Advertentie
sociaal / Nieuws

Hervormingsagenda Jeugd komt weer in beweging

De Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 wordt dit najaar vastgesteld. Gemeenten betalen - onder protest - zelf voor de uitvoeringskosten.

03 juni 2022
Herstart
Shutterstock

Dit najaar wordt de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 vastgesteld, half november moet de hoofdlijnenagenda klaar zijn. Gemeenten betalen - onder protest - zelf voor de uitvoeringskosten van de agenda.

Doorstart

Dit staat in de VNG-ledenbrief van deze week. Tot half november wordt de hoofdlijnenagenda vastgesteld, zo staat in de brief. ‘In de doorstart bepalen we met de partijen eerst wie welke rol en verantwoordelijkheid op zich neemt voor de verschillende thema’s. Voor onderwerpen die raken aan de financieel-bestuurlijke kaders en/of waarvoor wet- en regelgeving nodig is, ligt het primaat bij de beide overheden.’ De VNG verwacht van het rijk wet- en regelgeving die leidt tot een inperking van de reikwijdte van de jeugdhulpplicht en een betere samenwerking tussen de verschillende domeinen.

Jeugdhulpregio’s

In september en oktober vindt er een brede consultatieronde plaats. Daarna zal de agenda tijdens een bestuurlijk overleg worden vastgesteld door de VNG, het rijk en de overige betrokken partijen. In de brief stelt de VNG voor om de regionale invulling van de hervormingsagenda neer te leggen bij de 42 jeugdhulpregio’s. De komende tijd gaat de vereniging hierover in gesprek met gemeenten.

Deskundigencommissie

Met het rijk heeft de VNG afgesproken dat er ‘tijdig’ een deskundigencommissie wordt opgericht die vaststelt hoe de maatregelen uit de agenda worden ingevoerd. Ook monitort deze commissie de inhoudelijke en financiële opbrengsten van de maatregelen.

Onder protest

De jaarlijkse uitvoeringskosten van de hervormingsagenda zijn voorlopig geraamd op 9 miljoen euro. Dit bedrag reserveert VWS elk jaar op het gemeentebudget. De VNG stemt hier onder protest mee in, ‘vanwege het grote belang van de hervormingsagenda’. Als voorwaarde stelt zij dat ‘de inzet van de middelen wordt afgestemd met de VNG en dat de middelen die niet worden uitgegeven achteraf alsnog via de Algemene Uitkering aan de gemeenten ter beschikking worden gesteld'.

Betere hulp

Doelen van de hervorming blijven onveranderd: een financieel beheersbaar jeugdhulpstelsel en een betere hulpverlening. ‘Hierbij ligt de focus op het verbeteren van de hulp aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties’, aldus de VNG. ‘Dit vraagt van gemeenten een strakkere sturing, verbeterde samenwerking rondom specialistische jeugdhulp en een stevig hulpaanbod in de wijk dat aansluit op de situatie en hulpvraag van inwoners.’

Regeerakkoord

Begin mei zijn de besprekingen tussen het rijk en de VNG over de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 na lange tijd weer hervat. Dit gebeurde nadat staatssecretaris Van Ooijen van VWS toezegde dat de structurele extra besparing van 511 miljoen euro uit het Regeerakkoord ‘voor rekening en risico’ van het rijk komt.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie