Advertentie

Oldebroek zet herindeling op laag pitje

De beoogde fusie van de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde per 2017 lijkt van de baan. De gemeente Oldebroek stelt nu dat daar in Hattem en Heerde geen draagvlak meer voor is. Oldebroek is op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners.

23 februari 2015

De fusie van de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde lijkt van de baan. Eind 2012 koersten de gemeenten nog af op herindeling per 2017. De gemeente Oldebroek stelt nu dat daar in Hattem en Heerde geen draagvlak meer voor is. Oldebroek is op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners. 

Verkenning

Elburg is een geschikte kandidaat, vindt het Oldebroekse college. Oldebroek wil eventuele besprekingen daarover helemaal ‘open’ starten. De wens tot bestuurlijke fusie blijft, maar het college stelt de raad voor wat dit betreft ‘een stapje terug te doen’. De Oldebroekse raad is gevraagd in te stemmen met een verkenning naar een vorm van samenwerking met Elburg.

Geen bestuurlijke fusie

Voor de raadsverkiezingen van maart vorig jaar stonden alle seinen voor de zogeheten H2O-fusie van Hattem, Heerde en Oldebroek nog op groen. In de bestuursovereenkomst van het nieuwe Oldebroekse college werd die keuze herbevestigd. Oldebroek vroeg Hattem en Heerde hetzelfde te doen. Op basis van de reacties van die twee gemeente concludeert Oldebroek dat een bestuurlijke fusie − al dan niet samen met Elburg en/of Epe − er niet in zit.

Regionale samenwerking

Voor Oldebroek resteert nu een aantal opties. De huidige samenwerking op bedrijfsvoering binnen de H2O, zoals de uitkeringsadministratie, kan worden voortgezet. Daarnaast wil het college praktische vormen van samenwerking in bedrijfsvoering en beheer met Elburg te verkennen. Op regionaal niveau streeft het Oldebroekse gemeentebestuur naar een samenvoeging van Regio Noord Veluwe (RNV) en Strategische Alliantie Veluwe Noord. Het doel is een krachtige strategische en beleidsmatige regionale samenwerking.

Buurgemeente

‘Elburg is een buurgemeente waar we al jaren goede relaties mee onderhouden. Elburg heeft dezelfde schaalgrootte als Oldebroek’, stelt burgemeester Adriaan Hoogendoorn op de site van de gemeente. Beide gemeenten hebben ieder ruim 22.000 inwoners. ‘Bovendien werken we goed samen binnen RNV-verband en hebben beide gemeenten een gelijke oriëntatie in zowel noordelijke als zuidelijke richting.’

Nieuwe koers

De raad van Oldebroek is nu als eerste aan zet door zich over een nieuwe koers voor de samenwerkingstoekomst vast te stellen. Als die in lijn ligt met die van het Oldebroekse college wordt Elburg uitgenodigd om mogelijke vormen van samenwerking te verkennen; met zijn tweeën of breder regionaal.

Herbezinning

Bij de herbezinning van de bestuurlijke toekomst van Oldebroek heeft het college het recent verschenen regionaal rapport ‘Sterk Bestuur’ van de provincie en de VNG-afdeling Gelderland betrokken. Daarin wordt onder meer gesteld dat er beleidsmatige slagkracht nodig is. ‘Om de beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking te versterken kunnen we samen met Elburg in de regio aan de slag. Als we nu eens samen een krachtige strategische en beleidsmatige samenwerking in de regio weten te organiseren. Met een samenvoeging van RNV en Strategische Alliantie Veluwe Noord komen we er als gemeenten in de regio allemaal sterker uit.

Fusiewens blijft

Als dat niet of onvoldoende lukt, dan kunnen Elburg en Oldebroek altijd nog de beleidsmatige- en bestuurlijke samenwerking verder verkennen’, aldus Hoogendoorn. In dat scenario blijft voor Oldebroek een bestuurlijke fusie met Elburg op termijn een optie, maar Hoogendoorn wil het daar in eerste instantie nog niet over hebben. ‘Laten we er nu eerst maar eens over hebben of het een goed idee is om ons samen sterk te maken in en voor de regio.’

De samenwerking staat op de Oldebroekse raadsagenda van 26 maart.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dick / volger lokale politiek
Vorige week stuurde het college van B&W Oldebroek een persbericht rond. Het college wil gaan verkennen of een samenwerking met de gemeente Elburg mogelijk is.Onze eerste reactie was positief; samenwerken is immers altijd goed en kijken wat de mogelijkheden zijn, is ook prima. Intensieve contacten met Zwolle zou ABO ook toejuichen. Kortom; samenwerken is goed maar niet ten koste van de huidige samenwerking binnen H2O verband. Het probleem is echter dat er een lappendeken van samenwerkingsverbanden in de regio is ontstaan. Bijvoorbeeld binnen de RNV (Regio Noord Veluwe) maar ook met Kampen, Hattem, Heerde Zwolle, enz. De samenwerking verloopt niet altijd even goed. Met name de samenwerking in RNV verband functioneert minder goed. Onlangs schreef de gemeente Harderwijk hierover een kritisch artikel in de Stentor. Ook de samenwerking met Hattem en Heerde heeft betere tijden gekend. Deze lappendeken dreigt nu nog groter en onoverzichtelijker te worden. De gemeenteraad verliest haar grip op het grote geheel. Wij vrezen dat er een democratisch gat ontstaat omdat de raad op afstand komt te staan; een rechtstreekse controle en aansturing door de raad is dan niet meer mogelijk. Dat verontrust ons.Waarom dan samenwerken? Gewoon omdat de gemeente niet in staat is alles zelfstandig uit te voeren. Veel regelgeving is ingewikkeld. Kleine gemeenten zijn kwetsbaar en hebben doorgaans onvoldoende deskundigheid in huis om alles goed te laten verlopen. Samenwerking kan effectief zijn, en het leidt soms tot een betere dienstverlening.Je kunt wel samenwerken maar een fusie is het meest effectief; dat blijkt ook uit het onderzoeksrapport van WagenaarHoes van enige jaren geleden. Bij de samenwerking tussen Hattem, Heerde en Oldebroek was dat uiteindelijk wel de bedoeling. Bij een eventuele toekomstige samenwerking met Elburg is dat niet aan de orde. Gemeente Elburg wil geen fusie en heeft dat zelfs vorig jaar nog te kennen gegeven. Oldebroek heeft altijd de voorkeur uitgesproken om na een samenwerking een fusie aan te gaan. Met Elburg kan dat nooit, want dat wil men niet.Het is algemeen bekend dat de verhoudingen tussen de drie H2O gemeenten de laatste tijd minder goed zijn. Vorige week woensdag werd openbaar dat Hattem en Heerde niet mee wilden betalen aan de nieuwe ontsluiting op de A28. Oldebroek is daarover teleurgesteld.Het is ook wel duidelijk dat de drie gemeenten niet op een lijn zitten over de verdere ontwikkeling van dit industrieterrein. Verder is aangekondigd dat de gemeente Oldebroek contact opneemt met de provincie om een oplossing te vinden. Dit willen de drie H2O gemeenten samen doen. De Provincie ziet graag een eensgezinde regio met een duidelijk doel. Wij denken dat drie gemeenten, die ruzie maken over geld, weinig gehoor zullen krijgen in Arnhem.Als donderslag bij heldere hemel stuurt het college donderdag een persbericht rond dat men verdere samenwerking met Elburg gaat onderzoeken. We hopen dat de colleges van Hattem en Heerde dit niet uit de krant hebben moeten lezen. De timing is op zijn minst gezegd, zeer ongelukkig.Hoe nu verder? Het is belangrijk dat de drie colleges nog eens rustig met elkaar gaan praten.Niet via de pers, maar aan de tafel en dan de problemen op een zakelijke manier met elkaar bespreken. Olie op het vuur gooien zoals het college met dit persbericht doet, is niet verstandig.Het persbericht en de aangekondigde raadsbrede bespreking is in onze optiek niet nodig. We hebben immers gekozen voor samenwerking met Hattem en Heerde en daar gaan we nog steeds voor.Het is niet verstandig om bij een kleine storm in je huwelijk direct te roepen dat je verkering wilt met de buurvrouw. Het vertrouwen van je huidige partners wordt daar niet groter van. De oplossing voor het H2O terrein komt hierdoor nog verder weg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie