Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Stikstofneerslag telt mee tot 25 kilometer

Voortaan zou voor alle emissiebronnen de maximale rekenafstand van 25 kilometer worden gehanteerd.

20 januari 2022
stikstof.jpg

Vanaf vandaag is de geactualiseerde versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. Dit rekeninstrument wordt bij aanvragen voor onder andere een natuurvergunning gebruikt om de stikstofneerslag te berekenen. Nieuw is dat de maximale rekenafstand voortaan 25 kilometer is.

Raad van State

Tot die wijziging had het kabinet vorig jaar zomer besloten: voortaan zou voor alle emissiebronnen de maximale rekenafstand van 25 kilometer worden gehanteerd. Aanleiding hiervoor was dat uit het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen (Commissie Hordijk) en een uitspraak van de Raad van State bleek dat de vorige versie van de AERIUS Calculator niet geschikt was voor vergunningverlening. Die versie gebruikte ten onrechte verschillende rekenmodellen voor bijvoorbeeld een stal en een weg. Voor een stal werd de depositie tot 20 kilometer berekend, voor de weg tot 5 kilometer. Voor andere stikstofbronnen gold er geen afstandsgrens. De Raad van State vond die verschillen niet uitlegbaar. Met de nieuwe AERIUS-versie is dit dus rechtgetrokken.

Buitenland

De grens van 25 kilometer geldt ook bij vergunningverlening waarbij de luchtkwaliteit een rol speelt en in het buitenland hanteert men vergelijkbare afstandsgrenzen. Door voor alle projecten een grens van 25 kilometer te hanteren worden alle stikstofbronnen gelijkwaardig behandeld waardoor de rekensystematiek beter uitlegbaar wordt, zo oordeelde de minister vorig jaar.

Habitattypen

Het RIVM neemt jaarlijks actuele gegevens over op in AERIUS. Dat betreft emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen. Data komen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR) en ministeries en provincies. AERIUS is een week niet beschikbaar geweest.

Monitor

Tegelijk met AERIUS Calculator is AERIUS Monitor ververst. Die laatste geeft informatie over stikstofdepositie, natuur en de relatie daartussen. Hiermee wil het RIVM gegevens over stikstofdeposities in de Natura 2000-gebieden beschikbaar maken voor beleidsmakers, bevoegde gezagen en andere geïnteresseerden.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

De veegwagen
Met eenvoudiger, beter uitlegbaar, wordt de werkelijkheid niet altijd recht gedaan. Je hebt stikstof en stikstof. NO3 heeft andere eigenschappen dan NH4 etc. Wanneer we het voor de eenvoud hier over stikstof hebben begrijp ik het probleem niet. De atmosfeer bestaat voor het allergrootste gedeelte uit stikstof.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Waarom is het een probleem als er meer stikstof neerslaat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Metaal maakt al aantal jaren prima winsten. Nu tijd om Tata te verplaatsen naar elders in Noord-Holland en gelijktijdig te verduurzamen. Maak van Wijk aan Zee een mooi badplaats met veel werkgelegenheid in de toeristische sector. Op het vrijkomende Tata-terrein is veel woningbouw te realiseren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@W. Rus, @Peter... "Stikstofgas (N2) maakt ongeveer 78% van de atmosfeer uit en is onschadelijk voor mens en milieu. Het gaat bij de stikstofcrisis om het vrijkomen van REACTIEVE verbindingen van stikstof, namelijk ammoniak (NH3), nitraten, en om de verschillende stikstofoxiden, aangeduid met NOx die wel schadelijk zijn" zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofcrisis Toch niet zo moeilijk te vinden.... Onder een steen gelegen? Frappant was de industriële relatie van deze luchtvervuiling met de eerste corona uitbraken, m.n. in Italië, maar ook b.v. in Brabant.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie