Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten mogen zonder medische gegevens niet betalen

Betalingsproblemen tussen gemeenten en zorgaanbieders in de jeugdzorg zijn de belangrijkste reden van het kabinet om aanbieders te verplichten medische gegevens van kinderen met gemeenten te delen.

22 juli 2015

De betalingsproblemen tussen gemeenten en zorgaanbieders in de jeugdzorg zijn de belangrijkste reden voor de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Dijkhoff (Justitie) om aanbieders te verplichten medische gegevens van kinderen met gemeenten te delen.

Rechtmatig

Als zorgaanbieders facturen naar gemeenten sturen zonder duidelijk wordt welke zorg wordt verleend, ‘kunnen en mogen gemeenten deze rekening niet betalen’, schrijven de bewindslieden aan de Tweede Kamer. Ook moet het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt op de factuur worden gezet. ‘Publieke middelen dienen door de gemeente rechtmatig te worden uitgegeven en hiervoor controleert de accountant onder meer de uitgaven en de jaarrekening. Hiervoor moet een gemeente weten voor wie en waarvoor publieke middelen worden ingezet.’

Kamer gepasseerd

Via een tijdelijke ministeriële regeling worden zorgaanbieders op korte termijn verplicht medische gegevens aan gemeenten te verstrekken. Vorige week werd duidelijk dat het kabinet niet wil wachten op de zogeheten Veegwet, maar dit uitvoeringsprobleem zo snel mogelijk wil oplossen. Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft onder strikte voorwaarde met de tijdelijke ministeriële regeling ingestemd. Een ministeriële regeling hoeft niet door de Kamer. De Kamer voelde zich gepasseerd en eiste vorige week opheldering van de staatssecretarissen. Die is er nu gekomen.

Noodzakelijk

‘Directe inwerkingtreding van de tijdelijke regeling is noodzakelijk, om te voorkomen dat jeugdhulpaanbieders in betalingsonmacht komen te verkeren’, schrijft Van Rijn in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. De regeling is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Veegwet en de definitieve ministeriële regeling. De Veegwet wordt wel in de Kamer behandeld.

Geen andere oplossing

Volgens Bergkamp, maar ook het CDA-Kamerlid Mona Keijzer, zijn er andere oplossingen voor het betalingsprobleem, waarbij het medische beroepsgeheim en de privacy niet in get geding komen. Van Rijn stelt echter dat met het Cpb en gemeentekoepel VNG verschillende opties zijn besproken. ‘In het bestuurlijk overleg van 25 juni zijn hierover afspraken gemaakt. De voorgestelde oplossing is de uitwerking van deze afspraken. Inmiddels hebben zowel het Cbp als de VNG en de aanbieders aangegeven akkoord te zijn met de gemaakte uitwerking.’

Te ver

‘Kabinet heeft lak aan Tweede Kamer’, constateert Bergkamp in een tweet na de beantwoording van haar Kamervragen door Van Rijn. De Privacy Barometer – fel tegenstander van de tijdelijke ministeriële regeling – vindt dat met alleen het vermelden van het BSN of de naam van de jongere tot betaling kan worden overgegaan. ‘Met een definitieve regeling kan dan worden bekeken met welke gegevens de factuur achteraf moet worden aangevuld’, stelt de privacy-waakhond op zijn website. De tijdelijke regeling gaat veel te ver. Gemeenten krijgen dan onder meer ook gegevens over de diagnose van de jongere. Bij ondertoezichtstelling wordt het nummer bekend van de rechterlijke uitspraak hierover, ‘zodat elke ambtenaar details over de zaak kan terugzoeken en wat daar is gezegd’, aldus de Privacy Barometer. De waakhond meent dat de regeling strijdig is met de Jeugdwet.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

doeterniettoe / -
Uitermate trieste vertoning van de politiek en overheid, dit is niet meer menselijk.

Dat er nog maar veel rechtzaken mogen volgen om dit soort idiotie uit Den Haag tegen te houden.
Francis Blake / beheerder
Dit is een grove schending van de privacy onze waakhond het CBP maakt zichzelf volstrekt ongeloof waardig op deze manier. Medische gegevens mogen niet in handen van de gemeenten komen vooral niet omdat niemand hier nog enig zicht op heeft. Nog afgezien dat er maar weinig gemeenten zijn die hier integer mee omgaan. Een ambtenaren status is geen zekerheid voor het zuiver omgaan met deze gegevens.

Het Europese hof heeft hier aardige uitspraken over gedaan vooral EVRM art. 6 versus EVRM art. 8 wat uiteindelijk ten voordele van art. 8 (privacy) besloten is.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Fraudegevoeligheid en rechtmatige uitbetaling zijn in mijn ogen veel belangrijker dan veel en sterk overdreven privacyaandacht (beroepsgeheim, openbaarheid gegevens e.d.) op medisch gebied.

Bovendien is aan dit laatste aspect gemakkelijk tegemoet te komen via:

-medische informatieverstrekking op hoofdlijnen.

-medische stukken aanduiden met vertrouwelijk of geheim.

-het aanstellen van geautoriseerde ambtenaren.

-zware sancties te stellen op misbruik van privacygevoelige informatie.
Gé Iking / Privacy Management Adviseur
Hoe is de verhouding tussen het aantal fraudeurs enhet aantal privacy schendingen wat hierdoor ontstaat? Ook al wordt een schending wettelijk toegestaan, het blijft een schending.
Ron de Jong / Burger
De zorgsector is een ware geldfontein voor zakkenvullers, die relatief makkelijk gemeenschapsgeld naar binnen harken met gepeperde facturen onder zogenaamde geheimhouding inderdaad.

Dit zelfde geldt voor subsidiegeld, wat voor allerlei mooie doeleinden wordt aangevraagd, maar niet terecht komt bij de doelgroep, maar aan de strijkstok van de aanvragers blijft hangen, die creatief met facturen rommelen en eigen zakken vullen en niet door beleidsmedewerkers van de gemeente worden gecontroleerd, door een lange en warme vriendschappelijke (ouwe jongens krentenbrood) band tussen subsidie aanvragende en verstrekkende partijen.

Op deze vormen van corruptie kan de overheid vele miljoenen besparen.
secretaris / secretaris
De zoveelste stap naar totaalcontrole uber alles. Reken maar dat overijverige ambtenaren het complete medische dossier willen hebben. Vervolgens kunnen door de sociale teams de etiketjes maar op het kind worden geplakt. Nou, dat wordt Ritalin... (T.b.v. de winsten van de farmaceutische industrie) Dat eisen ambtenaren van Sociale Zaken soms ook al van klanten. Volgende stap wordt dat mensen ook niet meer naar de huisarts kunnen zonder zich af te moeten vragen: waar belandt allemaal datgene wat ik bespreek met mijn huisarts? Werkelijke drijfveer van Van Rijn is mede-uitvoering van de neo-liberale agenda voor zover het "zijn" gebied betreft: volledige toegang tot de medische dossiers door zowel overheid (controle) als zorgverzekeraars. En dat CBP: doet me wel eens denken aan de Joodse Raad of op zijn minst een tandeloze tijger.
Pragrea / Adviseur
Zowel de privacy waakhonden als enkele reageerders hier verliezen een ding uit het oog. En wel dat de privacy niet relevant is als men zich afhankelijk opstelt van een betalende en bepalende overheid. Hoe zit het vervolgens met mijn privacy als belasting - en premiebetalende burger voor al die probleemkids waar ik feitelijk niets mee van doen heb? Wordt die sowieso niet op voorhand al geschonden ? Wil men privacy voor die kids? Laten we er dan voor zorgen dat de financiering van al die zorgkindertjes door de ouders zelf betaald gaat worden. Dan kan zowel de privacy van die kids geborgd worden en dat van mij. En zolang dat nog niet geregeld is en ik dus mag blijven betalen aan de voortplantingsdrift en het onvermogen van opvoeden van anderen, wil ik geen boodschap hebben aan dat privacy geneuzel.
Gepensioneerd / Gepensioneerde
Die Privacywet wordt aan alle kanten misbruikt en vormt vaak een bescherming voor degenen die de boel proberen te flessen. Het is ongehoord als je moet constateren hoe er wordt gesjoemeld met facturen. Als je gebruik wil maken van de ondersteuning, zal ook duidelijk moeten zijn waarvoor een beroep op die middelen moet worden gedaan en wat voor behandeling men heeft moeten ondergaan. Ook zorgverzekeringen hebben er nog wel eens een handje van om uit te betalen voor behandelingen die niet zijn ondergaan. Willen we met elkaar de kosten beheersbaar maken, zullen we op dit punt waakzaam te blijven.
John / Adm. medewerker
@Secretaris ? Secretaris van wat? Geen gemeentesecretaris zo te lezen. Daar is het commentaar te kinderlijk en ondoordacht voor. Ook voor de andere commentatoren: Lezen jullie wat jullie schrijven? Volgens mij niet. Kom eens met een onderbouwd verhaal in plaats van met losse kreten.
Advertentie