ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Hoe zorgen we samen voor een waardevol en toekomstbestendig landelijk gebied?

Aanpak voor de transitie van het buitengebied

15 mei 2023
arcadis

Het landelijk gebied in Nederland staat voor een grote transitie. Energie- en klimaatdoelstellingen, landbouwveranderingen, natuurkwaliteit en woningbouw komen samen en vragen een oplossing in het buitengebied. Arcadis en Over Morgen zien dat samenwerking met gebiedspartners essentieel is voor perspectief en toekomst voor dit waardevolle gebied.

4 pijlers voor waardevolle buitengebieden

Vanuit het principe dat nieuwe (economische) waarden in het buitengebied noodzakelijk zijn, ontwikkelen wij perspectief. Bodem en water zijn leidend. Natuur en landbouw krijgen als belangrijkste functies extra aandacht. Naast het begeleiden van gebiedsgericht samenwerken hebben onze experts ervaring op het gebied van bodem, watersystemen, natuurherstel, duurzame landbouw en biodiversiteit. Zij werken samen met u aan een sterker en waardevoller gebied.

Gebiedssamenwerking

De uitdagingen vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn groot en vragen veel uitvoeringskracht van provincies, rijk, waterschappen en gemeenten. Samenwerken vanuit één overheid is vaak al lastig genoeg. Maar in het buitengebied is dit juist met gebiedspartijen zoals maatschappelijke en belangenorganisaties, ondernemers en burgers essentieel.

Gebiedssamenwerking vraagt om organisatiekracht met oog voor mensen, belangen en een duidelijke (programma)sturing. Onze specialisten smeden op bestuurlijk en op gebiedsniveau coalities en koppelen beleid aan projecten in het gebied. Ze coördineren op samenhang en organiseren gebiedsbreed financiële middelen, praktijkgericht onderzoek, kennisdeling en omgevingsmanagement.

Samen met organisaties, ondernemers en bewoners in een gebied willen we de opgaven en transities omarmen als kans voor een duurzame toekomst voor het buitengebied.

Gerard van Santen, Adviseur Buitengebied Over Morgen

Waardevol buitengebied

Het toevoegen van (nieuwe) waarde aan het buitengebied is belangrijk. Het gebied vraagt andere en nieuwe sociaaleconomische dragers. Hoe gebruiken en beheren we straks het gebied? Met onze kennis van het publieke speelveld brengen wij privaat en publiek samen, want een multidisciplinaire samenwerking tussen de partijen is cruciaal.

Onze adviseurs en specialisten zorgen voor kracht in innovatie, procesbegeleiding en inhoudelijke deskundigheid. Hierbij staan het gebied en haar gebruikers altijd centraal. Zonder het gebied is een project niet haalbaar.

Door herinrichting van het buitengebied meer af te stemmen op de kenmerken van het systeem voegen wij waarde toe. Zo beschermen we een gebied beter tegen extreme neerslag of droogte, geven we de natuur meer ruimte en diversiteit, bieden we landbouw een duurzaam perspectief, brengen we nieuwe economische impulsen en realiseren we een gezonde omgeving voor recreanten.

Eric Schellekens, Senior Adviseur Klimaatadaptatie

Gezonde bodem en robuuste watersystemen

Om het landelijk gebied toekomst- en klimaatbestendig te maken, is goede afstemming van grondgebruik en functies op het bodem- en watersysteem nodig. Onze experts geven inzicht in de robuustheid van ons watersysteem, de bodemgesteldheid, hoe het staat met ecologische en hydrologische waarde en potentie en welke maatregelen mogelijk zijn.

Hiervoor zetten we onze kennis in over klimaatadaptatie, droogte, waterhuishouding, bodem en beekherstel. Feiten en data vormen daarbij de basis voor een duurzame inrichting op gebiedsniveau. Maar ook het gesprek tussen gebiedspartijen en belanghebbenden. Samen op zoek naar oplossingen die perspectief geven aan gebied en gebruikers.

De transitie vraagt om diepgaande kennis over het systeem van specialisten en experts, alleen zo krijgen we grip op de knoppen waaraan we moeten draaien. Integraliteit is hierbij onmisbaar. De biodiversiteitscrisis, het woningtekort en de klimaatmitigatie zijn niet sectoraal op te lossen.

Sabrina Helmyr, Sectorleider Waterschappen

Natuurherstel en landbouw

Herstel en ontwikkeling van natuur is een belangrijke opgave. Samen met onze opdrachtgevers zetten we in op een toename van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Onze experts geven inzicht met onder andere stikstofdashboards- en berekeningen, N2000 gebiedsplannen en Landschapsecologische Systeem Analyses (LESA). We denken mee in oplossingen voor natuurterreinen maar ook in de transitie naar een natuurinclusieve landbouw.

We moeten niet tegen, maar met onze natuur werken. Aandacht en positieve impact op de natuur en biodiversiteit zijn een onderdeel in onze projecten.

Eric Schouwenberg, Afdelingshoofd Natuur & Biodiversiteit

Meer weten?
Ga in gesprek met onze expert:
Eva ter Braak, Kernteam Landelijk Gebied

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.