Advertentie
carrière / Nieuws

RvS buigt zich over zaak Zevenaarse ex-ambtenaar

Klokkenluider of Wob-misbruiker? Daarover ging afgelopen dinsdag een zitting bij de Raad van State tussen de gemeente Zevenaar en ex-ambtenaar Paul Kemperman. De twee partijen voeren al jaren rechtszaken tegen elkaar. Vrijwel altijd trok Kemperman aan het langste eind. Nu heeft de gemeente genoeg van zijn continue stroom Wob-verzoeken en vindt dat er sprake is van misbruik van recht.

10 augustus 2019

Wob-misbruiker of klokkenluider? Daarover ging afgelopen dinsdag een zitting bij de Raad van State tussen de gemeente Zevenaar en ex-ambtenaar Paul Kemperman. De twee partijen voeren al jaren rechtszaken tegen elkaar. Vrijwel altijd trok Kemperman aan het langste eind. Nu heeft de gemeente genoeg van zijn continue stroom Wob-verzoeken en vindt dat er sprake is van misbruik van recht.

Paul Kemperman was 35 jaar lang ambtenaar bij de gemeente Zevenaar. De reorganisatie die in 2005 werd ingezet voor de fusie tussen de gemeenten Zevenaar en Angerlo bleek het begin van het einde van zijn dienstverband.

Hoe heeft u de zitting ervaren?
‘Ik kreeg tijdens de zitting het gevoel dat ik niet als Wob-misbruiker werd weggezet door de Raad van State, maar dat is natuurlijk niet beslissend. Eerder ben ik in drie rechtszaken van misbruik van recht beschuldigd en drie keer heb ik gewonnen. Tegen een van die uitspraken, op 31 oktober 2018 door de rechtbank Gelderland is de gemeente Zevenaar in hoger beroep gegaan. De uitspraak van de Raad van State hierover is definitief, die zal over zes weken zijn.’

Hoe raakte u in conflict met de gemeente Zevenaar?
‘Tijdens de reorganisatie voor de fusie tussen de gemeenten Zevenaar en Angerlo is afgesproken dat er een zogenoemd drie sectorenmodel zou komen. Maar twee directeuren wilden graag een ander model, waarin mensen overtollig zouden worden. Die werden er vervolgens op een smerige manier uitgewerkt. Ze hebben toen iemand ingehuurd die een negatief rapport heeft geschreven, ook over mensen die altijd goed hebben gefunctioneerd. Die werden daarna ontslagen.’

Wanneer vond dit plaats?
‘Het begon in 2005 met dat rapport. In 2015 concludeerde de Centrale Raad van Beroep dat dit niet deugde. Ze noemden de werkwijze van de opsteller ‘onthutsend’ en achtten hem niet bevoegd om een psychologisch rapport te maken. Vanuit de gemeente was er geen zorg voor de medewerkers. Aanvankelijk kreeg ik in 2008 onvoorwaardelijk strafontslag, maar eind 2010 draaide de rechtbank Arnhem dat terug. Ik kwam weer in dienst, maar werd zo gepest, dat ik besloot in 2011 zelf ontslag te nemen. Ik kon nog net met de VUT en koos voor mijn eigen gezondheid. Overigens had ik geen recht op inkomen of WW, toen ik was ontslagen. Ik heb negen maanden geen uitkering of salaris gehad. Ze hebben strafontslag ontlokt door mij werkweigering voor de voeten te leggen. Ik was ziek en werd opgeroepen om te komen werken, maar kwam niet op advies van mijn huisarts. Na drie keer krijg je dan strafontslag. De rechter gaf mij later gelijk en ik kreeg die negen maanden vergoed in 2011.’

Bent u altijd in het gelijk gesteld in de rechtszaken die u heeft aangespannen?
‘Ik ben een keer of dertig in gelijk gesteld. Ik ben zelf jurist, maar vond het te emotioneel om zelf de ontslagzaak te doen. Ik heb daarom 40.000 euro advocaatkosten moeten maken. Als je een procedure wint, krijg je maar 1000 euro proceskosten vergoed. Ik had gelukkig familie die mij ondersteunde.’

De Raad van State stelde u dinsdag onder andere de vraag wanneer al die rechtszaken zouden stoppen. Wat was uw antwoord?
‘Ze vroegen waarom ik steeds stukken bleef opvragen. Ik wil dat de gemeente Zevenaar openheid van zaken geeft, erkent dat ze fout is geweest en heeft gefraudeerd bij de fusie met Angerlo. Daardoor zijn arbeidsconflicten ontstaan, waardoor meer dan 20 goedwillende ambtenaren zijn beschadigd en grote financiële schade hebben geleden. Die erkenning brengt als vanzelfsprekend met zich mee dat aan al deze ambtenaren een redelijke schadevergoeding wordt gegeven.’

