Advertentie

Burgemeester moet slaaprekenkamer wakker schudden

Vijftien gemeenten lappen de wet aan hun laars door geen actieve lokale rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. Dat komt onder meer omdat de financiën van gemeenten zodanig onder druk staan, dat de lokale politiek besluit te bezuinigen op de rekenkamer.

02 april 2013

Vijftien gemeenten lappen de wet aan hun laars door geen actieve lokale rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. Dat komt onder meer omdat de financiën van gemeenten zodanig onder druk staan, dat de lokale politiek besluit te bezuinigen op de rekenkamer.

Dat blijkt uit vanmiddag gepresenteerd onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), De staat van de rekenkamer. De 15 gemeenten met de zogeheten slaaprekenkamers blijken geen plannen om hun rekenkamer te activeren. Het NVRR-bestuur is van mening dat deze gemeentebesturen op dit punt in strijd handelen met letter en geest van de Gemeentewet.

Verdere daling budget

Alle gemeenten samen besteden per jaar 18 miljoen euro aan de rekenkamers. Dat totaal is onder druk van bezuinigingen in de afgelopen vijf jaar met 10 procent gedaald. Bijna één op de vijf van de gemeentelijke respondenten verwacht de komende jaren een verdere daling van het budget. De meeste gemeenten geven gemiddeld circa 25.000 euro uit aan rekenkameronderzoek. Grote steden kennen rekenkamers met een gemiddeld budget van ruim 500.000 euro. De verschillen tussen gemeenten zijn aanzienlijk: er wordt tussen de 0 en 6,54 euro per inwoner aan de rekenkamerfunctie besteed. Dat is gemiddeld iets meer dan één euro per inwoner.

Politiek draagvlak ontbreekt

In 20 gemeenten is de afgelopen twee jaar de rekenkamer inactief geweest vanwege aanhoudende discussie over de juiste rekenkamervorm of door gemeentelijke herindeling. In nog eens 15 gemeenten – vooral in Zeeland (5) Noord-Brabant (4) en Friesland (4) – krijgt de rekenkamerfunctie helemaal geen invulling, omdat er lokaal geen politiek draagvlak voor is.

Burgemeester moet verantwoordelijkheid nemen

De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente een rekenkamer of rekenkamerfunctie moet hebben. Die verplichting blijkt nu in 3,6 procent van de gemeenten niet door de gemeenteraad te worden ingevuld: er worden geen leden benoemd of het benodigde budget ontbreekt. Volgens NVRR-bestuurslid Gerrit Hagelstein moeten wettelijke verplichtingen worden nageleefd. ‘De verantwoordelijke toezichthouders moeten daar actie op ondernemen', stelt hij. Het NVRR-bestuur vindt dat de gemeenten van wie de rekenkamers inactief zijn, tijdelijk dan wel permanent, moeten worden aangespoord hun rekenkamer conform letter en geest te laten functioneren. Daar waar gemeenteraden in gebreke blijven, zullen hetzij de burgemeester dan wel het provinciebestuur hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Minder onafhankelijke informatie voor raad

Maar tegelijkertijd is er volgens Hagelstein een ander vraagstuk mee verbonden. De financiën van nogal wat gemeenten staan zo onder druk, dat de lokale politiek besluit te bezuinigen op onder meer de rekenkamer. Hierdoor kunnen er minder of geen onderzoeken meer worden uitgevoerd. Het gevolg is dat de gemeenteraad minder onafhankelijke informatie krijgt over het presteren en functioneren van het gemeentebestuur.’

Decentralisaties vergen goed toegeruste rekenkamer

Daarbij komt volgens Hagelstein dat er de komende jaren, als gevolg van de decentralisaties, een grote verantwoordelijkheid op de gemeenten af komt. De controle daarop moet door de gemeenteraden vorm en inhoud gegeven worden. ‘Daarbij is een goed toegeruste rekenkamer hard nodig’, aldus Hagelstein. Lokale rekenkamers zijn volgens hem het eerst aangewezen orgaan om de verantwoording over de decentralisaties vorm te geven en uit te voeren. Het NVRR-bestuur adviseert het kabinet daarom de uitvoeringskracht van gemeenten te borgen en tegelijkertijd het verantwoordingsspoor vorm te geven.

