Advertentie
financiën / Nieuws

Wethouder in Eindhoven vindt bewindvoerders ondermaats

De Eindhovense Wethouder Lenie Scholten heeft geen hoge pet op van de bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden.

06 augustus 2014

De Eindhovense Wethouder Lenie Scholten heeft geen hoge pet op van de bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden. Zij wil daarover met de rechtbank in gesprek.

Geen beschermd beroep
Scholten, wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg in Eindhoven, wil niet alle bewindvoerders over één kam scheren, maar vindt de kwaliteit wel een probleem. "Bewindvoerder is geen beschermd beroep. En dan is er moeilijk te controleren op kwaliteit en daar lopen we tegenaan." Ze zegt daar jarenlange ervaring mee te hebben. "Ik weet niet precies waar het aan ligt. Misschien hebben ze te veel dossiers onder handen, maar het komt regelmatig voor dat ze termijnen voor een aanvraag of een bezwaarschrift overschrijden." Gevolg: mensen die in de schulden zitten lopen geld uit bepaalde regelingen mis, waardoor de problemen nog erger worden.

Twee miljoen
Bewindvoerders worden door de rechter aangesteld, maar worden door de gemeente betaald. Volgens Scholten is Eindhoven daar inmiddels al twee miljoen euro per jaar aan kwijt. Daarom wil ze met de rechtbank in gesprek over mogelijke afspraken over de kwaliteit van de bewindvoering. "Het is heel moeilijk tot kwaliteitsnormen te komen. Wij kunnen dat gesprek niet voeren; zo iemand wordt toegewezen door de rechter."

Eerder signaleren
Afgezien van het kwaliteitsaspect heeft Scholten ook een andere bedenking tegen de inzet van een bewindvoerder. "het gaat erom dat mensen beter leren omgaan met geld en basale kennis opdoen, over bijvoorbeeld het opzeggen van een abonnement. Maar een bewindvoerder neemt ze alles uit handen. Daardoor zie je vaak recidive. Mensen zitten na een sanering vaak binnen een jaar weer in de schulden. De oplossing is dat je meer budgetbeheer en -begeleiding geeft. Mensen komen nu bij ons met dozen ongeopende enveloppen. Dan is het eigenlijk al te laat."  Scholten wil daarom dat er eerder signalen komen vanuit bijvoorbeeld nutsbedrijven en woningcorporaties over achterstallige betalingen. "Dan moet er meteen iemand naartoe." Ze verwacht in dat kader dan ook veel van de wijkteams die net als elders in Eindhoven zijn opgezet. 

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk / adviseur
Als reactie op het deels slecht functioneren van bewindvoerders (en omdat een rechtbank daarvoor aansprakelijk werd gesteld) is per 1 januari 2014 de wet aanzienlijk aangescherpt. Momenteel is een proces gaande van opschonen van het bestand aan bewindvoerders. De eisen om professioneel bewindvoerder te zijn, werden aanzienlijk opgeschroefd. Daarmee wordt in ieder geval een verbetering bereikt.

Wat betreft geprivatiseerd of via de gemeente vind ik verandering 'in de hoop dat het dan beter gaat' een zwaktebod. Mijn insteek is: eerst maatregelen nemen om het te verbeteren en pas als dat niet lukt denken aan overbrengen naar gemeenten. Overigens ook dan met goede wetgeving en controle.
Miriam Barendsen / twitter klachtenoverdezorg
Eindelijk een goed bericht. Het mentorschap in combinatie met bewindvoerderschap geeft absolute macht en er is geen rechter die dit allemaal controleert. Ik heb zeer slechte ervaringen met een bewindvoerder die alle spaarcentjes van mijn moeder en anderen inneemt en geen verantwoording aflegt aan zowel de client als de kinderen. zie twitter klachtenoverdezorg@dezorgisziek.

Ik neem graag contact met deze vrouw op.

vr.gr.

Miriam Barendsen
Rob / Adviseur Sociale Zekerheid
Bij gemeenten zijn veel kwalitatief redelijke bewindvoerders. In de private markt zijn meer hele goede en hele slechte bewindvoerders. Die slechte moeten eruit worden gehaald.

De nieuwe kwaliteitseisen zijn een goede aanzet maar zijn vooral gericht op toekomstige bewindvoerders.

