Advertentie
sociaal / Nieuws

Steeds meer gemeenten gooien kont tegen krib

Hoewel nog onduidelijk is of minister De Jonge (VWS) maatregelen gaat nemen tegen gemeenten die een inkomenstoets bij huishoudelijke hulp hanteren, voeren steeds meer gemeenten deze in.

16 november 2021
Stapel geld
Shutterstock

Hoewel nog niet duidelijk is of minister De Jonge (VWS) een streep gaat zetten door de inkomenstoets bij huishoudelijke hulp, voeren steeds meer gemeenten deze in. Zij gooien de kont tegen de krib omdat het rijk blijft weigeren hen volledig te compenseren voor de extra kosten die gemeenten sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief maken.

Omstreden

Zo gaan nu ook Midden-Groningen en Woerden het inkomen meewegen bij de beoordeling van een aanvraag. Naast de oplopende kosten zijn ook personeelsproblemen bij aanbieders van huishoudelijke hulp voor het college van Woerden reden om deze ‘omstreden maatregel’ (inkomenstoets, red.) in te voeren.

 

Forse stijging

Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief zijn de kosten in Woerden voor huishoudelijke hulp met veertig procent gestegen. Uit de meest recente landelijke Monitor abonnementstarief Wmo blijkt opnieuw dat de stijging vooral zit bij inwoners met midden- en hoge inkomens. Hoewel minister De Jonge en gemeentekoepel VNG in gesprek zijn over de effecten van het Wmo-abonnementstarief, worden besluiten over eventuele aanpassingen aan een nieuw kabinet overgelaten. Het college van Woerden verwacht niet dat er in 2022 al iets wijzigt.

 

Wachtlijst

Daarom wil het begin volgend jaar het inkomen mee gaan wegen. Nu al wordt een moreel beroep gedaan op aanvragers om af te zien van huishoudelijke hulp via de Wmo, als ze een hulp zelf kunnen betalen. Daarnaast gaat de gemeente met een wachtlijst werken. Alleen bij urgente situaties worden inwoners direct doorverwezen naar aanbieders. ‘Als we niet gaan beoordelen op urgentie lopen we het risico dat de meest kwetsbare inwoners, die dringend huishoudelijke hulp hebben, die hulp niet ontvangen’, schrijft het college aan de raad. Bijna alle aanbieders in Woerden hebben vanwege personeelstekorten begin oktober een cliëntenstop ingevoerd. Inwoners zonder urgentie komen op de wachtlijst. Ook Amsterdam werkt met wachtlijsten, die inmiddels fors zijn opgelopen.

 

Onsje minder

Lopende indicaties van alle Woerdenaren die nu huishoudelijke hulp hebben, worden opnieuw bekeken. Daarbij zal strenger worden gekeken of de geboden hulp nodig is, of dat het een onsje minder kan. Lopende beschikkingen mogen bij alleen zwaarwegende omstandigheden worden aangepast, maar volgens het college is een beleidswijziging zo’n reden.

 

Financieel zelfredzaam

Het college van Midden-Groningen wil per 1 januari een draagkrachtnorm voor eenvoudige huishoudelijke hulp Wmo invoeren. Iedere aanvrager met een gezinsinkomen hoger dan 150 procent van het bruto wettelijk minimumloon krijgt in principe geen huishoudelijke hulp meer. Deze inwoners zijn voldoende financieel zelfredzaam om op eigen kracht zelf een oplossing te regelen, stelt het college, dat vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. ‘Op deze manier zorgen we ervoor dat er geen andere aanpassingen nodig zijn om deze zorg betaalbaar te houden’, stelt wethouder David de Jong (Wmo, ChristenUnie).

 

Particuliere hulp

Sinds de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per maand zag Midden-Groningen haar uitgaven in twee jaar tijd met 45 procent stijgen naar zo’n 1,8 miljoen euro. Het gaat veelal om inwoners die hun particuliere hulp hebben opgezegd om via de gemeente een goedkopere hulp in huis te halen.  

 

Wet biedt geen ruimte

Minister De Jonge heeft er meerdere keren op gewezen dat de Wmo 2015 geen ruimte voor gemeenten biedt om inkomensbeleid te voeren. Gemeenten, waaronder Krimpen aan den IJssel en Leusden, zien dat anders. Beiden gemeenten weigeren hun beleid aan te passen, zoals De Jonge heeft geëist. Later deze maand wordt duidelijk of de minister de Wmo-verordeningen van beide gemeenten voor vernietiging bij de Kroon gaat voordragen. Als dat gebeurt, stapt in ieder geval Krimpen aan den IJssel naar de rechter.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het invoeren van een inkomenstoets is in strijd met de wet. Bovendien hebben gemeenten voor dit dossier al extra financiële middelen van het Rijk toegezegd gekregen of ontvangen. Kortom, ingrijpen van de minister is dringend noodzakelijk.
Jan
@Spijker. Erg rechtlijnig gedacht. Als een wet ongewenste gevolgen heeft, moet die worden aangepast. Vooruitlopend daarop kan van handhaving worden afgezien, Natuurlijk is het absurd dat midden- en hoge inkomens op WMO-huishoudelijke hulp een beroep kunnen doen voor maar 19 euro per maand, waardoor op andere voorzieningen zwaar bezuinigd moet worden, aangezien de door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde middelen volstrekt onvoldoende zijn. Wie dat niet inziet, is niet realistisch.
pieter / wegkijker
voor inkomenspolitiek hebben we de door het parlement vastgestelde belastingwetgeving en deze kis behoorl;ijk progressief.

Bij mijn weten is de WMO niet bedoeld om inkomenspolitiek te voeren.
Rosalinde Loonstra / Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein
Ook binnen de Oosterschelderegio is er een tekort aan huishoudelijke hulpen en hebben ook een groot deel van onze zorgaanbieders een wachtlijst.
H. Wiersma / gepens.
@Jan. Bij de invoering van de WMO is bewust voor dit model (gelijke behandeling van iedere burger ongeacht inkomen) gekozen. E.e.a. houdt ook verband met de intentie om burgers langer thuis te laten wonen i.p.v. in bejaardentehuizen. Zie verder de reactie van Anand over het belastingstelsel naar draagkracht.
Jan
@Anand en Spijker. Dit is geen inkomenspolitiek maar besteding van geld waarvoor dat bedoeld is: huishoudelijke hulp geven aan mensen die dat nodig hebben maar het niet kunnen betalen. Ook van hun netto inkomens kunnen mensen met midden- en hogere inkomens die hulp best zelf betalen. Vóór de invoering van de voor iedereen gelijk maandelijkse bijdrage deden ze dat ook. Het enige goede alternatief is om de bijdrage weer af te stemmen op het inkomen. Dat voorkomt ook dat gemeenten elders moeten bezuinigen, zoals op bibliotheken, muziekscholen, groenonderhoud en wegonderhoud. En dan zullen velen weer zelf een huishoudelijke hulp inhuren, omdat dat goedkoper is.
pieter / wegkijker
@jan. Het geld is inderdaad bedoeld om huishoudelijke hulp aan te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het niet kunnen betalen is geen criterium in de WMO.
H. Wiersma / gepens.
@Jan. Burgers (jij) en gemeenten kunnen niet hun eigen wetgeving creëren. De feiten zijn anders; we hebben uniforme landelijke wetgeving op dit onderdeel.
Zwaantje / Kadermedewerker WMO
Bij de invoering van de WMO was het uitgangspunt zelfredzaamheid. De financiële zelfredzaamheid was een heikel punt, want als de gemeente dit moesten gaan onderzoeken, dan zou de inwoner zijn financiële positie bekend moeten maken. Daarom was de financiële zelfredzaamheid geborgd via een inkomensafhankelijke bijdrage, uitgevoerd door het CAK. Voor sommige groepen was die eigen bijdrage te hoog. De regering heeft ervoor gekozen om dit probleem op te lossen om de eigen bijdrage fors te verlagen. Let wel: een gehuwd echtpaar dat nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt, betaalt helemaal niets. Dus er zijn ook mensen die niet eens de €19 per maand betalen.

De regering heeft dus een te grote oplossing ingezet voor een probleem van een beperkte groep. Een andere oplossing was om de inkomensafhankelijke bijdrage minder stijl op te laten lopen of zo iets.

Het klopt dus niet dat binnen de WMO landelijke geen rekening was gehouden met inkomens en vermogen.
Advertentie