Advertentie

Inwoners gemeente krijgen meer in melk te brokkelen

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft Bodegraven-Reeuwijk een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ vastgesteld. Voor zover bekend is zij de eerste gemeente.

23 juli 2021
vraagtekens.jpg

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft Bodegraven-Reeuwijk een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeente vooraf aangeeft wat ze met de uitkomst van het participatieproces gaat doen. Ook het uitdaagrecht heeft een plek in de verordening gekregen. Voor zover bekend is Bodegraven-Reeuwijk de eerste gemeente die vanaf nu met een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ werkt.

Zwaarwegend

Er zijn vier ‘smaken’ wat de gemeente met de uitkomst van een participatieproces gaat doen, zo is in de verordening vastgelegd. De meest vergaande is het overnemen van de adviezen en conclusies uit het participatietraject. Een andere optie is dat de opbrengst als ‘zwaarwegend’ wordt meegenomen in de verdere politieke besluitvorming. Een derde is het kale kennisnemen van de resultaten, waarbij wordt bekeken of en in welke mate zij worden meegenomen in de politieke besluitvorming. De laatste mogelijkheid is dat de gemeente, bewoners en betrokken organisaties de uitkomst van het participatieproces samen gaan omzetten in een convenant of samenwerkingsovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

 

Versterken positie

Doel van de participatieverordening ‘nieuwe stijl’ is de positie van de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk te versterken. De verordening is sinds donderdag van kracht. Alle gemeenten moeten straks hun huidige inspraakverordening ombouwen naar een participatieverordening. De wet die dit regelt – de Wet versterking participatie op decentraal niveau – wordt naar verwachting na de zomer door de Tweede Kamer behandeld.

 

Wettelijke verankering

Doel van de wet is de betrokkenheid van inwoners te vergroten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap en eilandraad. Het zogeheten uitdaagrecht, ook wel bekend als het right to challenge, wordt hierin wettelijk verankerd. Na de inwerkingtreding van de wet moet elke gemeenteraad in een participatieverordening kaders stellen voor participatie. Vijftien gemeenten zijn vooruitlopend op die wetswijziging al een participatieverordening aan het voorbereiden, waaronder – naast Bodegraven-Reeuwijk – ook Maastricht, Enschede, Schiedam en Middelburg.

 

‘Onverwachte resultaten

Bodegraven-Reeuwijk heeft de verordening donderdag ingevoerd. ‘We willen u de ruimte geven om uw ideeën met ons te delen, uw plannen met ons te bespreken en om uw bezwaren kenbaar te maken’, schrijft burgemeester Christiaan van der Kamp in het voorwoord van de Participatieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2021. ‘Want we weten dat uit ontmoetingen met u de ideeën ontstaan, de plannen beter worden en er onverwachte resultaten worden geboekt.’

 

Draagvlak

In de participatieverordening is een apart hoofdstuk gewijd aan het uitdaagrecht. Daarin staat onder meer dat het college inwoners en maatschappelijke initiatieven actief gaat wijzen op de mogelijkheid de uitvoering van taken van de gemeente over te nemen. Daartoe moet een plan worden ingediend, dat door ten minste drie inwoners wordt ondersteund. In het plan moet onder andere staan waarom of hoe de initiatiefnemers menen de betreffende taak goedkoper en beter te kunnen oppakken dan de gemeente. Een raming van de kosten en een indicatie van het draagvlak onder inwoners moeten ook in het plan worden opgenomen. Tevens moet een garantie worden gegeven dat de taak voor een lange periode wordt overgenomen.

 

Dorpsdemocratie

In de participatieverordening is de invulling van de dorps- en wijkdemocratie nog niet in bepalingen vastgelegd. De gemeente wil samen met bewoners komen tot een nieuwe opzet voor het dorps- en wijkgericht werken. Met de betrokken dorps- en wijkteams en bewoners wil de gemeente kijken hoe de betrokkenheid vanuit de dorpen en wijken het beste kan worden vormgegeven. Afspraken daarover moeten binnen een jaar in de verordening worden opgenomen.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gert Timmerman / advizeur
Beginnen bij de burger is goed. Verwachtingen wekken levert teleurstelling op. De burger zegt: ze luisteren niet naar me, maar bedoelde te zeggen : ik kreeg mijn zin niet. De burger gaat voor zijn persoonlijk belang, de overheid gaat (althans hoort te gaan) voor algemeen belang. Daar zit soms een verschil in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert Timmerman / advizeur
Beginnen bij de burger is goed. Verwachtingen wekken levert teleurstelling op. De burger zegt: ze luisteren niet naar me, maar bedoelde te zeggen : ik kreeg mijn zin niet. De burger gaat voor zijn persoonlijk belang, de overheid gaat (althans hoort te gaan) voor algemeen belang. Daar zit soms een verschil in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
In Utrecht gaat dat totaal anders. Daar heeft B&W recent een zeer zwakke toekomstvisie, RSU 2040, door de raad heen geduwd. Bewoners en bedrijfsleven hebben massaal op de de ideeën gereageerd. De hele oppositie stemde tegen. Met 24 tegen 21 is het voorstel aangenomen.

De dictatuur van de meerderheid, waar Alexis de Tocqueville al in 1850 voor waarschuwde, is door linkse politici werkelijkheid geworden.De RSU past in een patroon. GroenLinks, de dominante college partner grijpt iedere mogelijkheid aan om haar wensdenken over mobiliteit, energie, ruimtelijke ordening vast te leggen in zeer slecht onderbouwde en hevig bestreden visies. In het vooruitzicht van de verkiezingsnederlaag in 2021 legt GroenLinks, en in haar slipstroom D66, Utrechters het vooruitzicht van een meer en meer onleefbare stad op.Utrecht verdicht, het inwoneraantal gaat van 2.600 naar 3.600 per km².Utrecht wordt een 10 minutenstad, je doet alles binnen tien minuten rondom de woonplek. Niet mobiele ouderen en gehandicapten wordt het wonen in Utrecht onmogelijk gemaakt.Utrecht wordt een stad met louter warmtenetten. Bewoner4s die andere opties uit willen werken worden niet ondersteund, zij zijn op zichzelf aangewezen. Vergelijk dat met Den Haag. Die gemeente neemt zelf het initiatief voor collectieve niet warmtenet oplossingen. Zorgt zo voor makkelijke beslissingen en lagere prijzen. GroenLinks belemmert in Utrecht de CO² reductie door meer zonnepanelen en warmtepompen voor de gemiddelde bewoner.Utrechters dienen te fietsen binnen en het OV te gebruiken binnen 'Het Wiel met spaken'. Een OV ringlijn met hubs waar torenhoog gebouwd gaat worden. Autorijden, het ultieme 'van deur tot deur' vervoer van ouderen en gehandicapten wordt stelselmatig onderdrukt. Onderwijl worden bushaltes opgeheven en vergt het lopen naar een halte aanmerkelijk langer dan tien minuten.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elisabeth Nymus / schrijfster jeugdroman"Seksueel Misbruik" en volwassenroman "Vrouw van"
In Oirschot kennen ze géén participatie zoals wettelijk is vastgelegd. De vierde macht bepaald en alle inbreng van burgers wordt gediskwalificeerd bij voorbaat zodat het oude plan ongewijzigd erdoor heen wordt gedrukt. Alle besluiten zijn NIET getoetst op de wetten noch op de wettelijke regelingen zodat je vaak in beleid, verordeningen en uitvoeringen te maken krijgt met strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke en/of sociaalrechtelijke, zelfs familierechterlijke strafbare feiten constateert. De uitspraak: "dat is dan pech voor U" ligt vooraan in de mond van bestuurders, maar ook van ambtenaren! Er is al een groep burgers opgestaan die de gemeenteraad, burgemeester en wethouders een brief heeft gestuurd met zeer kritische vragen over de bestuurscultuur in deze gemeente!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie