
Geachte heer/mevrouw van Rijswijck - aan den Boomen, zoals u weet is dit besluit genomen door de zelfstandige gemeente Arcen en Velden voor de fusie met de gemeente Venlo. Bij de fusie is er voor gekozen om besluiten uit het verleden te respecteren.
Kaas !
De betonsocialisten gaan door tot ze, samen met de asfaltliberalen, dit land hebben vol geplempt.
Niels / Ambtenaar
Venlo heeft ook mijn stem! Zie onderstaande link. Vraag me alleen wel af waarom de andere 31 gemeenten zo makkelijk meegaan. Zal dan toch ook wel een goed stuk zijn....https://ruimtevolk.nl/2016/04/07/demografische-p …

C. van Rijswijck - aan den Boom
Geachte Jeroen van de Ven, graag wil ik je erop wijzen dat de gemeente Venlo het plan van de gemeente Arcen en Velden heeft teruggetrokken. Bij de nieuwe ontwikkeling stond, overigens ook volgens de uitspraak van de Raad van State geen enkele verplichting om de dubieuze locatie over te nemen. Er was en is ruimte genoeg in Arcen. Ook was herbestemming een optie geweest. Beleid maken maar niet uitvoeren. Als de gemeente Arcen en Velden haar eigen en overheidsbeleid niet opvolgt wil dat niet zeggen dat Venlo dit wanbeleid dan maar moet volgen.
Advertentie