 ‘Ook in situaties van gemeentelijke herindeling zal het rekenkamerwerk ongehinderd doorgang moeten kunnen vinden’, aldus het bestuur. De Wet Algemene regels herindeling gemeenten (Arhi) dient te worden aangepast, zodat het mogelijk wordt bij gemeentelijke herindeling een daarop toegesneden vorm van rekenkamercontrole mogelijk te maken.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hugo / Ambtenaar
In mijn tijd, als hoofd Financiën, heb ik vaak te maken gehad met raadsleden, die voor de controlerend orgaan van de financiën van de gemeente dienden, die geen weet en kennis hadden van het wel en wee van financiën en vaak met vragen kwamen, die niet concreet waren. Door raadsleden aan te stellen, die wel vakbekwaam zijn, kan er een betere controle plaatsvinden en behartiging van het maatschappelijke geld en doel.
Sjoerd Visser
In Almelo hebben ze ook een rekenkamer, die al vaker zaken heeft uit moeten pluizen. Helaas is die rekenkamer nu verzocht om een langlopend conflict tussen de gemeente en een burger uit te pluizen...maar nu geeft die rekenkamer ineens geen gehoor meer. Terwijl er in die Poortaffaire duidelijk brieven van de gemeente zijn ondertekend door onbevoegden en niet door degenen die de brief zouden moeten ondertekenen. Die valsheid in geschrifte wil de burgemeester niet opnemen, en de rekenkamer wil het niet zien. De ombudsman die deze zaak heeft onderzocht heeft NIEt gekeken of de handtekeningen onder de documenten klopten...die gingen daar gewoon van uit dat die klopten. Maar als er bewijs is dat het niet klopt, en mensen willen daar aangifte van doen, dan moet die aangifte opgenomen worden, en doorgegeven aan de gemeenteraad. Helaas heeft de burgemeester dat NIET willen doen, en heeft doorgifte van deze info verzwegen voor de raad. Het zou goed zijn voor het vertrouwen van de burgers als die rekenkamer TOCH een onderzoek gaat doen om het wantrouwen weg te nemen en openheid van zaken te geven. Helaas blijkt openheid van (gemeentezaken) in Almelo een zeer moeilijke zaak te zijn. Men heeft al aangegeven dat Almelo het niet kan hebben om weer slecht in het nieuws te komen...en het lijkt erop dat men al het mogelijke doet om de waarheid onder tafel te houden...dus door te gaan met het in stand houden van deze misstand en het verborgen houden van vervalste documenten!!!
Doeke Kuipers / corporatieman
Wie het topje van deze ijsberg wil overzien, moet eens op deze site een kijkje nemen: www.leoverhoeff.nl. Leerzaam voor een ieder, lijkt mij.
Jac Neessen / oud-griffier;oud-secretaris rekenkamercommisie; thans gepensioneerd
In mijn tijd (2007-2010) als secretaris van een rekenkamercommissie is mij gebleken dat colleges en de daarmee verwante coalitiepartijen de rekenkamercommissies vaak als een noodzakelijk kwaad beschouwen. De bejegening tot die commissies is dan ook navenant. Het is beter om de rekenkamer of de rekenkamercommissie als een 'verre' vriend te beschouwen die van heel dichtbij helpt in het verantwoording afleggen over gedane zaken aan de burger. Hoe meer de ontvlechting van college en raad een vanzelfsprekendheid is (geworden) zal de rekenkamerfunctie door ook steeds ten goede in worden meegetrokken. Ik geloof er dus niet zo erg in dat de financiële de oorzaak is van de in slaap gedutte rekenkamers of rekenkamercommissies.
p.a. capelle
De functie van de Rekenkamer is het nagaan van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Het opsporen van vermeende valsheid in geschrifte is heel wat anders. De heer Visser zou dit onderscheid toch langzamerhand moeten kennen.
Sytze Dijkstra / Raadsgriffier
Rekenkamers controleren de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en bestuur. Controle van de financiën wordt gedaan door de accountant, overigens ook ten behoeve van de raad. Raden moeten zelf het belang van het rekenkameronderzoek inzien. Laat het dus over aan de eigen, autonome bevoegdheid van elke raad of en hoeveel budget men beschikbaar stelt voor welke controle dan ook. De wetgever zou zich daar niet mee moeten (willen) bemoeien.
geinteresseerde / geinteresseerde
Niet de burgemeester maar vooral de raad moet de waarde inzien van dit instrument. Verder zijn 15 slapende rekenkamers op 408 gemeenten een verwaarloosbaar probleem. Rekenkamers moeten ook zelf hun meerwaarde aantonen en 'verdienen'.
Sjoerd Visser
Ikvind dat je alsoverheid openheid en transparantie predikt...dat ook gebeuren moet. Het moet niet de bedoeling zijn dat voor doematigheid en doeltreffendheid wetten worden geschonden en daar onschuldigen het dupe worden. De vele leermomenten wat betreft bestuurscultuur zijn hier in Almelo al geuit door een eerder rekenkameronderzoek in Almelo. Eerlijk en mensvriendelijk beleid zal meer doelmatig en doeltreffend zijn en zal wantrouwen wegnemen. Er wordt al genoeg gerotzooid in de wereld...en de gevolgen zijn ernaar.
Advertentie