Advertentie
sociaal / Nieuws

Adviesraad Migratie: ‘Verplicht gemeenten asielzoekers op te vangen’

De Adviesraad Migratie doet aanbevelingen om het huisvesten van statushouders te versnellen.

20 oktober 2022
Asielzoekers in Ter Apel (26 augustus 2022)
Asielzoekers in Ter Apel (26 augustus 2022)ANP / Arie Kievit

Om de achterstanden wat betreft de huisvesting van statushouders in te lopen, zouden overheden meer moeten investeren in flexwoningen, vindt de Adviesraad Migratie. Ook zouden gemeenten statushouders moeten aanmerken als urgentiecategorie in de huisvestingsverordening. Bovendien moeten gemeenten verplicht worden om mee te werken aan de opvang van asielzoekers.

Beleidsadviseur HR

Gemeente Krimpenerwaard
Beleidsadviseur HR

Waarnemend hoofd Bureau Integriteit

JS Consultancy
Waarnemend hoofd Bureau Integriteit

Drie oorzaken

Dat stelt de Adviesraad Migratie (ACVZ, voorheen de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken) in een vandaag verschenen rapport over knelpunten bij het huisvesten van statushouders. Gemeenten lopen al jaren achter op hun taakstelling op dat gebied. De raad ziet drie oorzaken voor die achterstand: de wooncrisis, de crisis in het asielstelsel en een aantal knelpunten in de uitvoering van het migratiebeleid op lokaal niveau.

Rijksbeleid

De wooncrisis wordt niet veroorzaakt door statushouders, benadrukt de adviesraad. Minder dan 10 procent van de sociale huurwoningen wordt immers toegewezen aan statushouders. Wel heeft het rijksbeleid bijgedragen aan een afname van het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad, wat het voor gemeenten moeilijk maakt om passende en betaalbare woningen voor statushouders te vinden.

Urgentiecategorie

De adviesraad doet een aantal voorstellen om de wooncrisis te lijf te gaan. Zo moet de wettelijke verplichting voor gemeenten om statushouders als urgentiecategorie aan te merken – in het geval dat gemeenten een huisvestingsverordening met een urgentieregeling hebben – opnieuw worden ingevoerd. Ook moeten er meer flexwoningen komen. Verder zou het rijk generieke en meerjarige regelingen aan gemeenten moeten aanbieden om lokale initiatieven op het gebied van volkshuisvesting voor aandachtsgroepen te ondersteunen. Tot slot moeten de provincies hun taak als toezichthouder op de gemeentelijke taakstelling pro-actiever invullen.

Verplichten

De raad adviseert ook om gemeenten te verplichten om, naar rato van het inwoneraantal, opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar te stellen. Daarbij moeten gemeenten wel voldoende ruimte en middelen krijgen om de opvang regionaal te organiseren en lokaal in te bedden. Een soortgelijke aanbeveling deed de raad in juni van dit jaar ook al.

Spreidingswet

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD) werkt aan een zogenaamde 'spreidingswet' die gemeenten inderdaad moet verplichten om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. De wet zou op 1 januari 2023 in moeten gaan, maar het voorstel is nog niet af. De Tweede Kamer eist dat de wet uiterlijk vrijdag klaar moet zijn. Ook burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de staatssecretaris haast moet maken.

Knelpunten

De Adviesraad Migratie ziet verder een aantal knelpunten in de lokale uitvoering van de huisvesting van statushouders. Zo gaat de koppeling van statushouders aan gemeenten door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) niet altijd goed. Het COA zou gemeenten actiever en vaker moeten informeren over de gezinssamenstelling van te huisvesten statushouders, zodat gemeenten daar een reëel beeld van hebben. Ook zou het rijk de taakstelling voor het huisvesten van statushouders tussentijds naar beneden bij moeten stellen als het werkelijke aantal lager blijkt dan verwacht. Zo wordt voorkomen dat gemeenten hun taakstelling niet halen omdat er simpelweg te weinig statushouders aan de gemeente worden gekoppeld.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Ongrondwettelijk.
Hielco Wiersma
Het nagenoeg volledige stelsel voor de woningbouw is onder de Kabinetten Rutte (met name Blok) verplicht overgedragen/verkocht aan 'de woningmarkt'. Op deze woningmarkt hebben een zeer beperkt aantal gemeenten nog grondposities. De woningmarkt wordt vandaag aan de dag hoofdzakelijk bepaald en gemaakt door ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en bouwbedrijven. De Gemeenten en Provincies hebben voornamelijk nog een faciliterende/adviserende rol (bij planologie, infrastructurele voorzieningen, vergunningverlening en woningverdeling) en waren zeker niet de bedenkers van dit failliete bouwbeleid.
Hans Bakker
Verplicht het Rijk tot het hebben van een visie. Het asielbeleid is niet te handhaven. Niet toekomstbestendig. En het ergste is dat we er de mondiale vluchtelingenproblematiek niet meer verzachten. Wat levert dit op? Daar zijn veel betere manieren voor. Laten we meer doen voor die 300 miljoen mensen die wereldwijd verhongeren. Niemand gelooft in het asielcircus. De regering verschuilt zich inmiddels alleen nog maar achter Europese regels. Te weten de Europese richtlijn gezinshereniging en de Europese opvangrichtlijn. Er is geen inhoud. Slappe hap.
Nico Bos
Voordat deze "verplichting" tot stand komt is het als gemeente verstandig om een afgestudeerde tovenaar in dienst te nemen. Volgens Wikipedia is, ik citeer: "magie of toverij de vermeende kunst van het manipuleren van de werkelijkheid met behulp van speciale objecten, spreuken en rituelen op basis van verborgen krachten. Mensen (de adviesraad in deze) die in magie geloven, zijn ervan overtuigd dat het een oplossing biedt voor problemen met bijvoorbeeld vruchtbaarheid, gezondheid, veiligheid en het liefdesleven en dat het meer controle geeft over de natuur en het menselijk leven." Ik voeg daar voor het gemak het probleem van huisvesting (kaartenhuizen, luchtkastelen e.d.) aan toe. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Magie
T. Simpelmans
Lekker suggestief fotootje weer.
In werkelijkheid bestaat de asielmigratie voor > 90% uit jonge mannen.
Blijf deugen jongens!
Hans Bakker
Laat het kabinet direct een miljoen gezinnen uit Yemen ophalen. Dan weten we zeker dat we met echte oorlogsvluchtelingen te maken hebben. Die alleenstaande mannen die we nu krijgen, die hun gezinnen in oorlogsgebied achterlaten, waarvoor we een heel circus hebben opgetuigd met een asieltoetsing, opvang, rechtbanken die er druk mee zijn, laten dat maar niet meer doen. Bereiken we helemaal niets mee. We moeten kleur bekennen. Willen we echt iets doen of willen we verder met de huidige schijnwerkelijkheid waarbij we zogenaamd moreel juist handelen door een klein berekenend clubje tegen hoge kosten door de asielmolen te halen.
Hielco Wiersma
Voor een goed structureel asielbeleid (met quotum, spreidingsplan en noodzakelijk terugkeerbeleid) moeten nu eens spijkers met koppen worden geslagen. Doen!
Advertentie