Advertentie
sociaal / Nieuws

Regeerakkoord: Wmo-abo-tarief gaat op de schop

Voor de huishoudelijke hulp gaat het Wmo-abonnementstarief op de schop. Vanaf 2024 wil het nieuwe kabinet een eigen bijdrage voor de jeugdzorg invoeren en/of de behandelduur inperken.

15 december 2021
klein-budget-armoede-geld-tekort.jpg

Er komt een ‘eerlijkere eigen bijdrage’ voor de huishoudelijke hulp. Het huidige Wmo-abonnementstarief gaat op de schop. Het nieuwe kabinet gaat duidelijk afbakenen wat onder jeugdzorg wordt verstaan. Gemeenten krijgen de komende jaren extra geld voor de jeugdzorg, maar niet helemaal in lijn met de uitspraak van de arbitragecommissie.

Excessieve winstuitkering

Vanaf 2024 wordt mogelijk een eigen bijdrage voor de jeugdzorg ingevoerd en/of de behandelduur aan banden gelegd. Gespecialiseerde jeugdzorg (waaronder jeugd-GGZ) wordt centraler ingekocht. Het nieuwe kabinet gaat excessieve winstuitkering door zorgaanbieders tegen door nadere voorwaarden aan winstuitkering te stellen. Dit zijn enkele punten uit het woensdagmiddag gepresenteerde regeerakkoord van het kabinet Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

 

Wmo onder druk

De beschikbaarheid van Wmo-voorzieningen staan door de stijging van het gebruik onder druk. Vooral de vraag naar huishoudelijke ondersteuning is sterk gestegen sinds de invoering van het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand. Het nieuwe kabinet wil voor specifiek de huishoudelijke hulp naar een ‘eerlijkere eigen bijdrage (…) met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens.’

 

Besparing 100 miljoen op jeugdzorg

De komende jaren kunnen gemeenten extra miljarden voor de jeugdzorg tegemoet zien. Het nieuwe kabinet neemt daarmee de uitspraak van de arbitragecommissie grotendeels over. Het demissionaire kabinet wilde alleen extra geld voor 2022 toezeggen en structurele extra financiering aan een nieuw kabinet overlaten. Aan de jeugdzorg wordt de komende kabinetsperiode flink gesleuteld. Bovenop de hervormingsagenda jeugd, die begin komend jaar het licht moet zien, wil het kabinet vanaf 2024 extra beleidsmaatregelen nemen. Hiermee wordt in 2024 100 miljoen euro extra op de jeugdzorg bespaard en vanaf 2025 structureel een half miljard euro. ‘Daarbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) normeren van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage’, aldus het regeerakkoord en de budgettaire bijlage van het akkoord.

 

Heroverwegen

Deze in het nieuwe regeerakkoord opgenomen besparingen zijn omvangrijker dan waarvan de arbitragecommissie is uitgegaan. De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC reageren verontrust over de extra bezuiniging van een half miljard euro die het nieuwe kabniet vanaf 2025 wil doorvoeren. 'We missen de onderbouwing voor deze extra bezuiniging en maken ons grote zorgen dat wederom de meest kwetsbare kinderen en gezinnen hier de dupe van zijn', stelt Hans Spigt, voorzitter van de jeugdbranches. Zij vragen de coalitiepartijen de woensdag aan gekondigde bezuiniging te heroverwegen. Als ze dat niet doen, moeten 'veel scherpere keuzes' worden gemaakt in de besteding van de beschiklbare middelen. 'De zorg voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen staat op dit moment onder grote druk en de aanbieders van deze cruciale jeugdhulp kunnen een verdere bezuiniging niet aan.’

 

(Kosten)effectiviteit

Voor 2024 worden de grenzen van de jeugdzorg duidelijk aangegeven door het nieuwe kabinet. ‘Gemeenten worden in staat gesteld om dit te leveren’, zo staat verder in het regeerakkoord.  Daarnaast wordt gespecialiseerde jeugdzorg centraler ingekocht, zoals de jeugd-GGZ. De jeugdbeschermingsketen moet worden verbeterd. De rechtsbescherming van het kind en het gezin moeten daarbij centraal komen te staan. Aandacht is er in het nieuwe kabinet voor bewezen (kosten)effectiviteit in Jeugdwet en de Wmo 2015.

 

Langer thuis wonen

Gemeenten worden gestimuleerd om kwetsbare ouderen goed in beeld te hebben en ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Wonen en zorg worden geleidelijk aan gescheiden om langer thuis wonen meer te stimuleren. Ook moeten er meer seniorenwoningen, andere woonvormen en levensloopbestendige woningen komen. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in mantelzorg, digitale zorg, domotica en valpreventie.

 

Aanpak fraude

Het kabinet wil beter inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg. Niet-integere zorgbestuurders en -ondernemers worden steviger aangepakt.  Tegen fraude en oneigenlijk gebruik, onder andere van vastgoed, treden wij op, zeker als de basis van de zorg niet op orde is’, aldus het regeerakkoord.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

René / bel.adv.
"Gemeenten krijgen de komende jaren extra geld voor de jeugdzorg, maar niet helemaal in lijn met de uitspraak van de arbitragecommissie."Het liegen en bedriegen is al begonnen voordat Rutte IV gestart is. Geeft geen enkele hoop op een vernieuwing of andere bestuursstijl.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Wat is een eerlijke WMO-bijdrage:

-als er al sinds jaar en dag sprake is van een Belastingstelsel naar draagkracht

-als AOW-uitkeringen en aanvullende pensioenen al 13 - 20 jaar niet meer worden geïndexeerd voor inflatie

-als AOW'ers vergelijking met werkenden bovendien al jarenlang via allerlei belastingmaatregelen extra negatief worden belast?

Nagenoeg de gehele huidige generatie kamerleden heeft kennelijk nog steeds niet door waar ze mee bezig is. Dit deel van het coalitieakkoord is in ieder geval nog steeds 'oude wijn in nieuwe zakken'. Op naar het volgende Kabinet.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Spijker. En eerlijke WMO-bijdrage is uiteraard een bijdrage die afgestemd is op het inkomen. En als dat inkomen, bijvoorbeeld uit pensioen, al een hele tijd niet is verhoogd, zal de bijdrage navenant lager zijn dan bij iemand met een hoger inkomen. Oneerlijk is het als door een bijdrage van slechts 19 euro per maand voor (ook) mensen met een midden- of hoog inkomen zwaar bezuinigd moet worden op andere algemene voorzieningen. De AOW is overigens wel steeds geïndexeerd. Pensioenen niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Jan. De indexatie van de AOW loopt al jarenlang steeds 0,5 - 1% achter bij de werkelijke inflatie. 2022 ziet er wat dat betreft nog beroerder uit. Je kunt niet onbeperkt midden- en hogere inkomens opzadelen met lasten die aan het inkomen worden gekoppeld en dat al naar draagkracht wordt belast. Daarvan bestaan er al veel te veel (kindertoelage, kinderopvang, huurtoeslag, zorgtoeslag etc. etc.).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie