Advertentie

'Extra bijstandsgeld voor kansarme regio’s'

Het rijk dient bij de verdeling van bijstandsbudget over gemeenten meer rekening te houden met regionale omstandigheden. Factoren als ligging, cultuur en werkloosheid moeten in de Participatiewet worden meegewogen. Dat is het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken).

11 april 2014

Het rijk dient bij de verdeling van bijstandsbudget over gemeenten meer rekening te houden met regionale omstandigheden. Factoren als ligging, cultuur en werkloosheid moeten in de Participatiewet worden meegewogen.

Kenmerken op gemeenteniveau

Dat is het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) over het verdeelmodel voor het inkomensdeel voor de Wet werk en bijstand (Wwb) – straks Participatiewet.

De Rfv heeft de gemaakt keuze uit vier verschillende verdeelmodellen. De absolute voorkeur van de raad is het verdeelmodel van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Dat verdeelmodel is gebaseerd op de kans dat een huishouden een beroep moet doen op de bijstand. Die kans is afhankelijk van zowel persoonlijke factoren (opleidingsniveau) als kenmerken die op wijk- en gemeenteniveau spelen.

Buiten invloedssfeer gemeentebestuur

De raad zegt uitdrukkelijk te kiezen voor het model dat ook rekening houdt met de regionale omstandigheden die de kans op bijstand bepalen. Daarbij gaat het om omstandigheden die echt buiten de invloedssfeer van het gemeentebestuur vallen, maar ‘mogelijk’ wel van invloed zijn op de kans dat iemand een beroep op de bijstand moet doen. Die specifieke regionale omstandigheden verdienen volgens de Rfv bij de verdeling van het bijstandsbudget over gemeenten meer aandacht.

Doelmatige uitvoering bijstand

‘Hoe moeilijker de omstandigheden van een huishouden, des te groter de kans dat het een bijstandsuitkering moet aanvragen. De kans dat iemand in de bijstand geraakt, is afhankelijk van zijn capaciteiten, de gezinssamenstelling, de wijk, de gemeente en de regio waar hij woont.’ Dat sluit volgens de Rfv aan bij de kern van de problematiek. ‘Het zijn huishoudens die bijstand ontvangen en niet gemeenten. Gemeenten dienen slechts het budget te krijgen dat hen in staat stelt de bijstand zo effectief en doelmatig mogelijk uit te voeren.’

Bestrijden van misbruik

Een nieuw verdeelmodel dient behalve rechtvaardig te zijn, gemeenten ook de juiste prikkels te geven. De prikkelwerking bestaat er vooral uit dat gemeenten financieel risicodragend zijn voor de uitvoering van de bijstand. Dat betekent dat gemeenten tekorten op hun bijstandsbudget in eerste instantie uit eigen middelen moeten bijpassen en overschotten vrij mogen besteden. Dat moet gemeenten stimuleren tot een doelmatige uitvoering – beperken van de instroom, bestrijden van misbruik en bevorderen van de uitstroom.

Beheerste prikkelwerking

De Rfv adviseert echter voorzichtig te zijn met het inbouwen van prikkels. Door te sterk de nadruk daarop te leggen kunnen gemeenten met financiële risico’s worden geconfronteerd die zij moeilijk kunnen dragen. Het SCP-verdeelmodel is in die zin volgens de raad het meest zuiver, omdat het ineffectief gemeentelijk beleid en uitvoering in het verleden niet beloont en goed beleid niet afstraft met een lagere uitkering. De mogelijkheid voor gemeenten om tegenvallers op te vangen, is immers beperkt door het kleine lokale belastinggebied. Met de decentralisaties lopen gemeenten volgens de Rfv al genoeg financiële risico’s.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Sjoerd Visser
Goed opgemerkt! Maar helaas: de overheid schijnt geen gevoel te hebben, uit interne bron vernomen dat de overheid zelfs niet kan met gevoelens die de burgers hebben, en gezien de hardnekkigheid en eigen wijsheid/eigenwijsheid ben ik er bang voor dat men helemaal geen rekening houdt met de realiteit...zoals al teveel jaren is gebleken. Er komen steeds meer slachtoffers en de negatieve neveneffecten nemen toe door die bittere hardvochtigheid en het voortdurend schenden van eerdere genomen verantwoordelijkheid en het schenden van eerdere oplossingen...die in het nadeel van de burgers tóch worden voltrokken. Als je de overheid al niet vertrouwen kan is het einde nabij...terwijl dat einde wel steeds dichterbij komt bij vele mensen!!! Vele tunnelvisies zijn al herkend en afgebroken, maar de tunnelvisie van (eerdere uitgesproken TIJDELIJKE) bezuinigingen blijven blijkbaar eeuwig bestaan. (Inmiddels al 40 jaar "tijdelijke" bezuinigingen...en de overheid blijft maar daarmee doorgaan en die tunnelvisie in stand houden! Oneerlijk, onfatsoenlijk, onverantwoordelijk en onbarmhartig...en dat heeft z'n weerslag op de samenleving...waar die verschijnselen inmiddels onder de bevolking ook toeneemt...door die voorbeeldfuncties die met hun daden het slechte voorbeeld blijven geven! Wat je zaait als overheid zal je oogsten !!!!! Dus als je als overheid doorgaat met niet-werkende slopende oplossingen opleggen...krijg je als overheid steeds meer tegenvallers op velerlei gebied! Helaas schijnt het politieke eigenbelang voorrang te hebben op alles en iedereen!!!!! De ontkenning en de bagatellisering door de politiek doet de rest van het slopende "werk"!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie