Advertentie
sociaal / Nieuws

VNG laaiend op Van Ooijen om ‘eenzijdig beeld’ jeugdhulp

De VNG dringt aan op een snelle hervatting van de onderhandelingen over de jeugdzorg.

17 januari 2023
Maarten van Ooijen
Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg).ANP/Robin Utrecht

De VNG is laaiend op staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, die in een recente brief een eenzijdig beeld zou hebben geschetst van te maken financiële afspraken over de jeugdzorg. Om die reden stuurde de VNG een brief op poten aan de staatssecretaris, nog voordat een volgend bestuurlijk overleg met het kabinet gevoerd wordt.

Niet vermeld

In een recente brief aan de Tweede Kamer noemde Van Ooijen de forse kostenstijging van de jeugdhulp sinds 2015. ‘U laat echter weg dat de groei vanaf 2015 vergelijkbaar is met de groei in de jeugdhulp in de jaren ervoor’, schrijft de VNG aan de bewindsman. ‘Ook wordt niet vermeld dat gemeenten in de jaren 2015-2021 ruim 6 miljard meer hebben geïnvesteerd in de jeugdhulp bovenop het budget dat ze van het rijk ontvingen. Dit is ten koste gegaan van gemeentelijke dienstverlening op andere belangrijke domeinen.’

Geen ultieme poging

Zonder overeenstemming over het financieel kader voelen gemeenten zich niet gehouden aan een besparing van in totaal 374 miljoen euro. Volgens hen staat geenszins vast dat de jeugdzorg door hervormingen goedkoper wordt.  De VNG voerde kort voor het kerstweekeinde nog bestuurlijk overleg met Van Ooijen en minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken over de zogeheten hervormingsagenda Jeugd. Toen is overeengekomen dat nog een laatste poging zou worden gedaan financiële afspraken te maken die in de ogen van gemeenten recht doen aan ‘een uitvoerbare hervormingsagenda’. Nu blijkt dat geen ultieme poging te zijn, want de VNG dringt aan op een snelle hervatting van de onderhandelingen.

Niet afgestemd

De brief over de zogeheten hervormingsagenda die de staatssecretaris kort voor afloop van het reces stuurde aan de Tweede Kamer werd tot ongenoegen van de VNG niet afgestemd. Daarin beweerde de bewindsman dat er nog ‘enkele laatste noten te kraken’ zijn. Hij schreef daarover dat 1,4 miljard extra aan gemeenten is overgemaakt ‘met als tegenhanger dat de maatregelen aan gemeentelijke kant een oploop hebben tot een bedrag van € 374 miljoen.’

Langdurige kabinetsformatie

De plannen om de jeugdzorg te verbeteren hadden eigenlijk al op 1 januari 2022 klaar moeten zijn. Maar de hervormingsagenda werd op de lange baan geschoven, onder meer door de langdurige kabinetsformatie en extra bezuinigingen in het coalitieakkoord. De onderhandelingen verliepen uiterst taai en vergrootten de vertraging. Die heeft volgens Van Ooijen geen effect voor reeds gemaakte afspraken en extra rijksbijdragen. Dat klopt niet, aldus de VNG.

Ruim kwart van het budget

Gemeenten onderschrijven volgens de VNG wel de noodzaak van inhoudelijke verbeteringen en besparingen. ‘De bezuinigingen die nu voorliggen betreffen echter meer dan 25 procent van het budget. Dit vraagt om hele forse maatregelen. Deze maatregelen zijn nu nog niet voorzien in de agenda.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
" ‘U laat echter weg dat de groei vanaf 2015 vergelijkbaar is met de groei in de jeugdhulp in de jaren ervoor’"

Is dat zo? Wat wordt er bedoeld met groei, aantal cliënten of €'s? Als ik de berichten van vandaag de dag juist interpreteer dan zijn er echt véél meer jongeren die een beroep doen op de jeugdzorg, en het beschikbare budget is enorm afgenomen.
Toine Goossens
Dit is een onbehoorlijke reactie van de VNG. Terecht vindt er rapportage vanaf 2015 plaats. Toen werd de nieuwe wet ingevoerd. Sindsdien publiceert het CBS daar een nieuwe tabel over.
Als de VNG vindt dat er sprake is van een aanmerkelijk verzuim, dan dient zij zelf de nu niet vergelijkbare CBS statistieken van voor, c.q. na 2015 wetenschappelijk aan elkaar te laten knopen.

Natuurlijk kan ook de staatssecretaris dat laten doen, maar nu maakt de VNG hier trammelant over. Dan is het haar verantwoordelijkheid om te bewijzen dat der statistieken door elkaar heen te gebruiken zijn.

Ik heb op de site van de VNG gezocht naar cijfermatig onderbouwde analyses. Analyses met kengetallen waar ontwikkelingen op het gebied van volume, waar ontwikkelingen en onderverdeling vaan de mate van ernst van de diagnose uit blijken, de ontwikkeling van (personeels) kosten per behandeltraject, waar de verhouding tussen directe en indirecte personeelsformaties en personeelskosten uit blijken, een analyse van de personeelsformaties bij provincies en gemeenten die vanaf 2010 de verantwoordelijke voor deze dossiers zijn, gespecificeerd en uitgesplitst naar aantal behandeltrajecten en zwaarte van behandelingen.

Niets, niets, niets. De VNG beschikt niet over cijfermateriaal op basis waarvan zij tot een zinvolle stellingname kan komen.
Dit is handjesdrukken voor de bühne. Iets waar De Nederlander de broek van vol heeft. Het vertrouwen in de politiek blijft zo nog harder dalen.
Advertentie