Advertentie

Handhavingsbeleid gemeente veelvormig en versnipperd

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie maakt zich grote zorgen over de bredere inzet van boa's over wat de eigenlijke taak van de Nationale Politie is.

22 mei 2012

Minister Opstelten moet kiezen of hij van buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) een nieuwe gemeentepolitie wil maken of dat hij hen laat integreren in de Nationale Politie.

Verschraling rol politie
Dat vindt de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De SMVP maakt zich steeds meer zorgen over waaruit de eigenlijke taken van de Nationale Politie gaan bestaan. De stichting heeft de indruk dat de politie een terugtrekkende beweging maakt en daarmee het noodzakelijk vertrouwen van burgers op de tocht kan gaan zetten. Met de steeds ruimere taakstelling van boa’s zien zij verdere verschraling van de rol van de politie in buurten en wijken ontstaan.

Bonte verzameling
De stichting liet bestuurskundige Ronald van Steden van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek doen naar de verhouding tussen boa’s en de reguliere politie in zes steden. Hij ontdekte een bonte verzameling van boa’s en concludeert dat gemeentelijk beleid gericht op toezicht en handhaving veelvormig en versnipperd is. De stichting maakt zich zorgen over het sterk wisselende opleidingsniveau van boa’s in gemeenten. Dat roept volgens hen de vraag op of de kwaliteit van optreden in alle gevallen is gewaarborgd. Professionalisering lijkt dringend gewenst.


Wildgroei aan uniformen
Ook de wildgroei aan uniformen is de stichting een doorn in het oog. De ene gemeenten geeft uniformen die juist veel lijken op die van de politie. Andere gemeenten willen het uiterlijk van de boa’s juist zoveel mogelijk van de politie laten onderscheiden. Ook de uitrusting (handboeien, pepperspray, wapenstok) verschilt per gemeente. Dat maakt het er voor de burger niet duidelijker op. Minister Opstelten zei vorig jaar dat hij ook eenduidige boa-uniformen wil. Verder wijst de SMVP erop dat ook het beloningsbeleid niet eenduidig is. De salarisschalen van gelijksoortige boa’s variëren van schaal 5 tot 8.

Aansturing boa’s ontbreekt
De SMVP heeft grote twijfels over de operationele regie van de politie. Boa’s opereren vaak onder grote vrijheid, maar aansturing door de politie ontbreekt vaak. Gezamenlijke briefings komen bijna niet voor en informatie-uitwisseling is uiterst gebrekkig. ‘Eigenlijk kijken dienders een beetje op boa’s neer en willen ze niet van harte meewerken, terwijl gemeenten een geheel eigen veiligheidsinfrastructuur (computersystemen, meldkamers) optuigen. Het gevolg is dat vurig gewenst ‘integraal veiligheidsbeleid’ meestal een papieren werkelijkheid blijft.’

Te weinig tijd
Dat is nog zorgelijker, aangezien de minister heeft aangekondigd dat boa’s ook winkeldieven mogen aanhouden. Bij een pilot in de gemeente Zaltbommel hiermee mogen boa’s ook camerabeelden bekijken als bewijsmateriaal, getuigen horen, aangiften opnemen en proces-verbaal opmaken. De stichting wijst erop dat volgens het ministerie de politie te weinig tijd heeft om zich met winkeldiefstal bezig te houden.

Nieuw soort gemeentepolitie
Het lijkt er volgens de SMVP op dat de voorheen specialistische boa steeds breder wordt ingezet in de richting van een nieuw soort gemeentepolitie. De stichting vraagt zich af welke eigenlijke taken de Nationale Politie straks krijgt. In dit kader wijst zij ook op een verschuiving van politiewerk op de autosnelwegen naar Rijkswaterstaat. Daarnaast waarschuwt de SMVP ervoor dat de mogelijke financiering van boa’s uit opbrengsten uit bekeuringen volledig in strijd is met handhaving als sluitstuk van beleid.

Minister moet kiezen
Minister Opstelten moet duidelijk maken wat burgers van de Nationale Politie kunnen verwachten en een eind maken aan het versnipperde beeld van gemeentelijke boa’s. Of Opstelten kiest voor de oorspronkelijke specialistische taak van boa’s, maar dan zijn regulering en professionalisering nodig en moet operationele regie vanuit de Nationale Politie worden geregeld. Kiest hij voor een bredere inzet, dan moet hij kiezen voor een nieuwe gemeentepolitie of integratie binnen de Nationale Politie. De voorkeur van de SMVP gaat in dat geval uit naar het laatste.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Een alternatief is dat de regering besluit de mogelijke taken van de BOA''s te beperken en de BOA''s juist niet toe te staan om als veredelde agenten (stadstoezichthouders) op te treden.Een opleiding tot BOA is niet te vergelijken met een reguliere politieopleiding.De heer van Vollenhoven slaat de plank dan ook volledig mis met zijn gemeentepolitie.Vele BOA''s hadden graag toegetreden tot de politiegelederen,maar zijn om diverse redenen afgevallen.In plaats van de taken van de BOA''s uit te breiden zou de taak juist verengd moeten worden, bijvoorbeeld parkeerwachter,dierentoezichthouder,milieuinspecteur enz...
PVe / sr. adviseur
Eens met Johannes. Indertijd is ook de politiesurveillant in het leven geroepen voor de eenvoudiger zaken. Breng de BOA's dan daarbij onder. Daarnaast heb ik de indruk dat de particuliere beveiligers de neiging hebben te doen alsof zij bepaalde bevoegdheden hebben, terwijl zij helemaal geen enkele bevoegdheid hebben, nog afgezien van het feit dat men tracht door striping of uniform de indruk te wekken dat zij heel wat mogen. Het wordt tijd dat ook dat wordt aangepakt en er duidelijke, afdwingbare regels (vergunning intrekken) komen dat uniformen en voertuigen ook qua kleur sterk afwijkend moeten zijn met de reguliere politie (en andere officiële instanties als parkeercontrole, BOA etc.)
Ed Stevenhagen / Analist
Binnen de gemeente Zoetermeer heb ik als inwoner bijzonder slechte ervaringen met het fenomeen handhaven. Een escalatie heeft plaatsgevonden rond de uitstoot van giftig ethyleenoxide door een sterilisatiebedrijf Sterigenics (2010).Doordat Vergunningen, Toezicht en Handhaving niet van elkaar waren gescheiden deugden in dit geval alle onderdelen niet.De bouw was clandestien, wijzigingen van processen niet gedocumenteerd , milieuvergunning ondeugdelijk, geen controle.Toen de geest uit de fles was probeerde de gemeente de schade te beperken door te spreken over 139 ton kankerverwekkend ethyleenoxide. Later heb ik aangetoond en door RIVM overgenomen, dat het ging om 1300 - 1600 ton kannkerverwekkend ethyleenoxide in een dichtbevolkte stad van 120.000 inwoners.Met fictieve bouwvergunningen, en ondeugdelijke bouwtekeningen probeerde wethouder Bé Emmens de zaak achteraf administratief recht te breien.Wanneer het college van burgemeester en wethouders samen met de directies van de stad zaken regelt, is er geen plaats voor handhaven meer.Een vernietigend rapport van de Grave en de nodige andere rapporten volgden. Maar niemand werd vervolgd. Een strafrechtelijk onderzoek verstoft al een jaar bij het functioneel parket.Dit geval staat niet alleen. We hebben ook een clandestiene CO2 leiding onder het toekomstige station Bleizo. Men handhaafd niet en ook niet op verzoek. Ook het OM gedraagt zich in deze vrij passief.In Zoetermeer is sprake van een overheid die een organisatie heeft opbouwd waar handhaven GEEN regel is en meer dan eens heeft geleid tot, voor de burger en externe veiligheid, gevaarlijke situaties.
D.Wauben / Clusterhoofd Handhaving
Verbaasd lees ik met name de allerlaatste zin van dit artikel en de stelligheid ervan. Het geeft een nieuwe invulling aan journalistieke vrijheid volgens mij. Het blijkt in ieder geval niet uit het onderhavige onderzoek dat de basis vormt voor dit stuk. http://www.smvp.nl/wp-content/uploads/2012/05/BO … Daarbij erger ik me steeds meer aan de verwijzing naar een gemeentepolitie. Het feit dat gemeenten een specifieke politie-deel-taak uitvoeren dmv BOA's betekent niet dat een gemeentepolitie terugkeerd. Dat is véél te simpel geredeneerd en doet afbreuk aan én de politie én de gementelijke Handhaving.
Remon / ambtenaar
Bij mij rest nog steeds de vraag hoe het komt dat de politie haar eigenlijke taken niet of niet goed kan invullen en waarom gemeenten dit dan zouden moeten overnemen. Oftewel: wat is nu precies het probleem en op welke manier gaan we dit met bijvoorbeeld boa's oplossen? Mij bekruipt het gevoel dat de gemeenten in ieder geval de kosten hiervan gaan dragen.
Gerard Jan de Ruiter / consulent
Het artikel begint met de stelling "De stichting heeft de indruk dat de politie een terugtrekkende beweging maakt en daarmee het noodzakelijk vertrouwen van burgers op de tocht kan gaan zetten. Met de steeds ruimere taakstelling van boa’s zien zij verdere verschraling van de rol van de politie in buurten en wijken ontstaan"

Hier is nu precies geformuleerd waarom gemeentes en burgers behoefte hebben aan boa's. De politie voert niet meer de taken uit die de burger en dus de gemeente wenst. Het logische gevolg is dat men een alternatief gaat zoeken. De Boa. De klacht dat de poltie de regie niet voert is volgens mij loos. De politie had al lang geen belangstelling meer voor fout parkeren, verkeerd aangeboden huisvuil etc Deze taken werden veronachtzaamd omdat er centraal ( de regiopolitie) andere prioriteiten werden gesteld.Terwijl de behoefte aan toezicht wel degelijk bestond. Wanneer de boa's worden opgeheven en de taken worden toegevoegd aan de nationale politie zal binnen een paar jaar weer een alternatief worden opgetuigd. Want de poltiie-agent wil zich graag bezig houden met belangrijker zaken, de bestuurder op afstand stelt prioriteiten bij belangrijker zaken, en de burger vraagt zich weer af waarom de poltie niet handhaaft. Laat deze taak bij de gemeenten. De gemeenten zijn goed in staat zelf voor hun burgers te zorgen, enn de burger kan de gemeente daar op afrekenen tijdes de verkiezingen.
Niek / jurist
De handhaving moet vooral weg bij de gemeente want vergunningverleners zijn vaak aan het handhaven terwijl handhavers vaak aan het vergunningverlenen zijn. Subiet uit elkaar halen dus. Bovendien ben je dan verlost van die vermaledijde politieke invloed waarbij elk vriendje van de wethouder de dans ontspringt. Dat politiemensen zich zien als crimefighters en dus niet willen optreden bij kleine overtredingen, begrijp ik. Toch is ook daar handhaving hard nodig. Heel vaak worden criminelen niet geboren maar gemaakt. Onder andere door niet handhaven, politie is je beste vriend, gratis procederen enzovoorts. Dus moet de Nationale politie ook voorzien in wijkteams die snel en adequaat kunnen en mogen optreden. Zonder aanziens des persoons, gelijke monnikken, gelijke kappen.
gerrie
Het is overal hetzelfde in Nederland. Nette mensen worden getreiterd en de boeven lopen vrij rond en doen maar. Er is niet 1 gemeente waar het anders werkt. Er wordt totaal niet gehandhaafd. Het stikt van de willekeur. En de overheid zelf overtreedt ook tal van wetten. Jammer dat veel burgers dat niet weten.
henk
Opstellen hoeft niet te kiezen. Hij moet vertrekken. Hij heeft gefaald. VVD en CDA, voor deverkiezingenhebben jullie veel beloftes gedaan. Daar is niets van gelukt. Dat betekent dus vertrek zonder wachtgeld.
Maurice / Handhaver biker
Snel en flexibel zichtbaar

De inzet van biketeams handhaving is zeer effectief gebleken. Dit ook vanuit de filosofie dat

toezichthouders/ buitengewoon opsporingsambtenaren zoveel mogelijk direct contact met de

burgers hebben. Fietsen heeft dan de voorkeur, omdat de toezichthouders snel en flexibel zijn en

ook zo kunnen zij overal worden ingezet. Bijvoorbeeld bij jeugd overlast, evenementen en andere

acties in samenwerking met de politie. Ik ben samen met een collega een biketeam begonnen in

2008 in de gemeente Amstelveen. Vanwege de vele jeugd overlast die daar op dat moment speelde

in bepaalde wijken. Wij zijn begonnen met avonddiensten en nachtdiensten te draaien, om de jeugd

in kaart te kunnen brengen voor de gemeente en de politie. Wij hebben ook een band met de jeugd

opgebouwd, hier mee wil ik zeggen, om de jeugd het vertrouwen te geven in het biketeam. Ik zat

een maal per week in Amstelveen als biker bij het PGA overleg, hier zaten de politie, OM, Stichting

aanpak overlast Amsterdam, jeugdzorg , jeugd en veiligheid en straatcoaches en de leerplicht

ambtenaar. Hier spraken we over de jeugd op straat die de overlast veroorzaakte en ik had ook

contact met de jongeren van de top 600. Ik wil wel zeggen dat dit meer een taak van de politie is

maar doordat wij vaak met de jongeren te maken hadden konden wij ditweer melden op het PGA

overleg. Ik heb ook wel eens een opdracht gekregen van de burgemeester of ik met mijn collega´s

een brief konden overhandigen aan een jongen van de top 600, deze brief hebben wij aan de

persoon gegeven. Ik zeg altijd het is de toon die de muziek maakt en handhaven moet ook in je

zitten. En je moet je op het moment als je met een collega op straat gaat veilig kunnen voelen, en je

moet op elkaar kunnen rekenen. En ik werk al jaren met porto C 2000 Wat ik goed zou vinden is dat

de handhavers/ politie meer zouden moeten samen werken we hebben elkaar nodig vooral in deze

tijd, met alle veranderingen. De politie gaat ook wel eens met ons mee vanwege hun opleiding voor

milieu, dus zou het goed zijn als wij wat vaker met de politie mee zouden gaan, dan denk ik aan de

BVT diensten. Ik wil binnen de gemeente Amsterdam biker worden en meer met de jeugd aan de

gang het gaat dan niet om door de jeugd te verbaliseren,maar ook aan te geven dat het anders kan,

vaak weet de jeugd niet de weg te bewandelen hier in zou ik graag mijn bijdrage willen leveren. Je

hoeft de jeugd niet alleen maar aan te spreken op hun gedrag maar je kunt op zijn tijd ook even naar

de jeugd toe gaan om even een praatje te maken. Weer een goed voorbeeld van uit mijn

werkervaring uit Amstelveen, hier had ik altijd contact met de jeugd en wij hebben er ook voor

gezorgd dat de jongeren een aantal hangplekken hebben gekregen, waardoor de bewoners minder

last hadden van de jeugd, hier door is in Amstelveen in 2012 de jeugd overlast met 18 procent

afgenomen. Wat ik merk is dat het onwetendheid is bij mensen en een bepaalde angst, zo zie ik het.Maurice
Advertentie