Advertentie
sociaal / Nieuws

Herziening woonplaatsbeginsel Jeugdwet

De Kindertelefoon blijft dankzij rijkssubsidie bestaan. Er komen minder administratieve lasten voor kleinere hulpverleners in de jeugdhulp en het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet krijgt een praktischer invulling. Ook komt er een concrete actieagenda voor het Pleegzorg Actieplan. Dat is de uitkomst van het algemeen overleg op 8 juni tussen staatssecretaris Van Rijn van VWS en de Kamercommissie van volksgezondheid, welzijn en sport. De Tweede Kamer steunt de acties van de staatssecretaris, maar zag liever meer doortastendheid.

09 juni 2017

Minder administratieve lasten voor ‘kleinere’ jeugdhulpverleners in het sociaal domein en het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet krijgt een praktischer invulling. Dat is de uitkomst van het algemeen overleg op 8 juni tussen demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van VWS en de Kamercommissie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Mantra
De Tweede Kamer steunt deze plannen van de staatssecretaris, maar ziet liever meer doortastendheid. Voor het zomerreces wil de Kamercommissie VWS daarom opnieuw met Van Rijn spreken. Tijdens het algemeen overleg wees de staatssecretaris namelijk voorstellen af voor een transitiefonds in het sociaal domein, het oormerken van rijksgeld voor het sociaal domein en extra middelen voor cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken. Eerst is meer onderzoek of overleg met partijen nodig, is steeds zijn mantra tijdens het algemeen overleg.

Meer tijd voor hulp

Het woonplaatsbeginsel wordt zo gewijzigd dat kinderen met een voogdijmaatregel of jeugdhulp-met-verblijf voortaan hulp krijgen in de gemeente waar ze wonen. Nu is de gemeente verantwoordelijk waar de woonplaats van de ouder met gezag ligt. Dat levert veel discussie op tussen gemeenten en aanbieders over wie de rekening van jeugdhulp moet betalen. De staatssecretaris zal daarom een koppeling maken met het adres van het kind en de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP).

Accountantsverklaring

Van Rijn wil ook dat gemeenten en jeugdhulpverleners meer tijd kunnen besteden aan de hulp voor kinderen en hun ouders, en minder aan administratie. Hij schrapt daarom de verplichting voor kleine aanbieders om bij hun jaarverantwoording een accountantsverklaring te overleggen. Ook wil hij de wet aanpassen om standaardregistraties en -contracten tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen.

Geen transformatiefonds

Daarnaast wordt de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet verlengd. Tot eind 2017 kunnen aanvragen worden ingediend. Hierdoor blijft ook dit jaar voor gemeenten een vergoeding mogelijk voor kosten die ontstaan door de transitie en liquiditeitsproblemen veroorzaken. Dit geeft partijen extra tijd om het onderlinge betalingsverkeer goed op orde te krijgen, aldus de staatssecretaris. Voorstellen vanuit de Kamercommissie om van dit ‘transitiefonds’ een blijvend transformatiefonds te maken, houdt Van Rijn af. Er is meer onderzoek nodig om te kijken of een transformatie- of verlichtingsbudget echt nodig is. Eerst wil hij weten wat gemeenten in 2016 precies hebben gerealiseerd in het sociaal domein en of zij inderdaad financiële tekorten hebben. In 2014 hebben gemeenten immers ook vooraf gesteld dat zij geld te kort kwamen in het sociaal domein, terwijl zij uiteindelijk veel overhielden.

Aanbestedingsverplichting

Ook mogelijkheid om in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering de aanbestedingsverplichting af te schaffen is nog in onderzoek, meldt Van Rijn. Na de zomer verwacht hij te kunnen rapporteren. Om gemeenten bij te staan met hun huidige aanbestedingsperikelen is de werkgroep Aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 opgericht. Daarin zitten onder andere gemeenten, koepelorganisaties van aanbieders, VNG, VWS en het expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. Voor 2018 zal deze werkgroep gemeenten ondersteunen met kennis en ervaring over de inkoop in het sociaal domein.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

faber
- het loslaten van het woonplaatsbeginsel is zeer verstandig; hebben ze destijds in 1965(!) bij de invoering van de bijstandswet ook gedaan. Iedere generatie heeft recht op zijn eigen fouten zullen we maar zeggen.

- de accountantsverklaring: dan moet de stas ook meteen even regelen dat de controlerend accountant van de gemeente dit ook buiten de controle houdt. Zoniet: dan wordt de last van de controle niet afgeschaft maar slechts verschoven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.F.Willems / pensionado
Ook onder de Armenwet en de ABW1965 gold "de gemeente van laatstelijk thuisbehoren betaalt bij verblijf in een inrichting(in de zin van de ABW). Dit werd gedaan omdat anders gemeenten met veel intra-murale voorzieningen onevenredig zwaar belast zouden worden. Het was helaas soms het geval, dat van gemeentewege -in de crisistijd van de vorige eeuw- patienten uit psychiatrische ziekenhuizen werden gehaald, omdat met hun verblijf aldaar de gemeentebegroting niet sluitend kon worden gemaakt.Er was immers nog geen ZFW of AWBZ.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
drs. M.L. Hagen / secretaris Transitie Autoriteit Jeugd
Voor de goede orde: het aanvragen van een subsidie voor frictiekosten en/of liquiditeitsondersteuning in het kader van de Regeling Bijdrage Bijzondere Transitiekosten is mogelijk voor instellingen, niet voor gemeenten.Gemeenten kunnen in voorkomende gevallen bij het ministerie van VWS een aanvraag doen in het kader van de Compensatieregeling 18+ en Voogdij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nanno Ymus / schrijver jeugdroman Bevriend met Bram of met een utist
Op dit moment is het grote probleem dat (grote) instellingen hun WLZ ers kwijt willen/dumpen en dat doen door zonder CIZ indicatie in de WMO en andersom dat gemeentes hun ( dure) WMO ers kwijt willen/dumpen in de WLZ. Het is bij het zielige af en werkt zwaar beschadigend. Maatwerk is sowieso niet meer van toepassing en dit valt onder geestelijke en lichamelijke mishandeling!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Werner
GOED ZO MEVR. NYMUS ! Zulke mensen hebbenwe nodig !

Vechter die voor ander opkomen en van rechtvaardigheid houden !

Dank u echt waar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie