Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Wetsvoorstel strijdig met Habitatrichtlijn

Een wetsvoorstel om de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet te wijzigen, voldoet niet aan de Habitatrichtlijn, aldus de Raad van State.

20 april 2022
natuurgebied Mookerheide
Shutterstock

Een wetsvoorstel over maatregelen die de gevolgen van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door projecten van groot openbaar belang moeten compenseren is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel.

Directeur Huisvesting & Facilitair - Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bestman - Bestuur & Management in opdracht van Tweede Kamer der Staten-Generaal
Directeur Huisvesting & Facilitair - Tweede Kamer der Staten-Generaal

Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Gemeente Lansingerland
Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Omgevingswet

Het wetsvoorstel wil de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet aanpassen aan een nationaal compensatieregister en bevat regels over registeren, reserveren en toedelen van maatregelen die de gevolgen van stikstofneerslag op Natura 2000 door projecten van groot openbaar belang moeten compenseren.

adc-projecten

Projecten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, kunnen alleen een vergunning krijgen als een 'passende beoordeling' de zekerheid geeft dat het project de 'natuurlijke kenmerken' van het natuurgebied niet zal aantasten. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk voor zogenaamde adc-projecten; alleen als er geen alternatief is, er een dwingende reden van groot openbaar belang is om het project te realiseren en er compensatie plaatsvindt om 'de algemene samenhang van het Natura 2000-gebied' te waarborgen.

Alternatieventoets

De Raad van State constateert dat het wetsvoorstel bij de definitie van adc-projecten niet meer praat over alternatieven. 'Daarmee wordt afgeweken van de Europese Habitatrichtlijn. Daardoor kan ten onrechte de indruk ontstaan dat vergunningverlening voor adc-projecten ook mogelijk is zonder alternatieventoets.'

Ander tekort

Een ander tekort in het wetsvoorstel is dat het mogelijk maakt dat compenserende maatregelen het beoogde resultaat niet realiseren. De Raad van State wijst erop dat bij toepassing van compenserende maatregelen 'niet alleen (...) de maatregelen zijn uitgevoerd, maar in principe moet het daarmee beoogde resultaat ook bereikt zijn op het moment waarop het gebied schade ondervindt van het te (...) (vergunnen) adc-project.'

Passende beoordeling

Het wetsvoorstel bereidt verder voor op de vorming van een voorraad compenserende maatregelen 'voor een (groot) aantal nader te bepalen adc-projecten, zonder dat voor die projecten een passende beoordeling is uitgevoerd.' Elk gebied waarvoor compenserende maatregelen gelden, moet echter eerst een 'passende beoordeling' krijgen van de biologische kenmerken die schade kunnen ondervinden. De compensatie moet daarop gericht zijn. Je kunt niet een voorraad compenserende maatregelen opbouwen en deze toepassen zonder 'passende beoordeling'. Het wetsvoorstel gaat hieraan voorbij.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het is wel duidelijk dat Nederland zich op het gebied van stikstof/natuur(gebieden) volledig op slot heeft laten zetten. Wanneer wordt het eens tijd om in overleg met de EU de eerder afgesproken regels te wijzigen?
ghvandentoren
Nou, niet natuurlijk. Nederland heeft jarenlang de afspraken genegeerd en er omheen gedraaid en probeert dit nog steeds. Dan moet je niet gek opkijken dat je vastloopt. Pas als de natuur weer vooruit gaat en de stistofdepositie daalt zijn er weer ontwikkelingen mogelijk.
Hielco Wiersma
@ghvandentoren.
De kritische depositiewaarde (KDW) wordt in Nederland onjuist gehanteerd. Het Nederlandse stikstofbeleid doet alsof stikstof alles bepalend is voor natuurkwaliteit. De instandhouding van natuur wordt door veel meer factoren bepaald, namelijk waterstand, waterkwaliteit, beheer, verbindingszones en externe factoren als stikstof. De natuur is veel complexer dan modellen kunnen bevatten. De KDW is daarom veel te onnauwkeurig en ongeschikt als bestuurlijk instrument.
Bovendien komen er mede door dit natuurbeleid jaarlijks meer dan 2 miljoen ganzen binnen, die hier hun buik vol eten op weilanden en landbouwgebieden rond de Natura-2000-gebieden. 3 tot 5 ganzen poepen evenveel als één koe. Het aantal ganzen is sinds 1975 vertienvoudigd. Ze zorgen voor een enorme stikstofdepositie.
Kortom, het probleem rond stikstof is veel ingewikkelder dan de EU/dit Kabinet ooit heeft gedacht en nu doet voorkomen.
Ivo ten Hagen
Raar eigenlijk. De schrale gronden zijn ontstaan door menselijk ingrijpen, bekijk eens een artikel over de potstal. Nu zoeken we het schraal houden in chemie (geen stikstof) maar we zouden ook kunnen afplaggen en afbranden om het gewenste effect te bereiken. Resultaat: voedselarme habitat bij gelijkblijvende menselijke activiteit.
Hielco Wiersma
Niet alleen de stikstofdepositie is van invloed op de staat van de natuur. Van invloed zijn ook het klimaat, de waterstand, beheer, sterke toename sinds 1975 van ganzen in en bij natuurgebieden e.d. Er zijn bij het opstellen van de regelgeving in Europees en nationaal verband allerlei fouten gemaakt en zaken over het hoofd gezien (juridisering en bureaucratisering van problemen). Het aantal natuurgebieden (postzegeltjes) in Nederland is bovendien veel te veel, waardoor andere sectoren zelfs hun noodzakelijke werkzaamheden niet meer op een normale wijze kunnen uitvoeren. De noodzaak om deze materie volledig op de schop te nemen is al enige jaren urgent nu heel Nederland op slot dreigt te (moeten) gaan.
Hans Bakker
Het is goed dat blijkt dat dit niet kan. We moeten van de kwantitatieve economische groei af. Bevolkingsgroei en milieu zijn een slechte combinatie.
Als er een rem komt op bevolkingsgroei hebben we al dit soort problemen helemaal niet. En geen torenhoge huizenprijzen meer. Laten we alsjeblieft voor de toekomst van onze kinderen de groei van het aantal inwoners in dit land stoppen. Een goed plan voor Nederland maken voor de lange termijn. Hoe ziet dit land er over 100 jaar uit? Alleen maar beton? Of mogen onze kinderen nog genieten van enkele grassprieten her en der.
Advertentie