Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Geen uitkering bij weigering re-integratietraject’

Amsterdamse VVD-raadslid Poot: uitkeringsgerechtigden moeten niet langer een uitkering krijgen als ze zonder reden weigeren mee te werken aan re-integratie.

16 januari 2013

Van uitkeringsgerechtigden die niet willen meewerken aan een re-integratietraject of structureel niet komen opdagen moet de uitkering worden stopgezet.

Enorm geschrokken van cijfers

Dat vindt het Amsterdamse VVD-raadslid Marianne Poot. Tijdens een commissievergadering kwamen cijfers naar boven waaruit bleek dat 30 procent van de opgeroepen uitkeringsgerechtigden in Amsterdam niet kwam opdagen bij re-integratietrajecten die bedoeld zijn om mensen juist weer aan het werk te helpen. ‘Ik schrok daar enorm van’, zegt Poot.


Stopzetten uitkering reëel 

Volgens haar komt het erop neer dat 1000 van de 3000 mensen structureel niet komen, ook niet als geprobeerd is contact te zoeken of mensen bij herhaling zijn benaderd. ‘Je moet wel meewerken om weer aan het werk te komen. Deze mensen kwamen niet opdagen zonder opgaaf van redenen of zonder goede redenen. Ik kan me best voorstellen dat je niet komt vanwege familieomstandigheden of een sollicitatiegesprek. Er kunnen altijd goede redenen zijn, maar als die er niet zijn, vind ik het reëel om de uitkering stop te zetten.’

Uitkeringsgerechtigden werken in het buitenland

Als mensen niet komen opdagen, hebben ze kennelijk ook geen werk nodig, redeneert Poot. ‘En dus ook geen uitkering. Het kan best zijn dat ze al een baan hebben en hun uitkering nog niet is stopgezet of dat er andere redenen zijn. Maar we hebben ook een meldpunt fraude en daar blijkt dat mensen die een uitkering ontvangen tegelijkertijd ook in het buitenland werken.’


Deal samenleving wel nakomen

Poot kan niet verklaren waarom het “noshowpercentage” zo hoog is. Wel weet ze dat al langer een onderbesteding is op de gelden voor re-integratie bij de Dienst Werk en Inkomen. ‘Nu weten we de reden: veel komen niet, waardoor er dus ook geen kosten zijn.’ Poot had dat liever eerder geweten, maar stelt nu een sanctie voor. ‘We hebben een deal gemaakt als samenleving. Je krijgt een uitkering en je werkt mee aan een terugkeer op de arbeidsmarkt. Deze mensen komen de deal niet na.’


Pilot in Amsterdam

Poot wil in Amsterdam een pilot houden die vooruitloopt op landelijke wetgeving. ‘We hebben als gemeente al gelobbyd bij het rijk of we al iets konden doen, zoals bij een dergelijk vermoeden een maatregel opleggen. Den Haag wil op dit punt iets gaan doen. Ik vind het reëel om het dan in een pilot te gaan toepassen. Het gaat immers over veel geld. Reken maar uit: 1000 x 15.000 euro op jaarbasis.’ Met het geld dat overblijft wil Poot succesvolle re-integratietrajecten sneller intensiveren.

Fraude geeft uitkeringsgerechtigde slechte naam

In de commissievergadering is al kort van gedachten gewisseld over de maatregel. ‘De raad wil van links tot rechts bijstandsfraude graag zo snel en zo goed mogelijk aanpakken. Juist fraude geeft uitkeringsgerechtigden een slechte naam. Er was interesse voor het idee in de commissie. Als de raad het wil, zou een pilot al heel snel kunnen plaatsvinden.’

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Ben met je stukje akkoord Adelaide. Maar het gaat me erom wat je uiteindelijk wel- en uiteindelijk ook niet mag doen als Staat, als gemeente.

Ik vind verder ook dat je iemand met een uitkering zo snel als het kan weer aan het werk moet helpen, verschillen we niet over denk ik zo. Ik wil slechts wat duidelijk krijgen. En een echt antwoord heb ik daarop nog niet gekregen.

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
m.de Vries / Casemanager
Onder schending van de arbeidsverplichtingen worden in ieder geval de volgende gedragingen verstaan:

Niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te

aanvaarden;

Niet of niet tijdig ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf, dan wel

de inschrijving niet of niet tijdig verlengen;

Zich op zodanige wijze gedragen dat de inschakeling in de arbeid wordt belemmerd;

Het niet dan wel niet tijdig ondertekenen en/of niet dan wel niet tijdig aan het College verstrekken van een trajectplan en/of trajectovereenkomst gericht op arbeidsinschakeling of sociale activering;

Niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om, in verband met de inschakeling in de arbeid, op een bepaalde plaats en tijd te verschijnen;

Niet dan wel in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de geschiktheid voor scholing of opleiding of aan scholing of opleiding zelf;

Weigeren of het niet voldoende gebruik maken van de door het College aangeboden voorziening(en) en/of reïntegratietraject(en) gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen sociale activering en inburgering;

Niet voldoen aan bepaalde andere verplichtingen die aan de bijstandsverlening zijn verbonden en die strekken tot arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 55 van de wet;

Niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid, waaronder begrepen het niet meewerken aan bemiddeling naar een concrete dienstbetrekking;

Door eigen toedoen niet behouden van arbeid in dienstbetrekking of uit eigen bedrijf;

Weigering van deelname aan een specifiek op arbeidstoeleiding gericht project.

Niet voldoen aan bepaalde andere verplichtingen die aan de bijstandsverlening zijn verbonden

en die strekken tot arbeidsinschakeling, waaronder begrepen het zich - op advies van een arts - onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard.

Voor al deze gedragingen kan een maatregel worden opgelegd. Bijvoorbeeld bij het niet verschijnen op een oproep wordt er 10% op de uitkering gekort. Bij de 2e keer niet verschijnen wordt 20% gekort. Bij de 3e keer niet verschijnen 50% en daarna 100%. Vervolgens 3 maanden 100% en dan volgt een rechtmatigheidsonderzoek om te bezien hoe betrokkene in zijn levensonderhoud heeft voorzien. Daarna volgt beëindiging of (onder voorwaarden) herstel van de uitkering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
M. de Vries. Ik begrijp uw stukje. Sterker nog ik geloof ook dat dat wel klopt. Toch is het nog geen antwoord op een vraag zoals: mag de Staat je dood laten gaan omdat je enige misdaad is, dat je niet wilt werken ?Misschien ben je wel het "zonnetje" van de buurt en verdere omgeving etc, etc... Je weigert alleen te werken, that's all. Je hebt verder in je leven niets misdaan, nooit in aanraking geweest met politie en justitie, kortom, buiten het feit dat je niet werken wilt, niets met je aan de hand. En dan dus de vraag (Ter herhaling): mag de Staat je dan dood laten gaan ???

Daar graag een antwoord op !* noot: het begint angstwekkend te worden dat ik op deze vraag geen antwoord krijg !Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits de Kaart / oud-klantmanager werk en inkomen.
De vraag blijft natuurlijk altijd: "Wanneer is er sprake van weigering?" De mensen die echt niet willen pak je meestal niet. Die zijn vaak gewoon te slim om aan te kunnen pakken. Daarnaast zijn er mensen die om vele sociaal-psychische oorzaken niet in staat zijn zich aan afspraken te houden. Is dit dan onwil of onmacht? Overigens prima dat van mensen verlangd wordt dat ze een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. En dat ze bij het niet nakomen van hun verplichtingen een korting op hun uitkering krijgen - in in een uiterste situatie zelfs een korting van 100% - is akkoord. Iemand blijvend uit de bijstand zetten lijkt mij toch wat moeilijk. Doel zal m.i. moeten blijven dat een korting tot gevolg moet hebben dat mensen hun gedrag veranderen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ Flipper:

Uw vraga is niet correct: de staat biedt hulp ana mensen onder voorwaarden. Als mensen die hulp dan weigeren, kiezen ze zelf voor de consequenties. Het antwoord op uw vraag is dus Nee, dat doet de staat ook niet, het staat mensen echter vrij om de hulp te weigeren met als consequentie dat ze honger leiden. Zelfbeschikking en vrije wil heet dat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Logica, het gevaar bestaat nu dat ik als een 'zeur' wordt neergezet, of misschien zelfs als een "trol". Toch is dat niet mijn bedoeling. Ik krijg alleen geen antwoord op m'n vraag. Ook in uw antwoord niet, want u geeft eigenlijk alleen maar suggestief aan, op subtiele wijze dat je toch aan het werk moet. En, nogmaals: daar ben ik het dus ook helemaal mee eens !!!!!!!Het gaat mij echter om de vraag (laatste keer dan maar), wat doet de Staat, gemeente met je als je een voorbeeldig burger bent, je bent geliefd overal etc, etc. Maar je weigert alleen maar te werken ? Mogen ze je dan, zwart wit gesteld, dood laten gaan, door je uitkering in te houden of niet.

Is het niet schrijnend dat niemand hier daar een antwoord op durft te geven ???! Als ik hier een antwoord op kreeg, dan hoefde ik er verder (volgens sommigen misschien ?), niet zo over "door te drammen" !?Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. van den Berg / persoonlijke titel
@Flipper. Logica geeft inderdaad het juiste antwoord hoor, maar blijkbaar grijp je het niet.De overheid doet een aanbod, als je dat aanbod weigert, dan kies je er zelf voor om zonder inkomen te zitten. Vergelijkbaar met iemand die er voor kiest om van het dak te springen. De gevolgen van die keuze zijn dan ook voor eigen rekening, daar kan de overheid niets aan doen.

(nou ja, mogelijk een opname in een GGz instelling, maar dat is een totaal andere discussie)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
sven
hoi ik zit met een vraagje , ik heb een bijstandsuitkering aangevraagd omdat ik zonder werk zit , vervolgens ben ik meteen verzocht om mee te doen aan een re-intergratietraject , hier ben ik ook mee akkoord gegaan uiteraard. mijn bijstandsaanvraag is nog in behandeling , dus ik ontvang geen geld , maar werk wel 6 weken van 40 uur , als ik nou geen uitkering zal mogen ontvangen om wat voor reden dan ook , wordt ik dan wel vergoed voor de 6 weken werken voor de gemeente? of hoe zit dat ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk van Bruggen / redacteur website voor mensen met een uitkering
Het is jammer dat het artikel niet ingaat op de aard en de inhoud van de reïntegratietrajecten. Hoewel het slecht is dat een grote groep mensen zonder reden niet komt opdagen, moet er ook gekeken worden naar de kwaliteit van deze trajecten. Veel zogenaamde trajecten zijn niets meer dan het uitvoeren van commercieel productiewerk met behoud van uitkering. Deze trajecten bieden helemaal geen uitzicht op uitstroom naar betaald werk. Daarnaast zijn er nog steeds beunhaasbureautjes actief die met overheidsgeld mensen zinloos bezighouden, ook al is dit verschijnsel snel tanende. Mensen die bijvoorbeeld een taalcursus versmaden moet je natuurlijk aanspreken en indien nodig aanpakken. Maar kies als lid van de gemeenteraad nou toch vooral de rol die onze democratie je heeft verleend: die van kritische controleur van het college en ga niet op de stoel van de klantmanager zitten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Wat ik me altijd afvraag: mag je een uitkering stopzetten als daardoor, even zwart wit gezegd, degene die het betreft dan doodhongert ? En wie wil daar de verantwoordelijkheid voor nemen? Let wel: ook ik ben ervoor dat je iets terugdoet voor je uitkering, maar of je zomaar zo een sanctie toe kunt passen is voor mij nog wel de vraag.

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. van den Berg / persoonlijke titel
Vreemd artikel. De WWB biedt al vele jaren volop mogelijkheden om een uitkering gedeeltelijk of geheel te verlagen bij niet meewerken aan een re-integratietraject. Waar heeft dit raadslid het dan over?@Flipper; een sanctie is nooit zomaar, daar zitten gaan altijd waarschuwingen en herstelmogelijkheden aan vooraf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. van Bunnik / oud secretaris van een OR bij GVB-Amsterdam
Mw.Poot staat m.i. ver van de werkelijkheid af. Met 40 jaar zijn veel mensen al weer "te oud" in de ogen van werkgevers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Andries van den Berg / gemeenteraadslid Leidschendam-Voorburg, SP-fractie
Is er al eens onderzocht of deze mensen de oproep wel ontvangen, en beter deze ook kunnen lezen ? Wellicht gaat het voor een gedeelte om analfabete allochtonen. Volgende onderzoek zal wel weer uitwijzen dat juist allochtonen niet komen opdagen. Hop, een nieuw negatief stempel !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Hallo Marcus van den Berg. Akkoord, zul je gelijk in hebben. Maar stel nu dat iemand echt niet aan het werk wil, desnoods uit verwrongen principes of zo iets ?En daar gaat het mij om: als iemand gewoon weigert te werken ? Zijn enige misdaad is dat ie niet aan het werk wil. En dat blijft ie ook volhouden, na alle tijd en moeite die jullie daarin gestoken hebben. Mag je hem dan zwart wit gesteld gewoon dood laten gaan door hem geen geld meer te geven ?

Dat is eigenlijk m'n vraag. Dus als iemand dus echt niet never nada nul niet en nooit aan het werk gaat hé ? Daar gaat het om. Wat mag je dan wel- en niet doen ? Volgens mij kom je er in dit land gewoon niet onderuit om hem dan toch een uitkering te verstrekken.

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wanhopige
Helemaal mee eens meneer Van Bruggen.

Mensen zijn het zat om voor het bezuinigingskarretje gezet te worden, zonder uitzicht op een reguliere baan.

De meeste trajekten bieden geen enkel perspectief en zijn alleen bedoeld om reïntegratiebureau's aan het werk te houden of om cijfertjes op te krikken....

Na diverse trajekten die mij alleen maar geld GEKOST hebben en waarvan al bij voorbaat vaststond dat ik geen uitzicht had op regulier werk,laat ik mij niet meer gebruiken voor dergelijke trajekten.

Bovendien wotden reguliere banen geschrapt omdat (of zelfs tegen een inleenvergoeding) werkgevers aan gratis personeel wordt geholpen!!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adelaide
@ Flipper: Jij houdt er nogal abjecte opvattingen op na.

Inderdaad, gratis geld, zonder enige tegenprestaties, blijft voor sommigen een aantrekkelijke optie. Maar dat geld moet wel opgebracht worden door mensen die WEL werken. De overheid is geen filantropische instelling. Zij heeft zich te verantwoorden aan haar belastingbetalers over haar uitgaven.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie