Advertentie
sociaal / Nieuws

Niet langer betalen voor religieus leerlingenvervoer

De gemeente Gaasterlân-Sleat wil niet langer opdraaien voor de kosten van religieus leerlingenvervoer. Al meer dan honderd gemeenten zijn het eens met de Friezen.

16 november 2012

Gaasterlân-Sleat heeft een motie aangenomen, waarin staat dat de gemeente niet langer wil betalen voor richtinggebonden leerlingenvervoer. De discussie over de financiering van het vervoer van signatuurleerlingen moet nu landelijk worden gevoerd.

Niet meer betalen
In mei diende de Friese Nationale Partij (FNP) in Gaasterlân-Sleat een motie in waarin staat dat de gemeente niet langer bereid is bij te dragen aan vervoer van "signatuurleerlingen" buiten de regio. Het gaat om 32 kinderen uit het dorp Oudemirdum met een reformatorische achtergrond. 'Wij vinden dat ouders dit zelf moeten betalen', aldus raadslid Jeltsje Piersma. 'De gemeente hoeft niet voor die kosten op te draaien. Het is hun eigen verantwoordelijkheid. Alles wordt duurder en er is ook een christelijke school in het dorp.'


Vrijheid van onderwijs niet aangetast

De gemeente is jaarlijks 47.000 euro kwijt aan vervoer van deze leerlingen naar scholen in Emmeloord en Kampen. Dat komt neer op 1475 euro per leerling. De motie werd aangenomen door 14 van de 15 raadsleden. Alleen de eenmansfractie van de ChristenUnie stemde tegen. Ook het CDA stemde voor met het argument dat de groep leerlingen groeit en volgens hen de vrijheid van onderwijs niet wordt aangetast als de gemeente van ouders vraagt de kosten zelf te betalen. De kleine dorpsschool heeft ook steeds minder leerlingen door de krimpende bevolking. ‘Als deze kinderen daarnaar toe gaan, groeit dat aantal ook weer’, redeneert Piersma.


Niet onze levensstijl

Voor de ouders van de 32 signatuurleerlingen, die nu ook al een eigen bijdrage leveren, gaat het argument van de christelijke school in het dorp niet op. Volgens hen sluit het onderwijs op de dorpsschool niet aan bij hun levensstijl. Maar Piersma vindt het niet meer van deze tijd dat de gemeenschap moet betalen voor deze leerlingen. 'Op de openbare school is iedereen welkom. Dat is ook een keuze.'


Niet voor zoete koek slikken

Piersma beseft dat Gaasterlan-Sleat geen directe invloed heeft op de uitvoering van de motie. 'We zien het als signaal naar de VNG toe. We willen dit aan de kaak stellen. Als we dit altijd maar voor zoete koek slikken, dan nemen de kosten alleen maar toe als straks meer geloofsovertuigingen hier aanspraak op willen maken.'


VNG

De VNG heeft in 2011 al eens in een notitie over richtinggebonden leerlingenvervoer geschreven dat dit gemeenten veel geld kost. De vereniging is voor vrije schoolkeuze, maar vindt niet dat de kosten door de gemeenschap moeten worden gedragen. Het ministerie van Onderwijs is gevraagd naar een reactie, maar kon deze donderdag niet geven.


Speciaal onderwijs

Uit een recente enquête van de christelijke Besturenraad waar 154 gemeenten aan meededen, bleek dat gemeenten jaarlijks in totaal 240 miljoen euro uitgeven aan leerlingenvervoer, waarvan 4,2 procent aan richtinggebonden vervoer. De meeste ouders gebruiken de subsidie, omdat hun kind speciaal onderwijs nodig heeft. Piersma trekt daar een scheidslijn. 'Die kinderen kunnen daar niets aan doen, dus dat blijven we vergoeden.'


Biblebelt big spenders

Uit het onderzoek bleek verder dat achttien gemeenten meer dan 10 procent van de kosten aan richtinggebonden leerlingenvervoer besteden. Gaasterlân-Sleat betaalt zelfs 17 procent. Krimpen aan den IJssel en Amsterdam gaven het meest uit: 350 duizend euro. Voor Krimpen is dat de helft van het budget, voor Amsterdam 5 procent. Amsterdam vervoert daarvoor 150 leerlingen, Krimpen 50. De kilometergrens voor vergoeding die gemeenten hanteren verschilt per gemeente, evenals de hoogte van de eigen bijdrage van ouders. Vooral gemeenten uit de Biblebelt geven veel uit aan richtinggebonden leerlingenvervoer, vaak meer dan 150 duizend euro per jaar.


6-kilometergrens

Bezuinigingen laten zich ook op dit terrein. steeds meer gelden op. Krimpen aan den IJssel stelt dit jaar voor het eerst, zoals meer gemeenten eerder, een 6-kilometergrens in waarbinnen ouders geen gebruik mogen maken van de voorziening. Ook Helmond wilde deze grens gaan hanteren, maar zag daar na protesten van ouders vanaf. De gemeente beoordeelt de thuissituaties nu apart voor gevallen vanaf 2 kilometer afstand van de school.


Kinderen zijn al uitzondering 

Dat ouders in Gaasterlân-Sleat straks misschien kiezen voor thuisonderwijs beschouwt Piersma als een mogelijkheid. 'Ik vind het persoonlijk het ergst voor de kinderen dat ze nu om half acht in een busje worden gestopt en een uur moeten reizen. Ze zijn nu al een uitzondering. De kinderen zijn ook een uur later thuis, zodat ze niet meer om half vier met andere kinderen kunnen spelen. Ik vind dat wat eenzaam, maar de ouders beslissen.'

Honderd gemeenten steunen motie 

De motie is voor discussie naar andere gemeenten, de VNG en de minister gestuurd. De bedoeling is dat de Tweede Kamer de wet op dit punt wijzigt. Het Nederlands Dagblad meldde donderdag dat al meer dan honderd gemeenten de inhoud van de motie steunen. Piersma hoopt dat Den Haag er met ogen en oren mee bezig gaat. 'Er is nu een nieuw kabinet, dus we zullen zien. En anders komen we er bij de volgende begrotingsbehandeling op terug. We laten dit onderwerp niet meer los.'

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Steven de Jong / Salarisadminstrateur
Terecht, zullen deze moeders net als in Spanje ook een erotische kalender maken?
Ivo
Voor zieken en gehandicapten heeft de overheid volgens de grondwet een zorgplicht (sociale vrijheid). Voor religieuzen geldt dat de overheid zich er niet mee moet bemoeien (vrijheid van godsdienst, klassieke vrijheid).

Dus betalen van leerlingen vervoer is voor speciaal onderwijs terecht, voor bijzonder onderwijs niet.
J.C. Kleuver
Een moedige en mooie beslissing van deze gemeenteraad.

Als je de de redenatie van de CDA fractie en van Piersma principieel doordvoert, is dit een pleidooi voor het afschaffen van subsidies aan speciaal onderwijs. Een mooi punt om op nationaal niveau discussie los te maken.

In krimpgebieden zien we steeds vaker dat de concurrentie tussen speciaal en openbaar onderwijs de leefbaarheid parten speelt: de 'markt' is te klein voor twee levensvatbare aanbieders in een dorp.Wettelijke mogelijkheden om te fuseren zijn beperkend an zeer in het voordeel van het speciale onderwijs, dus fusie is niet altijd een optie.

Het wordt tijd om eensysteemverandering door te voeren: openbaar onderwijs voor iedereen, en vrijwillig ruimte bieden voor religieus onderwijs.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Nederland is het enige land ter wereld waar godsdienstvrijheid wordt gekoppeld aan een eigen onderwijsaccommodatie. Dat is een geldverslindend systeem en heeft grote invloed op de kosten en dus ook op de kwaliteit van het onderwijs. Het wordt de hoogste tijd dat dit uit het verre verleden stammende

recht op de schop gaat en dat ook hier ontschotting plaatsvindt. Binnen het onderwijs kan hier voor honderden miljoenen euro's worden omgebogen.
R. Hesseling / Docent VO
Voor alle duidelijkheid, speciaal onderwijs is voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben door bijvoorbeeld een handicap als een leerstoornis. Op het speciaal onderwijs is de laatste jaren flink bezuinigd en grotendeel afgebroken. Docenten en leerlingen (de leerlingen uit het speciaal onderwijs maar ook de reguliere leerlingen) moeten zich in klassen van 30 of meer kinderen maar staande zien te houden terwijl de politiek wegkijkt en ‘roeptoetert’ over meer bevlogen docenten en oplossingen in de vorm van bijscholing.

Bijzonder onderwijs daarentegen is het onderwijs aan kinderen met een religieuze achtergrond. Het bijzonder onderwijs kost onze samenleving jaarlijks honderden miljoenen extra, maar dat is politiek gezien nog nooit een punt van discussie geweest. Afgezien van de morele onwenselijkheid om in onze pluriforme samenleving kinderen van verschillende geloofsrichtingen uit elkaar te houden, wordt het hoog tijd in deze periode van bezuinigingen het bestaan van het bijzonder onderwijs eens flink op de schop te nemen.

Bastiaan von Stapelberg / ondernemer
Een prima zaak. Hulde aan de gemeenteraad. Ik wil nog wel toevoegen dat de beslissingen van de VVD/ CDA om te bezuinigen op VO/SVO ronduit schandalig is. De scholen in het speciaal onderwijs hebben de bezuiniging gewoon uitgevoerd en talloze specialisten ontslagen. Het wordt een rekening voor de samenleving die in de nabije toekomst ver boven de 250 miljoen uitgaan.
Frank van den Hoven / Redacteur
Ieder dorp zou, mits voldoende levensvatbaar qua aantal leerlingen, 1 openbare lagere school moeten hebben waar men talen en rekenen etc. leert. Het uitoefenen van welke religie dan ook behoort m.i. tot het privé domein wat men thuis naar hartelust kan uitleven. Waarom scholen een prot., RK, islam of welke signatuur dan ook zouden moeten hebben is me altijd een raadsel geweest. Hoog tijd dat die bijna 100 jaar oude wet eens wordt aangepast. Ik ken een dorp waar zelfs 2 prot.chr. lagere scholen zijn en geen openbare. Vrijheid voor de prot.chr. dus maar wél ten koste van de vrijheid van de RK en ongelovige kinderen. Moeten daar ook de RK en niet-gelovige kinderen heen? Of moeten die naar een buurdorp op kosten van de staat? Maak toch gewoon 1 school in dat dorp waar iedereen ongeacht ja of nee welke religie dan ook welkom is. Het bevordert ook niet echt de integratie van verschillende bevolkingsgroepen zoals iemand al stelt, dus nog los van de kostenverhogende factoren. Dit is toch niet meer van deze tijd. We hebben toch ook geen RK en prot. ziekenhuizen etc. meer.
True
@Frank de redacteurSlecht idee, er zijn 'seculieren' die zonder blik of bloos islamonderwijs op openbare scholen propageren.

De staat is, vooral in dit opzicht, gewoon niet te vertrouwen.
Carola
Ik denk dat we inmiddels dit soort luxueuze flauwekul om een paar sectes te plezieren ons niet langer meer kunnen veroorloven. Het is natuurlijk totale kolder dat de samenleving hier al die jaren voor heeft moeten opdraaien. Ik hoop dat heel Nederland ophoudt met deze vorm van verspilling en het faciliteren van extremisten.
Gert van Leeuwen / projectleider passend onderwijs
Terwijl het slechts gaat om nog geen 5% van degenen die gebruik maken van leerlingenvervoer, en er ook nog eens een forse eigen bijdrage wordt betaald, zijn er kennelijk velen die de vrijheid van ouders willen aantasten. Passend onderwijs wordt nu ingevoerd en wil ouders juist de gelegenheid geven passend onderwijs te zoeken voor hun kind. Laat ouders die vrijheid behouden. Gelukkig dat dit nu nog in de grondwet verankerd is!
Jan Beerenhout azn / Buitenlid IPSV=Bende van Schaefer
Weer wordt de Scheiding van Kerk & SDtaat van stal gehaald: zolang de Vrijheid van Godsdienst/ Levensovertuigiung als grondrecht in de Grondwet staat heeft de Overheid, als handhaver van de Grondwet, zich met de religie van zijn onderdanen te bemoeien. Beschermt de Overheid de vrije uitoefeninbg, alsmede in dit geval de vrijheid van onderwijs, niet, dan is/wordt dat grondwetsartitel een illusoir artikel. Het staat er wel, maar we doen er nix mee.Aldus kan de Overheid levensbe-

schouwelijke, maatschappelijke activiteiten mede-bekostigen.
j. Knol / docent
Ik hoop dat de discussie zich niet beperkt tot het al of niet bekostigen van vervoer naar scholen op levensbeschouwelijke grondslag. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun keuzes en de consequenties ervan.Het gaat mij vooral om art. 23 van de grondwet, de vrijheid van onderwijs. M.i. is dit artikel gebaseerd op een inmiddels achterhaalde manier van denken, genomen in een oude tijd, waarbij het belang van het kind niet voorop stond, maar het veel eerder gaat om macht van ouders.Opvoeding is wezenlijk iets anders dan onderwijs. Onderwijs is de poort naar de volwassenheid.Ik ben opgegroeid is zo'n streng orthodoxe denominatie, heb mijn kinderen daar in opgevoed. Een jaar of tien geleden is er een wonder gebeurd, de schellen zijn van mijn ogen gevallen, met alle gevolgen van dien. Ik heb een hoge prijs betaald voor de vrijheid.In streng religieus onderwijs is er geen vrijheid, het is indoctrinatie. Er is geen plek voor vragen, want er is maar een antwoord, er is geen vrijheid van denken, want er is maar een boek en een waarheid.Het is onderwijs in onthechting, niet in ontwikkeling.Gezien bovenstaande ben ik van mening dat de gemeenschap niet hoeft te betalen voor een beperking van vrijheid, ook voor kinderen van streng religieuze ouders.
Schiphorst / adviseur
Prima zaak. Het is inderdaad niet meer van deze tijd. Iedereen zijn of haar geloof, maar daar hoeft volgens mij de gemeenschap als geheel niet financiëel aan bij te dragen. Bovendien; waar leg je de grens? Bij een school voor scientology misschien? Of de scholengemeenschap ter bevordering van winti?
Rein / n.v.t.
Dit is volledig terecht! De Vrijheid van Godsdienst gaat over de vrijheid = het ongehinderd beoefenen van die godsdienst en niet het onderwijzen in die godsdienst. Speciaal moet dan ook alleen zijn voor personen die in bewegingen zijn beperkt. De keuze is vrij en privé, dus de kosten zijn ook eigen verantwoordelijkheid.

Zo ben ik ook eigenlijk tegen de VU, die zou moeten samengaan met de UVA. Realiseer eens hoeveel bezuinigingen dat kan geven. En wetenschappelijk Amsterdam met één pet naar buiten toe.
Advertentie