Werd de vraag wanneer de rechtszaken zouden stoppen ook aan de gemeente Zevenaar gesteld?
‘Ja, maar die zeiden dat ik een Wob-misbruiker ben. Dat doen ze pas sinds de fraude tijdens een raadsenquête naar boven kwam. Officieel was vastgelegd dat er een drie sectorenmodel zou komen, maar er kwam een directiemodel, waardoor maar één afdeling juridische zaken overbleef en minder personeel nodig was, terwijl was afgesproken dat iedereen mocht blijven. Nu bleken er boventallige mensen te zijn, zonder dat ze dat wisten. Dat was dus in strijd met de afspraken die schriftelijk waren vastgelegd. Ze deden het in het geheim. Dat kwam ook naar boven in openbare verhoren tijdens de raadsenquête, maar de commissie hoefde zich daar niet over uit te laten, want ze hadden een andere opdracht. Vervolgens zijn de stukken voor 75 jaar geheim verklaard.’

In 2012 schreef Binnenlands Bestuur kort over uw zaak. CDA-raadslid Ria Bloemberg trok zich destijds uw lot aan en wilde dat de zaak voor het einde van de raadsperiode zou worden afgesloten. Kennelijk is dat niet gelukt.
‘Nee, dat was meer voor de bühne. Er is nooit iets gebeurd.’

Er kwam wel een raadsenquête. Hoe ging dat dan?
‘Dat was na die uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het psychologische rapport, waaruit dus bleek dat het college was tekortgeschoten in haar zorgplicht. Die uitspraak was erg vernietigend. Toen moesten ze wel. Het had nog veel voeten in aarde voor het zover kwam. PvdA en CDA verzetten zich daartegen, want ze waren bang dat hun bestuurders onder vuur zouden komen.’

De conclusies van die raadsenquête waren anders niet mals. Zowel het college als de raad werd een gebrek aan daadkracht verweten.
‘Inderdaad, maar de uitspraak van de CRvB was nog harder. Na de enquête hebben ze met de mond beleden dat ze een soort excuses hebben gemaakt, maar dat was in de trant van: We bieden excuses aan, maar als we een betere advocaat hadden gehad, dan hadden we de zaak gewonnen. Dat noem ik geen excuses.’

Toch is raadsbreed een motie aangenomen die stelt dat u en uw collega financieel door de gemeente zouden worden gecompenseerd.
‘Ja, maar dat was ook voor de bühne, want dat is niet gebeurd.’

U kreeg wel steun van raadslid Paul Freriks van Sociaal Zevenaar.
‘Er was destijds inderdaad één raadslid dat mij steunde, maar die kreeg van de burgemeester een brief, waarin stond dat hij uit de raad gezet kon worden als hij zich met mijn zaak bleef bemoeien.’

Sinds 2005 heeft u 68 Wob-verzoeken gestuurd. Dat is misbruik van recht, aldus de gemeente Zevenaar. Zij verwijten u dat u maar blijft vragen om stukken, terwijl die al aan u waren verstrekt.
‘Dat klopt niet. Zij hebben mij wel stukken gestuurd, onder andere van een functioneringsgesprek met mij die er anders uitziet dan het verslag dat ik zelf eerder heb gehad. Dat noem ik ook een vorm van fraude. Ik kreeg ook niet alle stukken, maar steeds een deel van de informatie of ze vroegen mij wat het precieze nummer was van een rapport of op welke datum het college het had behandeld. Dat weet je niet altijd. Ik kreeg steeds stukjes. Of er stond iets interessant in, waarover ik weer meer informatie wilde.’

Als u gelijk krijgt, is het dan voorbij?
‘Als ik gelijk krijg, gaat het door. Ik wil dat ze de fraude erkennen en daar onderzoek naar wordt gedaan. Ze zullen dan een beslissing moeten nemen op mijn Wob-verzoek en mij meer informatie moeten verstrekken. Ik hoop daarin aanknopingspunten voor fraude te vinden, want er is alleen mondeling in openbaar verhoor gezegd dat daar sprake van is.’

Hoe lang houdt u dit nog vol?
‘Ik heb 35 jaar met veel plezier bij de overheid gewerkt als ambtenaar. Een organisatie moet integer zijn en dat is de gemeente Zevenaar niet. Veel mensen zijn daarvan de dupe geworden. Een wisseling van de wacht helpt niet, want nieuwe colleges nemen de oude standpunten over. Zonder steun red ik het niet, maar gelukkig krijg ik steun van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.’

De gemeente Zevenaar heeft besloten om niet inhoudelijk te reageren op het interview, laat een woordvoerder weten, nadat het aan de gemeente was voorgelegd. ‘We wachten de uitspraak af.’

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

lezer
Gemeente lijkt geen enkele enkele gene te hebben. Ik heb de weblog van Paul Kemperman gelezen: wijdoendatzo. WordPress.comOntluisterend. Ook op weblog de brief gelezen van voormalig hoofd juridische zaken die een paar jaar in de fietsenkelder "geparkeerd" was om hem te isoleren. Ook hem werd een tegemoetkoming toegezegd van zijn advocaatkosten. Dit gebeurde door de burgemeester toen hij werd uitgenodigd om excuses na de raadsenquete in ontvangst te nemen. Ook die toezegging werd net als van Kemperman teruggedraaid. Zo bont kan je het kennelijk als gemeente maken. Gemeentelijke advocaat Lam noemde bij rechtbank dat het anders tot precedentwerking zou leiden.75 jaar geheimhouding van openbare raadsenquete stukken ????Gemeente tekende hoger beroep aan, omdat ze de deksel op de doofpot wil houden. Zonder de ontvangen Wob-stukken was de ontknoping er nooit geweest. Want wie stelt die bewijst. En dat kan alleen met informatie die daarvoor opengesteld wordt.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BigBen / Pensioen
Ik heb inmiddels verschillende situaties gezien, waar "bestuurders" hun gang gaan. Onvoorstelbaar. Tegen beter weten in! En.... op kosten van de burger!

Hier functioneert ook een trapsgewijze bestuur niet. Waar is de provincie, waar is hier de rijksoverheid?

Uiteindelijke slachtoffers zijn de vaak hardwerkende, loyale medewerkers!

De bestuurders "ontspringen" vaak de dans, worden niet ter verantwoording geroepen, voelen het al helemaal niet in hun portemonnee.

Wat een verschil met de ervaring van de medewerkers!

Is het nou echt niet mogelijk dit te verbeteren, uit te bannen? Waar is die wil naar de weg daartoe?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lezer
Is 68 Wob-verzoeken in 14 jaar wel zo buitenproportioneel dat de verdere rechtsgang je moet worden onthouden? Dat zijn 5 Wobverzoeken per jaar. Aanvragen buiten behandeling laten en ook niet ontvankelijk verklaren, terwijl er een procesbelang is, is in strijd met onze rechtsorde. Gemeente zou op basis van uitspraken en raadsenquete onderzoek zich zelf eens de maat moeten nemen. Respect naar slachtoffers was er niet. Misbruik van recht kan gemeente zelf verweten worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Hulde aan Paul.De vraag moet zijn waarom zoveel moeite moet worden gedaan om docuemnten boven water te krijgen van een overheid? Waar is de transparantie en behoorlijk bestuur? En waarom grijpt niemand intern in? Transparantie en integriteit gaan samen op. In elk geval is er dan meer zicht op misstanden.Klaarblijkelijk is de bestuurscultuur in Zevenaar zodanig vercorrumpeerd dat dit soort uitwassen zich - blijven - voordoen. Fraude komt bij de overheid stelselmatig voor en gebeurd meestal in opdracht om misstanden te verdoezelen, netwerkvriendjes te bevoordelen en de machtpositie van bestuurders en topambtenaren veilig te stellen. Bij ambtsmisdrijven en strafbare feiten wordt veelal alleen aangifte gedaan en gehandhaafd als het om lagere ambtenaren gaat. Dat er in Nederland een structureel integriteitsprobleem is tonen wel de diverse klokkenluiderszaken aan bij belastingdienst, WODC (Min VenJ), UWV en het Huis voor Klokkenluiders zelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bestuurlijke beginselen / Jurist
Reeds in 2012 vonden leden van de gemeenteraad al dat Kemperman moest worden gerehabiliteerd! Desondanks hebben B en W van Zevenaar er letterlijk kapitálen voor over om dit met veel geweld tegen te houden. Als in 2015 de Centrale Raad hen 'overruled' in een vernietigende uitspraak, is dit voor Zevenaar geen signaal om te stoppen met pesten, of de uitgesproken rehabilitatie serieus te nemen. Het inmiddels gigantische dossier over Kemperman wordt rondgepompt tussen kantoren als Capra, Vijverberg maar ook Hekkelman, zodat er door deze advocatenkantoren, óók in de fasen van en na de raadsenquête over het personeelsbeleid, nog flink financieel verdiend kan worden aan allerlei nieuwe opgestarte juridische procedures tegen Kemperman, die graag openheid van zaken wil over de gebleken malversaties bij de gemeente Zevenaar waar hij slachtoffer van werd, maar ook opheldering over het vervalste ("wát nou, onrechtmatig, aantasting van reputatie"!) personeelsdossier met allerlei privacygevoelige gegevens, dat naar de raadsenquêtecommissie blijkt te zijn gestuurd door B en W. Het feit dat de gemeente telkenmale door bezwarencommissie en rechter op de vingers wordt getikt, is geen reden tot enige bestuurlijke introspectie of werkelijk respecteren van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dat Kemperman nu door de gemeente Zevenaar als "misbruiker" wordt weggezet, is een gotspe. Het minste wat B en W zouden kunnen doen is snel en efficiënt de stukken verschaffen en hem te helpen met de stukken waar hij om vraagt zoals het een goede overheid betaamt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernard
Ontluisterend. Nu willen ze de heer Kemperman als misbruiker neerzetten terwijl deze meneer alleen zijn recht wil halen. Iedereen die hier bij de gemeente Zevenaar aan meewerkt moest zich de ogen uit de kop schamen. Vergis je niet, dit gebeurt bij veel meer organisaties en vaak schaart de rechter zich nog aan de kant van de gemeente ook. In feite moesten 1000 mensen Wob verzoeken indienen bij de gemeente Zevenaar...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Als het OM en de Rijksrecherche nu eens hun werk deden zouden ze in deze casus al karrenvrachten ambtsmisdrijven naar boven halen. De gemeente Zevenaar kent blijkbaar geen zelfreinigend vermogen. Inderdaad, dit gebeurt bij veel meer overheidsinstanties en wel stelselmatig: machtsmisbruik om de eigen (partij)politieke positie veilig te stellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
@De Majjem: het probleem is dat die instituten eenzelfde cultuur kennen, net als alle overheidsorganen in dit land. Het trieste relaas zoals dat hier wordt verteld komt in vrijwel elke gemeente voor, maar komt bijna nooit naar buiten. Niet alleen elke gemeente, ook gewoon bij het Rijk (denk aan de bonnetjes van Teeven of het sms'je over de dividendbelasting van Mark Rutte).

Zolang alles goed gaat kan 'de macht' hier goed mee omgaan. In dit geval is iemand bezig met proberen zijn naam te zuiveren en recht te vragen, maar 'de macht' is daar niet echt van gediend. Wie of wat 'die macht' is verschilt per keer, hier gaat het om het bestuur van de gemeente Zevenaar (incl. een aantal ambtenaren), de andere keer is het een staatssecretaris.

Wellicht dat je het kan samenvatten als een algemeen gebrek aan normbesef en professionaliteit. Maar daar worden bestuurders ook niet op gekozen...In ieder geval veel sterkte en vooral veel succes voor dhr. Kemperman.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
BigBen / Pensioen
Nog niet genoemde toevoeging;

Dhr. Kemperman is zelf jurist, weet de weg vaak "makkelijker" (ik noem de frustratie maar even niet) te vinden. Zijn kennis van zaken en zijn uithoudingsvermogen brengen de gemeente hopelijk op de knieën.

Maar hoe vergaat het al die anderen? Hebben waarschijnlijk geen schijn van kans. Het tart alle gevoel van rechtvaardigheid en HET KAN ANDERS!

Kom svp tot inzicht en laat het nooit zover komen als je daartoe in de positie bent!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Hoogste tijd dat de provincie of de minister eens gaat ingrijpen bij zoveel onbehoorlijk gemeentelijk beleid. Of verlenen die soms ook nog rugdekking?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
@doeterniettoe: is mij bekend. Gezag - ook al is het aantoonbaar frauduleus - wordt veelal in bescherming genomen, derhalve vercorrumpeerd Nederland ook zienderogen. Je kan gerust spreken van de uitholling van de democratische rechtsstaat, door de vertegenwoordigers zelf (generaliserend). Er is sprake van een structurele rechtsongelijkheid wat betreft handhaving bij ambtsmisdrijven, zelfs waar het bevoegd gezag een wettelijke plicht heeft om aangifte te doen.Het Huis voor Klokkenluiders functioneert bijvoorbeeld vanaf het begin niet vanwege de aansturing vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat zou er namelijk gebeuren als er bij de rechtsbescherming van klokkenluiders daadwerkelijk zou worden gehandhaafd?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lezer
De toegepaste pesttechnieken bij de samenvoeging van de 2 gemeenten om uit te komen op de goedkoopste ontslagvariant: onbekwaamheid en ongeschiktheid voor de functie, moet binnen zo'n klein gemeentehuis ook voor de andere collega's erg ingrijpend zijn geweest. Wel zien wat er gebeurt, maar uit lijfsbehoud je mond houden. En dat alles volledig georkestreerd door een pseudoonderzoeker en de directie en het bestuur. Een schande!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie