Advertentie
financiën / Nieuws

Gemeente kort vooral op sociaal domein

In opdracht van Binnenlands Bestuur heeft Frontin PAUW de afgelopen maand een peiling verricht naar zowel omvang en aard van de gemeentelijke tekorten alsook naar de begrotingsposten waar de noodzakelijke taakstellingen terecht gaan komen. In totaal deed een kwart van alle gemeenten – 86 van de 355 – er aan mee.

13 september 2019

Drie kwart van de gemeenten kampt met een financieel tekort. De komende jaren moeten ze daarom flink bezuinigen. Het mes blijkt vooral in het sociaal domein te worden gezet, de voornaamste bron van de tekorten.

Om begroting sluitend te krijgen

In opdracht van Binnenlands Bestuur heeft Frontin PAUW de afgelopen maand een peiling verricht naar zowel omvang en aard van de gemeentelijke tekorten alsook naar de begrotingsposten waar de noodzakelijke taakstellingen terecht gaan komen. In totaal deed een kwart van alle gemeenten – 86 van de 355 – er aan mee.

Uit de peiling blijkt dat drie kwart van de deelnemende gemeenten aangeeft komend jaar een tekort op de begroting te hebben. Opvallend is dat waar er nog sprake is van een positief begrotingssaldo, dat vooral voorkomt in gemeenten met 15.000 tot 30.000 inwoners.

Kleinste gemeenten
Inzoomend op de omvang van de tekorten, is te zien dat de grotere gemeenten (100.000+) volgend jaar bij ongewijzigd beleid zo’n 5,5 miljoen euro in de min lopen. Dat negatieve begrotingssaldo loopt bij deze gemeenten de komende jaren alleen maar verder op tot gemiddeld ruim 7 miljoen euro. Bij gemeenten met 50.000 tot 75.000 inwoners is het tekort ook aanzienlijk: gemiddeld ruim 3 miljoen euro. Hoewel het in absolute getallen om beperkte bedragen gaat, hebben de kleinste gemeenten (tot 15.000 inwoners) het in feite dubbel zo zwaar. Waar de grotere gemeenten met een gat van 1 tot 1,5 procent in hun begroting zitten, komen die kleintjes in 2020 2 procent tekort ten opzichte van hun totale begroting.

Bedrijfsvoering
Om toch een sluitende (meerjaren)begroting op te kunnen stellen, kunnen gemeenten twee dingen doen: bezuinigen en/of hun inkomsten verhogen. Verreweg de meeste gemeenten kiezen ervoor om de taakstelling te halen met bezuinigingen op de beïnvloedbare posten. Uit de peiling blijkt dat die vooral worden gezocht in het sociaal domein. Van alle taakstellingen wordt volgens de respondenten 40 procent hoogstwaarschijnlijk daarop geboekt. Goede tweede is de post bedrijfsvoering met 20 procent, op de voet gevolgd door inkomstenverhoging met 18 procent. Het fysiek domein ontsnapt evenmin aan het bezuinigingsmes: 16 procent van de totale taakstelling moet volgens de voornemens in die sector worden gevonden. De rest van de taakstellingen treft overige posten.

Dalende accressen
Over waar de oorzaak van het tekort moet worden gezocht, zijn de gemeenten het overigens in grote lijnen roerend eens: een combinatie van een teruglopende uitkering uit het gemeentefonds en oplopende uitgaven in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg.

‘Gemeenten hebben enerzijds te maken met uit de pan rijzende lasten, en anderzijds met dalende baten van het rijk. Vooral de dalende accressen hakken erin. Bij het aantreden van Rutte III kregen gemeenten een giga-groei van het gemeentefonds in het vooruitzicht gesteld. Die accressen mochten ze ook allemaal inboeken in hun collegeprogramma’s. Circulaire op circulaire zijn die accressen daarna echter telkens naar beneden bijgesteld. Dit is vooral als gevolg van onderbesteding door het rijk, de lagere rentestand en lagere indices voor lonen/prijzen’, aldus Dirk Jans van Frontin PAUW. De steeds kleiner wordende afrekening uit het btw compensatiefonds maakt het er voor gemeenten bovendien ook allemaal niet beter op.

De uitvoering van de bijstand en van de Wet maatschappelijke ondersteuning (waar onder de effecten van het abonnementstarief) stellen gemeenten blijkens de peiling eveneens voor relatief grote problemen (zie tabel). Opvallend weinig – door slechts drie gemeenten – wordt de energietransitie genoemd als oorzaak van het tekort. Ook die andere grote operatie, de voorbereiding voor de invoering van de Omgevingswet, wordt amper – vier keer – als boosdoener aangemerkt.

Verantwoording
Het onderzoek is door Frontin PAUW in augustus 2019 uitgezet onder 340 gemeenten. Van hen vulden 86 gemeenten de enquête in. Als reden niet mee te doen aan het onderzoek gaven veel van de betreffende gemeenten aan dat de besluitvorming nog niet zover was om uitspraken te doen over aard en omvang van de taakstellingen in de komende begroting.


Oorzaak tekort

Algemene uitkering/BCF*

25%

Jeugdzorg

20%

Sociaal Domein

18

Wmo

11%

Participatiewet/BUIG

7%


*BCF= btw compensatiefonds


Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

daniel / consultant
bezuinigen op sociaal domein is kortzichtig, voorkomen van problemen is beter dan ze later oplossen.

Digitalisering is een hulpmiddel geen oplossing, jongeren hebben gesprekken nodig wie daar anders overdenkt is blijkbaar een boekhouder of autist want zeker jongeren hebben sociaal contact en begeleiding nodig.het is een keuze die gemeenten moeten maken,

wat is belangrijk hun jeugd, hun toekomstige bewoners of ander dingen.

Financiering is trouwens makkelijk op te lossen met de negatieve rente, gewoon lening via staatsgarantie en je krijgt nog geld toe voor je lening!!En via de BNG helemaal een makkie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Teun Juk.

Het valt zeker wel uit te leggen. Gemeenten moeten gewoon niet meer uitgeven dan er inkomt, ook in de sector sociaal domein.

Daarnaast:

-meer aan preventie richting zorgvragers en ouders doen.

-efficiënter werken, vooral in het sociaal domein en

-meer aan kredietbewaking doen.

Als ze dat allemaal op orde hebben mogen ze klagen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nanno Ymus / schrijver jeugdroman Bevriend met Bram of met een utist
Als je voor maar 10 tot 15 % begroot voor je sociaal domein in je begroting en je weet dat 50 tot 65 % van je totale begroting nodig is om je sociaal domein gezond te draaien , dan gaat er toch iets behoorlijk mis bij gemeentes! Vaak wordt er bij deze gemeentes, bovenop dat ze te weinig hebben gereserveerd, een behoorlijke bezuinigingsronde overheen en raad dan eens wat dan de budgetten zijn om het sociaal domein te draaien...In de AWBZ zaten grote bedragen waar onze regeringen een grote greep hebben gedaan om andere plannen mee te bekostigen, niet zijnde zorg. In 2015 is in een record tempo de WMO/WLZ en daarna de particpatiewet doorgeduwd en de consequenties zijn rampzalig te noemen. De keukentafelgesprekken met leken die weleens zouden bepalen wat chronisch zieken en gehandicapten nodig hebben én de boodschap van gemeenteraad en ambtenaren: zorg dat je niets of "verrekkes" weinig geeft, maken dat tragische gevallen (zoals aangegeven bij Kassa uitzending hulpmiddelen) schering en inslag zijn.De boodschap is helder: zorg dat je als gemeente 50 tot 60 % reserveert in je begroting voor het sociaal domein!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Norman Waalre
De jeugdzorg kost uiterst veel geld, doordat veel ouders en jongeren zich misdragen op allerlei manieren, vooral in steden.Dat is te verminderen door morele propaganda via radio, tv en internet. Ook op scholen moeten daarover veel motiverende buitenlandse voorlichtingsvideo's vertoond worden.Bijv. ter ontmoediging van geweld, pesten, vechtsporten, diefstal, intimidatie, gevaarlijk gedrag en verslavingen.Die digitale, preventieve aanpak is goedkoper, dan via individuele hulpverleningsgesprekken, hoewel die gesprekken soms wel nodig blijven.Zoek op internet:

"character education"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Teun Juk / Adj. directeur
Het valt niet uit te leggen dat gemeenten fors moeten bezuinigen terwijl het rijk een overschot heeft van 10 a 11 miljard. En dat in een tijd van hoogconjunctuur. Ik constateer dat het geld tussen de overheden niet goed wordt verdeeld. VNG: het wordt tijd voor actie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie