Advertentie
sociaal / Nieuws

Kosten eigen bijdrage voor niet-minima rijzen pan uit

Mensen boven bijstandsniveau zien de rekening voor de eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen soms vertienvoudigd en zien af van zorg. De Kamer debatteert morgen met verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) over de gevolgen van de hoge eigen bijdragen.

09 maart 2016

Cliënten op bijstandsniveau krijgen hun gestegen zorgkosten doorgaans vergoed. Mensen met een modaal inkomen zien de rekening voor de eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen soms vertienvoudigd en zien af van zorg. De Kamer debatteert morgen met verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) over de gevolgen van de hoge eigen bijdragen.

‘Mijn eigen bijdrage was 0 euro in 2014, € 3200,- naar verwachting in 2015 en in 2016 moeten we onze maximale eigen bijdrage van rond de € 12.000,- gaan betalen!!’, meldt de 44-jarige Sandra op de site van Binnenlands Bestuur. ‘Vandaag veel gesprekken met terecht boze mensen die nu de facturen CAK 2015 binnen krijgen. Bedragen van €700 tot €7.000 voor 12 maanden!’, twitterde Professionals in NAH op 19 februari. Dit is slechts een greep uit de vele reacties op de onderzoeksresultaten van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar de gevolgen van eigen bijdragen voor mensen met een Wmo-voorziening (BB nr. 3). Daaruit kwam naar voren dat een kwart van hen afziet van zorg door de (hoge) eigen bijdrage.


Forse tariefstijging

Na vorig jaar stijgen ook dit jaar in veel gemeenten de tarieven voor Wmo-voorzieningen zoals begeleiding en dagbesteding. Een deel van de cliënten van Jan Voortman, directeur van Professionals in NAH, ziet daardoor af van begeleiding of neemt minder uren af. Met ruim 180 gemeenten en zo’n 1.500 cliënten is zijn organisatie de grootste aanbieder van begeleiding aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Hoewel vorig jaar de grootste klap viel, worden ook dit jaar cliënten geconfronteerd met zulke hoge rekeningen, dat ze afzien van zorg of er helemaal niet aan beginnen. De uurtarieven voor gespecialiseerde begeleiding zijn in sommige gemeenten gestegen van 14,20 euro naar zo’n 80 euro per uur, zo blijkt uit de tarievenlijst van gemeenten waarmee Voortman een contract heeft.


Volle mep

Inwoners op of rond het bijstandsniveau zitten al snel aan hun persoonlijk plafond en/of worden door gemeenten op diverse manieren gecompenseerd. Inwoners die daar boven zitten, zijn het haasje. ‘Een groot deel van onze cliënten verdienen, of verdienden, meer dan het bijstandsniveau’, weet Voortman. Zij hadden een (goede) baan, voordat zij bijvoorbeeld een tumor, een ongeluk, een beroerte, herseninfarct of hersenbloeding kregen en daarna hulp nodig hadden, in de vorm van gespecialiseerde begeleiding. Met een inkomen (ver) boven bijstandsniveau en eigen vermogen in de vorm van bijvoorbeeld een huis, betalen ze kortom de volle mep aan eigen bijdrage.


Gestopt

Vorig jaar zijn om die reden 43 cliënten gestopt met begeleiding, in de eerste twee maanden van dit jaar 24 cliënten en overwegen er 8 dit te doen. Daarnaast hebben vorig jaar 32 potentieel nieuwe cliënten afgezien van begeleiding; in de eerste twee maanden deden 10 mensen dat. De zorgen om de zorgmijders zijn bij de betreffende gemeente gemeld. Of het zin heeft dat zijn medewerkers, of cliënten, bij gemeenten aan de bel trekken is echter nog maar de vraag. ‘Wij horen van verschillende cliënten dat gemeenten hen adviseren dan maar zelf zorg in te kopen.’ ‘Take it or leave it’, is een ander antwoord dat cliënten van medewerkers van de gemeente te horen krijgen. Absurd, stelt Voortman. Gemeenten zijn verplicht via een keukentafelgesprek met de cliënt naar een passende oplossing te zoeken.


Krom

Spierziekten Nederland heeft geen harde cijfers over het aantal zorgmijders, ‘maar we zien regelmatig dat mensen echt klem komen te zitten’, stelt hoofd communicatie Erik van Uden. Mensen met spierziekten hebben verschillende soorten zorg en ondersteuning nodig. Door de hoge eigen bijdrage wordt de inkomensgroep tussen bijstandsniveau en anderhalf tot tweemaal modaal het hardst getroffen. ‘Mensen zien af van zorg en hulpmiddelen of schrappen bijvoorbeeld een paar uur begeleiding en komen daardoor de deur niet meer uit. Van participeren is dan al helemaal geen sprake.’ Krom, vindt Van Uden. ‘Het kabinet wil dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen, maar bezuinigt op allerlei maatregelen die dat mogelijk maken.’ 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur (nr 5) dat vrijdag 11 maart verschijnt (inlog)

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anon
De gemeente Ferwerderadeel/Dantumadeel biedt helemaal geen ondersteuning op maat voor de chronisch zieken en gehandicapten in de bijstand.Ikzelf heb afgelopen week drie afwijzingen ontvangen van de gemeente Ferwerderadeel:1. Afwijzing aanvraag Compensatie voor de afgeschafte Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) via de bijzondere bijstand.2. Afwijzing aanvraag compensatie Wtcg via de WMO.3. Afwijzing aanvraag Compensatie eigen Risico via de bijzondere bijstand.Mijn medicijnen voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor de Wtcg en Cer.

Ik ontvang langdurig hulp bij het huishouden via de Wmo.De gemeente Ferwerderadeel wil de schijn wekken alsof de Wtcg en Cer-compensatiegelden zijn ondergebracht in het zorgpakket van de collectieve zorgverzekering "AV Frieso 3" (de zogeheten “Eigen Bijdrage WMO”, max. € 370 per jaar.)Terwijl de bestaande collectieve gemeentezorgverzekering precies hetzelfde zorgpakket is dat de gemeente Ferwerderadeel/Dantumadeel voor de minima in de bijstand al jaren geleden heeft afgesloten.

Nog voordat de "Participatie"-Wet van kracht was.Mijn eigen medicijnen i.v.m. mijn chronische longziekte zijn voor eigen rekening, vallen onder het eigen risico.Het aanvullende budget van het Rijk is bedoeld voor gemeentelijk maatwerk.

En niet voor een “algemene gemeentelijke pot” in de vorm van een starre collectieve zorgverzekering!Alle belangenverenigingen, inclusief Ieder(in), geen enkele instantie wilde me op wat voor manier dan ook ondersteunen zodat het WMO-geld voor de chronisch zieken ook bij ons minima terecht komt.Omdat de gemeenten zelf mogen bepalen waaraan ze het aanvullend WMO-geld uitgeven.

Op deze manier houden gemeenten geld over ten koste van de meest zwakkeren!En vanwege mijn bijstandsuitkering heb ik de middelen niet om naar de rechter te gaan!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Als lang niet de meest ingewikkelde chronisch patiënt ben je tegenwoordig al gauw ca.E 5000 !!! (inclusief eigen risico en zorgverzekering) kwijt. Aftrekmogelijkheden: 0 komma 0.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ivo
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er "zorgverleners" zijn die heel rijk aan het worden zijn. Gespecialiseerde begeleiding van 80 euro per uur is onzin. Dat moet ook voor 45 kunnen en dan heeft een ZZP'er een behoorlijke boterham.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin / ZZP
Alle klagers over een hoge eigen bijdrage moeten heel gauw hun mond houden. Zij vragen allemaal zelf om deze ellende omdat meer dan 80 % op een liberale partij stemt. Eigen schuld, dikke bult.De liberale partijen vinden dat de overheid alleen voor politie, justitie en leger moet zorgen. De rest laten we over aan ondernemers. Dat gaat allemaal prima, zo lang het gaat om auto's, koelkasten of fietsbelschroefjes. Maar het werkt absoluut NIET als het om mensen gaat. Die producten en diensten zijn meestal keihard nodig, waardoor de aanbieder een zodanig hoge prijs kan bedingen dat de helft van de bevolking het niet kan betalen. De reden hiervoor is dat bijvoorbeeld bij medische producten en diensten geen concurrentie mogelijk is. En daarom moet de overheid deze zaken regelen.In de afgelopen decennia is onze centrale overheid de gemeente steeds meer gaan zien als een onderneming die gericht is op het maken van winst. Zo zijn de burgers de dupe van het rode kruisje dat zij ZELF op het stemformulier invullen.www.isditvrijhied.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre / ambtenaar
Met dit kabinet worden problemen afgewenteld op de zwaksten in de samenleving en vindt inkomensnivellering plaats via het niet vergoeden van kosten.

Dit zie je ook in de eigen bijdrage voor de ziektekosten. Chronisch zieken mogen gewoon een groter deel van hun inkomen hieraan besteden zonder mogelijkheid deze kosten terug te dringen of compensatie te krijgen als je meer verdiend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank
We kunnen met zijn allen dit wel verschrikkelijk vinden (en dat is het ook), maar hogere bijdragen moeten wel door iemand betaald worden, en dat zal toch uit onze belastingpot moeten komen, maar ja, wie gaat die vullen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rex Rotary / Coördinator
De zorgbemiddeling vangt 80 euro per uur, de ingeschakelde daadwerkelijke zorgverlener ziet daar 30 tot 45 euro van terug..........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dawied
Herkenbaar artikel. Een vorm van palliatieve sedatie van overheidswege. Daarnaast nog de mensen die deze lijdensweg niet in willen slaan en actief een einde aan hun leven (laten) maken. Een inventief bedachte bezuiniging op de overheidsuitgaven. Maar dit zal wel worden bestempeld als een onzinnige complottheorie. Zelf heb ik ondanks diverse handicaps een inkomen uit arbeid ruim boven de bijstandsnorm. Na aftrek van alle kosten die ik moet maken om te kunnen werken en overleven, zit ik daar uiteindelijke ruim onder. Energie om het huishouden en mijn administratie te kunnen doen heb ik nauwelijks meer over als ik van mijn werk thuiskom. Een vangnet van mantelzorgers heb ik niet en professionele hulp is inmiddels voor mij onbetaalbaar geworden. Langs diverse wegen word ik geregeld geïnformeerd over mooie voorzieningen voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Omdat mijn inkomen daar boven ligt mag ik daar geen gebruik van maken. De hoge kosten die ik heb om te blijven functioneren worden bij het berekenen van mijn werkelijk besteedbaar inkomen niet meegenomen. Inmiddels heb ik moeten vaststellen dat organisaties die in het verleden goed aan mij konden verdienen, nu geen belangstelling meer voor mij hebben omdat ik geen pot met geld ter beschikking heb. Daarmee word ik uitgesloten van elke vorm van hulpverlening om redelijk te kunnen functioneren. Zoals uit dit artikel blijkt ben ik niet enige in deze situatie en ik weet dat er veel verborgen leed is waar de maatschappij (nog) geen last van heeft. Pas als mensen zover in de problemen zijn gekomen dat dit wel gaat opvallen en het de Oveheid geld gaat kosten, wordt er voor veel geld een leger aan hulpverleners ingeschakeld. Voor vele malen minder geld hadden deze mensen met een eigen inkomen kunnen blijven functioneren zonder in een uitzichtloze financiële en leef situatie te hoeven komen. Omdat het hier een vrijwel onzichtbaar en onschadelijk klein deel van de bevolking betreft dat zichzelf ook nog eens decimeert, is deze problematiek voor de maatschappij niet interessant en kan er meer worden geïnvesteerd in mensen die de maatschappij wel tot last zijn en voor de hulpverlenende instanties een goede inkomstenbron vormen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wanhopige
Beste Dawied; "Langs diverse wegen word ik geregeld geïnformeerd over mooie voorzieningen voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau." Ook in het artikel wordt de indruk gewekt dat er diverse potjes zijn waaruit mensen op bijstandsniveau kunnen graaien. Maar ook voor hun zijn die helaas grotendeels niet meer beschikbaar. Eigen risico , eigen bijdrage en extra ziektekosten worden meestal niet gecompenseerd. Daarbij zijn die potjes ook per gemeente verschillend, als ze er al zijn.Gemeenten verwijzen naar collectieve verzekeringen die voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau vaak te kostbaar zijn. En ook deze collectieve verzekeringen dekken niet alle kosten.Ook mensen op bijstandsniveau mijden zorg en dan gaat het meestal om ziekenhuisbezoek en tandarts, , fysiotherapie medicijnen en dergelijke.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arjan
In de praktijk zie ik dagelijks wat de effecten van deze exercitie zijn. Zorg in de buurt is prima maar de manier waarop de transitie heeft plaatsgevonden, eigenlijk nog steeds plaatsvindt, is onverantwoord. Wat levert het op, enige concrete voorbeelden vanuit mijn ervaring:

- onzekerheid over het recht op zorg, terugkerend vanwege korte indicaties van 3 mnd - 1 jr

- onbetaalbaarheid of onzekerheid daarover

- grote verschillen in toekenningscriteria in dezelfde en verschillende gemeenten

- groot verschil in aanwezige kennis en gebrek daaraan

En wat levert het op? Onzekerheid over alle basisbehoeften, eigen regie en stress, de allerslechtste invloed op het menselijk functioneren waar het onze mensen betreft. Laat ik het positief afsluiten aangezien de mens leeft bij hoop. Ik wens de besluitvormers wijsheid toe. Herzie de berekening van de eigen bijdrage anders krijgen we de kosten dubbel hard terug en nog belangrijker het leed wat daarmee gepaard gaat. Ik vraag de medewerkers van de buurtteams aan te geven waar ze vastlopen, geef ze de verantwoordelijkheid/mandaat ipv een advies te moeten sturen naar een commissie. Waar was het ook al weer voor te doen? Inderdaad, voor de mensen die het nodig hebben.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hennie / mantelzorger
In mijn werk en in een familierelatie kom ik wekelijks in aanraking met de forse hoge eigen bijdrage. Stel je voor: door een auto ongeluk buiten je schuld raak je gehandicapt. Je verliest je baan, minder inkomen. Je partner moet een groot gedeelte voor jouw zorgen, daardoor kan ze haar eigen baan niet meer aan. Te zwaar, daardoor een functie lager, gevolg minder inkomen... hoge eigen bijdrage... stoppen met dagbesteding? Wie zorgt er dan overdag voor je als je niet alleen kan zijn door je beperkingen. GELD MAAKT NIET GELUKKIG!! OF TOCH WEL????
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacqueline / Begeleider
Ook gemeente Roerdalen hanteert onbegrijpelijke tarieven. Ik begeleid iemand maximaal 4 uurtjes per maand en omdat gemeente het uurtarief van 68eu doorvoert betaald deze persoon bijna het gehele uurtarief zelf. Dat betekent dat de persoon met een lichte zorgvraag de dupe is, en de gemeente 2x geld ontvangt voor de zorg van deze persoon. Via het budget van de overheid en via de eigen bijdrage van de persoon.....hoe krom kan de zorgwereld zijn???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen / begeleider
Twee van mijn klanten zouden nu bijna 600 euro eigen bijdrage moeten gaan betalen voor twee uur begeleiding per week. Voor dezelfde begeleiding betaalden ze eerder 100 euro eigen bijdrage. Beiden hebben de begeleiding drastisch teruggeschroefd,. Respectievelijk uit de gemeente Barneveld en Utrechtse Heuvelrug. Een van mijn klanten verwoordt dit als volgt: het is een vernietiging van een netwerk, wat stabiliteit en bescherming bood en mij in staat stelt om te participeren in de maatschappij.

Overigens heeft ge gemeente Utrechtse Heuvelrug de eigen bijdrage in 2016 verlaagd van 70 euro naar 21,25 euro per uur. Nu nog hopen dat ze deze wijsheid met terugwerkende kracht voor 2015 laten gelden...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Desiree / begeleider
Ik werk als ambulant begeleider. Een aantal van mijn cliënten uit diverse gemeentes (o.a. Houten, Culemborg) hebben met een forse eigen bijdrage te maken waardoor ze genoodzaakt zijn te minderen in begeleidingsuren of zelfs te stoppen omdat ze het niet meer kunnen opbrengen. Hierdoor wordt de druk op de cliënt hoger met het grote risico dat ze overbelast gaan raken. Ik vind het moeilijk te begrijpen dat de mensen die ons zo hard nodig hebben, om te kunnen blijven participeren in de samenleving, in de steek worden gelaten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen van Es / Getroffene
Het is inderdaad te schofterig voor woorden! Er gaat vandaag een aangetekende brief naar de gemeente en het CAK, ook een brief naar de gemeentelijke ombudsman! Er moet nu stevig worden doorgepakt met zo veel mogelijk mensen in deze oneerlijke en bovendien ongeïnteresseerde houding van zowel de staatssecretaris als de gemeente en het CAK een half toe te roepen. Dit kan zo niet verder en mág zo niet verder! Staatssecretaris van Rijn heb begrip voor mensen die hulp nodig hebben, deze oneerlijkheid is niet te begrijpen en stuit velen tegen de borst! !!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter
Vooral economische vluchtelingen en mensen die niet willen werken binnenlaten.. En de rijen NL burgers voor de voedselbank zien groeien. Al die luitjes zonder werk een uitkering, kleding, sportabbonementen, fietsen geven. En nu is er geen geld meer voor de zieke nederlanders die altijd hebben gewerkt.. Er zijn zoveel dingen mis met NL dat ik me steeds meer schaam en mn respect voor NL verlies.. Wat zijn we d laatste 25 jaar met sprongen achteruit gegaan... Word depri als ik eraan terugdenk!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik zie wat het bij mijn hoogbejaarde, dementerende moeder teweeg brengt.... Ik ben echt alle vertrouwen in de overheid kwijt. Het CAK lijkt wel een voormalige sovjetinstelling. Als je in dit land zuinig geleefd hebt, dan pikt de overheid je kapitaal in, als er hordes gelukzoekers zonder status binnen komen, dan krijgen ze bijstand !! Via het CAK wordt moeders kapitaal direct overgeboekt naar de regering van Erdogan. Met een uitgestreken smoelwerk smijt Rutte met miljarden, terwijl hij de eigen bevolking uitwringt ! Vindt u het gek dat dit kabinet volstrekt geen draagvlak heeft ? Democratie ? Nee dus, want parlementariërs die met samengeknepen billen trachten om de vier jaar uit te zitten, wilt u toch geen volksvertegenwoordigers noemen die zonder belang of ruggenspraak een onafhankelijk standpunt innemen... Diederik Samson regeert zijn fractie zoals Erdogan het doet.... Wellicht wil hij in Turkije zijn mislukte carrière voortzetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Steeds meer ondeskundige en empathieloze ambtenaren en een immer uitdijend leger aan zorgmanagers zorgen met elkaar voor steeds minder zorg en welzijn.... Nadat zij de koek met elkaar hebben opgevreten, blijven de kruimels over voor de mensen die zorg echt hard nodig hebben..... Een ongelooflijk hoog percentage gaat op aan overhead !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Linda van der Linden / Begeleider
Een cliënt die veel baat heeft bij mijn begeleiding, heeft in januari een rekening gekregen van meer dan 600,- voor de begeleiding van de laatste 3 maanden van 2015. Ik vind het schrijnend dat de gemeente juist deze kwetsbare mensen zo benadeeld. Hoezo participatie-samenleving? Dat klopt toch niet!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Casper Capel / Ambulant begeleider
Ik herken het beeld dat wordt geschetst in artikel en het grootste deel van de reacties. In Soest woont een meneer die door hersenletsel nu ook in de ziektewet thuis zit. In het verleden had hij een goede baan met een inkomen ruim boven de bijstandsnorm. Door een reden totaal buiten zijn schuld heeft hij een lange zware weg gehad uit het ziekenhuis en revalidatiecentrum met als toekomst: werken is nooit meer mogelijk. Zowel hij als zijn partner geven aan hem niet meer te kennen zoals hij vroeger was. In de afgelopen tijd hebben ze al ontzettend veel geld uit moeten geven door het ziekteproces. Zowel meneer als partner geven aan door begeleiding zich eindelijk weer begrepen te voelen, er start weer een nieuwe fase in hun nieuwe leven. Totdat meneer de eigen bijdrage onder ogen kreeg: ruim 300 euro voor 2 uur begeleiding per week. Zowel de gemeente als het CAK geeft aan dat de eigen bijdrage is afgestemd op je inkomen. Maar laten we eerlijk zijn; stel JIJ of IK word ziek, kan jij dan zoveel geld extra neerleggen naast alle andere grote ziekte kostenposten en veranderd leven? Omdat veel nieuwe mensen met NAH nog niet goed weten wat begeleiding voor ze kan betekenen kiezen ze liever voor de goedkopere weg: geen of nauwelijks begeleiding. Het geld kunnen ze immers in deze moeilijke tijd ook goed voor de ziekte gebruiken.

Voor deze mensen oprecht moeilijke dilemma's. Ik hoop dat er binnenkort meer rechtvaardigheid komt in de eigen bijdrages voor de mensen in dit soort situaties!Voor de mensen die inhoudelijk niet goed weten waar het over gaat; kijk even op de CAK site, het berekenen van je eigen bijdrage en vul je eigen gegevens in. Ik ben benieuwd, bent u bereid om dat te betalen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mw
Van der Heijden... je krijgt een half miljoen euro per 10 jaar (!) in je schoot geworpen aan belastinggeld en je vindt het nog niet genoeg?! In hoeverre kun je het gebrek aan gezondheid van JOUW vrouw afwentelen op anderen zeg... gatverdamme. Schakel eens wat vaker vrienden, kennissen of andere bekenden in. Ga via sites als klusspot of advertenties eens opzoek naar uitgerangeerde zorgmedewerkers die wat bij willen verdienen. Regel het in ieder geval!! Bah
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
sandra (44jaar)
Buiten dat mijn eigen bijdrage van 0 euro in 2014, naar in 2015 naar verwachting € 3200,- en naar rond de €12.000,- in 2016 (maximale eigen bijdrage) blijkt nu ook nog eens dat ik zorg moet betalen die ik niet afgenomen hebt. Door berichten rondom de hoogte van de eigen bijdrage heb ik in 2016 mijn begeleiding thuis verlaagd van 2 uur per week naar 2 uur per maand. Nu blijkt dat ik een arrangement heb voor 2 uur per week en dus moet ik die ook betalen. Ziek aan het worden vanwege de zelf verminderde zorg, omdat het niet te betalen is, blijkt dat ik toch het hele arrangement moet betalen!! Dus ipv 2x€68,-= € 136,- moet ik toch gewoon € 560,- betalen. Per 1 mei zou ik een arrangement krijgen van ongeveer € 1.000,- per maand. Dat lijkt mooi maar de gemeente ziet dit als afgenomen zorg. Dus of ik nu € 100,- of € 1000,- uitgeef per maand ik krijg een eigen bijdrage, via de gemeente door het CAK van € 1000,-. En laat i nu juist vanwege dit niet op te brengen bedrag minder zorg afgenomen hebben die ik dus wel moet betalen. Kijk dus uit met het akkoord gaan van arrangementen. Het is geen geldpotje dat per maand flexibel in hoogte in te zetten is en het is wellicht ook bij uw gemeente meteen uw eigen bijdrage! Dus PGB-trekkkingsrecht is verleden tijd! Voor mijn dagbesteding geldt ook dat ik nu minder ben geweest maar wel de volle mep moet betalen conform mijn thuis begeleiding. Dus je geeft bij het SVB daadwerkelijk bestede bedragen in moet toch je hele maandpotje via eigen bijdrage betalen. WAANZIN. U betaalt toch ook geen glazenwasser als die niet komt? En als uw begeleiding vakantie heeft dan is het toch normaal dat je die uren niet betaald als die niet elders ingepland kunnen worden.Dus naast de belachelijke hoge eigen bijdrage moet je nu ook niet gekregen zorg betalen!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.W. van der Heiden / gepensioneerd
Mijn echtgenote heeft COPD Gold nr.4 , bedlegerig en depressief. . Er moet altijd iemand bij haar in de buurt zijn.Zij heeft een zorgzwaartepakket VV06. en krijgt een PGB budget van € 47230.- per jaar. Hoe kan ik daar nu 24 uurs zorg thuis van betalen. Zij wil thuis verzorgd en verpleegd worden en overlijden. Het is ook de wens van de regering dat zo veel mogelijk patienten thuis de hulp krijgen. Dank zij een buitenlandse thuiszorgorganisatie kunnen wij binnen dat budget blijven maar dat komt omdat wij diverse talen spreken en, ons meer EU burgers voelen en een volledig extra ingerichte kamer tot onze beschikking hebben. Onze privacy zijn wij natuurlijk kwijt. Indien men wil dat Nederlandse verzorgsters ditzelfde gaan doen dan moet men die budgetten sterk verhogen.Je kunt nu eenmaal niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie