ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Slimme keuzes nodig in mobiliteit

Vergroenen, verknopen, verslimmen.

02 mei 2022
Station Groningen

De grote woningbouwopgaven in landelijke gebieden én metropoolregio’s vragen om slimme keuzes in mobiliteit. Om tot de gewenste schaalsprong te komen, zijn creatievere oplossingen nodig dan sec ‘meer asfalt’ of ‘meer treinen’. Om structuur te geven aan deze ambitie, ontwikkelde Procap voor gemeenten en decentrale overheden het concept ‘vergroenen, verknopen, verslimmen’. Bas de Jong, senior adviseur en projectdirecteur, vertelt er meer over.

Bas: “Mede door de enorme woningbouwopgave in de komende jaren zal het aantal reisbewegingen blijven stijgen. Dit vraagt om vernieuwing in mobiliteit. We zien nieuwe uitdagingen op het vlak van fietssnelwegen, hubs voor (logistieke) schakelfuncties, slimme stadslogistiek, verduurzaming van de first mile en last mile, deelmobiliteit, laadpleinen en de ontwikkeling van rekeningrijden. Ook de grootschalige elektrificering gaat onze mobiliteit sterk veranderen. Veel ontwikkelingen dus, die gelijktijdig spelen”

Vergroenen, verknopen, verslimmen

De mobiliteitsvisie van Procap en invulling van het concept ‘vergroenen, verknopen, verslimmen’ komt goed tot uiting in de regio Groningen-Assen. Bas: “De vraag van de regio was hoe we de mobiliteit voor de komende tien jaar konden verbeteren. Er is met alle betrokkenen gekozen voor groene mobiliteit en elektrificeren van het wagenpark en busnetwerk. Qua verknoping hebben we het gebruik van hubs geïntensiveerd. Wat is er al? Hoe kunnen we de bestaande hubs versterken? Naast vergaderen in een hub kun je er bijvoorbeeld ook sporten, overnachten of een regiofunctie aan toevoegen. Verder hebben we gekeken naar eindhaltes van de OV-verbindingen en hoe je van daaruit thuis of op kantoor komt. En qua verslimmen hebben we gekeken naar de kansen voor smart mobility, zoals communicatie tussen weggebruikers en verkeerssystemen. Al met al kan de regio weer een flinke tijd vooruit.”

Elektrificering grootschalig doorzetten                               

Mobiliteitstechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Bas noemt de ontwikkeling van batterijen van elektrische voertuigen. Die zijn in de afgelopen twee jaar de helft goedkoper geworden en technisch sterk verbeterd. Die ontwikkeling zet door in de elektrificering van bussen en elektrische auto’s - die beter betaalbaar worden voor de particulier. Bas: “De range wordt als eerste steeds groter. Verder gaan we de auto over een paar jaar gebruiken als thuisbatterij ofwel vehicle to grid, door de ontwikkeling van de laadpalen. Dat heeft direct impact op de toekomst van ons energie-netwerk, zeker bij grootschalige toepassing.” Volgens Bas zijn het broodnodige innovaties die bijdragen aan een brede schaalsprong. De vernieuwingen zullen bijdragen aan de energietransitie, substantieel bijdragen aan de klimaatdoelen en een positieve impact hebben op ons leven.

Gedragsverandering stimuleren

Gedragsverandering en intensiever gebruik van het OV moet worden gestimuleerd, vindt Bas: “Naast het op orde houden en uitbreiden van onze hoofd-OV-infrastructuur en toekomstige innovaties zullen we het als bv Nederland moeten hebben van een andere denkwijze op mobiliteit en gedragsverandering bij de reiziger. Dit wordt gelukkig ook extra benadrukt in het laatste IPCC rapport van begin april. Kijk bijvoorbeeld naar de rol van de elektrische fiets voor woon-werkverkeer. Daar ligt nog veel potentieel om het aantal reisbewegingen te laten groeien.”

Voor de stad en voor de regionale gebieden ziet Bas verschillende speerpunten en vraagstukken op het gebied van mobiliteit. “In de regio is bereikbaarheid van alle gebieden het belangrijkst en speelt de auto vaak een grote rol naast het openbaar vervoer. Bereikbaarheid speelt uiteraard ook in de stad, maar daar is de inzet van OV veel groter omdat de nadruk ligt op het vervoeren van een groot aantal reizigers.

Toekomstbestendige mobiliteitsstrategie

De invulling van mobiliteitsvraagstukken mag dan per regio verschillen, de vragen zijn universeel. Hoe zet je een mobiliteitsstrategie op die toekomstbestendig is? Welke nieuwe ontwikkelingen zetten door en gaan de toekomst bepalen? Welke onderdelen neem je wel en welke niet mee? De beantwoording van deze vragen vergt volgens Bas een zorgvuldige afweging per doel of modaliteit voor de korte en lange termijn. “En met ons concept “vergroenen, verknopen en verslimmen” maken we die vragen concreter, toepasbaar op verschillende schaalniveaus en scheppen we heldere kaders voor onze opdrachtgevers!”.

Procap

Bas de Jong werkt als adviseur en projectmanager bij Procap, met als expertise mobiliteit. Hij is een gedreven projectdirecteur die graag samenwerkingen opzoekt. Momenteel werkt Bas aan enkele grootschalige metroprojecten in Amsterdam, zoals het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en sluiten van de Ringlijn bij Havenstad.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.