Advertentie
financiën / Nieuws

Subsdie afhankelijk van inkomen bestuurder

Aanleiding was een uitspraak van de Raad van State, die bepaalde dat een gemeente niet mocht korten op de subsidie omdat ze de topinkomens te hoog vond. Maar volgens Plasterk mag dat dus wel als dit vooraf gebeurt en hoeft hij de wetgeving niet aan te passen.

05 september 2014

Gemeenten en provincies mogen voorwaarden stellen aan de inkomens van bestuurders van instellingen die subsidie willen ontvangen. De overheden moeten die inkomenseisen dan wel stellen voordat zij de subsidie verstrekken en niet pas daarna proberen af te dwingen.

Korten op subsidie
Dat heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Aanleiding was een uitspraak van de Raad van State, die bepaalde dat een gemeente niet mocht korten op de subsidie omdat ze de topinkomens te hoog vond. Maar volgens Plasterk mag dat dus wel als dit vooraf gebeurt en hoeft hij de wetgeving niet aan te passen. De minister wil stimuleren dat lagere overheden goed opletten of gesubsidieerde instellingen hun functionarissen niet te veel betalen.

Modellen voor toekenning
PvdA-Kamerlid John Kerstens, die de minister vragen over de zaak had gesteld, is blij met de duidelijkheid die Plasterk nu geeft. De minister is bereid samen met de gemeenten en provincies modellen te maken die ze kunnen gebruiken om de topinkomens bij de toekenning van subsidies aan te pakken.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

mr ing. Leen Springeling / voorzitter WMO-raad Halderberge
Awb. art.4:21,lid 1:Subsidie:de aanspraak op fin.middelen.door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.Art 4:37 en 38 Awb:het bestuursorgaan kan de subsidieontvanger (ook andere) verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie. Dus.... wettelijke ruimte genoeg om via doelbestedingen de topinkomens in fatsoenlijk vaarwater te krijgen.

Dat wordt straks nog een heel gedoe bij de uitvoering van de Part.wet met mogelijk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van de te werk gestelden

doorlopende loonkostensubsidies aan werkgevers/ondernemers met topinkomens. Of dient die gemeentelijke opgave vanuit de Part.wet zich dan maar te beperken tot werkgevers/ondernemers die met hun inkomen niet boven de €144.000,= dan wel €187.000,= uit komen. Wellicht dient er dan eerst een QUOTE 144 of een QUOTE 187 te komen.Ben benieuwd.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Plasterk kan beter ophouden met zijn juridisch gezever en topinkomens in zowel de publieke (als de private) sector gewoon goed aanpakken. Kan het niet linksom, dan maar rechtsom (dus met goede wettelijke regelingen). Sinds wanneer gaan overigens lokale regelingen voor bovenlokale (wettelijke) regelingen? Kortom, rijdt de bestuursrechter hier geen scheve schaats? Of heeft deze uitspraak misschien te maken met eerder verkregen rechten? In dat laatste geval zou er sprake behoren te zijn van een redelijke afbouwregeling.
faber
De minister wordt bedankt. Dit zet de deur open voor lokale strafexpeditie's en discussies over vermeende top inkomens. Waarom zegt de minister nou niet simpel tegen gemeenten: u gaat er niet over. Hopeloos gedoe.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Natuurlijk mogen er voorwaarden gesteld worden aan geldverstrekking. Het is toch te zot wanneer een instelling 8 miljoen euro ontvangt, de bestuurder met 3 miljoen gaat fluiten. Ook dient er zware controle op besteding van subsidies te komen waarbij ieder bonnetje wordt gecontroleerd. Men zal versteld staan van de idioterie die er bij besteding omgaat en de besluitvormingscriteria die de bestuurders hanteren. Het wordt tijd dat men gaat besteden alsof het uit de eigen portemonnee komt, zou een heleboel sh... schelen en GELD!

Hiervoor een simpele stelregel: Dit is mijn portemonnee waarvan ik mijn gezin moet onderhouden, ik heb ... nodig en heb hiervoor over... Ik denk dat er een ander bestedingspatroon zou zijn als het "eigen" geld was.

Veel wijsheid toegewenst!
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Kamerlid Kerstens wordt met een kluitje in het riet gestuurd door Plasterk. Waarom?

De minister gaat nl. allereerst uit van de verkeerde praktijk (in Eindhoven), en legt vervolgens de uitspraak van de rechter verkeerd uit.Het is nl. NIET zo dat in de bedoelde uitspraak van de Afd. Rechtspraak van de Raad van State (Eindhoven versus verslavingsinstelling Novadic Kentron) staat dat het de gemeente verboden was ná het verlenen van de subsidie alsnog een maximale beloning als verplichting op te leggen. De gemeente Eindhoven had dat nl. keurig vooraf in de subsidieverordening opgenomen. Plasterk doet het voorkomen dat "eerst subsidie verlenen en vervolgens 'aan de achterkant' een maximale beloning als verplichting opleggen" (citaat uit zijn beantwoording) het probleem was in de Eindhovense zaak, maar dat was dus niet zo.

De hoogste bestuursrechter heeft gesteld dat het doel van de verplichting, die opgenomen was in de subsidieverordening, "is gelegen in het voorkomen van topsalarissen in plaats van in een doelmatige besteding van subsidiegelden" (en dat de Awb dat eerste dus niet en het tweede wel als subsidieverplichting toestaat). Kortom bepalingen die opgenomen worden in subsidieverordeningen met als doel het beteugelen van topsalarissen conform wet normering topsalarissen zullen ook in de toekomst waarschijnlijk sneuvelen voor de bestuursrechter.Waar Plasterk het optimisme vandaan haalt dat “de uitspraak (van de rechter) niet zo moet worden begrepen dat er voor decentrale overheden helemaal geen mogelijkheden (meer) zouden zijn voor normering topinkomens”, is mij een raadsel op basis van zijn uitleg.

Dat is met name vreemd omdat Plasterk het mogelijk acht instellingen “niet in aanmerking te laten komen voor subsidieverlening” als men die verplichting niet nakomt. De recht stelt juist dat de sanctie die Eindhoven stelde (een sanctie ter grootte van 50% van de inkomensoverschrijding) te vergaand was. Dan zal de voorgestelde sanctie van Plasterk (helemaal geen subsidie, als de inkomens te hoog zijn) zeker door de rechter als onacceptabel worden gezien.Voor alle duidelijkheid: ik ben het met de rechterlijke uitspraak niet eens (heb ik al eens eerder betoogd), maar nu deze er eenmaal is, is het weerwoord van Plasterk volstrekt onbegrijpelijk. Ik denk dat zijn ambtenaren de uitspraak gewoon niet goed gelezen hebben.

Ik wacht op vervolgvragen van Kerstens

faber
Ik snap niet waarom de minister deze deur openzet. Hij kan nota bene via wetgeving alles in één keer goed regelen zodat we niet 400 verschillende soorten inkomensbeleid krijgen. Van minimumloon in Nijmegen tot maximaal een miniatersalaris in Wassenaar. En wat te doen met subsidies aan bedrijven, instellingen met meerdere inkomensstromen. Wat een gedoe om puur politieke stoerdoenerij...
gerrie
Ik dacht dat alleen boeren subsidie kregen.Wat blijkt, de overheid zelf is de grootste subsidieslurper, betaald uit de Europese pot bedoelt voor de landbouw. Stelletje opvreters.
Advertentie