Op zich vind ik beschermingsbewind wel het domen van de private markt. Bij schuldenbewinden is de gemeente bijna altijd schuldeiser en daarmee ligt belangenverstrengeling op de loer. Een deurwaarder zou zich ook niet met beschermingsbewind moeten inlaten.

Kortom, beschermingsbewind is zeer geschikt werk voor de private markt. Daarbij moeten echter kwaliteitseisen, controle, handhaving en ook juiste beloning wel worden gewaarborgd.
Paul van Drenth
Helaas word ook ik in mijn functie regelmatig geconfronteerd met incapabele beunhazen (m/v) die zich bewinvoerder noemen. Ik ben blij met de aanscherping van de regels en kwaliteitseisen waarbij ik de kanttekening wil maken dat bij instellingen, gemeenten en, ja ja, rechtbanken ook een behoorlijke kwaliteitsslag dient plaats te vinden. Met name rechtbanken mogen (lees moeten) eerder sanctionerend optreden tegen doorblunderende bewindvoerders... Onze organisatie maakt een gezonde groei door en dat is echt niet alleen door mensen met schulden.. Gelukkig is het vak enorm breed.... En wat de wethouder betreft: ik ga ze niet allemaal over een kam scheren maar er zijn ook behoorlijk wat niet capabele wethouders...
GeJa Kuit / zzp-er schuldhulpverlener, bewindvoerder
Vooral bij de opstart zijn er veel uren nodig alles goed op te zetten. Terwijl de inkomsten dan nog niet betaald worden. Ik zie veel gebrek aan kennis van zaken en dus inderdaad te veel dossier voor te weinig mensen. Dit moet je goed doseren.
johannes
Misschien een idee om eerst , beschermingsbewindsvoeders en bewindvoerders in het kader van de WSNP twee niet op elkaar lijkende titels te geven , ook omdat de functies dusdanig verschillen dat het veel misverstanden in de hand werkt en misschien moet de rechter de vergoeding voor de bewindvoerder ook regelen , niet vanuit de bijzondere bijstand maar op de zelfde wijze als voor de Bewindvoerder WSNP of via de raad voor rechtsbijstand net als met advocaten , probleem is dat er onder deze " beroepsgroep " nogal wat opportunisten zitten die zo makkelijk geld denken te kunnen verdienen , maar maatwerk kost tijd en het is allemaal maatwerk alleen mijn maandelijkse huisbezoek , waarbij ik alles met de mensen doorneem kost al een middag , de betalingen is eenmaal invoeren maar controleren kost tijd en ik ben dan ook altijd bereikbaar voor overleg , en dat hoor ik van veel mensen , oa bij de diaconie ( voedselbank ) mijn bewindvoerder is niet bereikbaar , doet niets , ik weet niet wat er met mijn geld gebeurt ik zie geen verslag , is stuur elke maand een overzicht met inkomsten en uitgaven . Maar veel mensen denken dat bewindvoerder alles wel oplost , dus je moet ook opvoeden , maar dat is dus meer budget coaching en dan ben ik ook nog wel eens praat paal ivm andere uitdagingen . en wijkteams ( bigbrother is watching you ) gemeentes bedenk u voordat u u overlevert aan de huidige zorg maffia , nu al zie ik veel GGZ vriendjes als beschermingsbewindvoerders ze schuiven elkaar mooi de klantjes toe , gemeente let op je kas .
André Leijssen / bewindvoerder
Geachte wethouder,

1. U bent blijkbaar niet goed op de hoogte. Indien u gaat praten met de kantonrechters dan zullen zij u zeer waarschijnlijk meedelen dat er sinds 1 april j.l. door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een "Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren" in werking is getreden en gepubliceerd in het Staatsblad 2014 nr 46.

2. U bent blijkbaar ook niet goed op de hoogte van de werking van het beleid van uw eigen gemeente. Door de invoering van een screeningsinstrument bij de gemeentelijke schuldhulpverlening worden veel burgers met problematische schulden 'de deur gewezen'. Zij komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke schuldhulpverlening, omdat zij niet (kunnen) voldoen aan de strenge selectiecriteria. Selectie aan de poort heet dat. Een deel van hen zoekt heil bij de beschermingsbewindvoerder, die vervolgens bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van het bewind. Dit gebeurde overigens ook al, voordat er aan de poort werd gescreend. Het beschermingsbewind is / wordt het afvalputje van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Schuldenaren die niet kunnen of willen worden naar het beschermingsbewind gedirigeerd. Zij moeten worden "gediciplineerd" door een strenge bewindvoerder, die hen "kort houdt".

3. De bijzondere bijstand die u uitgeeft aan de kosten van beschermingsbewind is goed besteed. Burgers met onoplosbare schulden, personen met verkwistend gedrag, personen met beperkingen (verstandelijk of psychiatrisch) worden geholpen, 'in het gareel gehouden', er komt eindelijk rust in hun huishouden, zij gaan krijgen waar zij recht op hebben. Kortom: het beschermingsbewind is een goede vorm van armoedebeleid.

4. U twijfelt terecht aan de kwaliteiten van sommige bewindvoerders. Maar daar gaat wat aan gedaan worden. Nog steeds doen zich problemen voor; de meest recente voorbeelden: in Tilburg heeft bewindvoerder K. suïcide gepleegd (het blijkt dat er vele fouten zitten in zijn dossiers); in St.Oedenrode is een bewindvoerder failliet verklaard (SFOC); in Gennep is een bewindvoerder (Stg. Bronn) geschorst en wordt ontslagen van zijn bewinden door de rechtbanken van Oost-Brabant, Limburg en Gelderland op grond van slecht bewindvoerderschap. Met de nieuwe kwaliteitseisen kunnen de rechtbanken ook beter optreden; kan het kaf van het koren worden gescheiden.

5. Uw gemeente haalt een snode truc uit om de armsten onder de armen te onthouden van bijzondere bijstand voor een gedeelte van de kosten van beschermingsbewind. Op een slinkse geniepige manier heeft de gemeente Eindhoven de aanvangsdatum van de werkzaamheden van de bewindvoerder gesteld op de datum waarop het bewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter; niet op de datum waarop het bewind wordt ingesteld en de bewindvoerder wordt benoemd en zijn werkzaamheden daadwerkelijk een aanvrang nemen. En dat alles zonder de rechthebbenden of de bewindvoerder daarvan op de hoogte te stellen.

6. Eerder signaleren is een goede zaak. Aan de kant van de schuldeisers kan zeker meer gedaan worden aan preventie. Maar we leven in een krediet-economie. Er zou (middels regelgeving) meer verantwoordelijkheid gelegd kunnen worden bij de kredietverstrekkers. Het is veel te gemakkelijk (geweest??) om schulden te maken. Kredietverstrekkers die te gemakkelijk krediet verschaffen zijn onderdeel van het probleem. Zorgvuldigheidseisen kunnen onnodige verschulding voorkomen.

7. Mijn vraag aan u is: wat gaat u straks bezuinigen op begeleiding van mensen met een beperking (verstandelijk of psychiatrisch)? De begeleider / zorgverlener gaat minder tijd krijgen voor begeleiding. Dat zal (kunnen) leiden naar meer beschermingsbewind voor deze personen. Lang leve de bezuinigingen op de zorg en begeleiding!!! De politie heeft ook al geklaagd dat zij straks meer werkdruk gaan krijgen van 'lastige' klanten. Door deze bezuinigingen komt er een verschuiving op gang van de plaats waar de werkdruk en last komt te liggen. Heeft uw gemeente, zoals andere gemeenten, niet hetzelfde gedaan met de invoering van de WWB? De moeilijk plaatsbare klanten doorschuiven naar de Wajong. Deze klanten krijgt u in 2015 terug.U kunt zich de moeite besparen de kantonrechters op de hoogte te stellen van mijn overwegingen. Ik zal dat zelf wel doen, dan kunt ook hierover met hen van gedachten wisselen.

Sanne
Uit de eerste regels van het artikel merk ik op dat mevrouw Scholten het vooral heeft over WSNP-bewindvoerders, die tijdens het traject van 3 jaar vrijwel niet veel ondernemen om schuldenaren te behoeden voor recidive. Maar daar zijn zij niet voor: hun taak is het, namens de rechtbank, controleren van de schuldenaar op het nakomen van de verplichtingen om zoveel mogelijk middelen te genereren ten gunste van de schuldeisers.

Aan de andere kant trekken gemeentelijke schuldhulpuitvoerders zich terug zodra iemand toegelaten is tot de WSNP conform het beleid!!!

Dit 'niemandsland', waarin schuldenaren vallen als ze het vaak alleen moeten doen, is nog altijd niet gedicht in het achterliggende decennium.Het is wel te betreuren dat mevrouw Scholten het onderscheid niet lijkt te maken tussen de beschermingsbewindvoerder (wettelijke basis in Boek 1 BW) en de WSNP-bewindvoerder (wettelijke basis in Fw).Verder sluit ik me aan bij hetgeen GeJa en André Leijssen schrijven.
Joop Lambiekse / voorzitter BSB
allemaal leuk en aardig geef er 1 gelijk en dat de wethouder! de personen die reactie,s geven bewindslui curators budgethouders jullie hebben de mond vol van dat het allemaal beter moet worden begin dan bij jullie zelf. en help de mensen die zich voor bewindvoering aanmelden niet nog verder in de schuld door torenhoge intakeskosten in rekening te brengen die honderden euro kosten die jullie bij de client in rekening brengen en kosten bewindvoering rekenen tot 172 euro per maand wat van de inkomsten clienten afgetrokken wordt want niet iedere client krijgt er bijzondere bijstand voor waarmee ze dan nog verder in de schlud komen simpelweg omdat jullie bewindvoerders budgetcoaches absurde bedragen in rekening brengen. Hoop dat deze wethouder in nederland steun krijg ook in den haag en bewindvoerders een vast bedrag op gaan leggen om administratiekosten in rekening te mogen brengen en niks dat gezeur aan intake kosten want daar helpen jullie juist de mensen verder mee in de problemen en dan zeg ik het nog netjes! Mvg Joop Lambiekse
Marcel Rookhuyzen / oprichter "maak recht in Nederland"
Het beschermingsbewind is mij al jaar en dag een doorn in het oog, en er word mijns inziens veel te veel gemeenschapsgeld aan verkwanseld. Ikzelf ben bezig om een bedrijfsplan te schrijven omdat ik van mening ben dat er honderden miljoenen bespaard kunnen worden.één en ander kan worden gelezen in mijn onderstaande groep. https://www.facebook.com/groups/964237483645757/
bep / client beschermingsbewind
ik lees zowel de reacties van bewindvoerders en wil ze niet allemala over 1 kam scheren maar heb persoonlijk de pech gehad dat ik 2 keer flink beflikkert ben door bewindvoerderskantoor

zo heeft de heer andre lijsens hier het grootste woord ook hij heeft mij 12 jaar geleden in bewind gehad eaarbij ik meer schulden had midden in me trajeckt schuldbemiddeling , toen ik de heer andre lijsens er op aan sprak en papieren opvroeg werden die mij niet getoont, terwijl ik met 4 kleine kinderen moest bedelen om me leefgeld optijd te krijgen , schuldeisers die niet optijd hun geld kregen , dan in bewindvoering zitten en toch afgesloten werd van gas en licht , dus meneer lijsens uit vortemullem hoop dat u nu menselijker ne beter omgaat met de financiele zaken van de mensen.

jij drijfde mij toen zo ver dat het niet lang duurde of ik had persoonlijk op je stoep gestaan met mijn kinderen die ik geen eten kon geven ,daarbij je toen een zorg melding voor me deed. achteraf ik met veel meer schud bij je weg ging als dat ik binnen kwam .jij die toen heel hecht samen werkte met de welbekende steef hogendam.ben ik al jaren verder en probeer jou rotzooi op telossen wat mij niet lukte kwam bij \kbi bewindvoering terecht bij ton kuiper de grootste nachtmerry die een gezin maar kon bedenken ruim anderhalf jaar mooie praatjes ik die het vertrouewen kwijt ben door de handelingen van meneer lijsens , meneer kuiper wel bekend van kbi die maakte het zelfde zootje ervan , steeds als ik vroeg om inzake van mijn rekeningen ,kwamen de smoesjes

maakte mee dat terwijl mijn inkomsten binnen kwamen ik heb moeten bedelen om mijn leefgeld en ik niet te eten had met mijn kinderen door dat ik dan zei oke ik kom nu naar je toe schuif bijjou aan tafel , zweer het zo ver werd ik gedreven waarom omdat ze je in een glazenhokje ,

savonds om half 12 mijn leefgeld ana de deur gebracht werd . op papier 3400 spaartegoed had , plaatsten beschermingsbewind, ik was de eerste persoon die naar de rechtank stapte en meneer kuiper voor de rechter daagde met papieren opnieyw schulden gas licht huur ziekenfoinds , had harde bewijs in handen ,

deurwaarders die ana me deur kwamen ,gelukkig heb ik de rechter kunnen overtuigen dat de hele zaak niet klopte en vroeg of er controle word uitgevoerd op bewindvoeriders . heb zelfs de media er bij gehaald mijn bewijzen spraken boekdelen , kan je voor stellen dat je als alleen staande ouder die moet vechten haar hoofd en dat van de kindjes bioven water moet houden door draait. ik heb gelukkig de rechtzaak gewoonnen helaas heeft hij 72 gezinnen opgelicht en in de schulden verder geduwd, en schuldsanering krijg je maar 1 keer in je leven , nou ik werd weer opgezadeld met ene schuld van 21000 euro die rekeningen die al die tijd niet betaald werden , wie is hier weer de dupe van geworden ja ik.

dan ben ik nu 8 jaar verder en heb nu gelukkig een hele goede bewindvoerder MOVE bewindvoering

die openheid van zaken geeft elke maand , altijd bereikbaar luisterend oor goed alles in overleg .

ik heb gene andere keus tot en met ik klaar ben met de puin ruimen die hun voor ij veroorzaakt hebben .

wat ik vind bij beschermingsewind is dat mensen veel telang aan lijntje gehouden worden tuurlijk de gemeente betaalld de bewindvoerderskantoor .daar bestaan ze van .belangrijk is ook dat mensen zoals ik na aantal jaren de puin opgeruimt is ene kans krijgen om zelf weer kans krijgen met hulp van bugjed plan cursus zodat ze zelf weer stapgewijs de touwtjes in handen krijgen .

maar spreek veel mensen die dat hebben en hoor der geen een die ook maar de kans aan geboden is.

ik hoop dat daar ook eens na gekeken gaat worden want dat zou de staat ook veel geld schelen ,

en het is niet zo eens ene dief altijd ene dief .

na jaren zo geleeft tehebben en schuldvrij ben ik er aan toe om een cursus tevolgen zodat ik toch na al die elendige jaren door mede toe doen van de 2 bewindvoerders die van mijn leven een puinhoop gemaakt hebben wil ik toch zeggen andre lijsens vortemullem en ton kuiper KBI bedankt dat je me leven geruineerd heb ....toch ben ik blij dat ik gevochten heb voor me kinderen en mezelf nu een rustig leven lijd met ene super goede bewindvoerster die een dikke pluim verdient voor al haar openheid van zaken naar haar cliente move ewindvoering een echte aan rader ,

ik word alleen maar weer vals en me bloed kookt als ik denk hoe die 2 mijn opgelicht hebben

wie het laatst lacht lacht het best want belangrijkste wat ik berijkt heb indeze moeilijke jaren is dat ik samen heb kunnen blijven met mijn kindjes

beter toezicht vanuit de rechtbank en controle zou wel op zijn plaats zijn
bep / client beschermingsbewind
nu nog 1 opmerking ik kon geholpen worden andre lijsens onder de vrijwillige ewindvoering op jou advies heb je toen tegen mij gezegt als je vrijwillig bewindvoering gaat moet je de kosten zelf betalen vanuit je uit kering .

je duwde mij onder beschermingsbewind wnat dan kon je bij de gemeente bijzondere bystand krijgen en dna koste het mij zelf geen geld man oh man ik hoop zo dta jij een goede controle krijgt op al jou cliente want ook jij behoort tot de zwarte lijst van bewindvoerders ...een afgekeurde advokaat ik hoop echt dta je dit leest
rijndert doting / kandidaat bestuurscie lid amsterdam de groenen
Bovenstaande is een topje van de ijsberg. In 2008 werd mijn moeder getroffen door een ernstige aandoening. Ze moest worden opgenomen en er werd een bewindvoerder aangesteld die de financien van mijn moeder moest regelen. Ondanks duidelijke afspraken die werden gemaakt zegde de bewindvoerder al na 3 maanden de huur op van haar woning De inboedel verdween op even wonderbaarlijke wijze. Toen mijn moeder overleed bleek het niet meer mogelijk om te achterhalen waar haar opgeslagen spullen waren gebleven. Wel kregen we na ong. een jaar een gigantische onbetaalde rekening van het opslag bedrijf Spulletjes waren inmiddels verkocht. Navraag bij de kantonrechtbank leverde niets op. Het kantoortje in Leusden vanwaaruit het een en ander werd geregeld gaf niet thuis. Bewindvoering is gewoon geknutsel op zolder. Ik raad een ieder aan dit soort lieden zo ver mogelijk weg te houden.
L.Bogaers
Ook in Gelderland gelden deze praktijken! In mijn geval: van de wal in. De sloot! In april2018 schuldenvrij. Door fout beheerder nu weer 3500 euro schuld!!!!! Rechtzaak volgd. Denk aan die 111.- welke deze per maand van mijn AOW wordt betaald. EN...al mijn spaargeld verdwenen!! Een mede gedupeerde....
Liesbeth / Bewindvoerder
Beste heet Doring,Jammer van de negatieve ervaring die u had met uw moeder. Maar waar was u in 2008? De rechtbank geeft de voorkeur aan familiair bewind boven professioneel bewind. Een taak van bewindvoerder is het in stand houden van het vermogen van betrokkene, dit kan dan ook betekenen dat de lopende huur opgezegd moet worden hoe vervelend dat voor familie ook kan zijn. Daarnaast komt er bij overlijden altijd een eindrekening en verantwoording die door nabestaanden moet worden getekend. Deze wordt vervolgens door de rechtbank gecontroleerd en goedgekeurd (dan heeft de familie deze dus of zelf goedgekeurd of wanneer de familie niet reageerde de rechtbank)
faber
Vrijheid blijheid. En minister Kamp van economische zaken wil nog verder gaan: ook de schuldbemiddeling helemaal vrijgeven en openstellen. Vrije markt illusies. Het kan anders: gewoon bij de gemeente onderbrengen, net als vroeger toen de sociale diensten de inkomens beheerden van de zwakke lichtjes die het nooit zullen leren (ja wethouder, er zijn mensen die sommige dingen echt niet kunnen).
Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
Dagblad De Gelderlander meldt vandaag onder andere het volgende: "De rechtbanken Gelderland, Oost Brabant en Limburg zetten stichting Bronn als bewindvoerder aan de kant in 685 zaken vanwege wanbeheer. De stichting beheert in opdracht van genoemde rechtbanken het huishoudboekje van particulieren in een 'kwetsbare positie' zoals dementerenden en gehandicapten, die financiële problemen hebben. Uit een brief van de rechtbank Gelderland aan cliënten van Bronn die onder curatele staan, blijkt dat de stichting uit Gennep er een potje van maakt. 'Zo worden toeslagen niet tijdig aangevraagd, net als bijzondere bijstand. Kosten worden betaald, die niet betaald hadden moeten worden ( zoals bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering van een minderjarig kind)'........In juni en juli voerden kantonrechterts vn de rechtbanken en de stichting Bronn gesprekken. daaruit bleek dat er slechts één bewindvoerder in deeltijd aan de 685 zaken werkte. de manager-bestuurder was ontslagen vanwege dysfunctioneren en de directeurop non-actief gesteld. Overige bewindvoerders zaten in de ziektewet. De rechtbanken hebben er geen enkel vertrouwen in, schrijven ze, dat Bronn binnen een acceptabele termijn haar zaakjes op orde heeft."veel verder commentaar is overbodig. inderdaad, weer een voorbeeld van doorgeschoten privatisering van overheidstaken...
Hannes Haganum / kritisch lezer
Kijk, elk nadeel hep zijn voordeel ! Waarom zou een gemeente straks de bewindvoering niet kunnen overnemen ? Overigens is de kwaliteit van dienstverlening sowieso een ernstig probleem. Er zullen ook maar weinig ambtenaren opgewassen zijn voor de uitvoering van het nieuwe zorgbeleid. Bijna alle zorginstellingen zijn hopeloos verouderd en buitengewoon regentesk. Ze zijn primair gericht op instandhouding van ellende en daardoor van zichzelf als instelling. kenmerk is dat je er weinig vrolijke medewerkers aantreft. Waar we heen moeten zijn coachende organisaties, waar de klant centraal staat en serieus wordt genomen. Via coaching moeten mensen zelfredzaam en trots gemaakt worden. In dat opzicht mogen we wel blij zijn met de crisis. Hopelijk verdwijnen er veel verkokerde instellingen.
Advertentie