Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Klimaatverandering stuwt waterschapsbelasting op

Gezinnen met een eigen woning zijn in 2022 gemiddeld 9 euro meer kwijt aan waterschapsbelasting.

12 november 2021
waterschap-geld.jpg

Gezinnen met een eigen woning zijn in 2022 gemiddeld 9 euro meer kwijt aan waterschapsbelasting. De lastenverhoging houdt met name verband met de extra maatregelen die waterschappen moeten nemen om de gevolgen van hevige regen en droge periodes te kunnen opvangen.

Lastenstijging
Exacte cijfers over de lastenstijging zijn nog niet te geven. De besturen van de 21 waterschappen behandelen deze weken de voorstellen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen in 2022. Op grond van die voorstellen verwacht de Unie van Waterschappen dat gezinnen met een eigen woning gemiddeld 75 cent per maand meer aan waterschapsbelastingen gaan betalen dan in 2021.

3.2 miljard
‘De ernstige wateroverlast in Limburg, Noord-Holland en Friesland in de afgelopen zomer laat duidelijk zien dat het klimaat verandert’, aldus Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. ‘Het KNMI heeft recent in het Klimaatsignaal aangegeven dat de klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben. In juli was er te veel water. Maar ook de droogte heeft de waterschappen de afgelopen jaren al zwaar op de proef gesteld. De waterschappen ontvangen in totaal in 2022 ruim 3,2 miljard euro aan belastingen om te kunnen investeren in onder meer het klimaatbestendiger maken van Nederland. Dat doen we bijvoorbeeld door dijken te versterken, waterbergingen aan te leggen en zoetwater vast te houden, zoals met regenwaterbuffers.’

Verschillen per waterschap
Gezinnen met een eigen woning van 250.000 euro betalen volgend jaar gemiddeld 359 euro aan hun waterschap. Het bedrag van de belastingen verschilt van waterschap tot waterschap. Poppelaars: ‘Dit komt vooral doordat gebieden van elkaar verschillen en daarom de eisen aan het waterbeheer anders zijn.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@Jan Nieuwenhuis, bedankt voor uw mening maar daar komt u niet mee weg. Waterschappen gaan over de infrastructuur van de waterhuishouding waar specifiek waterschapsbelasting over wordt geheven. Zij worden door niemand "geacht" zich met andere zaken zoals de energietransitie te bemoeien, die liggen grotendeels bij particuliere investeerders die er verstand van hebben en niet bij gokkende bestuursleden van waterschappen die gaan investeren met ons belastinggeld. Zoals u weet zijn stuwmeren en waterkrachtcentrales hier in Nederland niet aan de orde, dus dan houdt het op. Dus nogmaals "schoenmaker blijf bij je leest" en dat is water, en begin eens in Limburg!
Jan Nieuwenhuis
@Nico uit Loenen: u doet de waterschappen tekort door te stellen dat ze alleen over de infrastructuur van de waterhuishouding gaan. Dat beslaat slechts de watersysteemtaak. Daarnaast is ook de waterkwaliteits-/zuiveringstaak van belang en beslaat in veel waterschappen ook 40-50% van de jaarlijkse begroting. Juist in die taak vinden veel energieprojecten plaats; bijv. biogaswinning uit zuiveringsslib of toepassing van zonnepanelen op AWZI's. De energieopbrengsten daarvan worden veelal rechtstreeks aangewend voor de eigen energiebehoefte en daarmee worden de kosten voor de bedrijfsvoering verlaagd, of stijgen minder sterk (nog los van de miliieuvoordelen die ermee behaald worden). Geenszins dus klein bier en ook zeer relevant voor een beheerste ontwikkeling van de Zuiveringsheffing die aan bedrijven en ingezetenen wordt opgelegd. Tenslotte zij opgemerkt dat de 21 waterschappen in Nederland in de RES regio's ook een volwaardige partner zijn, niet alleen vanwege biogas of zon, maar ook aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) is als potentiële warmtebron in de energietransitie interessant voor 40% van de Nederlandse huishoudens. Daar is dus nog een wereld te winnen.
Toine Goossens
@Jan Nieuwenhuis,Dank voor de toelichting. Valt er ook iets te zeggen over het toedelen van de gemaakte kosten aan voorzieningen voor landbouwers c.q. woningen? Is de verhouding daar ook 80/10, en 10? voor de industrie naar ik aanneem.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@jan Nieuwenhuis, ik zie geen enkel bezwaar tegen het verduurzamen van de eigen belangen op primaire waterschap eigendommen m.b.t. die genoemde leest, zie https://edepot.wur.nl/118857#:~:text=De%20mogeli …,gist%20af%20naar%20de%20eindverwerking. Echter dat is peanuts (klein bier) vergeleken bij de grootschalige zaken die ik benoem en commercieel energie leveren die NIET bij het takenpakket van waterschappen behoren. Men neme de waterschap Rijn en Ijssel, zie https://www.gld.nl/nieuws/2111111/waterschap-rij …
Paul / projectleider
Ja ja rekenen met een standaard woning van €250.000...vraag je je toch af waarom...
Toine Goossens
Een flutbedrag, hoeven we ons niet druk over te maken.Wel moet de structuur van de waterschapsheffingen voor woningen op de schop. De heffing is gebaseerd op de waarde van de woning en op een forfaitair aantal bewoners.Dat is een ernstige belemmering om, net als voor elektra en gas, te sturen op beperking van het watergebruik.Door het watergebruik als uitgangspunt te nemen, komen de heffingen terecht bij de bewoners die een hoog waterverbruik kennen. Dat is een kwestie van koppelen van data van waterleveranciers aan die van de waterschappen.Nu subsidiëren we veel en langdurig douchen en/of baden. Dat is voor het sturen van verminderingsgedrag zeer onwenselijk.

Bovendien komt er dan een einde aan de kruissubsidiëring van alleen wonenden aan de grotere samenlevingsverbanden.Het forfaitair vaststellen van belastingen is in strijd met de milieudoelstellingen van de huidige samenleving.Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Waterschappen bemoeien zich tegenwoordig ook met energieopwekking en andere zaken die niet tot hun primaire takenpakket behoren, maar we betalen er wel voor. De grootste kosten zitten in milieurampen veroorzaakt door achterstallig onderhoud en foute risicoanalyse. Conclusie: schoenmaker, blijf bij je leest....
Jan Nieuwenhuis
@Nico uit Loenen, ik baseer mijn opmerkingen liever op een recentere informatiebron dan een rapport uit 2005. https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/09/Kl …
Hans / afdelingsmanager
Vergeten wordt vaak dat de burgers ongeveer 70% van die waterschapsbelastingen betalen en de boeren ongeveer 10% en het bedrijfsleven de resterende 20%. Qua zeggenschap is het precies andersom: boeren hebben veel meer stemrecht dan burgers, ongeveer ook 2/3 boeren en 1/3 burgers. Conclusie: weg met die waterschappen; pure belangenbehartiging. Natuur interesseert ze alleen als de pers ook komt knippen en filmen.

Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@Jan Nieuwenhuis, indrukwekkend stuk. Hieruit lees ik dat de uitstoot van m.n. Lachgas en CO2 t.o.v. voorgaande jaren enorm is verminderd en dat er veel grijze en groene stroom wordt ingekocht, vnl. uit Europese landen. Het punt wat ik hier echter wil maken is dat als ik mijn geld vrijwillig naar de bank breng, de bank dit mag investeren omdat ik daar per definitie toestemming voor verleen. Belasting betalen dat van overheidswege is verplicht, en waarvan de hoogte per waterschap wordt vastgesteld moet gebruikt worden voor het doel waarvoor het van oorsprong voor is bedoeld, dus blijf gewoon stroom inkopen en laat de energie leveranciers dit opwekken, ieder zijn vak. Wat hier feitelijk aan de hand is, is dat men elders met belastinggeld commercieel energie opwekt om dit ter plekke van een RWI te salderen voor een beter rendement en lagere CO2 footprint, zo werkt dan m.i. niet. In aanbeveling 10 staat niet beschreven dat waterschappen zelf hun stroom moeten opwekken.
Jan Nieuwenhuis
Twee opmerkingen n.a.v. voorgaande reacties: Nico uit Loenen: waterschappen worden geacht hun kerntaken ook klimaatbewust en zo mogelijk energieneutraal uit te voeren. Vandaar ook energieprojecten, die er bijvoorbeeld in de Zuiveringstaak voor zorgen dat de energielasten niet onnodig stijgen. Juist een overheidslaag als een waterschap die als eerste geconfronteerd wordt met de effecten van klimaatverandering hoort daarin bewust en pro-actief te handelen, dus de waterschappen blijven bij hun leest.

Toine Goossens: de zuiveringsheffing wordt niet gebaseerd op de WOZ waarde van een pand, maar op basis van het aantal bewoners (vervuilingseenheden). In het zogenaamde Tweede Spoor van de momenteel lopende Waterschapsbelastingherziening is een meer eerlijke aanslagoplegging op basis van het feitelijke aantal bewoners per pand wel onderwerp van studie. Overigens bestaat onder de huidige regelgeving ook al de mogelijkheid om voor de aanslagoplegging dit zogenaamde Waterspoor te volgen.

Ten slotte een eigen kanttekening bij de berichtgeving van de Unie. De benodigde tariefsstijging met name in de Watersysteemheffing wordt beargumenteerd als zijnde noodzakelijk voor klimaatadaptatie. Wat onderbelicht blijft is dat die maatregelen met name in het landelijk gebied worden uitgevoerd en met name voor de landbouw; een sector die zelf per waterschap maar gemiddeld 10% van de watersysteemheffing opbrengt. 80% komt bij huiseigenaren en ingezetenen terecht. Vervolgens wordt de burger/huiseigenaar via het gemeentelijke rioolrecht ook nog eens aangeslagen voor klimaatmaatregelen binnen de bebouwde kom (waar waterschappen geen of minder inspanningen plegen) De burger/huiseigenaar betaalt dus in feite dubbel en deze scheefheid in de lastenverdeling moet nodig aangepakt worden, o.a. tijdens het lopende belastingherzieningstraject waarvoor nu minister Barbara Visser aan zet is.
Advertentie