Advertentie
sociaal / Nieuws

Openingszet herstart Hervormingsagenda Jeugd

Om te komen tot betere jeugdhulp, is het nodig aantal regio’s voor jeugdzorg te verminderen en te laten samenvallen met veiligheidsregio’s.

12 april 2022
sociaal-werk-gezin-jeugdhulp-jeugdzorg.jpg

Waar gemeenten en rijk niet meer met elkaar praten over de hervormingsagenda jeugd, hebben zorgaanbieders, cliënten en professionals op eigen houtje een voorzet gemaakt om tot een beter jeugdhulpstelsel te komen.

Vriend en vijand waren het erover eens dat de manier de jeugdzorg in ons land op een andere manier moet worden georganiseerd. Het overleg om gezamenlijk tot een hervormingsagenda te komen strandde echter toen de gemeenten er begin dit jaar uit stapten. Dat deden ze omdat het kabinet in het coalitieakkoord een half miljard aan bezuinigingen op de jeugdzorg in het vooruitzicht stelde.

Ernstige inbreuk

Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), zegt het standpunt van de gemeenten wel te snappen en niet te begrijpen waarom het regeerakkoord afwijkt van het budget dat een speciaal ingestelde Commissie van Wijzen juist noodzakelijk achtte. Een ernstige inbreuk op de gemaakte afspraken, zo noemt hij het. ‘Verbetermogelijkheden staan hierdoor onder grote druk’, aldus Bluiminck namens de brancheorganisaties, die daar opnieuw over in gesprek wil met rijk en gemeenten. ‘Alleen in gezamenlijkheid met hen kunnen wij de inhoudelijke verbeteringen realiseren.’

De afgelopen maanden werkten zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals – zonder rijk en gemeenten – verder aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel. Zij borduurden voort op de suggesties en voorstellen die sinds vorig jaar zomer door werkgroepen zijn aangedragen voor de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. Toen trokken rijk, gemeenten, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals nog samen op.

De inhoudelijke agenda die die ‘driehoek’ nu heeft opgesteld, dient als uitnodiging aan de overheid weer aan de overlegtafel plaats te nemen. ‘De problematiek is urgent en als we niets doen blijven verbeteringen uit en betalen de meest kwetsbare kinderen en gezinnen de rekening’, zegt Bluiminck.

Veiligheidsregio’s

Centraal in de verbeteragenda staat de jeugdhulp zo thuis en nabij mogelijk te organiseren en uithuisplaatsingen te voorkomen. Er dient stevig te worden ingezet op ervaringsdeskundigheid in de lokale team. Daarnaast moet de toegang tot jeugdhulp via de huisarts, jeugdarts, kinderarts of andere medisch specialist en gecertificeerde instellingen blijven bestaan. Extra aandacht moet er komen voor preventie en vroegsignalering. Om aan voldoende personeel te komen, moet onder andere worden ingezet op passende arbeidsvoorwaarden en investeren in kennis en opleidingen. Verder dienen er criteria te komen over wat onder goede jeugdzorg moet worden verstaan.

Noodzakelijk is ook dat er minder jeugdregio’s komen. Nu zijn dat er formeel 42, maar in de praktijk veel meer. ‘Een flinke reductie van het aantal jeugdhulpregio’s is volgens ons noodzakelijk om de specialistische vormen van jeugdhulp, voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen, beschikbaar te houden en continuïteit van jeugdhulp te kunnen garanderen’, aldus het voorstel van de brancheorganisaties. Zij pleiten voor aansluiting bij de indeling van de veiligheidsregio’s en dat dan wettelijk te verankeren.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A.H. Teeuw
Is dit niet een soort "wij van WC-eend adviseren WC-eend".
De toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp blijft zo een soort open deur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Teun Van Noorloos
En wat gaan de jeugdhulporganisaties nu zelf veranderen? Alle ballen weer op andere borden neerleggen helpt niet echt mee om tot goede oplossingen te komen. Moeten we misschien van de marktwerking af? Die heeft tijdens de coconpandemie ook laten zien wat de gevolgen van marktwerking zijn en dat was beslist niet positief.

Teun van Noorloos
Beleidsadviseur Jeugd
Gemeente Harderwijk
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Binnen de jeugdzorg verdient -naast preventie- vooral de specialistische jeugdzorg hoogste prioriteit. De kosten voor het totale Sociale Domein dreigen echter de komende jaren volledig uit de hand te lopen. Zonder ingrijpen (doelmatig/effectief werken, gedegen budgetbewaking en drempels) kan Nederland in het belang van de continuïteit van datzelfde Sociale Domein op middellange tot langere termijn niet veel langer doorgaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie