Advertentie

Ter Horst: schriftelijk verslag raadsvergadering hoeft niet

Gemeenten hoeven geen schriftelijke notulen te maken van raadsvergaderingen. Wanneer het verslag van de vergadering en de besluiten via internet beschikbaar zijn, is dat genoeg.

13 november 2009

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) zegt dat in reactie op een bij haar ministerie ingediende klacht door de jurist Henk Kruijer. Hij had haar in een klaagschrift gevraagd de burgemeester van Heemstede, Marianne Heeremans, tot de orde te roepen. Kruijer vindt dat Heeremans op ‘ernstige wijze plichten verzuimt die haar in de Gemeentewet zijn opgelegd.’ Zij had volgens Kruijer moeten beletten dat de gemeenteraad op 23 april besloot het maken van schriftelijke notulen te schrappen. Daarvoor in de plaats kan iedereen die dat wil, via internet op de gemeentelijke website, de opnamen afspelen.

 

In haar antwoord zegt Ter Horst geen aanleiding te zien de Heemsteedse burgemeester te berispen wegens plichtsverzuim. Volgens de wet mag de gemeente zelf uitmaken hoe de besluitenlijst van een vergadering openbaar wordt gemaakt. ‘In de Gemeentewet staan verder geen specifieke bepalingen (..). Ik kan mij daar niet in mengen’, schrijft Ter Horst.

 

De minister gaat niet in op het argument van Kruijer dat het voor sommige burgers niet of bijna niet te doen is een webverslag van de gemeenteraad te volgen. ‘Burgers zonder voldoende krachtige (en kostbare) computerapparatuur met internetverbinding zijn geheel verstoken van kennisname van het verhandelde tijdens gemeenteraadsvergaderingen’, schrijft Kruijer in zijn klaagschrift.

 

Bij het beluisteren van opnames kunnen volgens Kruijer burgers ook nog eens het gesprokene verkeerd verstaan, waardoor misverstanden kunnen ontstaan. Nergens kunnen ze nagaan wat de juiste tekst is. luisterhulp Kruijer laat het er niet bij zitten. Hij heeft opnieuw een klaagschrift ingediend. Hij zegt daarin dat Ter Horst reageert op het verkeerde wetsartikel in de Gemeentewet. De minister heeft het over de besluitenlijst. Volgens Kruijer had zij moeten reageren op het artikel 23 (lid 4) in de Gemeentewet, waarin wordt gesproken over het maken van verslagen van ‘het behandelde’ gedurende de gemeenteraadsvergaderingen.

 

Heemstede heeft overigens voor burgers, die moeite hebben de notulen uit te luisteren, een aantal oplossingen bedacht. Het audiosysteem is zo ingericht dat gezocht kan worden op trefwoorden. Burgers die het verslag thuis willen beluisteren, kunnen de notulen op usb-stick meekrijgen. Wie geen computer heeft, kan hulp krijgen bij het afluisteren op het gemeentehuis.

 

Kruijer krijgt voor een andere klacht in zijn brief wel steun van Ter Horst. Hij zegt dat niet alle ingezonden brieven gericht aan de gemeenteraad daar ook terechtkomen. Ze worden volgens hem ‘onderschept’. Als dat zo is, zegt de minister, gaat dat in tegen de bepalingen in de Gemeentewet. Ter Horst schrijft: ‘Via een afschrift van deze brief aan de burgemeester breng ik deze kwestie graag onder haar aandacht.’

 

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
Een besluitenlijst is iets anders dat een complete uitzending van de raadsvergadering. Voor de burger moet makkelijk te traceren zijn wat er is besloten. Een besluitenlijst maken is echt niet heel veel werk en kan ook als extra op de site of gemeentepagina gezet worden. De minister geeft wel meer een bijzondere uitleg over haar eigen wetten. Niet erg bevorderlijk voor het rechtsgevoel van de burger. Begin volgend jaar hoop ik klaar te zijn met een 'vertaling' van de Gemeentewet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
College van Burgemeester en Wethouders / Heemstede
Het artikel over de wijze van verslaglegging van raadsvergaderingen in Heemstede maakt aan het eind melding van de opmerking van de minister over het doorsturen van brieven die aan de raad zijn gericht. Op de klacht dat brieven aan de raad onderschept zouden worden, reageert de minister dat, als dat zo is, dit ingaat tegen de gemeentewet.

Natuurlijk zijn alle brieven, in dit geval gericht aan een raadscommissie en niet aan de raad, via de griffie doorgezonden aan de leden van de commissie. Die hebben deze brieven kunnen betrekken bij hun beraadslagingen over het betreffende onderwerp. In een reactie op de brief van de minister hebben wij haar hiervan op de hoogte gesteld. Ten onrechte kan door de opmerking van de minister de suggestie gewekt zijn dat wij in dit opzicht onjuist gehandeld hebben. Wij hebben de behoefte dat recht te zetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.Wilkens
De Wet is zo langzamerhand een onwerkbaar fenomeen in ons landje. Dat blijkt maar weer eens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Het is vreemd dat de gemeente Heemstede kennelijk zoveel moeite wil doen en tijd wil besteden (trefwoorden aanbrengen in een audio-verslag, de "notulen" - besluitenlijst? - op USB zetten en aan burgers beschikbaar stellen) om maar geen schriftelijk verslag te hoeven maken. Waarom niet?

Het antwoord is eenvoudig: een door de gemeenteraad vastgesteld schriftelijk verslag schept duidelijkheid, ook over wat er niet duidelijk is geworden. En die duidelijkheid wil de gemeente Heemstede (bestuur en raad) kennelijk niet aan de burgers geven.

Dit soort anti-democratisch gedrag van gemeenten vraagt niet om een ministeriële berisping, maar om een verandering van wetgeving op nationaal niveau. Daarin zou de eis moeten worden opgenomen dat er schriftelijke notulen van raadsvergaderingen worden gemaakt, en na controle door de raad worden vastgesteld.

@ Els Boers
Voor de burger moet niet alleen duidelijk zijn wat er is besloten en met instemming van welke partijen, maar ook waarom. D.w.z. hoe de gemeentelijke partijen hun instemming met /afwijzing van het betreffende besluit motiveren. Daarvoor is een echt verslag (notulen) nodig, een besluitenlijst is niet voldoende.

Democratie is meer dan alleen stemmen tellen. Het gaat om inhoudelijk debat, dat voor burgers achteraf snel en zonder veel moeite inzichtelijk moet zijn. Los van technische eisen, vergt het afluisteren van een audio-opname veel meer tijd dan het lezen van een goede schriftelijke weergave.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk SM Kruijer
Indien er van gemeenteraadsvergaderingen nog uitsluitend geluidsbandjes worden gemaakt, zijn alleen analfabeten en blinden daarbij gebaat. Alle andere burgers worden daardoor ernstig gedupeerd, de doven en burgers zonder electronische afspeelapparatuur voorop die aldus geheel van berichtgeving verstoken blijven.

Dat is evident. Is dan toch nog nieuwe wetgeving nodig? We hebben toch al art. 23 lid 4 Gemeentewet dat het maken van verslagen voorschrijft, en de Wet openbaarheid van bestuur die in art. 7 lid 2 voorschrijft dat informatie aan de burger verstrekt moet worden in de vorm die deze heeft genoemd - tenzij die onredelijk is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk SM Kruijer
Deze praktijk van het maken van geluidsbandjes is niet alleen desastreus voor de communicatie tussen de gemeenteraad en de burgers, waarmee ook verantwoording wordt afgelegd,
maar is ook desastreus voor het functioneren van de gemeenteraad zelf.

Gemeenteraadsleden kunnen bijv. niet langer reageren op een betoog met een snelle verwijzing naar en aanhaling van wat er in een eerdere vergadering is gezegd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie