Advertentie

Raad van State hekelt enge blik Wet HOF

Een goed begrotingsbeleid houdt meer in dan het strikt handhaven van discipline ten aanzien van het begrotingssaldo. Er moet ook oog zijn voor de economie en de werkgelegenheid. De Wet Houdbare overheidsfinanciën mist volgens de Raad van State die brede blik.

26 september 2012

Een goed begrotingsbeleid houdt meer in dan het strikt handhaven van discipline ten aanzien van het begrotingssaldo. Er moet ook oog zijn voor de economie en de werkgelegenheid.

Investeringsplafond gemeenten

De Raad van State uit forse kritiek op het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) zoals dat deze week door het demissionaire kabinet Rutte naar de Tweede Kamer is gestuurd. De strekking van het wetsvoorstel is dat provincies, gemeenten en waterschappen vanaf volgend jaar door het Rijk een investeringsplafond krijgen opgelegd. De decentrale overheden dragen op die manier bij om het totale overheidstekort onder de 3 procent te houden.

Niet evenwichtig

Van de Wet HOF gaat volgens de Raad van State zeker een disciplinerende werking uit, maar een goed begrotingsbeleid houdt meer in dan ‘het handhaven van discipline ten aanzien van het begrotingssaldo.’ Een goed begrotingsbeleid omvat volgens het belangrijkste adviesorgaan van de regering onder meer ook het economisch structuurbeleid en het werkgelegenheidsbeleid. Bij de Wet HOF is de sturing te eenzijdig gericht op het begrotingssaldo in enge zin. De Raad vindt dat kijken naar slechts één aspect – het sturen op saldo –  ‘niet evenwichtig.’

Arbeidsmarkt en zorg

Een goed begrotingsbeleid getuigt van een bredere blik, waarbij ook aandacht is voor de grote vraagstukken rond zorg, wonen en arbeidsmarkt. De aanpak daarvan ‘sluit minder goed aan bij een benadering die alleen is gebaseerd op de budgetdisciplinesectoren.’ In de Europese context, waaruit het wetsvoorstel voortvloeit, wordt volgens de adviesraad eveneens uitgegaan van zo’n bredere benadering.

Overheidsfinanciën

Het wetsvoorstel laat er geen twijfel over bestaan dat de eindverantwoordelijkheid voor de overheidsfinanciën bij het Rijk ligt. Dat is volgens de raad terecht, omdat het uiteindelijk de wetgever is die de begrotingskaders vaststelt en bepaalt hoeveel geld er via gemeente- en provinciefonds richting individuele gemeenten en provincies vloeit. Maar de verhouding tussen centrale en decentrale overheid is volgens de Raad van State geen hiërarchische, maar een op gelijkwaardigheid gebaseerde relatie. Daarom is het goed dat het wetsvoorstel een belangrijke plaats geeft aan het bestuurlijk overleg tussen rijk en decentrale overheden, met name ook omdat die op verzoek van het kabinet omvangrijke investeringsprogramma’s uitvoeren.

Gemeentefonds

De Raad van State verbaast zich er overigens zeer over dat het ministerie van Financiën in het wetsvoorstel zo nadrukkelijk de decentrale overheden de regels voorschrijft. Anders gezegd, vindt de raad dat Binnenlandse Zaken zich te veel in de hoek laat drukken door Financiën. ‘Dat staat op gespannen voet met de positie van het minister van Binnenlandse Zaken in het gemeentefonds en het provinciefonds alsook met diens coördinerende taak voor het rijksbeleid dat gemeenten en provincies raakt, zoals neergelegd in de gemeente- en provinciewet.’ De Raad van State adviseert het wetsvoorstel zodanig aan te passen dat recht wordt gedaan aan de positie van de minister van BZK.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

M. Fakhir / DGA
Geen land is beter geworden van een visie die nalatig is. Op zijn minst gezegd is de visie beperkt in zijn zicht omdat niet gekeken wordt naar gezamenlijke belangen, zoals de huisvesting, werkgelegenheid en sociale cohesie problematiek die men mag verwachten bij het doorvoeren van grote besparingen.Gelden de evenwichtige natuurkundige regels ook op het menselijke ras dan zal het niemand straks verbazen om aan de onderkant van de maatschappij hiervan signalen op zeer korte termijn aan de bovenkant zichtbaar waar te nemen. Waarde is de vervanger van alles dat onterecht afgenomen is en opnieuw betekenis krijgt in iets anders.Het is in de natuur van de mens om leegtes op te vullen en verlies te vervangen. Waarmee dat zal gebeuren is dan voor de intellectuele onder ons geen verrassing. Dit gebeurt natuurlijk in de sociale kringen van de onderliggende normen van de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn genoeg te vinden in de geschiedenis van elk mens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
Dit is een stevig maar ook grondwettelijk zeer correct advies van de Raad van State. Maar de regering Rutte maalt daar niet om en ging zijn eigen weg, gedreven door politieke wind en niet door rechtstaatbeginselen. Hopelijk heeft de nieuw te vormen regering meer oog voor hoe het Nederlandse landsbestuur zou moeten werken in plaats van dictaten uit te vaardigen die de lagere overheden miljarden kosten. En dus alleen kan weghalen bij de burger via de Onroerende Zaaks Belasting. Ambtenaren ontslaan is geen optie. Het Rijk duwt namelijk ook veel taken richting gemeente. Daar wordt ook een korting toegepast ten opzichte van wat het Rijk er aan kwijt was overigens, maar daar vertel ik geen nieuws mee. Misschien wel dat in Den Haag die gedachte de leidraad zou moeten worden. In principe doet de gemeente alle overheidstaken omdat die het veel goedkoper kan dan het Rijk. Behalve typische rijkstaken als Defensie en Buitenlandse zaken en zo. Pas als gemeenten het niet kunnen, komt de Provincie in beeld, dan een tijd niks en als uiterste pas het Rijk.

Huppakee, 50 miljard euro op jaarbasis verdiend!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janssen / Boekhouder
De massa van de uitgaven komt toch voor rekening van het Rijk. De uitgaven van de Overheid in 2013 is geraamd op 275 miljard. De overheid is een enorm systeem geworden, en steeds meer gezinnen zijn ervan afhankelijk geworden. Het nadeel is dat de rijksuitgaven nu geraamd is op 275 miljard. En het einde is nog lang niet in zicht.

Alle oplossingen die verstrekt worden, werken niet, omdat de overheid steeds als oplossing wordt verondersteld.

Via de wet, zullen er steeds meer rare oplossingen worden gepresenteerd die de uitgaven zouden moeten beteugelen. Hogere belastingen, verschuiven van taken, de wet HOF etc. Het zal niets oplossen!! Daarom zijn financiele crisissen best belangrijk, deze schoppen de kaartenhuisjes om!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie