Advertentie
sociaal / Nieuws

Nog steeds onduidelijkheden in budget Wmo en Jeugdzorg

De cijfers voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn grotendeels bekend, maar toch zitten er nog onzekerheden in. Die moet het kabinet voor eind mei wegnemen, aldus de Rekenkamer.

13 mei 2014

In de budgetten die gemeenten volgend jaar krijgen voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet zitten nog steeds onzekerheden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport. Wel zijn er minder onzekerheden dan vorig jaar en kunnen de betrokken ministeries waarschijnlijk op korte termijn meer duidelijkheid bieden.

Berekeningen 
De Rekenkamer heeft de manier waarop de ministeries van VWS en V en J tot hun cijfers komen onder de loep genomen. De berekeningen zijn goed uitgevoerd en bieden meer zekerheid dan de berekeningen van vorig jaar, concludeert de Rekenkamer. Toen was bijvoorbeeld nog niet goed te bepalen hoeveel jongeren onder de Awbz vielen. Dat probleem is nu (deels) opgelost.


Wegnemen in meicirculaire
Toch is ook nu nog niet precies duidelijk hoeveel geld gemeenten precies krijgen volgend jaar. Er zit nog steeds een aantal ‘onzekerheden’ in de cijfers. Dat geldt zowel voor het macrobudget van de Wmo 2015 als voor dat van de nieuwe Jeugdwet. In sommige gevallen gaat het om ‘inherente onzekerheden die aan de sommen zijn verbonden waar geen definitieve oplossing voor is’, schrijft de Rekenkamer. Maar er zijn ook onzekerheden die voor het verschijnen van de Meicirculaire weggenomen moeten kunnen worden. De Rekenkamer raadt de ministeries aan hier haast mee te maken.


388 miljoen
Zo is nog onzeker hoeveel geld gemeenten kwijt zijn aan ‘extramuralisering’- het feit dat ouderen en gehandicapten die nu nog in een instelling wonen in de toekomst vaker thuis wonen en begeleid moeten worden. Hier is 219 miljoen euro voor ingeboekt. Maar er moet nog onderzocht worden wat het tempo is van de extramuralisering en hoeveel mensen er dus gebruik van gaan maken. Ook is de korting op de eigen bijdrage (58 miljoen) en de korting vanwege de pgb-maatrelenen (ruim 28 miljoen) nog onzeker, net als het effect van loon- en prijsindexatie. In totaal gaat het om ruim 388 miljoen van het totale macrobudget Wmo van € 3.494 miljoen waar nog onzekerheden in zitten.

 
Snel besluit 

Net als gemeenten, dringt ook de Rekenkamer er gezien de krappe tijd voor de invoering van beide wetten op aan dat er snel duidelijkheid komt. De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen. Zo moet het ministerie van VWS snel een besluit nemen over de onzekerheden rondom de extramuralisering, de deelbudgetten pgb en over de loon- en prijsindexatie.

Jeugdzorg
Voor de Jeugdzorg is een extra aanbeveling opgenomen. Die gaat over het moment waarop 90 miljoen euro vanuit het provinciefonds structureel naar het gemeentefonds wordt overgeboekt. In de bestuursafspraken voor de jeugdzorg is afgesproken dat dit vanaf 2016 gebeurt. De VNG heeft eerder al gevraagd om deze overboeking al per 1 januari 2015 te laten plaatsvinden omdat dat de datum is waarop gemeenten de jeugdzorg van provincies overnemen. De Rekenkamer beveelt VWS aan hier voor de meicirculaire 2014 duidelijkheid over te geven.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine van Bergen / Consulent Wmo
Er speelt ook nog een ander probleemj dan in dit artikel besproken. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe de verstrekking van voorzieningen aan minderjarigen straks gaat verlopen. Valt dit onder de WMO of de Jeugdwet???

http://www.kluwerschulinck.nl/opinie/2014/afbake …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
rechtvaardigheid / ouder
Geen cent meer naar de jeugdzorg! Deze organisatie is inhumaan en heeft perverse prikkels gericht op kinderhandel. Stop de jeugdzorg! (Voor een van de bewijsstukken hiervoor bewijs leest u het boek van een gerenommeerd man prof heertje:economie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bas Blokland
Gelukkig bestaat het hele leven uit onduidelijkheden en onzekerheden en zijn er nooit duidelijkheden geweest, dus niks aan de hand mensen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjoerd Visser
Als je als overheid je eigen gestelde verplichtingen niet nakomt, en je alle beloftes blijkbaar niet na kan komen, en de uitkomsten van de beleidswijzigingen niet overeenkomen met de realiteit...dan moet je als landelijke overheid dat vervolgens niet afschuiven naar lagere overheden....die het vervolgens afschuiven naar ieder ander en uiteindelijk de burgers treffen! Dan mankeert er blijkbaar gruwelijk veel in de poltici van heden ten dage! Die elkaar al ruim 40 jaar naäpen in het brengen van oplossingen die komen uit de tunnelvisiekoker: bezuinigen. Hoe gevarieerd in woorden je die bezuinigingen ook uitspreekt en wat voor spitsvondig gevonden leuzen en spreekwoorden je er tegenaan gooit: de werkelijkheid toont anders dan er door de landelijke politici is beloofd en gezegd is. Eerst en vooral je eigen verplichtingen en beloftes nakomen! Zoniet: stoppen met die beschamende tunnelvisie in ere te houden...terwijl de meeste andere tunnelvisies allang zijn opgeheven! De schade en schande neemt inmiddels enorme proporties aan, en de geloofwaardigheid over de landelijke (en zélfs de Europese) politiek is inmiddels 100 meter onder Nieuw Amsterdams Peil!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Gauw ophouden met kruidenieren tot drie cijfers achter de komma. Dat kost alleen nog maar meer geld. Het Rijk behoort in het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur t.g.v. de gemeenten gewoon een garantie te verstrekken voor een budgettair neutraal verloop van deze 3D-operatie. Het spreekt vanzelf dat daaraan de noodzakelijk randvoorwaarden moeten worden verbonden t.a.v. uitvoering, efficiëntiekortingen e.d. Maar voor de gemeenten ook t.a.v. inflatoire invloeden en nieuw beleid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie