Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG: omgevingswet en energietransitie niet controversieel

Welke wetten kan het demissionaire kabinet gewoon in behandeling nemen en welke zouden controversieel moeten worden verklaard en pas behandeld kunnen worden door een nieuw kabinet? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken deze week een overzicht gestuurd van zijn wensen op dit gebied.

28 maart 2017

Welke wetten kan het demissionaire kabinet gewoon in behandeling nemen en welke zouden controversieel moeten worden verklaard en pas behandeld kunnen worden door een nieuw kabinet? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken deze week een overzicht gestuurd van haar wensen op dit gebied.

Volgend kabinet
Zuiver juridisch gezien mag een demissionair kabinet nog net zoveel als een missionair kabinet. Het is volledig bevoegd om wetsvoorstellen in te dienen, besluiten te nemen en Nederland in het buitenland te vertegenwoordigen. Desondanks is het gebruik dat een demissionair kabinet zich beperkt tot spoedeisende zaken en onderwerpen die politiek gezien niet controversieel zijn. Besluiten die niet op voorhand kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, kunnen beter aan een volgend kabinet worden overgelaten. In de praktijk houdt het in dat er vooral wordt gekeken hoe partijen die deel zullen nemen aan de toekomstige regering tegenover de wetten en besluiten staan.

Omgevingswet
Wat de VNG betreft zou de behandeling van drie wetten gewoon door kunnen gaan. Dat zijn de Omgevingswet, de Wet voortgang Energietransitie en het Wetsvoorstel terugvordering staatssteun. Met de Omgevingswet kunnen de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar worden afgestemd en kunnen duurzame projecten, zoals windmolenparken, worden gestimuleerd. Daarnaast geeft de omgevingswet gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte. Gemeenten hebben volgens de VNG tijd nodig om zich op de invoering voor te bereiden. De wet moet in 2019 worden ingevoerd.

Energietransitie
Ook ziet de VNG liever geen vertraging bij de invoering van de Wet voortgang Energietransitie. Wil Nederland de komende decennia een gestage omslag maken naar niet-fossiele brandstof en klimaatneutraliteit, dan moet er geen vertraging optreden en het klimaatakkoord snel worden uitgevoerd. Het wetsvoorstel terugvordering staatssteun kan volgens de gemeenten ook gewoon worden afgerond. Doel van dit wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat staatssteun die van de Europese Commissie teruggevorderd moet worden, ook daadwerkelijk teruggevorderd kan worden. De consultatie is inmiddels achter de rug en volgens de VNG zijn de gemeenten gediend bij afronding van dit voorstel.

Controversieel
Van drie wetten echter vindt de VNG dat deze niet in behandeling zouden moeten genomen en overgelaten aan het volgende kabinet. Zo vindt de vereniging dat de Herziening gewichtenregeling primair onderwijs aangehouden moet worden tot na de kabinetsvorming. De herziening moet een nieuw model opleveren dat verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen in het basisonderwijs beter berekent en de resultaten ook op gemeenteniveau kan presenteren.

Vee en asbest
Ook de Wet dieraantallen en volksgezondheid zou volgens de VNG controversieel moeten worden verklaard. De wet biedt het lokaal bestuur de mogelijkheid om het aantal stuks vee in bepaalde gebieden te beperken met het oog op de volksgezondheid. De VNG meent echter dat gemeenten die mogelijkheid ook al hebben het huidige omgevingsrecht. Als laatste willen de gemeenten dat de Wijziging van de wet milieubeheer ten behoeve van een  asbestdakenverbod wordt doorgeschoven naar het volgend kabinet. Het Rijk wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Lokale overheden moeten daarbij het voortouw nemen en de burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie. Lang niet alle gemeenten hebben hier beleid voor ontwikkeld en de gemeenten hebben nog veel vragen over de uitvoerbaarheid van de wet.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Opmerker (orig)
Juist die ene wet zou moeten worden aangehouden: de Omgevingswet. Vanwege de geforceerde besluitvorming kunnen gemeenten nog iets langer nadenken over betere afstemming en stimulering, zoals dat heet in dit stuk. Er wordt wat afgedumpt in de voormalige ruimtelijke ordening..............
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak / waakzaam burger
Het is maar de vraag of de voortgang van het wetgevingsproces tot voorbereiding van de inwerkingtreding van de (inmiddels in het Staatsblad verschenen) Omgevingswet gewoon kan doorgaan. De huidige (demissionaire) minister van I. en M. heeft uitgesproken dat de Omgevingswet in 2019 in werking zal treden, maar het is aan de nieuw aan te treden minister van I. en M. om - gelet op voortgang van het gehele voortgangsproces etc. - de verantwoordelijkheid voor inwerkingtreding in 2019 van de Omgevingswet over te willen nemen. En bij zo'n omvangrijke en ingrijpende wet (wat wellicht pijnlijk duidelijk wordt naarmate de consequenties duidelijker worden) zou de inwerkingtreding nog wel eens een jaartje uitgesteld kunnen worden. Een verschuiving naar 2020 (volgend op een verschuiving van 2018 naar 2019) is niet onmogelijk, ook al is dat onwenselijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wottsjer
Kennelijk valt er nogal wat te halen voor de achterban van VNG. Als dat geen reden is dit dossier, dat maatschappelijk en staatsrechtelijk toch redelijk erbarmelijk is o.a. in hoe de uitverkoop van zwakke belangen wordt gesanctioneerd, eens tegen het licht te houden ... De parlementaire enquête lonkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie