Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Diftar-huishouden duurder uit

Huishoudens bieden bij diftar minder afval aan, maar dat effect blijkt volgens onderzoekers te hoog ingeschat. De reinigingsheffing voor een gemiddeld gezin pakt 20 euro hoger uit dan verondersteld.

30 oktober 2009

In veel gemeenten is het tarief van de reinigingsheffing gekoppeld aan de hoeveelheid afval die een huishouden aanbiedt (diftar). Volgens onderzoek van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) blijkt dat de afvalreductie met diftar kleiner is dan eerder werd verondersteld. Daardoor moeten de gemiddelde bedragen die in diftargemeenten aan reinigingsheffing worden betaald naar boven worden bijgesteld.

 

Dit heeft het grootste gevolg voor gemeenten waar het tarief afhankelijk is van het aantal vuilniszakken. In diftar-gemeenten zijn de kosten voor reiniging afhankelijk van het aantal ‘dure’ afvalzakken, het gewicht van het aangeboden afval of het aantal ledigingen en de omvang van de container.

 

Eerder onderzoek toonde aan dat er voordelen zijn: huishoudens bieden minder afval aan wanneer de reinigingsheffing afhankelijk is van de hoeveelheid aangeboden afval. Het afvalaanbod daalt het sterkst wanneer het tariefsysteem afhankelijk is van het gewicht van het afval. De hoeveelheid restafval daalt bij een gemiddeld tarief met circa 40 procent, de hoeveelheid gft-afval met ongeveer 50 procent.

 

Wanneer de reinigingsheffing (mede) afhankelijk is van het aantal afvalzakken vermindert de hoeveelheid restafval met ongeveer 30 procent. Ook kan de reinigingsheffing afhankelijk zijn van het volume van de container en het aantal keer dat deze wordt geleegd. De hoeveelheid restafval daalt in dit geval gemiddeld met circa 20 procent en de hoeveelheid gft-afval met ongeveer 40 procent.

 

Groot verschil

 

Uit nieuw Coelo-onderzoek blijkt dat het effect van diftar in de meeste gevallen kleiner is dan volgens eerder onderzoek. ‘In bijna alle gevallen blijkt dat er in voorgaande jaren is uitgegaan van een te grote vermindering van het afvalaanbod door diftar. Het verschil is het grootst in gemeenten waar de reinigingsheffing afhankelijk is van het aantal zakken.

 

Uit eerder onderzoek kon worden afgeleid dat het aanbod van restafval bij dit tariefsysteem halveerde. Uit het nieuwe onderzoek blijkt het afvalaanbod met 30 procent te verminderen, een verschil van 20 procent’, aldus Allers. ‘Omdat uit ons onderzoek blijkt dat het effect van diftar op de hoeveelheid afval kleiner is dan tot nu toe werd verondersteld, blijkt de gemiddeld betaalde reinigingsheffing hoger te zijn.’

 

De verandering is het sterkst in gemeenten waar de reinigingsheffing afhankelijk is van het aantal zakken: 5 procent voor een éénpersoonshuishouden, ofwel ruim 6 euro (per jaar). Voor meerpersoonshuishoudens is dat 11 procent, bijna 19 euro. De verandering is beperkt wanneer de reinigingsheffing afhankelijk is van de grootte en het aantal ledigingen van de bak: gemiddeld is een eenpersoonshuishouden 1,40 euro duurder uit en een meerpersoonshuishouden bijna 3,40 euro.

 

Woonlasten

 

Omdat de gemiddeld betaalde reinigingsheffing in gemeenten met diftar hoger blijkt te zijn dan eerder gedacht, zijn ook de woonlasten in deze gemeenten hoger. Allers: ‘Wanneer het tariefsysteem afhankelijk is van het aantal ledigingen zijn de gemeentelijke woonlasten gemiddeld 0,5 procent hoger dan op basis van het oude uitgangspunt. Wanneer het tarief afhankelijk is van het aantal ledigingen en het gewicht van het afval stijgen de woonlasten met 3,3 procent.’

 

De grootste verandering van de woonlasten vindt plaats in de gemeente Ouder-Amstel. Hier worden de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden 29 euro (ruim 4 procent) hoger op basis van de nieuwe uitgangspunten. In deze gemeente is het tarief van de reinigingsheffing afhankelijk van het aantal zakken. Door de nieuwe uitgangspunten verandert de positie van vrijwel iedere gemeente in de woonlastenranglijst. Omdat gemeenten met diftar hogere woonlasten blijken te hebben krijgen ze een hogere positie op de ranglijst. Gemeenten zonder diftar komen wat lager op de ranglijst.

 

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mevrouw Kiki
De Groninger wethouder Joost van Keulen (VVD) wil ook Diftar in gaan voeren.Geen goed idee voor een studentenstad.

Met nu al over al veel vuil.Vandaag - zaterdag 24 maart 2917 - trof ik een eenpersoons matras bij de wijkpasjes-vuilcontainer aan.

Is in 40 jaar nog nooit gebeurd.

En bovendien wel erg dichtbij het enige en kleine buurtrestaurantje met terrasje.

Dus geen matrasje bij ons terrasje.Ik heb het matras simpel versleept naar de Gezinswoning van de wethouder.

Hij is immers onze wijkbewoner.Wonderlijk genoeg wil deze wethouder ook nog eens 73 mini containers in het al volle straatbeeld erbij hebben.

Ik neem aan naast gewone vuilnisbakken.De wethouder: ´Mensen die in hun wijk zwerfvuil oprapen kunnen dat kwijt in een van de 73 minicontainers. Daar is geen geld aan verbonden.´Ik vind dat elk raadslid dat voor Diftar is

- in een wijk -

1 of 2 van deze mini containers onder hun dagelijks beheer erbij moeten nemen.Dan zal de stad Groningen heel mooi schoon worden en blijven!Mevrouw Kikihttp://www.groningerkrant.nl/2017/03/wel-diftar- …

henk
Het ophalen en wegbrengen van huisvuil is sinds de privatisering 8 keer zo duur geworden. Daarnaast is de kwaliteit gedaald. Zwerfvuil e.d. Is mega.

Diftar verhoogt de winstmarge van de huisvuil ophaler
Addie Weenk / persoonlijke titel
Duurder dan wat? Gaat deze journalist vergelijken met verwachtingen van ooit? Lijkt me een onwenselijk referentiekader. Dit vraagt om een correctie, lijkt me. En een reprimande voor de journalist! Bestuurders met een anti-diftar onderbuikgevoel (want meer is het niet) zullen hier weer gretig gebruik van maken. Zou u aan de stroom- en/of gasrekening van de buren willen meebetalen?
Esselien Walgaard en Wilma Middel / De Jonge Milieu Advies, www.dejongemilieuadvies. nl
het artikel ‘Diftarhuishouden duurder uit’ wordt gesuggereerd dat gemeenten met diftar (heffing gekoppeld aan hoeveelheid aangeboden afval) duurder uit zijn. Uit de gegevens van COELO blijkt dat dit niet juist is. De stelling van de onderzoekers is niet dat gemeenten in werkelijkheid duurder uit zijn, maar dat diftargemeenten duurder uit zijn in de nieuwe berekeningen, in vergelijking met de oude berekeningen. Je zou ook kunnen zeggen dat de Atlas van de Lokale Lasten weer een stuk nauwkeuriger geworden is en dichter bij de waarheid is gekomen. Gemeenten weten immers wel beter.

De gemiddelde afvalreductie van diftar mag dan wel (beperkt) lager zijn dan voorheen werd aangenomen, feit blijft dat elke diftargemeente zijn eigen afvalcijfers monitort en op basis daarvan de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaalt, en die is nog steeds gemiddeld lager in diftargemeenten. In het artikel wordt geconcludeerd dat niet de zorgvuldigheid is betracht die gemeenten nodig hebben. In het artikel wordt ten onrechte een verkeerd beeld van de effecten van diftar geschapen, iets wat de onderzoekers zelf nooit zo bedoeld zullen hebben. Wie het onderzoek goed leest kan er nog enkele andere wetenswaardigheden uithalen die van belang zijn voor een goed begrip van diftar, zoals:

- Het afvalaanbod daalt door toepassing van diftar aanmerkelijk. Diftarvormen op basis van gewicht hebben hierbij een groter effect dan diftarvormen op basis van volume;
- Het effect van diftar op aanbod van GFT-afval is groter dan op het aanbod van restafval. De onderzoekers schrijven dit effect vooral toe aan het voor de hand liggende alternatief van thuiscomposteren.
- Voor restafval zijn de alternatieven nog beperkt (glas-, papierbakken). Meer alternatieven (kunststoffeninzameling) zal ook hier grotere effecten geven.
- De recycling alternatieven kunnen blijkens de gegevens van de onderzoekers maar 18 procent van het afgenomen afvalvolume verklaren. Er is echter geen bewijs gevonden voor afvaldumping of afvaltoerisme. Een mooi onderwerp dus voor nader onderzoek.

Last but not least is onderzocht hoe vaak en in welke omstandigheden gemeenten met diftar stoppen. Dit is verrassend weinig. In de onderzoeksperiode 1997- 2006 stopten slechts vijf van de toen nog 458 gemeenten met diftar voor restafval. Eén hiervan voerde na korte tijd opnieuw diftar in. De overige gemeenten stopten als onderdeel van een gemeentelijke herindeling, waardoor zij genoodzaakt waren met een uniform (ander) tarief systeem te gaan werken. Kortom: een Diftar-huishouden is niet duurder maar beter uit, en het COELO onderzoek heeft dit opnieuw bevestigd.
eppo gutteling / commissaris afvalbedrijf Circulus
Dit is wat je noemt nu echt eens tendentieuze, suggestieve berichtgeving. En daarmee onwaardig voor een nieuwsmedium voor locale bestuurders.
De kop had natuurlijk moet luiden: "Diftar-huishoudens nog altijd stukken goedkoper uit dan anderen" Want, wie ingevoerd is en de verslagen COELO-berichtgeving scherp leest kan niet anders concluderen. Wellicht zijn eerdere aannames wat te hooggespannen geweest. Maar dat is altijd ook nog erg afhankelijk van hoever de Diftar-aanpak in onderscheiden gemeenten is doorgevoerd (wordt er al actief kunststof scheiding aangeboden of bijv. thuiscomposteren bevorderd) De grote voordelen staan ook volgens de COELO-cijfers nog steeds als een paal boven water!
Welkom BB in het Wilders-kamp waarin afvalscheiding en milieuverbetering beschouwd worden als onzin en hobby van de "linkse kerk".

Met vriendelijke groet,
mede namens mijn kinderen Jarmo (15) en Jasper (11)
Piet Stapel / geen,
Uit het onderzoek mis ik het echte veldwerk, nl hoe de burger er daadwerkelijk (fysiek) mee omgaat! Het blijkt dat er forensen uit diftar-gemeenten hun zakken met afval dumpen in de grote containers behorende bij appartementen en op industrieterreinen!In gemeenten waar het restafval, plastic, papier en GFT al gescheiden in diverse Kliko's cq zakken wordt aangeleverd valt alleen nog effect te behalen op vermindering gewicht restafval en GFT! Het is m.i. een sub-optimalisatie die een negatief effect heeft op de woonlasten en bovendien schade brengt aan de solidariteit. Burgers met meer afval kunnen zonder diftar immers terecht bij de buren!!

Om minder afval te krijgen moet de levensstijl worden aangepast en dat zijn er natuurlijk maar weinigen....! Nee de "verminderde afval" moet zo wie zo zijn weg vinden, desnoods naar de berm van de weg of sloot ! De vervuiler betaalt? Lariekoek! Diftar kan alleen met handhaving! Zie de gemeente Oosterhout welke draconische maatregelen treffen om wille van de Diftar!Laten wij doorgaan om vuil efficient om te zetten in energie en compost en met het te behalen voordeel de lasten te verlagen!
Melinda Kroos
Helaas zijn we voor veel dingen toch mede afhankelijk van hoe een fabrikant het wil verpakken. In de gemeente waar ik woon betaal je bij de kassa 'verpakkingsbelasting' (staat op de bon) en hanteert men ook een diftar tarief. Gevolg? Een gemeente verderop woont familie die gewoon een vast bedrag per jaar betalen en die best nog een plek over hebben voor een zakje afval, dus dat gaat mooi naar hen toe. Anders is het niet te betalen. Waarschijnlijk zijn wij niet de enigen die dit op deze manier regelen, dus aan de cijfers zou ik niet al te veel waarde hechten. De getallen dalen niet, ze verschuiven hooguit. (Ik scheid met liefde papier en plastic, dit wordt gratis gescheiden ingezameld.)
Arie / Directeur
Elke wijziging heeft maar een doel hoger opbrengst voor de overheid en hogere kosten voor de burger. Dit allemaal. Verpakt in een mooie smoes dat het beter is en goedkoper.
Henrico Gijzen / Directeur Benelux Afvaltechniek - SSI Schäfer
Ik ben het helemaal eens met de reactie van Eppo. De kop van het artikel schept een volledig verkeerd beeld. Het effect in de Diftar gemeenten is nog steeds opmerkelijk hoog. En niet alleen neemt het restafval af ook de scheidingsgraad gaat flink omhoog. Dat is toch een extra positief neveneffect van het hele diftar gebeuren, en dat is niet uit te drukken in de afvalstoffenheffing.
Advertentie