Advertentie

Ombudsman geeft gepeste ambtenaar deels gelijk

De Nationale Ombudsman heeft twee van de drie klachten van een inmiddels ontslagen gepeste ambtenaar over de commissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente Haarlem gegrond verklaard.

21 februari 2014

De Nationale Ombudsman heeft twee van de drie klachten van een gepeste hoge ambtenaar van de gemeente Haarlem over de commissie ongewenste omgangsvormen gegrond verklaard.

Niet behoorlijk behandeld

De ambtenaar klaagde er in juli 2012 bij de Ombudsman over dat haar klacht over pestgedrag van haar collega's en leidinggevende en het niet-ingrijpen van haar leidinggevende niet behoorlijk is behandeld door de commissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente. De commissie was volgens haar niet onafhankelijk, had geen expertise op het gebied van pesten en mobbing en heeft de beoordeling van de klacht veel te lang uitgesteld. De ombudsman heeft de ambtenaar op de laatste twee punten gelijk gegeven.

Vernederd en gepest
De in juni 2012 ontslagen ambtenaar diende op 6 januari 2011 een klacht in tegen het gedrag van haar leidinggevende die volgens haar niet ingreep als zij door collega’s werd vernederd en gepest. Via haar advocaat vroeg zij om hier een einde aan te maken. De leidinggevende bood haar een plek op een andere afdeling aan. Dat weigerde ze, want dan kon ze haar functie niet goed meer uitoefenen.

Wraking commissie
In juni volgde een hoorzitting voor de commissie ongewenste omgangsvormen. Zij wraakte deze commissie, omdat ze deze procedureel niet onafhankelijk en inhoudelijk niet deskundig vond. De commissie was volgens de ambtenaar onder andere niet onafhankelijk omdat de secretaris van de commissie haar collega en directe buurman op de gang was en in de directe werkomgeving zat van degenen over wie geklaagd werd. Maar dit wrakingsverzoek werd niet doorgeleid, onder meer omdat de secretaris geen stemrecht had en in zijn werkzaamheden voor de commissie niet ondergeschikt was aan de leidinggevende van de ambtenaar.

Voorbeelden van pestgedrag
De ambtenaar noemde tijdens de hoorzitting twintig voorbeelden van pestgedrag, zoals het lezen van haar e-mail door secretariaatsmedewerksters zonder dat zij dit wist, zonder overleg haar mail afdoen, een verjaardagviering van één van haar collega's waarvoor de hele afdeling was uitgenodigd behalve de ambtenaar, de mededeling dat de leiding niets meer met haar te maken wilde hebben, een opmerking van een collega tijdens een verjaardagsbijeenkomst in 2009 die inhield dat iedereen er aan het eind van het jaar nog wel zou werken behalve de ambtenaar en het verspreiden van valse beschuldigingen en geruchten waartegen de ambtenaar zich niet kon wapenen.

Waarschuwing van Inspectie
Intussen voerde de gemeente onderhandelingen met de ambtenaar over haar ontslag. De klacht werd voorlopig aangehouden. Volgens de gemeente was dit naar beider wens, maar volgens de ambtenaar niet. Daarop schakelde zij de Inspectie SZW in die na een inspectie in februari 2012 haar klacht in maart op twee punten gegrond bevond: de klachtencommissie van de gemeente was niet onafhankelijk en de termijnen voor afhandeling waren ver overschreden. De gemeente Haarlem kreeg een waarschuwing en een maand om de overtredingen op te heffen.

Toch onafhankelijk
Eind maart stuurde de gemeente de ambtenaar een brief met de mededeling dat het college van B&W had besloten op advies van de klachtencommissie haar klacht ongegrond te verklaren. Ook had de gemeente een klacht ingediend bij de Inspectie SZW die in maart 2013 oordeelde, op basis van nieuwe informatie van de gemeente, dat er geen overtreding was met betrekking tot de onafhankelijkheid van een van de commissieleden van de klachtencommissie.

Reactie gemeente aan Ombudsman
In maart 2013 ontving de Ombudsman van de advocaat van de gemeente Haarlem een reactie. Die schreef dat de gemeente vindt dat er geen juridische grond bestaat voor de eis van een onafhankelijke klachtencommissie en als die er wel mocht zijn de gemeente daaraan heeft voldaan. Het eerste standpunt over de onafhankelijkheid en bijbehorende argumentatie van de Inspectie vindt de gemeente onbegrijpelijk en onjuist.

Informatie van internet
Volgens de gemeente kon de klachtencommissie zich niet goed voorbereiden, omdat de ambtenaar de term "mobbing" voor het eerst gebruikte tijdens de hoorzitting. Een door de ambtenaar meegebrachte deskundige is vragen gesteld en via internet is informatie ingewonnen. De afwikkeling van de klacht had achteraf misschien sneller gekund, geeft de gemeente toe. Ook zal de gemeente in het vervolg alerter zijn op het sturen van een schriftelijke bevestiging van het aanhouden van de klacht. De klachtencommissie zelf had slechts een pestincident meegenomen, omdat ze niet verplicht is klachten over gebeurtenissen die langer dan een jaar terug speelden te behandelen. Wel zijn alle klachten doorgenomen.

Twee klachten van ambtenaar gegrond
De zaak heeft bij de gemeente Haarlem 15 maanden en bij de Ombudsman anderhalf jaar geduurd en eindigt voorlopig met de uitspraak van de Ombudsman. Conclusie: de klachtencommissie was wat betreft samenstelling onafhankelijk en dit is goed gemotiveerd. Maar door de opstelling en manier van handelen van de commissie is bij de al twijfelende ambtenaar geen vertrouwen ontstaan in een professionele onpartijdig opererende commissie. Deze gedraging was behoorlijk. De Ombudsman vindt dat de commissie in haar advies niet aan de hand van objectieve criteria heeft gemotiveerd waarom er geen sprake is geweest van pesten. Dat is een schending van de vereiste van goede motivering en die gedraging is niet behoorlijk. De klachtafhandeling is in strijd met de vereiste van voortvarendheid en ook deze gedraging is niet behoorlijk.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

vrouw / ambtenaar
Bij deze Gemeente is het normaal geworden om personeelsleden te pesten in de hoop dat ze eieren voor hun geld kiezen. Ga je niet vanzelf weg, wordt de trukendoos geopend en voor je het weet ben je ergens ingestonken. Dus lees alles na op internet, bescherm jezelf en mocht je de middelen hebben neem een goede, krachtige advocaat in de hand met verstand van ambtenarenrecht.Ik strijd voor mijn recht als ambtenaar, wil eerlijk behandeld worden. Ambtenaartjes pesten is mobbing en strafbaar!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Gepeste ambtenaren hebben vaak het calimero syndroom, iedereen is tegen me. Hoe zou dat komen. Lekker terugpesten als je gelijk hebt, of een andere baan zoeken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
Op grond van artikel 32 van de Arbowet is strafrechtelijke vervolging mogelijk van werkgevers die weten of kunnen weten dat door hun handelen of nalaten ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan.Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 9 april 2014 over beroepsziekten aan de Tweede Kamer.Volgens minister Asscher zijn intimidatie, (weg)pesten, werkplekgeweld en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) misstanden die veel gezondheidsschade en ziekteverzuim veroorzaken en zo snel mogelijk moeten worden uitgebannen.Opvallend is dat intimidatie al jarenlang de meest voorkomende interne misstand is binnen overheidsorganisaties. Ook artikel 32 maakt al jarenlang deel uit van de Arbowet, maar wordt tot nu toe niet toegepast bij intimidatie, werkplekgeweld en ander interne vormen van agressie op de werkvloer.Het wordt hoog tijd om hier verandering in te brengen en artikel 32 van de Arbowet uit de kast te halen bij de bestrijding van werkplekgeweld.http://bit.ly/1h6Aoqe
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Dit is het topje van de ijsberg in gemeenteland. En dat wordt nog erger zodra het ambtenarenrecht is afgeschaft, met dank aan de politieke elite die heel goed voor zichzelf zorgt waar het baantjesjagen betreft
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos / gem. ambt. (G4)
ik zal niet ingaan op de casus zelf maar wil aangeven dat de werkgever i.c. de bestuurder van de ambtenaren eist dat bv. binnen 3 weken aanvragen et c worden afgehandeld i.k.v dienstverlening, maar zelf ondanks wettelijke verplichtingen, zich daar niet aan houdt; kijk maar eens naar arbo beleid van u eigen gemeente en kijk dan naar wat de arbo wet aan verplichtingen oplegt aan de bestuurder; bij mijn dienst zijn we (ondernemingsraad) al sinds oktober 2007 bezig datb er PSA beleid wordt opgenomen in ARBObeleid; PSA staat voor Psycho Sociale Arbeidsbelasting: pesten, discrimineren, werkdruk, ongewenste ongedrag; en nu de casus: wordt die mevrouw weer in dienst genomen? krijgt zij een schadelossstelling? wat gaat er gebeuren.? wat gebeurt er met haar ex collega's? krijgen zij ontslag?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart
Mooi dat de ombudsman haar gelijk geeft op 2 van de 3 punten. Maar van een ombudsman is een gemeente over het algemeen niet bang, is mijn ervaring.Vaak helpt een echte rechtszaak in combinatie met het zoeken van de publiciteit een stuk beter. Dat zou ik aan iedereen mee willen geven als tip: niet te lang blijven hangen in interne procedures, of blijven praten met het management/directie. Maar keihard procederen. Werkt vaak het beste.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
het aanhouden van de reactie op de klacht is een truc en dient het volgende doel. Het wordt door dit advocatenkantoor bij de rechtbank verdedigd met: "Bovendien dient de klachtenprocedure onderscheiden te worden van de besluitvorming ter zake van het verleende ontslag en de daaraan ten grondslag gelegde ontslaggrond. Anders zou een 'indirecte' wijze de behandeling en afdoening van een klacht aan een rechterlijk oordeel worden onderworpen, hetgeen blijkens de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 7 oktober 2010, LJN: BO 1899, niet de bedoeling is." De rechtbank nam dit tijdens de voorlopige voorziening klakkeloos over en heeft de klacht daarom buiten beschouwing.

De andere truc is dat de gemeente pas maanden na de melding van het pesten over ontslag begint en dan een concept-vaststellingsovereenkomst voorlegt waarin is opgenomen dat in het kader van de financiele afhandeling alle bezwaren, beroepen en/of klachten verband houdende met het dienstverband geacht worden te zijn ingetrokken. Dit is volgens de advocaat tijdens de rechtbankzitting een gebruikelijke bepaling bij beeindigingsovereenkomsten. In werkelijkheid was de gemeente niet van plan een nette regeling te treffen, maar het wettelijk minimum en tot de leeftijd van 62 jaar en 9 maanden (CAR). De gemeente gaf aan de medewerker arbeidsinspectie aan dat ze het gesprek pas wilden aangaan na het ontslag. Toen dit werd geweigerd, moest men wel reageren op de klacht voor er ontslag werd verleend. Het argument van de gemeente dat er voortaan sneller schriftelijk wordt verdaagd, raakt daarom kant noch wal. Het was een bewuste keuze van de gemeente waartegen vanaf het begin door klaagster mondeling en schriftelijk bezwaar is gemaakt. Vreemd is dat de advocaat van de gemeente een klacht heeft ingediend tegen de medewerker van de Arbeidsinspectie.

Laatst genoemde inspectie was door betrokkene niet ingeschakeld voor de twee nu beschreven doelen, want daar was de Ombudsman voor. De werkelijk ingediende klacht bij de Arbeidsinspectie was dat de ARBO-dienst doorverwees, omdat volgens het contract men geen bevoegdheid had om in te grijpen bij pesten. Dat is volgens het contract een bevoegdheid van de leidinggevende die ook voor herintegratie moet zorgen.

In dit geval was die leidinggevende zelf de medepester. De gemeente kreeg van het UWV een geringe boete wegens het geven van ontslag zonder het verlenen van een herintegratietraject.

In het voortraject heeft de gemeente een second opinion aangevraagd aan dit zelfde advocatenkantoor. De reactie was dat het voorstel (het wettelijk minimum) en een geringe vergoeding van advocaatkosten te hoog was! Dit zelfde advocatenkantoor werd daarna voorzienbaar partij en heeft nu blijkens een opgave via de Wob (verkregen na een uitspraak van de rechtbank) inmiddels 140.000 euro bij de gemeente gedeclareerd in dit dossier. Daar de procedure nog niet is beeindigd, loopt dit nog hoger op.

De vier vertrouwenspersonen hebben inmiddels allen hun functie neergelegd (twee van de vier werkten bij HRM). De Arbeidsinspectie van SoZa heeft volgens een woordvoerder inmiddels bepaald dat pesten niet meer een speerpunt van beleid is en geen aandacht meer op basis van de Arbeidsomstandighedenwet zal krijgen. Hoe dit zich verhoudt met het recente interview op de radio van het afdelingshoofd van het bureau beroepsziekten van het FNV is niet duidelijk. Kennelijk zijn ze over deze beleidswijziging niet geinformeerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ervaren ambtenaar / ambtenaar
ach, inmiddels kennen de meeste gemeenteambtenaren wel voorbeelden van dit soort spelletjes "hoe-kom-ik-van-een-medewerker-af". Daarbij wordt subtiele oorlogstuig gebruikt: stemmingmakerij, valkuilen graven, en in zogenaamde functioneringsgesprekken zit een eveneens zichzelf onafhankelijke noemende p&o-er die gespreksverslagen produceert die met gemak de titel valsheid in geschrifte kunnen dragen. Iedereen doet er aan mee: collega's, direct leidinggevende, p&o-ers. Niet omdat ze het ermee eens zijn, maar omdat ze hartstikke bang zijn voor hun baan. Niet zelden zijn het mensen die gezien hun competenties in veel te hoge functies en loonschalen zijn geplaatst, zich adviseur mogen noemen, etc. Incompetentie is niet erg, maar juist hun meerwaarde voor het hogere management: die weet zich verzekerd van medewerking van dat soort mensen die hun hoge wedde niet willen opgeven; die doen slaafs mee wat van ze verlangd wordt. Gelukkig ben ik na bovenstaande ervaring nog goed (beter) terecht gekomen. Met integriteit heeft dit alles niets te maken. Het zijn die mensen die het hoogste woord hebben over integriteit. "Zo waar helpe mij God Waarachtig", jawel! Gelukkig is het niet bij alle gemeenten zo, maar er zijn er wel velen.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie