Advertentie
carrière / Nieuws

Ambtenarenkrimp het sterkst bij gemeenten

De overheid blijft kleiner worden, voor het vierde jaar op rij. Gemeenten krimpen het hardst, blijkt uit cijfers van BZK, die voorziet dat de overheidskrimp aanhoudt.

03 september 2014

De overheid blijft kleiner worden, voor het vierde jaar op rij. Gemeenten krimpen het hardst, blijkt uit cijfers van BZK, die voorziet dat de overheidskrimp nog wel even aanhoudt.


Vijf procent minder
Het aantal ambtenaren in het openbaar bestuur is in 2013 gedaald met drie procent (van 305.925 naar 266.675), ten opzichte van het jaar ervoor. De krimp is het grootst bij de gemeenten; daar daalde het aantal werkzame personen met vijf procent van 163.115 naar 155.140. Waar wél een significante groei in het aantal medewerkers blijft te zien is bij de gemeenschappelijke regelingen (van 30.843 naar 33.548).

Jaarlijkse monitor
De cijfers komen uit de monitor Trends en Cijfers 2014, die minister Plasterk naar de Kamer heeft gestuurd. De daling zet voort, voorziet BZK; tot en met 2022 zal de helft van de vertrekkende of pensionerende ambtenaren niet vervangen worden. In totaal zijn er bij openbaar bestuur, onderwijs en veiligheid nog 923.531 mensen in overheidsdienst. Dat is net als vorig jaar 11,3 procent van de werkzame bevolking.

Minder WW
BZK heeft uit aanvullend onderzoek ook geconcludeerd dat één derde van de ambtenaren interesse zou hebben in meer keuzevrijheid in de besteding van hun pensioenpremie. Dat zijn vooral mensen onder de 55 jaar. Ook stelt BZK dat in geval van ontslag de secundaire arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren wel goed zijn, maar dat de totale kosten hiervan relatief lager liggen dan binnen de marktsector. Dit komt doordat er in praktijk door overheidswerkgevers minder vaak een beroep wordt gedaan op de bovenwettelijke en nawettelijke WW-regelingen.

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

beleidsadviseur
zie ik hier nu niet een verband met het nieuwe CAO gemeenten?
Jan Swinkels / burger
En hoe staat het met de inhuur van externe krachten?
Riezebos
"gedaald met drie procent (van 305.925 naar 266.675)" lijkt mij niet juist;

- het moet zijn "gedaald met 13 procent (van 305.925 naar 266.675)"

of

- gedaald met drie procent (van 305.925 naar 296.675)" (lijkt mij wat waarschijnlijker)
a. middelveld / senior adviseur
Het werk wordt steeds meer verschoven van overheid naar marktpartijen of naar nieuwe samenwerkingsverband (publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijke) of naar inhuur krachten En dan maar trachten met in- of aanbesteding de kosten zo laag mogelijk te houden. Het zou aardig zijn te onderzoeken of de kostenverlaging door het kleinere aantal ambtenaren ook teniet gedaan wordt doord ekosten van inhuur en uitbesteding. Als dat zo is, dan is het per saldo nuttig, als de kwaliteit tenminste gelijk blijft. Anders is het optisch bedrog.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Terechte opmerking van Albert. Zoek inderdaad eens uit of je met de extra kosten aan inhuur en uitbesteding niet duurder uit bent dan wanneer je je eigen personeelsbestand op orde had gehouden.
H.J. van Dijk / projectleider / gemeentelijk regiefunctionaris omgevingsdienst
Wat is dit een ongenuanceerd artikel. In 2013 zijn de omgevingsdiensten ontstaan, gevuld met ex gemeente medewerkers. Dus daardoor is de krimp bij gemeenten behoorlijk versterkt en is de groei bij de gemeenschappelijke regelingen te verklaren. Als voorbeeld: in mijn gemeente zijn van de ongeveer 120 medewerkers, 13 overgegaan naar de omgevingsdienst, dus ruim 10% .

Verklaring van de cijfers was wel op zijn plaats geweest.

Willem Kamps
Eens met Albert: wat levert het nou daadwerkelijk op? En als de krimp nou eens gelijk opliep met de deregulering...
Gerrit
Afgezien van de voornoemde factoren rest ook er ook nog de vraag wie er met enig gezond verstand nog voor deze "werkgever" zou willen (gaan/blijven) werken.Resteert dus per saldo steeds meer inhuur tegen een steeds hogere prijs.
Mark de Vries / Adviserend Partner
Wie durft (en kan?) een zuivere weergave te geven? Want een gemeente-ambtenaar die overgegaan is naar een Omgevingsdienst/RUD of Veiligheidsregio wordt nog steeds door een gemeente betaald. Weliswaar via een andere geldstroom. Zo geldt het voor veel meer activiteiten.

Ambtenaren die echt zijn ontslagen zijn vaak op basis van sociale plannen nog een kostenpost voor de gemeente. Dus ook dat is geen directe bezuiniging.

Een privatisering van een onderdeel is vaak ook met een 'mens volgt werk-constructie' gerealiseerd. Ook hier betaalt de gemeente via een andere wijze voor de personeelskosten.

Zo zijn er nog veel meer varianten!

Wordt hierdoor echt goedkoper en beter?

Het is gemakkelijk om de salariskosten per jaar met elkaar te vergelijken of de FTE's. Maar de informatie er achter moet je niet negeren, maar juist induiken.

Dat zou een beetje journalist graag willen doen, lijkt me....
jakob Kingma
Inderdaad is het aantal fte’s niet echt relevant. Het gaat uiteindelijk om de kostprijs van het geleverde product (in dit geval van de gemeente) en niet om het aantal fte’s.

Of een gemeente dat nu doet met eigen personeel of (deels) uitbesteed is niet relevant.

We brengen de kostprijs van het geleverde product in rekening bij onze klanten (in dit geval bij onze inwoners) en die hebben belang bij een goede prijs kwaliteitsverhouding en niet bij veel of weinig gemeentelijke fte’s.

M. de Vries / Communicatieadviseur
Wie zich puur richt op de kostprijs van een geleverd product, mist de essentie van een overheid. Het is geen commercieel bedrijf dat winst wil maken, de overheid is niet helemaal marktgedreven (lees: beïnvloedbaar door kiezers).De overheid - in Nederland - heeft ook een wat stichtelijker kant, waar we mensen en natuur beschermen tegen allerlei factoren. Dat is niet marktgedreven op die klassieke manier.Daarnaast maakt het wel degelijk uit of het werk wordt gedaan door marktpartijen of ambtenaren (lees: "FTE's"), om een aantal redenen. Eén reden is het kunnen combineren van activiteiten: marktpartijen voeren één functie uit die overheidsmanagers hebben losgetrokken van andere taken. Daar krijgen ze geld voor (inclusief overhead en winstmarge voor het bedrijf) en dat is het. Overheden knippen er intussen hun eigen voelsprieten mee af.Een andere volgt daar gelijk uit: als je alle know-how buiten de deur zet en houdt, hebben overheden straks werkelijk geen idee hoe dingen in de praktijk werken. Zelfs de inkopers kunnen de servicecontracten dan niet meer voldoende beoordelen, laat staan de prestaties van leveranciers.En daar is het volgende probleem: hiervan zullen je kosten uiteindelijk stijgen, terwijl de kwaliteit er niet gegarandeerd van omhoog gaat. Dat heeft de verregaande privatisering ons de afgelopen jaren wel geleerd.Dit resulteert dus in een overheid die waarschijnlijk slechter werk levert tegen hogere kosten, en dat kun je die overheid dan niet eens kwalijk nemen. Dat is in een notedop wat we nu proberen te organiseren.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Interessante cijfers van Plasterk. Maar wat gaat hij er aan doen? Want in feite wordt hiermee 'de wereld' op zijn kop gezet. In plaats van minder rijksambtenaren (denk aan privatiseringen, 3 D-operaties) wordt hier een vermindering van het aantal gemeenteambtenaren gepresenteerd.
jacques aerts / pensioenadviseur
Doordat de overheid nog steeds eigen risicodrager is, zal er m.i. minder makkelijk overgegaan worden tot ontslag.

Afschaffen van het e.r. leidt niet tot bezuiniging. De overheidskosten worden dan veel hoger, omdat betalen van de WW-premie veel duurder is dan het uitkeren van de aanvullende en nawettelijke uitkeringen.

Wim / gepensioneerd
Een vreemd verhaal. Het Rijk stoot taken af naar de gemeenten en kan/moet dus personeel afstoten. De gemeenten krijgen deze taken er bij maar presteren het om hun formatie nog forser af te bouwen. Conclusie: De afslanking van het Rijk stelt niets.
eric / directeur adviesbureau
3% van 305.925 = 9177 minder ambtenaren. 305925 minus 9177 = 296.747 ambtenaren.

Het artikel noemt 266.675 ambtenaren!!! OOk de andere cijfers zijn onjuist. Wat kun je hier nu mee??? PLASSTERK!! Lees ook het commentaar vd omgevingsdiensten. En wat te zeggen van allerlei payrolconstructies en uitzendkrachten bij gemeenten, die het bedrijfsleven het zgn. goede voorbeeld moeten geven van goed werkgeverschap!!! Laat mij niet lachen. Overheid is een hele slechte werkgever geworden de laatste jaren. De politiek is buitenspel gezet en directeuren bepalen het personeelsbeleid. Zowel gemeenteraden als colleges hebben niets te vertellen door de zgn."machtenbscheiding".
Jeroen van Dijk / programmamanager
In het rapport: de hel ft van de vertrekkende

ambtenaren uit het openbaar bestuur zal naar verwachting niet vervangen worden. En dan is het aandeel in de leeftijdsgroep tot 30 ook al behoorlijk gedaald. Hoe wil de overheid een aantrekkelijke werkgever blijven zodat belangrijke publieke taken goed uitgevoerd worden. Er moet juist nu een investering komen, niet alleen om trainees een plek te geven maar ook voor seniors etc.
Advertentie