Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

De voor- en nadelen van een limiet van 30 km per uur

Onderzoek van GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond naar de voordelen van de 30 km-snelheidslimiet, die Amsterdam momenteel invoert.

20 juli 2023
Verkeersbord.
Veel gemeenten verlagen de maximale snelheid binnen de bebouwde kom.ANP

Het ligt wettelijk vast in artikel 20 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV): de maximale snelheid voor motorvoertuigen is binnen de bebouwde kom 50 km per uur. Deze snelheidslimiet werd in 1957 van kracht, ingevoerd destijds door ARP-minister Jacob Algera. De reden was verkeersveiligheid. In die tijd zat Nederland op duizend verkeersdoden per jaar.

Dat aantal steeg in de jaren zeventig overigens tot ruim drieduizend, maar nam sindsdien flink af. In 2022 kwamen 737 mensen om.

Programmamanager wonen, zorg en leven

Gemeente West Betuwe
Programmamanager wonen, zorg en leven

Coördinerend Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein

Gemeente Waddinxveen
Coördinerend Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein

Dit artikel in de RVV is nooit gewijzigd, zelfs niet nadat de G4 eind 2021 een oproep deed aan het kabinet om dit wel te doen. De gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht willen dat 30 km per uur de norm wordt. Net als in de jaren vijftig is de voornaamste reden de veiligheid. Minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat meldde echter dat hij hier geen gehoor aan geeft. Hij legde daarmee ook een motie van de Tweede Kamer aan de kant.

Te veel nadelen

Harbers ziet namelijk te veel nadelen. Een lagere snelheidslimiet hindert de aanrijdtijden van hulpdiensten, die in de regel een extra snelheid hanteren van 20 km per uur boven de limiet. Ook kan de 30 km per uur-regel in zijn ogen leiden tot minder OV-aanbod. Daarnaast zouden de nieuwe 30 km-wegen voorlopig niet zodoende heringericht kunnen worden dat automobilisten ook het gevoel krijgen dat ze snelheid moeten minderen: door bijvoorbeeld extra oversteekpunten voor voetgangers en fietsers, drempels, wegversmallingen en beplanting.

Tot slot meent hij dat gemeenten nu al alle ruimte hebben om zelf te bepalen of zij de snelheidslimiet binnen hun bebouwde kom verlagen. Dat doen de G4 inderdaad. Amsterdam wil nog dit jaar dat bijna in het hele gebied binnen de ring een lagere snelheidslimiet gaat gelden. De gemeente zal de wegen voorlopig niet herinrichten, maar past wel bebording en belijning aan. 

Ook de andere gemeenten zijn er druk mee. Den Haag zegt dat in de eigen stad al de meerderheid van de wegen een snelheidslimiet van 30 km per uur heeft. Ook Rotterdam en Utrecht hebben de lagere maximale snelheid al jaren als speerpunt.

Wat zijn de voordelen?

Een nieuw rapport van GGD Amsterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam UMC brengt in kaart wat nou de voordelen zijn van de lagere snelheid. De algehele onderzoeksliteratuur toont dat een afname van het aantal verkeersslachtoffers te verwachten valt. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Veiligheidsbeleid viel in 2021 ruim een kwart van de verkeersdoden op 50 km-wegen. 'Bij een snelheid van 30 km/h overleeft 95% van de voetgangers een botsing met een auto, tegenover 85% bij 50 km/h', staat in het rapport.

Onzekerheid is er over de luchtvervuiling. Onderzoeken zijn niet consistent met elkaar. Verbrandingsmotoren zijn weliswaar ontworpen om optimaal te werken vanaf een snelheid van 50 km per uur. Bovendien wordt een lagere snelheidslimiet geassocieerd met een slechtere doorstroom, waardoor automobilisten vaker moeten afremmen en optrekken. Toch denken de onderzoekers dat de gemiddelde concentraties van stikstofdioxide en fijn stof in de G4 niet zullen veranderen. De toename van stikstofoxiden daarnaast zal erg klein zijn.

Gemiddelde snelheid is al laag

Opvallend is dat de gereden snelheid in steden gemiddeld al op 30 km per uur ligt, schrijven de onderzoekers. Dat komt door kruispunten, afslagen en overstekende voetgangers. Dus reistijd en doorstroom zullen niet veel veranderen.

Uiteindelijk hangt de opbrengst van die verlaagde snelheidslimiet af van het gedrag van de automobilist. Op 30 km-wegen wordt niet gehandhaafd door de politie. Wat dan belangrijk is, is dat de wegen 'geloofwaardig' worden gemaakt als wegen waar je langzaam moet rijden, zeggen de onderzoekers. Een probleem is dat Amsterdam voorlopig niet van plan is de wegen waar de snelheidslimiet lager komt te liggen, her in te richten. De gemeente houdt het voorlopig bij het opleggen van een limiet. Besluitvorming over herinrichting volgt in 2024.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Deze klucht is het gevolg van het feit dat linkse politici denken dat verandering van gedrag mogelijk is door een regel op te leggen. De essentiële stap handhaving, al dan niet met boetes, laten zij consequent achterwege.

Hun illusie is dat als je 100% vertrouwen in burgers stelt, deze zich aan de regels zullen houden. Zij binden daarmee 'De kat op het spek'. Bij 100% vertrouwen wordt de overtreder ook vertrouwd.

Linkse politici hebben geen enkel benul van gedragsbeïnvloeding. Dat zij hun verantwoordelijkheden bewust negeren is zeer kwalijk.
Toine Goossens
@Jurgen,

Die reistijd zal slechts vrijwel gelijk blijven als het stilstaan als gevolg van fricties, stoplichten, voorrang geven, files e.d. nihil is. Dat zal niet zo zijn. Bovendien nemen de reistijden ook nu al toe doordat het toenemende verkeer over minder wegen met een lagere totaal capaciteit wordt afgewikkeld.

De behoefte aan mobiliteit wordt, ook door linkse politici, bewust vergroot door het centraliseren van woon, werk zorg en recreatie functies. Dat dwingt iedereen om meer kilometers te maken.
Toine Goossens
Overigens heb ik zo mijn vragen bij de kwaliteit van het onderzoek door GGD's. Daar werken nauwelijks mensen die ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek hebben.
Ooit las ik het rapport van de GGD Gelderland naar de uitstoot van brommers op het fietspad en de gevaren die dat oplevert. Daar staan 7 namen bij. De meest extreme flauwekulnaam was van een gezin- en jongeren therapeut.
Advertentie