Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Het woord bedrijf komt in de Omgevingswet niet voor’

Onbegrijpelijk vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze pleiten voor een apart hoofdstuk Bedrijven in de wet.

15 april 2015

Ondernemers zijn, naast burgers, de belangrijkste gebruikers van de Omgevingswet. Voor hen moeten de regels over de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter worden. Toch komt het woord “bedrijf” in de hele Omgevingswet niet voor. Onbegrijpelijk vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze pleiten voor een apart hoofdstuk Bedrijven in de wet.

Tweede vragenronde

De ondernemerskoepels hopen dat de Tweede Kamerfracties hier bij de regering op aandringen. Die buigen zich op dit moment over de conceptwet en de antwoorden die zij kregen op ruim negenhonderd Kamervragen naar aanleiding daarvan. Nu volgt een tweede schriftelijke vragenronde, op 1 juni staat het debat gepland.

Nul relevante hits

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn op zich blij met de Omgevingswet, die ook volgens hen ondernemen voorspelbaarder, gemakkelijker, sneller en goedkoper kan maken. Wel vinden ze dat bedrijven beter op weg kunnen worden geholpen. Wie wil weten of hij voor zijn onderneming een omgevingsvergunning nodig heeft en in de wettekst zoekt op het trefwoord “bedrijf”, krijgt nul relevante hits. Alleen een ondernemer die weet dat de Omgevingswet een bedrijf ziet als een conglomeraat van milieubelastende activiteiten en die bekend is met de instrumenten die bestuursorganen gebruiken, kan het antwoord op zijn vraag vinden, stellen de koepels.

Opgebouwd vanuit de overheid

Dat komt doordat de Omgevingswet is opgebouwd vanuit de overheidsorganisatie, licht Jan van den Broek toe, Omgevingswetspecialist bij de koepelorganisaties. Daardoor wordt niet voldaan aan een van de belangrijkste verbeterdoelen van het wetsvoorstel: het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak voor ondernemers, stelt Van den Broek. ‘Voor ondernemers blijft het omgevingsrecht dan complex, wat weer tot veel onnodige administratieve lasten leidt.’ De oplossing is volgens hem het toevoegen van een hoofdstuk Bedrijven aan de wet, dat duidelijk maakt welke regels gelden voor bedrijven. Dat is niet alleen handig voor ondernemers, maar ook voor omwonenden, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers, rechters en milieuorganisaties, aldus Van den Broek.

Bevoegd gezag bij complexe bedrijven

Overigens betreurt hij ook dat de verdeling van bevoegdheden over de verschillende overheidslagen nog steeds niet goed is vastgelegd in de wet. De Raad van State merkte dat eerder ook al op, maar de regering heeft die onduidelijkheid nog steeds niet weggenomen, constateerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in een kritisch rapport. Jammer, vindt Van den Broek, want dan zou de Tweede Kamer ook een fundamentele discussie kunnen houden over het bevoegd gezag bij complexe bedrijven. ‘Die hebben nu drie verschillende bevoegde overheden voor milieu-, brand- en arbeidsveiligheid, terwijl de veiligheid bij deze bedrijven het beste is gediend met een bevoegd gezag.’

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

huisman / gemeente
Dit kun je gewoon opnemen in de begripsomschrijving. Veel eenvoudiger kan het niet
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ugur golbasi / Toezicht en handhaving
Als het begrip 'bedrijf; niet voorkomt in de wettekst, heeft het niet veel zin om het op te nemen in de begripsomschrijving. Een hele hoofdstuk schrijven voor bedrijf, kan naar mijn mening juist ten nadelen werken, zo raak je de overzicht kwijt. Een extra lid dan wel artikel toevoegen per afdeling lijkt mij overzichtelijker
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
arjan nijenhuis / plv. directeur Eenvoudig Beter
Het wetsvoorstel Omgevingswet raakt ons allemaal: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, bestuurders, ambtenaren. Een apart hoofdstuk voor bedrijven roept direct de vraag op of er ook aparte hoofdstukken voor al die andere doelgroepen moeten komen. Dat wil niemand, al was het maar omdat dan enorm veel dubbelingen zouden gaan ontstaan. Moeten we de regeling voor milieueffectrapportage vijf keer in de wet opnemen? De systematiek van het wetsvoorstel gaat daarom, wat de bedrijven betreft, uit van de activiteiten die bedrijven willen ondernemen.Het klopt dus dat het woord ‘bedrijf’ in de wettekst zelf niet voorkomt. Zijn bedrijven dan onbelangrijk? Natuurlijk niet. Bedrijven zijn zeer belangrijke gebruikers van het omgevingsrecht. Daarom komt het begrip ‘bedrijf’ ook zo’n 90 keer voor in de memorie van toelichting, die bij het wetsvoorstel hoort.

Maar er is meer. Het wetsvoorstel Omgevingswet maakt onderdeel uit van een bredere stelselherziening. Die omvat niet alleen de Omgevingswet, maar ook de algemene maatregelen van bestuur (amvb’s), die daaronder hangen. De verbeterdoelen waar Jan van den Broek op doelt, hebben betrekking op die bredere stelselherziening, en dus ook op die amvb’s. Wij zijn dan ook al geruime tijd in overleg met het bedrijfsleven om te bekijken hoe we bij die amvb’s zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de wensen vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast zijn we bezig om flinke slagen te maken in de digitale ondersteuning. Iedereen moet uiteindelijk digitaal snel kunnen zien wat er mag en welke procedures er nodig zijn. Eventuele vergunningen kunnen dan gelijk digitaal worden aangevraagd. Ook dat gaat ondernemers enorm helpen.

We zijn het eens met VNO-NCW en MKB-Nederland dat de Omgevingswet het voor ondernemers voorspelbaarder, gemakkelijker, sneller en goedkoper gaat maken. We gaan ze ‘beter op weg helpen’ bij de amvb’s en met digitale ondersteuning. Daar hebben we geen apart hoofdstuk in de wet voor nodig.Arjan Nijenhuis, plv. directeur EB, ministerie Infrastructuur en Milieu.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar
Uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat je als bedrijf of burger een zekere mate van kennis van het omgevingsrecht moet hebben. Dat geldt overigens voor alle wet- en regelgeving. Beschik je zelf niet over die kennis, dan moet je iemand inschakelen die dat wel heeft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Laten we het simpel houden voor bedrijven, die gaan voortaan altijd meteen schade vergoeding betalen aan elke klager, tenzij ze als bedrijf kunnen bewijzen dat ze geen schade veroorzaken.Bedrijven kunnen dan hun vieze diesel busjes wel omruilen voor elektrische.

Houtkachel fabrikanten, gaan sluiten

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert V
De reactie van de heer Van den Broek vind ik merkwaardig. Hij is gepromoveerd op het milieubeleid in Nederland. Hij moet dan toch weten dat de nieuwe milieuregelgeving aansluit bij "Activiteiten" er is dus geen sprake van een apart hoofdstuk voor bedrijven. Sorry mijnheer Van den Broek, bedrijven zijn niet van belang, het zijn de activiteiten die van belang zijn. Of wil de heer Van den Broek iets anders vragen aan de regering? Dan vraag ik de heer Van den Broek om dit rechtstreeks te melden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harrie Beuvink / Vergunningverlener
Niet zoveel nieuws onder de zon, ook het vergunningengedeelte van de Wet milieubeheer en zelf de good-old Hinderwet kende niet de term 'bedrijf'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jserle / Europa Commissie meepraat advies CDA
Een burger kan zich excuseren, verontschuldigen vanwege onwetendheid zonder kwade bedoelingen.-ikke-nie-weet-
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel Giesen
Het zijn activiteiten, die milieubelasting veroorzaken en niet 'bedrijven' of 'inrichtingen'. Ik heb het systeem in Nederland altijd zeer vreemd gevonden met het Ivb en de Bor, waarin 'inrichtingen' vergunningplichtig zijn. Dit strookt totaal niet met de Europese milieuregelgeving, waarin uitsluitend gekeken wordt naar de milieubelastende activiteiten, met als bekendste voorbeeld de IPPC. De IPPC kan alleen maar betrekking hebben op 1 installatie (activiteit). Maar wat doe je dan met een bedrijf dat meerdere (verschillende) IPPC installaties heeft? Daar bedenken wij in Nederland dan allerlei kromme regeltjes voor, met evenzovele uitzonderingen en mazen in de wet. Milieuregelgeving komt voor praktisch 100% uit Brussel. Het is alleen maar goed dat wij (eindelijk) aansluiten op de uitgangspunten van die regelgeving en niet (weer) allerlei kromme regels gaan verzinnen of behouden. Wat is er mis met regelgeving die zegt dat die en die activiteiten gewoon uitgevoerd mogen worden, die en die activiteiten moeten voldoen aan algemene regels en voor de overige activiteiten een vergunning aangevraagd moet worden? ...Dat is toch volstrekt helder en het toppunt van flexibiliteit?!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel Giesen
Betekent overigens wel dat ook de bevoegdheidsverdeling in Nederland op de schop moet! Ik zou mij kunnen voorstellen: alle IPPC-activiteiten en MER-plichtige activiteiten de provincie bevoegd gezag en de overige activiteiten de gemeente bevoegd gezag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie