Advertentie

Peelgemeenten gaan nauwer samenwerken

Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren gaan nog intensiever samernwerken. Daartoe wordt per 2014 een nieuwe gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen. De zes blijven zelfstandig; van herindeling is geen sprake.

28 maart 2013

De zes Peelgemeenten gaan intensiever samenwerken op een groot aantal terreinen, zoals op het sociaal domein, economische zaken en bedrijfsvoering. Daartoe wordt per 2014 een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen. De gemeenten blijven zelfstandig.

Gemeenteraden aan zet

Zo luidt het advies van de Stuurgroep Peelsamenwerking aan de colleges en gemeenteraden van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De Stuurgroep staat onder voorzitterschap van de Helmondse burgemeester Elly Blanksma (CDA). Het gebied telt zo’n 200.000 inwoners. De colleges van de zes gemeenten hebben inmiddels ingestemd met het advies. De gemeenteraden moeten zich er nog over uitspreken. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

Toekomstperspectief

Aanleiding tot de intensivering zijn onder meer de decentralisaties werk, jeugd en zorg die in 2014 en 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen. Daarnaast moeten ook de Peelgemeenten fiks bezuinigen en stuurt het kabinet aan op robuuste samenwerkingsverbanden. Dit alles heeft geleid tot een bezinning op de toekomst. Het toekomstperspectief is neergelegd in het advies van de Stuurgroep Samenwerking. 'De plannen passen zowel qua schaal als qua samenhangend gebied prima in de visie van Plasterk', licht de Helmondse gemeentesecretraris Ad Marneffe toe.


Strategische samenwerking

De zes gaan strategisch en beleidsmatig samenwerken op een fiks aantal beleidterreinen. Topprioriteit wordt gegeven aan de decentralisaties van het sociaal domein. Die zullen in samenhang worden opgepakt en uitgevoerd. Verder worden bestaande samenwerkingsverbanden in de op te richten gemeenschappelijke regeling ondergebracht, zoals de Atlant Groep (sociale werkvoorziening), het Werkplein en het Veiligheidshuis. Belastingen, watertaken, bedrijfsvoering, openbare orde en veiligheid worden eveneens in de nieuwe organisatie ondergebracht. Ditzelfde geldt voor gemeenteoverstijgende onderwerpen op het gebied van economische zaken en ruimtelijke ordening. Gedacht kan worden aan het bevorderen van het vestigingsklimaat.

Taakstelling

Gekozen wordt voor een gemeenschappelijke regeling, met een gezamenlijk bestuur en een eigen begroting. De samenwerkingsorganisatie moet goedkoper gaan werken dan de optelsom van betreffende taken die nu door de afzonderlijke gemeenten worden uitgevoerd. Er komt een budgettaire taakstelling. De nieuwe organisatie krijgt geen beleids- of verordenende bevoegdheden, zodat de autonome rol van de gemeenteraden niet wordt aangetast, stelt de Stuurgroep. Mede daardoor blijft lokale dienstverlening en maatwerk mogelijk. De zes gemeenten gaan samenwerken vanuit een onafhankelijke positie, maar mogelijk dat portefeuillehouders worden benoemd die in diverse gremia de Peelgemeenten vertegenwoordigen.


Ambtelijke fusie

Al met al kan van een gedeeltelijke ambtelijke fusie worden gesproken. 'Op de terreinen waarop de samenwerking wordt gerealiseerd, wordt binnen de gemeenschappelijke regeling een ambtelijke organisatie gevormd die als werkgever optreedt. Ambtenaren uit de zes gemeenten gaan over naar deze organisatie voorzover de taken daarin worden ondergebracht', aldus Marneffe desgevraagd.

Wat de Peelgemeenten betreft, is de intensieve samenwerking geen opmaat voor een gemeentelijke herindeling. Marneffe: 'In onze visie is samenwerking een adequate oplossing voor de vraagstukken van de toekomst.'


Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Kamiel Rietsema / Managing Partner Optines Consultancy
Top prioriteit intern moet bij deze ambtelijke fusie nu ook liggen in het creëren van wendbaarheid van organisatie EN ambtenaren. De kwalitatieve kant van de strategische personeelsplanning staat voorop wat mij betreft. Bijvoorbeeld door uitwisseling van functies via een regionaal mobilteits- of talentencentrum.
Advertentie