Advertentie
sociaal / Nieuws

'Verplicht gemeenten om asielzoekers op te vangen'

De Adviesraad Migratie en de Raad voor het Openbaar Bestuur stellen maatregelen voor om de asielopvang uit de crisis te trekken.

14 juni 2022
Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.
De nareismaatregel is deel van de asieldeal, die werd gesloten naar aanleiding van de schrijnende situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel afgelopen zomer. ANP / Robin Utrecht

Gemeenten moeten worden verplicht om kansrijke asielzoekers op te vangen. Ze moeten wel voldoende geld en ruimte krijgen om dat naar eigen inzicht te doen. Daarvoor pleiten de Adviesraad Migratie (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Adviseur Kunst en Cultuur

Gemeente Assen
Adviseur Kunst en Cultuur

Directeur 1Stroom

Geerts & Partners
Directeur 1Stroom

Crisis

De twee raden stellen, in een advies dat vandaag verschijnt, dat de asielopvang in 'bijna continue crisis' verkeert. Elke keer als er een nieuwe stroom vluchtelingen komt, moeten er ad-hoc maatregelen worden genomen. De gevolgen daarvan waren de afgelopen maanden onder andere te zien in het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel, dat regelmatig tegen de grenzen van haar capaciteit aanliep.

Niet efficiënt

Die crisis wordt door het rijk zelf gecreëerd en in stand gehouden, menen de twee adviesraden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt bijvoorbeeld niet betaald om buffercapaciteit aan te houden. Daardoor moeten opvangplekken constant op- en afgebouwd worden wanneer de asielinstroom daalt of stijgt. 'Dat kost veel geld en is niet efficiënt', stellen de raden.

Goede kans

Ook is het rijk te veel afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten. Daarom moeten gemeenten verplicht worden om opvanglocaties beschikbaar te stellen, naar rato van het aantal inwoners. Dan gaat het wel om asielzoekers die een goede kans maken om een verblijfsvergunning te krijgen. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers die weinig kans hebben om in Nederland te mogen blijven.

Sociale samenhang

Dat betekent echter niet dat het rijk opvanglocaties in gemeenten kan gaan aanwijzen. Gemeenten moeten de ruimte krijgen om de opvang naar eigen inzicht en met oog voor de sociale samenhang vorm te geven. De voorstellen van de twee adviesraden zouden niet alleen de kwaliteit van de opvang verbeteren, maar ook ten goede komen aan de bestuurlijke verhoudingen tussen rijk en gemeenten. Bovendien zou het beter zijn voor het maatschappelijk draagvlak voor de asielopvang.

Aanwijzingen

Het kabinet werkt al aan een wet die het mogelijk maakt om gemeenten via aanwijzingen te dwingen om asielzoekers op te vangen. Die moet begin volgend jaar van kracht worden. Minister Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting) en staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asiel) beschouwen dat wel als een laatste redmiddel: ze zien liever dat gemeenten vrijwillig meewerken.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Toe maar, pleur het maar lekker over de schutting!! Gemeenten verplichten het Rijk om met een geloofwaardig vluchtelingenbeleid te komen. Als tegenprestatie. Geen asielbeleid, maar een vluchtelingenbeleid. Asielbeleid is een INSTRUMENT van vluchtelingenbeleid en geen doel op zich. Een kent snapt dat het instrument asiel helemaal niet werkt. Kom jongens, volg Canada, laat er jaarlijks een vooraf vastgesteld aantal toe, ga ze ergens OPHALEN en doe dan niet moeilijk over cultuurverschillen en dat “ze” niet willen werken. Maar stop met dat zinloze aanvraagloket in Ter Apel en die maffe juridische toets van asielaanvragen.
Hielco Wiersma
Globale voorzet voor noodzakelijk asielbeleid anno 2022 (maak onderscheid tussen vluchtelingen en economische asielzoekers).

1. stel een jaarlijks contigent vast voor het aantal vluchtelingen. De opname is namelijk begrensd door voldoende en verantwoorde opvangmogelijkheden, begeleiding, woonruimte, financiële capaciteit etc. Een klein land als Nederland is niet in staat om de halve wereld op te nemen. Andere landen moeten ook naar rato hun (relatieve) verantwoordelijkheid nemen. Het beleid rond opvang in de eigen regio wordt op mondiaal niveau sterk geïntensiveerd.
2. vluchtelingen worden naar rato van het aantal inwoners over de gemeenten verdeeld en opgevangen. Gemeenten worden zo spoedig mogelijk wettelijk verplicht om aan dit proces mee te werken. Sancties o.a.: korting op uitkering Gemeentefonds, zo nodig indeplaatsstelling bestuur. Het Rijk is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende budget voor de opvang door de Gemeenten.
3. economische asielzoekers gaan binnen 1-2 weken terug naar het land van herkomst. Plaatsing in afzonderlijk(e) landelijk(e) centrum/centra in afwachting van vertrek naar land van herkomst.
4. juridisering van vluchtelingen - en asielprocedures wordt zoveel mogelijk tegen gegaan.(ten hoogste 1 x bezwaar/beroep). Snelrecht bij economische asielzoekers.
5. het hoppen van asielzoekers en vluchtelingen van land naar land wordt na waarneming onmiddellijk geëlimineerd.
6. na het verkrijgen van de vluchtelingenstatus en het volgen van een inburgeringcursus worden zij zo snel als mogelijk in alle maatschappelijke processen (inclusief arbeid) opgenomen.
7. vluchtelingen (inclusief stateloze vluchtelingen) worden na 5 jaar verblijf in de gelegenheid gesteld om Nederlander te worden, tenzij het land van herkomst voor vluchtelingen weer veilig is (beoordeling in aanwezigheidsperiode na 4,5 tot 5jaar). Na 6 jaar heeft iedere vluchteling/stateloos burger recht op automatisch verleend Nederlanderschap.

De tijd van verschuilen achter zgn. Europees vluchtelingen-/asielbeleid is al jaren verstreken.
Advertentie