Advertentie
sociaal / Nieuws

Wijkteams moeten elkaar spiegelen

Adviezen van sociale wijkteams moeten – geanomiseerd – aan andere wijkteams worden voorgelegd. Op die manier kunnen teams elkaar scherp houden bij de toewijzing van zorg en ondersteuning, verduidelijkt Hans Klein Breteler, voorzitter van de onafhankelijke Kwaliteitscommissie Zorg, het advies aan het college van Den Haag.

27 november 2015

Adviezen van sociale wijkteams moeten – geanomiseerd – aan andere wijkteams worden voorgelegd. Hiermee kunnen teams elkaar scherp houden bij de toewijzing van zorg en ondersteuning. Dit heeft de onafhankelijke Kwaliteitscommissie Zorg van de gemeente Den Haag aan het college geadviseerd.

Spiegel

'Je leert het meest van elkaar en je laat het de medewerkers van de wijkteams zelf doen’, beargumenteerd Hans Klein Breteler, voorzitter van de Kwaliteitscommissie en voormalig CDA-senator, het advies. ‘Hoe dit verder moet worden georganiseerd en ingericht, is aan de gemeente.’ De commissie, ingesteld door het college, adviseert sinds dit jaar gevraagd en ongevraagd over de manier waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in de Haagse praktijk wordt uitgevoerd. Daarnaast moet zij belemmeringen signaleren bij initiatieven van inwoners Hagenaars die hun eigen hulp en zorg willen regelen. ‘Voor zover bekend is Den Haag de enige gemeente met een onafhankelijke kwaliteitscommissie.’


Vroegsignalering

Terugblikkend op de eerste elf maanden van de decentralisatie toont de commissie zich tevreden. ‘Het gaat op zich goed’, vat de voorzitter kort samen. Dat is volgens Klein Breteler mede te danken aan de beleidskeuze van Den Haag om 2015 een echt overgangsjaar te laten zijn, zonder drastische veranderingen. Wel blijkt de aanvraagprocedure wat belemmerend te werken. ‘De aanvraagformulieren zijn ingewikkeld en onduidelijk.’ Daarnaast is er onvoldoende zicht op mensen met een verstandelijke beperking en inwoners die psychische klachten hebben. De vroegsignalering kan eveneens beter, constateert de commissie.


Optimale afstemming

Aan de andere kant: ‘binnen zes weken na een aanvraag voor een maatwerkvoorziening, komt het sociale wijkteam met een beschikking. En op de 1.430 beschikkingen voor individuele voorzieningen die dit jaar zijn afgegeven, zijn 50 klachten ingediend’, aldus Klein Breteler. Dit stemt de commissie tot tevredenheid. Deze cijfers verzamelt de commissie niet; dat doet de gemeente zelf. ‘Die verzamelt kwantitatieve gegevens, wij kwalitatieve.’ Kwaliteit is door de commissie gedefinieerd als ‘de optimale afstemming tussen vraag en aanbod op het gebied van de Wmo-zorg’. Daarom ook leggen de leden van de commissie veel werkbezoeken af: bij wijkteams, bij buurtinitiatieven, bij zorginstellingen.


Klachten

De tweede kwartaalrapportage van de gemeente meldt dat in het tweede kwartaal tien klachten over de nieuwe taken Wmo zijn ingediend via de formele klachtenprocedure; vier meer dan in het eerste kwartaal. ‘De klachten betroffen de late afhandeling van de melding, de onduidelijkheid rond het persoonsgebonden budget (pgb) en onduidelijkheid over de gang van zaken’, zo staat in de rapportage te lezen. Over individuele (bestaande) Wmo-voorzieningen als de huishoudelijke hulp en vervoer- en woonvoorzieningen zijn dit jaar in totaal 50 klachten binnengekomen.


Kracht advies

De commissie, de gemeentelijke zelf, de Ombudsman, de klachtencommissie en de gemeentelijke rekenkamer  – die rondom de decentralisaties sociaal domein, waaronder de Wmo, eveneens de vinger aan de pols houden – lopen elkaar niet in de weg, stelt Klein Breteler. ‘Als we bijvoorbeeld een klacht binnenkrijgen, verwijzen we die door naar de Ombudsman of de klachtencommissie.’ Daarnaast heeft ieder gremium zijn eigen focus. ‘We moeten ook niet over elkaar heen buitelen; dan neemt de kracht van ieders advies af.’


Herindicaties

De commissie verwacht komend jaar meer hectiek dan in 2015. ‘Dan zullen, zeker voor de inwoners die een herindicatie krijgen, de veranderingen tastbaar worden.’ Het gaat om herindicaties van mensen die nu nog volgens het overgangsrecht dezelfde zorg en ondersteuning krijgen als onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Speerpunt voor 2016 is voor de commissie onder meer innovatie om zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en het benutten en stimuleren van burgerinitiatieven. In het verlengde daarvan zal naar de transformatie worden gekeken. ‘Daar is nu te weinig aandacht voor. Er moeten echt andere zorgarrangementen komen. Komend jaar gaan we ons hier op focussen.’  

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.F.Willems / pensionado
Helemaal niks spiegelen, breng gewoon weer hierarchie aan in het werk en laat de meest ervaren/deskundige krachten de intakes doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jonathan
Nog minder privacy dus want geanomiseerd hier geloof ik niet meer in.

En gaat het goed met de wijkteams ????

Of worden de geheimen niet naar buiten gebracht ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Nou dat lijkt mij wel logisch. Iedere beroepsgroep wisselt ervaringen en aanbevelingen uit. Dat zorgt voor een versnelling van kwaliteit.Maar laten zij niet denken dat daardoor ook kwaliteit wordt getoetst. Toetsen is een verticaal proces. Ervaring uitwisselen is een horizontaal proces.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie