Advertentie
digitaal / Nieuws

Ollongren bepaalt verlanglijst voor Omgevingswet

In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan de eisen kunnen voldoen.

01 maart 2021
Eisen-shutterstock-1057326554.jpg

In een brief aan de Eerste Kamer heeft minister Ollongren vijf minimumcriteria bepaald die noodzakelijk zijn voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet. Ze kondigt onderzoek aan naar alternatieve routes, mochten de decentrale overheden per 1 januari 2022 niet volledig aan haar eisen kunnen voldoen.

Zorgen

Bij veel partijen in de Eerste Kamer bestaan zorgen of de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2022 haalbaar is. Vooral het digitale stelsel omgevingswet (DSO) geldt daarbij als knelpunt. De zorgen werden onlangs gevoed door onderzoek van Binnenlands Bestuur en de Wethoudersvereniging, waaruit dat de helft van de geënquêteerden voor uitstel of afstel is. In de Kamerbrief stelt Ollongren vijf randvoorwaarden op waaraan door decentrale overheden op de geplande invoeringsdatum moet zijn voldaan.

Meest cruciaal
De meest cruciale voorwaarde is dat elke gemeente of provincie straks in staat is om een aanvraag of melding van een burger of bedrijf vanuit de landelijke voorziening van het DSO te ontvangen en af te handelen. Dit voorjaar zal volgens Ollongren blijken of daarvoor alternatieve maatregelen nodig zijn. Die moeten op hun beurt uiterlijk in juli beschikbaar komen.    


Planvorming
De tweede eis luidt dat gemeenten na de invoering van de wet hun omgevingsplan moeten kunnen aanpassen, om vertraging bij alle ruimtelijke opgaven te vermijden. ‘Vooruitlopend op de inwerkingtreding moeten gemeenten planvorming voor urgente gebiedsontwikkeling op kunnen starten en overige aanpassingen aan het omgevingsplan kunnen voorbereiden’, schrijft Ollongren. Om de ‘continuïteit van planvormingsprocessen’ te garanderen, moet volgens de minister in april helder zijn welke alternatieven voor gemeenten (eventueel) beschikbaar komen.


Omgevingsvisie
De derde voorwaarde is dat alle provincies en het rijk over een vastgestelde omgevingsvisie beschikken, die wordt ontsloten via het DSO. Mocht dit per 1 januari 2022 niet zo zijn, dan is er volgens de Ollongren al een alternatief voor handen: opname van de visies in de huidige digitale voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl), waarna ze via een overbruggingsfunctie in het DSO zichtbaar kunnen worden gemaakt.


Verordening
De vierde eis luidt dat alle provincies een omgevingsverordening hebben vastgesteld en gepubliceerd in de landelijke variant van het DSO. Ollongren voorziet dat niet alle provincies eind dit jaar zo ver zullen zijn. ‘Het kan noodzakelijk zijn hier een tijdelijke alternatieve maatregel voor te ontwikkelen en in te zetten.’ Dat geldt ook voor het vijfde en laatste criterium: dat alle provincies, waterschappen en het rijk kunnen werken met het projectbesluit.

Tweede Kamer
In de komende twee maanden hakt de Eerste Kamer de knoop over de invoeringsdatum door. De zorgen in de Senaat hebben ook de Tweede Kamer bereikt, die in december al instemde met invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Een motie van GroenLinks om de Omgevingswet alsnog uit te stellen kreeg vrijwel de gehele oppositie in de Tweede Kamer mee, maar dat was onvoldoende voor een meerderheid. Ook een door de decentrale koepels sterk bepleit noodfonds ter bekostiging van de invoering werd door de Tweede Kamer verworpen.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

B. Janssen / Ambtenaar
Op de site van het DSO kunt u lezen: "als overheid bent u verantwoordelijk voor uw eigen lokale systemen." M.a.w. de centrale overheid voert een wet in en creëert een halve digitale wereld en elke gemeente moet zelf maar zien hoe ze aansluiten op die voorziening. Dus gaan we weer werken met een ingewikkeld systeem van berichtenverkeer en Standaard UitwisselingsFormaten, die helemaal niet standaard zijn. Kortom steeds weer verzint het rijk digitaliseringen, maar bouwt slechts een halve keten. Het blijft een rommeltje en als het fout gaat blijven we naar elkaar wijzen. Wanneer leren we dan eindelijk van onze fouten? Deze minister heeft in elk geval geen idee waar ze het over heeft.
H. Wiersma / gepens.
Heeft het bureau toetsing digitalisering van de Overheid (BiZa) al eens naar het voorgenomen ICT-proces gekeken? Dat proces naar de gemeenten en omgekeerd moet natuurlijk wel gladjes verlopen.
criticus
Dus als ik het goed lees zijn er 5 minimumeisen, maar als daar niet aan voldaan wordt, moet er een halfbakken noodoplossing voor zijn, en dan kan de Omgevingswet toch ingevoerd worden. Dan stellen ze niet veel voor als minimumeisen lijkt mij.

Soort van: ik bestel een auto met als minimumeis dat hij kan rijden, maar als noodoplossing vind ik duwen ook akkoord....

Veel absurder kan het niet worden volgens mij.
Jos
Direct stoppen met deze overbodige wetgeving die echt geen oplossing geeft voor de vraagstukken in het fysieke domein.

De 'vrijvallende ambtenaren' kunnen dan meteen worden ingezet op de dossiers 'wonen'en 'klimaattransitie'.
ACM Schreivers
Waarom verbaast mij dit niet? Dit is niet voor het eerst.....kijk bijvoorbeeld naar de participatiewet, met het opdoeken van de sociale werkplaatsen, de decentralisaties van majeure onderwerpen als de jeugdzorg van Rijk naar gemeenten (waarbij op voorhand grote bezuinigingen zijn ingeboekt) de doorgeslagen marktwerking (in o.a. de zorg) de digitalisering en het aan elkaar vastknopen van allerlei systemen binnen de overheid enfin, Anton kan nog wel een tijdje doorgaan. Daarom verbaast mij het niet. Advies....niet langer doormodderen, dat gaat (nog) veel meer geld kosten...trek de stekker er maar uit
Jos
Bedoel energietransitie
P.Pluim
Pipi Langkous heeft nog nooit iets goedgedaan. Zij kent de gemeenten niet, die zitten opgezadeld met zo'n monster van wet, die veel te complex is. Waarom de Omgevingswet? Dat wordt chaos. Dus Omgevingswet exit!
R.Boom / Beleidsadviseur
Zo tegen het de verkiezingen maakt deze kat in het nauw nog wat laatste sprongen. Hopelijk krijgt RO weer een eigen Minister die deze onzalige Omgevingswet snel intrekt.
Eric Immink
Deze Omgevingswet begint te lijken op de Noord-Zuidlijn of andere fysieke overheidsprojecten. Deze zou reeds jaren geleden zijn geintroduceerd. Het zou het leven voor bedrijven, burgers en overheden vereenvoudigen. Nu is dit steeds complexer aan het worden en vermoedelijk onuitvoerbaar. Een hele ruif adviseurs, externen maar ook intern bij ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen hebben een goede boterham aan deze transitie. Terwijl hier niemand er beter van wordt, hoewel een aantal onderdelen uit die wet zeer sympathiek zijn. Denk aan het integraal meewegen van een aantal besluiten.
Wietske
Het oorspronkelijk stokpaardje van Rutte, de omgevingswet, is een enorm fiasco. Stop dit fiasco en tel de gemaakte kosten eens op. De helft hiervan is voor de zorg, zodat we bij de volgende crisis de ic capaciteit wel voor elkaar hebben. De zoveelste flater van Rutte
Advertentie